Procedura : 2009/2111(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0088/2010

Teksty złożone :

A7-0088/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0115

SPRAWOZDANIE     
PDF 185kWORD 105k
26.3.2010
PE 430.472v02-00 A7-0088/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Fundacji(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(3), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0088/2010),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Fundacji(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(7), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0088/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Fundacji(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(11), a w szczególności jego art. 16,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0088/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.  mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2007(13), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

- ubolewał nad faktem, że w 2007 r., jak i w 2006 r. Trybunał Obrachunkowy stwierdził uchybienia w zakresie procedur rekrutacyjnych; dokładniej, Trybunał Obrachunkowy ponownie stwierdził przypadek, w którym kryteria wyboru nie były jasno określone w ogłoszeniu o naborze;

- był zaniepokojony faktem wykrycia przez Trybunał Obrachunkowy w trzech procedurach przetargowych następujących nieprawidłowości;

a)       w dokumentacji przetargowej nie określono jasno procedury oceny finansowej umów;

(b)     kryteria wyboru nie pozwalały na przeprowadzenie właściwej oceny zdolności finansowej kandydatów;

1.   wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy uznał sprawozdanie finansowe agencji za rok 2008 za legalne i prawidłowe;

Poziom działalności

2.  odnotowuje, że przeprowadzenie w 2007 r. oceny ex post programu pracy 2001-2004 w sposób pozwalający na określenie oddziaływania Fundacji, jej wartości dodanej i skuteczności; wyraża uznanie dla Fundacji za wykazanie podczas tej oceny, że zaplanowane działania zostały pomyślnie ukończone; stwierdza ponadto, że niedawne dane zawarte w ocenie agencji zamówionej przez Komisję w 2009 r. wskazały, że Fundacja w skuteczny sposób osiągnęła swoje cele również w 2008 r.;

3.  wyraża uznanie dla Fundacji za rozpoczęcie kolejnej oceny ex post programu pracy 2005-2008; zwraca się w związku z tym do Fundacji o przekazanie Parlamentowi informacji o wynikach tej oceny w celu lepszego określenia oddziaływania Fundacji, jej wartości dodanej i skuteczności w tym konkretnym okresie;

4.  zwraca się ponadto do Fundacji o przedstawienie, w tabeli, która zostanie dołączona do kolejnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, zestawienia porównawczego działań zrealizowanych w roku, którego dotyczy absolutorium oraz działań zrealizowanych w poprzednim roku budżetowym, aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium dokonanie lepszej oceny działalności Fundacji na przestrzeni lat;

Przeniesione wydatki operacyjne

5.  zauważa, że według Trybunału Obrachunkowego przeniesione kwoty stanowiły 55% środków (czyli 4 900 000 euro) w roku budżetowym 2008; odnotowuje jednakowoż odpowiedź Fundacji, która stwierdza, że niedociągnięcia mają miejsce, ale w mniejszym stopniu (10%) niż wskazuje na to Trybunał Obrachunkowy, ponieważ już w programie rocznym Fundacji zaplanowano przeniesienie kwoty w wysokości 45% tytułu 3 z powodu z jednej strony czasu trwania zamówień na badania i z drugiej strony harmonogramu płatności Fundacji; podkreśla jednak, że sytuacja ta wskazuje na uchybienia w planowaniu i programowania działań operacyjnych Fundacji i jest sprzeczna z zasadą jednoroczności; zwraca się w związku z tym do Fundacji o podjęcie działań mających na celu uniknięcie takiej sytuacji w przyszłości i poinformowanie o tym organu udzielającego absolutorium;

Przesunięcia budżetowe bez dokumntacji poświadczającej

6.  przyjmuje do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym przesunięcia budżetowe nie były uzasadnione w wystarczający sposób, ponieważ nie dostarczono oceny potrzeb a zarząd nie był o nich uprzedzony; gratuluje niemniej jednak Fundacji, że naprawiła to uchybienie;

Procedury udzielania zamówień

7.  zwraca się do Fundacji o poprawę monitorowania swoich umów i programowania procedur przetargowych poprzez ogłaszanie nowych przetargów na długo przed wygaśnięciem odpowiednich umów; podkreśla w związku z tym fakt, że Trybunał Obrachunkowy wspomniał o dwóch przypadkach, w których Fundacja nieprawidłowo przedłużyła umowy poza maksymalny dozwolony okres i o innym przypadku, w którym nie uzasadniła procedury negocjacyjnej;

Zasoby ludzkie

8.   wzywa Fundację do przedsięwzięcia środków, które pozwolą lepiej przewidzieć, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zmiany na kluczowych stanowiskach w poszanowaniu obowiązków wynikających z wykonania budżetu;

9.   wzywa Fundację do przejrzystego przedstawienia w sprawozdaniu z działalności stanu zatrudnienia obejmującego również pracowników kontraktowych (87 osób);

10. wyraża uznanie dla Fundacji za przyjęcie w 2008 r. procedur naboru zgodnych z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego z dwóch poprzednich lat; zauważa w szczególności, że Trybunał Obrachunkowy nie stwierdził nieprawidłowości w procedurach naboru (np. w kryteriach wyboru), które nie gwarantowały przejrzystości i niedyskryminującego charakteru tych procedur;

Audyt wewnętrzny

11. wyraża niepokój z powodu faktu, że jakość sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2008 była niezadowalająca i że zawierało ono niespójności w stosunku do sprawozdania za 2007 r., w związku z czym trzeba było wprowadzić do niego istotne korekty podczas audytu; odnotowuje, że sytuacja ta znajduje wytłumaczenie w fakcie, że Fundacja musiała zatrudnić na krótki okres pracownika przejściowego w celu zamknięcia ksiąg za 2008 r. i że oprócz tego nie zapewniono także właściwego przekazania obowiązków przez poprzedniego księgowego nowemu księgowemu; zwraca się w związku z tym do Fundacji o dopilnowanie, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości;

12. przyznaje, że od 2006 r. wdrożono 26 z 54 zaleceń przygotowanych przez służbę kontroli wewnętrznej; zauważa, że wśród 28 zaleceń, które czekają na wdrożenie 8 jest uznawanych za „bardzo ważne”; nalega w szczególności, by Fundacja wprowadziła pozostałe normy kontroli wewnętrznej (delegowanie uprawnień podmiotom działającym w sferze finansów), kontynuowała wdrażanie innych standardów kontroli wewnętrznej (tj. skuteczną koordynację wewnętrznego systemu kontroli i zgodność procedur przetargowych z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi) oraz wprowadziła skuteczny system planowania i monitorowania (ustanawiając system oceny ryzyka w odniesieniu do działalności Fundacji, wprowadzając metody zarządzania w rozbiciu na obszary działalności i informatyczne narzędzia kontroli);

oo   o

13. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.2.2010

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008

(C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż sprawozdanie finansowe dotyczące budżetu w wysokości 21 mln euro przedstawia faktyczną sytuację finansową agencji na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz że transakcje i przepływy pieniężne za ten rok budżetowy są zgodne z uregulowaniami finansowymi agencji; wskazuje na zmianę w prowadzeniu rachunkowości oraz na problemy, jakich dopatrzył się Europejski Trybunał Obrachunkowy;

2.  wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy uznał sprawozdanie finansowe agencji za rok 2008 za legalne i prawidłowe;

3.  wzywa fundację do przedsięwzięcia środków, które pozwolą lepiej przewidzieć, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zmiany na kluczowych stanowiskach w poszanowaniu obowiązków wynikających z wykonania budżetu;

4.  zwraca uwagę na stwierdzenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że kwotę w wysokości 4,9 mln euro (ponad 55% środków) na poczet wydatków operacyjnych przeniesiono bez wystarczającego uzasadnienia(15); odnotowuje, że kwota środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych podwoiła się od 2006 r. i wyniosła 6,3 mln euro; domaga się dogłębnego przemyślenia, w jaki sposób szczególne potrzeby Fundacji w związku z umowami wieloletnimi mogłyby zostać uzgodnione z procesem planowania i preliminarzem budżetowym dostosowanym do rzeczywistych rocznych potrzeb;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja zamierza naprawić niedociągnięcia stwierdzone w roku poprzednim w procedurze udzielania zamówień publicznych; wzywa do większego zaangażowania i większej czujności w monitorowaniu niezbędnych struktur i procesów sprzyjających zgodnemu z przepisami udzielaniu zamówień;

6.  wzywa Fundację do przejrzystego przedstawienia w sprawozdaniu z działalności stanu zatrudnienia obejmującego również pracowników kontraktowych (87 osób).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

22.2.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

13

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 142.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 139 z 30.05.1975, s. 1.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, str. 142.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 139 z 30.05.1975, s. 1.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, str. 142.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 139 z 30.05.1975, s. 1.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(13)

Dz.U. L 255 z 26.09.2009, s. 190.

(14)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)...

(15)

Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Fundacji (Dz.U. C 304 z 15.12.2009).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności