Postopek : 2009/2123(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0086/2010

Predložena besedila :

A7-0086/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja
PV 05/05/2010 - 13.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0106

POROČILO     
PDF 177kWORD 109k
26.3.2010
PE 430.466v03-00 A7-0086/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(3), zlasti člena 44 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94 te uredbe,

–   upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0086/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(7), zlasti člena 44 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94 te uredbe,

–   upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0086/2010),

1.  odobri letne računovodske izkaze Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008,

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008,

(C7‑0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(11), zlasti člena 44 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0086/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, med drugim navedel, da:

- je bilo iz leta 2007 prenesenih odobritev za 8.600.000 EUR (to pomeni 17 % proračuna za leto 2007) ter da je bilo razveljavljenih 4.800.000 EUR letnih proračunskih sredstev;

- sta bila vzroka premajhne porabe plačil v letu 2007 predvsem zapoznelo sprejetje in izvajanje letnega programa dela za donacije za leto 2007 in prenesena odobrena proračunska sredstva 7.900.000 EUR iz prejšnjega leta (2006), od katerih je bilo 4.500.000 EUR iz naslova operativnih dejavnosti;

Uspešnost, proračunsko in finančno upravljanje

1.  poudarja vlogo agencije pri nudenju neodvisnega znanstvenega svetovanja glede vseh zadev, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost hrane, vključno z zdravjem in dobrim počutjem živali ter varstvom rastlin, kot tudi potrebo po primernem sporočanju znanstvenega svetovanja;

2.  ugotavlja, da je agencija v letu 2008, ki je šesto leto njenega delovanja, stalno izboljševala svojo uspešnost; ugotavlja, da kazalniki rezultatov dobro odražajo to izboljšanje: 57-odstotno povečanje znanstvenih mnenj in študij v primerjavi z letom 2007, od tega izboljšanje metodologij za ocenjevanje tveganj in usklajevanje znanstvenih omrežij (na primer: dokumenti z navodili in poročila o zbiranju podatkov), pogostejše posredovanje znanstvenih nasvetov in omogočanje dialoga z zainteresiranimi stranmi (na primer: večja medijska pokritost v člankih in prispevkih avdiovizualnih novic, več sporočil za javnost in 21-odstotno povečanje števila naročnikov biltena „EFSA Highlights“ v primerjavi z letom 2007); ugotavlja, da se je to povečanje rezultatov izravnalo s povečanjem (27 %) človeških virov v primerjavi z letom 2007; ugotavlja, da se je to povečanje rezultatov izravnalo s povečanjem (27 %) človeških virov v primerjavi z letom 2007;

3.  ugotavlja, da je agencija v letu 2008 dosegla visoko stopnjo izvrševanja proračuna tako za obveznosti kot za plačila, in sicer 97 % in 95 %; poudarja, da se je v primerjavi s preteklim letom proračun povečal za 9 milijonov EUR;

4.  vendar ugotavlja, da Sodišče že tretje leto zapored poudarja prenos proračunskih sredstev v naslednje leto (23 % odobrenih proračunskih sredstev iz proračuna za leto 2008 je bilo prenesenih v proračunsko leto 2009; 16 % sredstev za leto 2007 je bilo prenesenih v proračunsko leto 2008; 20% sredstev za leto 2006 je bilo prenesenih v proračunsko leto 2007); poudarja, da je v proračunskem letu 2008 takšen položaj nastal zaradi zamud pri izvajanju ali začetku dejavnosti na naslednjih področjih: razvoj programske opreme, znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, donacije za študije ter projekte v zvezi z zbiranjem podatkov; spodbuja agencijo, naj izboljša svoje upravljanje proračuna, da se zmanjšajo tako visoki prenosi;

5.  ravno tako ugotavlja, da Računsko sodišče že drugo leto zapored poudarja, da je bilo treba razveljaviti obveznosti za operativne dejavnosti, prenesene iz prejšnjega leta (37 % obveznosti za operativne dejavnosti, prenesenih iz leta 2007, in 26 % obveznosti za operativne dejavnosti, prenesenih iz leta 2006); poudarja, da je bil v proračunskem letu 2008 vzrok takšnega stanja predvsem v občutnih zamudah pri izvajanju sporazumov o donacijah iz leta 2007 med proračunskim letom 2008;

6.  zato je zaskrbljen, saj je takšno stanje v nasprotju z načelom enoletnosti in kaže na pomanjkljivosti pri načrtovanju, kontroli določenih pogodbenih rokov in proračunu agencije;

7.  pozdravlja, da je agencija v svojem programu dela za leto 2008 navedla prednostne cilje in kazalnike uspešnosti za vse svoje glavne načrtovane dejavnosti; vendar spodbuja agencijo, da se izboljša pri opredeljevanju ciljev SMART in kazalnikov RACER, da bi spodbudili doseganje rezultatov in omogočili dejansko spremljanje uspešnosti; meni, da je pozitivno, da je agencija uvedla postopek ocenjevanja tveganj, s čimer bi se v letu 2009 spremljanje znanstvenih in administrativnih dejavnosti agencije moralo okrepiti in omogočiti tesnejši nadzor nad njimi;

8.  poudarja, da je potrebno, da agencija v prihodnosti v svojih postopkih v zvezi s sporazumi o donacijah bolj upošteva oceno zapletenosti storitve, da bi bolje določila časovni okvir za pripravo razpisov; med drugim ugotavlja, da bi agencija morala bolje nadzorovati dejansko spoštovanje pogodbenih rokov, določenih v sporazumih o donacijah;

9.  meni, da je pozitivno, da je agencija v proračun za leto 2009 uvedla diferencirana sredstva, namenjena donacijam, da bi se izognili razveljavitvam v prihodnjih proračunskih letih;

10. je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2008 vknjižila prihodke iz obresti v višini 485.651,33 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima agencija vseskozi izjemno visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo agencije 31. decembra 2008 znašal 19.990.492,26 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo agencije trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

Notranja revizija

11. meni, da revizijski odbor, ki ga je leta 2006 oblikovala agencija, igra pomembno vlogo pri pomoči upravnemu odboru, saj zagotavlja, da delo službe Komisije za notranjo revizijo in oddelka za notranjo revizijo agencije poteka pravilno in da ga upravni odbor in izvršni direktor upoštevata; zato meni, da ta revizijski odbor v agenciji lahko služi kot primer za druge agencije;

12. ugotavlja, da je bilo izvedenih 20 od 25 priporočil, ki sta jih oblikovala notranja revizijska služba in odbor za revizijo (80 %); vendar poziva agencijo, da zagotovi Parlamentu dodatne informacije o njihovem pomenu in sprejetih ukrepih za njihovo izvajanje;

Človeški viri

13. ugotavlja, da je agencija uspela zapolniti 318 od 335 delovnih mest, predvidenih v kadrovskem načrtu (kar predstavlja zaposlitev 45 začasnih uslužbencev v primerjavi z letom 2007), potem, ko je imela težave pri zaposlovanju visoko usposobljenega znanstvenega osebja v Parmi; ugotavlja, da je bilo dodatno zaposlenih 40 podpornih uslužbencev (pomožno in pogodbeno osebje ter napoteni nacionalni strokovnjaki), ki naj bi pomagali agenciji pri izvajanju svojih nalog;

14. pozdravlja, da v sedanjem poročilu Računskega sodišča niso omenjene pomanjkljivosti pri postopkih zaposlovanja;

15. poziva agencijo, naj zagotovi, da bodo vsi nekdanji uradniki v skladu s členom 16 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti obvestili agencijo, ko bodo zasedli novo delovno mesto zunaj institucij; če bi utegnile takšne dejavnosti priti v navzkrižje z zakonitimi interesi institucij, mora agencija sprejeti ustrezne ukrepe;

16. je seznanjen z drugo anketo o osebju, ki se je začela oktobra 2008, za oceno delovnega okolja agencije; je zadovoljen, da se je raven udeležbe od 44 % v letu 2007 povečala na 55 % v letu 2008; spodbuja odbor uslužbencev, naj redno izvaja takšne ankete in poveča raven udeležbe, ter pričakuje, da bo vodstvo agencije rezultate iz raziskave vključilo v svoje upravljanje s kadri in vsakodnevno delo;

Vloga koordinatorja mreže agencij

17. čestita izvršnemu direktorju agencije, da je od 1. marca 2009 do 31. decembra 2009 zelo učinkovito izvajal funkcije koordinatorja mreže agencij;

oo   o

18. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xxxx (14)o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

23.2.2010

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   ugotavlja, da je Evropska agencije za varnost hrane v letu 2008 dosegla visoko stopnjo izvrševanja proračuna tako za obveznosti kot za plačila, in sicer 97 % in 95 %; poudarja, da se je v primerjavi s preteklim letom proračun povečal za 9 milijonov EUR;

2.   vendar obžaluje, da je agencija znesek v višini 15,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar predstavlja 23 % proračuna za leto 2008, prenesla; agencijo opominja, da je že leta 2007 prenesla približno 16 % proračuna za leto 2007 v proračun za leto 2008; s tem v zvezi ponavlja načelo enoletnosti, kot ga določa finančna uredba, ki se uporablja za vse organe Evropske skupnosti; spodbuja agencijo, naj izboljša svoje upravljanje proračuna, da se zmanjšajo tako visoki prenosi;

3.   poudarja vlogo Evropske agencije za varnost hrane pri nudenju neodvisnega znanstvenega svetovanja glede vseh zadev, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost hrane, vključno z zdravjem in dobrim počutjem živali ter varstvom rastlin, kot tudi potrebo po primernem sporočanju znanstvenega svetovanja;

4.   ugotavlja, da potrjen kadrovski načrt predvideva 335 delovnih mest v letu 2008, od katerih jih je bilo 318 zapolnjenih do konca leta 2008, kar predstavlja zaposlitev 45 začasnih uslužbencev v primerjavi z letom 2007; dodatno je bilo zaposlenih 40 podpornih uslužbencev (pomožno in pogodbeno osebje ter napoteni nacionalni strokovnjaki), ki naj bi pomagali agenciji pri izvajanju svojih nalog;

5.   je seznanjen z drugo anketo o osebju, ki se je začela oktobra 2008, za oceno delovnega okolja Evropske agencije za varnost hrane; je zadovoljen, da se je raven udeležbe od 44 % v letu 2007 povečala na 55 % v letu 2008; spodbuja odbor uslužbencev, naj redno izvaja takšne ankete in poveča raven udeležbe, ter pričakuje, da bo vodstvo Evropske agencije za varnost hrane rezultate iz raziskave vključilo v svoje upravljanje s kadri in vsakodnevno delo;

6.   na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršni direktorici Evropske agencije za varnost hrane lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna te agencije za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jutta Haug, Anna Záborská

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 95.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 31, 1. 2. 2002, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 95.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 31, 1. 2. 2002, str. 1.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15. 12.2009, str. 95.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 31, 1. 2. 2002, str. 1.

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 185.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov