Postopek : 2009/2125(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0087/2010

Predložena besedila :

A7-0087/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0110

POROČILO     
PDF 163kWORD 84k
26.3.2010
PE v03-00 A7-0087/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

(C7‑0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

(C7‑0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(3), zlasti člena 17,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0087/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

(C7‑0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(7), zlasti člena 17,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0087/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008

(C7‑0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju EU, zlasti člena 319,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(11), zlasti člena 17,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0000/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim ugotovil, da

- je seznanjen s kritiko Računskega sodišča, da je bilo izvajanje operativnih dejavnosti zgoščeno v zadnjem četrtletju leta 2007, pri čemer je bilo približno 40 % obveznosti in več kot 50 % plačil v zvezi z dejavnostmi poslovanja izvršenih novembra in decembra 2007,

- ni zadovoljen z odgovorom agencije, da so bila v nekaterih primerih prenesena sredstva izračunana z določeno stopnjo približnosti,

- je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo slabosti pri postopkih javnih naročil, in sicer: predizbori ponudb niso bili utemeljeni, ocenjevalni odbor ni podpisal ocenjevalnih dokumentov in spisi niso bili strukturirani in popolni;

Delovanje

1.      čestita agenciji za rezultate, dosežene v letu 2008, za izboljšanje vzdržljivosti evropskih e-komunikacijskih omrežij, razvijanje in vzdrževanje sodelovanja z državami članicami;

2.      zahteva, da agencija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju;

Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

3.      ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti pri postopku za naročila, zlasti glede podcenjevanja proračunov ene okvirne pogodbe; zlasti poudarja, da podcenjeni proračuni za javna naročila predstavljajo oviro za pošteno konkurenco, saj je manj verjetno, da podjetja predstavijo ponudbe za zmanjšane zneske; vendar je seznanjen z odzivom agencije, ki je v tretjem četrtletju leta 2009 objavila nov javni razpis, da bi tako popravila predhodne slabosti;

4.      ugotavlja, da si agencija na vse mogoče načine prizadeva, da bi ji davčni organi države članice gostiteljice vrnili 45.000 EUR, ki predstavljajo znesek DDV, ki ga je agencija plačala;

5.      je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2008 vknjižila prihodke iz obresti v višini 143.818 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima agencija vseskozi izjemno visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo agencije 31. decembra 2008 znašal 2.436.694 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo agencije trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

Notranja kontrola in človeški viri

6.      čestita agenciji, ker je bilo izvedenih vseh osem priporočil službe za notranjo revizijo, ki so bila ocenjena kot zelo pomembna; ugotavlja, da se ta priporočila nanašajo na spremljanje izvajanja revizije standarda notranje kontrole in upravljanja s človeškimi viri (na primer kadrovska politika, podaljšanje pogodb, ki se končajo leta 2008, neodvisnost odborov za izbor, službe za usposabljanje in preglednost pri postopkih napredovanja);

oo   o

7.      sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 16.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 16.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 16.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 153.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov