Procedură : 2009/2111(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0088/2010

Texte depuse :

A7-0088/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.25
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0115

RAPORT     
PDF 195kWORD 113k
26.3.2010
PE 430.472v01-00 A7-0088/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Fundației(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(3), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

1.  acordă directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului fundației aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Fundației(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(7), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Fundației(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(11), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului fundației aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, inter alia,

- regreta faptul că în 2007, la fel ca în 2006, Curtea a depistat deficiențe în procedurile de recrutare; îndeosebi, Curtea a descoperit, din nou, un caz în care criteriile de selecție nu erau definite în conformitate cu anunțul de post vacant;

- își exprima îngrijorarea pentru faptul că Curtea a descoperit, în trei proceduri de achiziții publice, următoarele anomalii:

(a)      procedura de evaluare financiară a unui contract nu era clar definită în caietul de sarcini;

(b)     criteriile de selecție nu permiteau evaluarea corespunzătoare a capacității financiare a candidaților,

1.   își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2008;

Performanțe

2.  ia act de faptul că, în 2007, Fundația a făcut o evaluare ex post a programului de lucru pentru 2001-2004 pentru a determina impactul, valoarea adăugată și eficacitatea programului de lucru; felicită Fundația că a demonstrat, prin această evaluare, că obiectivele planificate au fost realizate cu eficacitate; constată, în plus, că datele recente incluse în evaluarea agențiilor mandatată de Comisie în 2009 au arătat că Fundația și-a îndeplinit în mod eficient obiectivele și în 2008;

3.  felicită Fundația pentru lansarea unui alt exercițiu de evaluare ex post a programului de lucru pentru 2005-2008; solicită, în consecință, Fundației să îl țină la curent cu privire la rezultatele acestei evaluări pentru a determina mai bine impactul său, valoarea sa adăugată și eficacitatea sa în această perioadă specifică;

4.  solicită Fundației să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Centrului de la un exercițiu la altul;

Cheltuieli operaționale reportate

5.  observă că, potrivit Curții, suma reportată a reprezentat mai mult de 55% din credite (și anume 4 900 000 EUR) pentru exercițiul 2008; ia totuși act de răspunsul Fundației care declară că există deficiențe, dar că nivelul creditelor reportate este mai mic decât a arătat Curtea (10%), din cauză că era deja prevăzut, în programarea anuală a Fundației, că va reporta 45% din titlul 3, pe de o parte, din cauza duratei contractelor de studiu și, pe de altă parte, din cauza calendarului de plată al Fundației; subliniază totuși că această situație a scos în evidență deficiențe care afectează planificarea și programarea activităților operaționale ale Fundației și contravine principiului anualității; solicită, în consecință, Fundației să ia măsuri pentru a evita această situație în viitor și pentru a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceasta;

Transferuri bugetare fără documente justificative

6.  ia act de constatarea Curții potrivit căreia transferurile bugetare nu au fost justificate în mod satisfăcător, nefiind prezentată nicio estimare a necesităților, iar consiliul de administrație nefiind informat în acest sens; felicită totuși Fundația pentru că a înlăturat în prezent această deficiență;

Proceduri de achiziții

7.  solicită Fundației să ia măsuri pentru a îmbunătăți monitorizarea îndeplinirii contractelor sale, precum și programarea procedurilor sale de achiziții, lansând noi proceduri de ofertare cu mult timp înainte de încheierea contractului corespondent; în acest sens, subliniază precizarea făcută de Curte conform căreia Fundația a prelungit în două cazuri în mod neregulamentar contracte, depășind durata maximă autorizată, iar într-un alt caz nu a justificat procedura negociată;

Resurse umane

8.   solicită conducerii Fundației să ia măsurile care se impun pentru a anticipa mai bine, în cadrul gestiunii resurselor umane, plecarea unor colaboratori-cheie, cu respectarea obligațiilor privind execuția bugetară;

9.   solicită Fundației să indice în mod transparent efectivele de personal, inclusiv agenții contractuali (87 de persoane), în raportul de activitate;

10. felicită Fundația pentru adoptarea, în 2008, a unor proceduri de recrutare care respectă recomandările formulate de Curte în ultimii doi ani; constată, în special, că Curtea nu a mai descoperit deficiențe în procedurile de recrutare ale Fundației (de exemplu, în criteriile de selecție) care nu garantau transparența și caracterul nediscriminatoriu al acestor proceduri;

Audit intern

11. este îngrijorat din cauză că situațiile financiare ale Fundației pentru exercițiul 2008 au fost de o calitate nesatisfăcătoare și insuficient de coerente cu situația conturilor din 2007 și, în consecință, au trebuit să facă obiectul unor corecții importante în timpul auditului; ia act de faptul că această situație se explică prin faptul că Fundația a trebuit să recruteze un agent interimar pentru o scurtă perioadă de timp pentru a închide conturile exercițiului 2008 și că, în plus, nu s-a asigurat o tranziție adecvată între contabili; solicită, prin urmare, Fundației să evite producerea unei situații similare în viitor;

12. confirmă că, din cele 54 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS), 26 au fost puse în aplicare încă din 2006; observă că, din cele 28 de recomandări care mai trebuie puse în aplicare, 8 sunt considerate „foarte importante”; în special, îndeamnă Fundația să instituie restul standardelor de control intern (și anume, delegarea pentru actorii financiari), să urmărească implementarea celorlalte standarde de control intern (și anume, coordonarea eficientă a sistemului de control intern și respectarea Regulamentului financiar și a normelor sale de aplicare în ceea ce privește procedurile de achiziții) și să introducă un sistem eficient de planificare și monitorizare (de exemplu, prin crearea unui sistem de evaluare a riscurilor pentru activitățile Fundației, introducând o metodologie bazată pe activități și instrumente informatice de monitorizare);

oo   o

13. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.2.2010

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC))

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ce corespund unui buget de 21 milioane EUR prezintă situația financiară reală a Fundației la 31 decembrie 2008, iar operațiunile și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar sunt în conformitate cu normele financiare ale Fundației; ia act de schimbarea contabilului și de problemele constatate de Curtea de Conturi Europeană;

2.   își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2008;

3.   solicită conducerii Fundației să ia măsurile care se impun pentru a anticipa mai bine, în cadrul gestiunii resurselor umane, plecarea unor colaboratori-cheie, cu respectarea obligațiilor privind execuția bugetară;

4.   atrage atenția asupra constatării Curții de Conturi Europene, potrivit căreia suma de 4,9 milioane EUR (peste 55% din creditele aferente cheltuielilor operaționale) a fost reportată fără o justificare suficientă(15); ia act de faptul că valoarea lichidităților și a echivalentelor de lichidități s-a dublat față de 2006, ajungând la 6,3 milioane EUR; invită la o reflecție de fond asupra mijloacelor de aplicat pentru ca necesitățile specifice ale Fundației în ceea ce privește contractele multianuale să fie compatibile cu o programare și cu previziuni bugetare adaptate la necesitățile reale anuale;

5.   salută disponibilitatea Fundației de a corecta, în procedura de achiziții publice, problemele semnalate anul trecut; solicită un angajament sporit și o mai mare vigilență în monitorizarea structurilor și proceselor necesare unor proceduri corecte de achiziții publice;

6.   solicită Fundației să indice în mod transparent efectivele de personal, inclusiv agenții contractuali (87 de angajați), în raportul anual.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

13

0

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 142.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 142.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 142.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 190.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

(15)

Raportul privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Fundației (JO C 304, 15.12.2009).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate