Postopek : 2009/2111(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0088/2010

Predložena besedila :

A7-0088/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0115

POROČILO     
PDF 175kWORD 106k
26.3.2010
PE 430.472v02-00 A7-0088/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori fundacije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(3), zlasti člena 16 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0088/2010),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori fundacije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(7), zlasti člena 16 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0088/2010),

1.  odobri letne računovodske izkaze Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008,

(C7‑0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori fundacije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(11), zlasti člena 16 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0088/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim:

- obžaluje, da je Računsko sodišče v letu 2007, tako kot v letu 2006, ugotovilo pomanjkljivosti pri postopkih zaposlovanja; še zlasti je Računsko sodišče ponovno ugotovilo primer, v katerem izbirna merila niso bila opredeljena v skladu z objavo prostega delovnega mesta;

- je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v treh postopkih oddaje javnih naročil odkrilo nepravilnosti, na primer

(a)      v razpisni dokumentaciji ni bil jasno opredeljen postopek finančnega vrednotenja pogodbe;

(b)     izbirna merila niso dopuščala ustreznega vrednotenja finančne sposobnosti kandidatov;

1.   je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

Delovanje

2.  je seznanjen, da je bila leta 2007 opravljena naknadna ocena delovnega programa 2001–2004, da bi tako določili vpliv fundacije, njeno dodano vrednost in učinkovitost; pozdravlja dejstvo, da je fundacija pri tej oceni pokazala, da so bili načrtovani rezultati učinkovito doseženi; med drugim ugotavlja, da so zadnji podatki, vključeni v oceno agencij, ki jih je Komisija naročila leta 2009, pokazali, da je fundacija ravno tako leta 2008 učinkovito uresničila svoje rezultate;

3.  pozdravlja dejstvo, da je fundacija začela drugo izvajanje naknadne ocene delovnega programa 2005–2008; zato poziva fundacijo, da obvesti Parlament o rezultatih te ocene, da bi bolje določili njen vpliv, njeno dodano vrednost in učinkovitost v tem specifičnem obdobju;

4.  zahteva, da fundacija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost centra v vmesnem obdobju;

Preneseni odhodki iz poslovanja

5.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča preneseni znesek znaša več kot 55 % odobrenih proračunskih sredstev (tj. 4.900.000 EUR) za proračunsko leto 2008; vendar je seznanjen z odgovorom fundacije, ki izjavlja, da pomanjkljivosti obstajajo, vendar so manjše (10 %), kot je navedlo Računsko sodišče, zaradi dejstva, ker je bilo že v letnem načrtu fundacije predvideno, da bo zaradi trajanja študijskih pogodb in časovnega okvira plačil 45 % sredstev iz naslova 3 prenesenih; vendar poudarja, da takšno stanje kaže na pomanjkljivosti v načrtovanju operativnih dejavnosti fundacije in je v nasprotju z načelom enoletnosti; zato poziva fundacijo, da sprejme ukrepe za preprečevanje takšnega stanja v prihodnje in o njih obvesti organ za razrešnico;

Neutemeljeni proračunski prenosi

6.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da proračunski prenosi niso bili ustrezno utemeljeni, ocena potreb ni bila zagotovljena in upravni odbor o teh proračunskih prenosih ni bil obveščen; kljub temu pozdravlja dejstvo, da je fundacija zdaj odpravila to pomanjkljivost;

Postopki javnih naročil

7.  poziva fundacijo, da si prizadeva za izboljšanje nadzora nad svojimi pogodbami in načrtovanjem svojih postopkov javnega naročanja tako, da nove javne razpise objavi veliko pred iztekom ustreznih pogodb; s tem v zvezi poudarja, da je Računsko sodišče navedlo, da je fundacija v dveh primerih nepravilno podaljšala pogodbe za obdobje, ki je bilo daljše od najdaljšega možnega obdobja, v tretjem primeru pa ni utemeljila postopka s pogajanji;

Človeški viri

8.   poziva vodstvo fundacije, naj sprejme ukrepe, da bo pri upravljanju človeških virov ob neprekinjenem upoštevanju obveznosti izvrševanja proračuna bolje predvidevalo odhode uslužbencev na ključnih položajih;

9.   poziva fundacijo, naj v letnem poročilu pregledno navede osebje, vključno s pogodbenim osebjem (87 zaposlenih);

10. pozdravlja dejstvo, da je fundacija leta 2008 uvedla postopke zaposlovanja, ki upoštevajo priporočila Računskega sodišča iz zadnjih dveh let; zlasti ugotavlja, da Računsko sodišče ni več odkrilo pomanjkljivosti v postopkih zaposlovanja (na primer pri merilih zaposlovanja), ki bi ne zagotavljale preglednosti in nepristranskosti teh postopkov;

Notranja revizija

11. je zaskrbljen, ker je bila kakovost računovodskih izkazov fundacije za leto 2008 nezadovoljiva in so bila v primerjavi z računovodskimi izkazi za leto 2007 ugotovljena neskladja, zaradi tega so bili med revizijo potrebni precejšnji popravki teh izkazov; je seznanjen, da ta položaj pojasnjuje dejstvo, da je fundacija morala zaposliti prek agencije za zaposlovanje uslužbenca za krajše obdobje, da bi pripravila končne računovodske izkaze za leto 2008, poleg tega pa prehod od prejšnjega računovodje na novega ni bil ustrezno zagotovljen; zato poziva fundacijo, naj prepreči, da se podoben položaj ponovi v prihodnje;

12. priznava, da je agencija od leta 2006 izvedla 26 od 54 priporočil, ki jih je oblikovala notranja revizijska služba; ugotavlja, da je med 28 priporočili, ki jih je še vedno treba izvesti, 8 priporočil obravnavanih kot "zelo pomembnih"; zlasti poziva fundacijo, da vzpostavi preostale standarde notranje kontrole (pooblastilo za finančne akterje), da nadaljuje izvajanje drugih standardov kontrole (učinkovito usklajevanje sistema notranje kontrole in skladnost postopkov javnih naročil s finančno uredbo ter njenimi pravili za izvajanje) in da uvede učinkovit sistem načrtovanja in spremljanja (npr. z vzpostavitvijo sistema za ocenjevanje tveganj v zvezi z dejavnostmi fundacije, uvedbo metodologije, ki temelji na dejavnostih, in spremljanjem informacijskih orodij);

oo   o

13.      sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

25.2.2010

MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008

(C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Pripravljavka mnenja: Ingeborg Gräßle

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1    opozarja na potrditev Računskega sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki izkazujejo proračun v višini 21 milijonov EUR, ujemajo z dejanskim finančnim položajem agencije dne 31. decembra 2008 ter da so bili poslovni dogodki in denarni tokovi v tem proračunskem letu v skladu s finančnimi predpisi agencije; je seznanjen z zamenjavo računovodstva in s težavami, ki jih je ugotovilo Evropsko računsko sodišče;

2.   je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

3.   poziva vodstvo fundacije, naj sprejme ukrepe, da bo pri upravljanju človeških virov ob neprekinjenem upoštevanju obveznosti izvrševanja proračuna bolje predvidevalo odhode uslužbencev na ključnih položajih;

4.   opozarja na ugotovitev Računskega sodišča, da je bilo brez zadostne utemeljitve prerazporejenih 4,9 milijona EUR (več kot 55 % sredstev) odhodkov iz poslovanja(15); je seznanjen s tem, da se je saldo denarnih sredstev in njihovih ustreznikov od leta 2006 podvojil in znaša 6,3 milijona EUR; poziva k temeljitemu razmisleku o ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti, da se posebne potrebe fundacije v zvezi z večletnimi pogodbami uskladijo z načrtovanjem in proračunske napovedi prilagodijo dejanskim letnim potrebam;

5.   pozdravlja pripravljenost fundacije, da pri postopku oddaje javnih naročil odpravi pomanjkljivosti, na katere je opozarjal že lani; zahteva večjo zavzetost in budnost pri spremljanju potrebnih struktur in postopkov, da bo oddaja javnih naročil v skladu s predpisi;

6.   poziva fundacijo, naj v letnem poročilu pregledno navede osebje, vključno s pogodbenim osebjem (87 zaposlenih).

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

22.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

13

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 142.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 142.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 142.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 190.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

(15)

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008 z odgovori fundacije (UL C 304, 15.12.2009).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov