Procedură : 2009/2123(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0086/2010

Texte depuse :

A7-0086/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

Explicaţii privind voturile
PV 05/05/2010 - 13.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0106

RAPORT     
PDF 196kWORD 117k
26.3.2010
PE 430.466v01-00 A7-0086/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Autorității(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(3), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului autorității aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Autorității(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(7), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Autorității(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(11), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune a remarcat următoarele:

- creditele reportate în 2007 se ridicau la 8 600 000 EUR (adică 17% din bugetul 2007), iar creditele anulate erau de 4 800 000 EUR;

- subutilizarea plăților în 2007 a fost cauzată în special de adoptarea și punerea în aplicare cu întârziere a programului anual de lucru 2007 privind subvențiile și de reportarea unor credite în valoare de 7 900 000 EUR din exercițiul precedent (2006), dintre care 4 500 000 EUR erau pentru activități operaționale,

Performanțe, gestiune bugetară și financiară

1.  subliniază rolul Autorității în furnizarea de consultanță științifică independentă privind toate chestiunile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare, inclusiv în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și al protecției plantelor, precum și necesitatea de a comunica în mod adecvat recomandările științifice;

2.  constată că, în cel de-al șaselea exercițiu de funcționare, Autoritatea și-a îmbunătățit semnificativ performanțele; observă că indicatorii de realizări reflectă bine această îmbunătățire: o creștere de 57% a avizelor și declarațiilor științifice față de 2007, cuprinzând o consolidare a metodologiilor de evaluare a riscurilor și de coordonare a rețelelor științifice (de exemplu, documente de orientare și rapoarte privind colectarea datelor), o intensificare a comunicării recomandărilor științifice și facilitarea dialogului cu părțile interesate (de exemplu, o mai mare acoperire în mass-media, prin articole și reportaje audiovizuale, creșterea numărului de comunicate de presă și creșterea cu 21% a numărului de abonați la buletinul „EFSA Highlights” față de 2007); constată că această îmbunătățire a realizărilor este contrabalansată de o creștere cu 27% a resurselor umane față de 2007;

3.  remarcă faptul că, în 2008, Autoritatea a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată, de 97%, respectiv 95%; subliniază faptul că, față de exercițiul anterior, bugetul a crescut cu 9 milioane EUR;

4.  remarcă totuși că, pentru al treilea exercițiu consecutiv, Curtea de Conturi constată reportări de credite în exercițiul următor (mai exact: 23% dintre creditele din bugetul 2008 au fost reportate în 2009; 16% dintre creditele din bugetul 2007 au fost reportate în exercițiul 2008; 20% dintre creditele din bugetul 2006 au fost reportate în exercițiul 2007; remarcă faptul că această situație a fost generată, în exercițiul 2008, de adoptarea și punerea în aplicare cu întârziere a unor acțiuni în domeniul dezvoltării de programe informatice, al cooperării științifice cu experți externi, precum și de subvențiile pentru studii și proiecte legate de colectarea de date; încurajează Autoritatea să își îmbunătățească gestiunea bugetară pentru a reduce această valoare ridicată a reportărilor;

5.  remarcă, de asemenea, că pentru al doilea exercițiu consecutiv, Curtea de Conturi a constatat că angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din exercițiul anterior au trebuit să fie anulate (adică: 37% dintre angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din 2007 și 26% dintre angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din 2006); observă că, pentru exercițiul 2008, situația a fost în principal cauzată de întârzierile considerabile înregistrate la punerea în aplicare a convențiilor de subvenționare din 2007 în cursul exercițiului 2008;

6.  este îngrijorat, prin urmare, de faptul că această situație contravine principiului anualității și relevă deficiențe care afectează programarea, controlul termenelor stabilite prin contracte și bugetul Autorității;

7.  felicită Autoritatea pentru menționarea, în programul său de lucru pentru exercițiul 2008, a unor obiective prioritare și a unor indicatori de performanță pentru fiecare dintre activitățile principale planificate; incită totuși Autoritatea să își îmbunătățească activitățile în ceea ce privește identificarea unor obiective de tip SMART și a unor indicatori de tip RACER, pentru a încuraja obținerea de rezultate și pentru a permite o adevărată monitorizare a performanțelor; salută instituirea de către Autoritatea a procesului de evaluare a riscurilor care, pentru exercițiul 2009, trebuia să consolideze deja și să permită monitorizarea atentă a activităților științifice și administrative ale Autorității;

8.  subliniază că este necesar ca Autoritatea să acorde, pe viitor, în procedurile referitoare la convențiile de subvenționare, mai multă importanță evaluării complexității serviciului pentru a defini mai bine termenul de depunere a ofertelor; observă, în plus, că Autoritatea ar trebui să controleze mai atent respectarea efectivă a termenelor contractuale prevăzute în convențiile de subvenționare;

9.  consideră că este un element pozitiv faptul că Autoritatea a introdus în bugetul 2009 credite disociate alocate subvențiilor pentru a evita anulările în exercițiile viitoare;

10. observă că conturile Autorității înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 485 651,33 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea dobânzilor că Autoritatea dispune de un volum foarte ridicat de lichidități pe perioade lungi; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Autorității se ridicau la 19 990 492,26 EUR; îndeamnă Comisia să examineze care sunt posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Autorității la un nivel cât mai redus posibil;

Audit intern

11. consideră că comitetul de audit (CA), creat de Autoritate în 2006, joacă un rol important în sprijinirea consiliului de administrație, asigurându-se că activitatea Serviciului de Audit Intern (SAI) al Comisiei și a capacităților de audit intern (CAI) ale Autorității se desfășoară în condiții bune și este luată în considerare în mod adecvat de către consiliul de administrație și directorul executiv; consideră, prin urmare, că acest CA din cadrul Autorității ar putea să fie luat ca exemplu de alte agenții;

12. ia act de faptul că au fost puse în aplicare 20 dintre cele 25 de recomandări emise de SAI și CAI (80%); cu toate acestea, invită Autoritatea să transmită Parlamentului informații suplimentare privind nivelul lor de importanță și acțiunile întreprinse pentru aplicarea lor;

Resurse umane

13. ia act de faptul că Autoritatea a reușit să ocupe 318 de posturi (prin recrutarea a 45 de agenți temporari în plus față de 2007) dintre cele 335 de posturi prevăzute în schema de personal, în ciuda dificultăților cu care s-a confruntat în recrutarea de personal științific cu înaltă calificare la Parma; observă că au fost recrutate încă 40 de persoane (agenți auxiliari, agenți contractuali, experți naționali detașați) pentru a sprijini Autoritatea în îndeplinirea sarcinilor sale;

14. salută faptul că, în raportul actual, Curtea de Conturi nu a mai denunțat deficiențe afectând procedurile de recrutare;

15. îndeamnă Autoritatea să se asigure că toți foștii funcționari, în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, notifică Autoritatea atunci când încep o nouă activitate profesională în afara instituțiilor; dacă asemenea activități ar putea fi incompatibile cu interesele legitime ale instituției, Autoritatea ar trebui să ia măsurile corespunzătoare;

16. ia act de cel de-al doilea sondaj în rândul personalului lansat în octombrie 2008 pentru analizarea mediului de lucru în cadrul Autorității; este mulțumit de faptul că nivelul de participare a crescut de la 44% în 2007 la 55% în 2008; încurajează comitetul pentru personal să realizeze periodic astfel de sondaje și să crească nivelul de participare și așteaptă din partea conducerii Autorității să includă concluziile trase pe baza acestor sondaje în activitățile sale zilnice și de gestionare a resurselor umane;

Rolul coordonatorului rețelei de agenții

17. felicită directorul executiv al Autorității pentru exercitarea foarte eficace, între 1 martie 2009 și 31 decembrie 2009, a funcțiilor de coordonator al rețelei de agenții;

oo   o

18. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xxx(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.2.2010

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   remarcă faptul că, în 2008, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată, de 97%, respectiv 95%; subliniază faptul că, față de exercițiul anterior, bugetul a crescut cu 9 milioane EUR;

2.   regretă totuși că EFSA a reportat 15,5 milioane EUR în credite de angajament, reprezentând 23% din bugetul 2008; reamintește EFSA că, deja în cursul exercițiului 2007, cca 16% din bugetul 2007 a fost reportat în 2008; reiterează, în acest context, principiul anualității prevăzut în Regulamentul financiar aplicabil tuturor organismelor Comunității Europene; încurajează EFSA să își îmbunătățească gestiunea bugetară pentru a reduce această valoare ridicată a reportărilor;

3.   subliniază rolul EFSA în furnizarea de consultanță științifică independentă privind toate chestiunile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare, inclusiv în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și al protecției plantelor, precum și necesitatea de a comunica în mod adecvat recomandările științifice;

4.   remarcă faptul că schema de personal autorizată prevede 335 de posturi în 2008, din care 318 erau ocupate la sfârșitul lui 2008 prin recrutarea a 45 de agenți temporari în plus față de 2007; observă că au fost recrutate încă 40 de persoane (agenți auxiliari, agenți contractuali, experți naționali detașați) pentru a sprijini EFSA în îndeplinirea sarcinilor sale;

5.   ia act de cel de-al doilea sondaj în rândul personalului lansat în octombrie 2008 pentru analizarea mediului de lucru în cadrul EFSA; este mulțumit de faptul că nivelul de participare a crescut de la 44% în 2007 la 55% în 2008; încurajează comitetul pentru personal să realizeze periodic astfel de sondaje și să crească nivelul de participare și așteaptă din partea conducerii EFSA să includă concluziile trase pe baza acestor sondaje în activitățile sale zilnice și de gestionare a resurselor umane;

6.   consideră, pe baza datelor disponibile, că i se poate acorda directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului EFSA aferent exercițiului financiar 2008.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Jutta Haug, Anna Záborská

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 95.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 95.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 95.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 185.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate