Procedură : 2009/2131(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0089/2010

Texte depuse :

A7-0089/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0104

RAPORT     
PDF 186kWORD 110k
26.3.2010
PE 430.458v01-00 A7-0089/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice(3), în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice(7), în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice(11), în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât 2008 a fost primul an operațional al Agenției,

1.  ia act de faptul că Agenția a fost finanțată în 2008 printr-o subvenție comunitară în valoare de 62,2 milioane EUR în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul financiar și, într-o mică măsură, prin onorariile plătite de industria chimică pentru înregistrarea unor substanțe chimice în conformitate cu Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)(13), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice];

Performanțe

2.  consideră că Agenția îndeplinește un rol pe care Comisia nu este în măsură să-l preia, că Agenția este pe deplin aliniată cu prioritățile strategice ale Uniunii și că activitățile sale completează activitățile altor agenții;

3.  ia act de observațiile formulate în cadrul evaluărilor externe ale agențiilor descentralizate ale UE, comandate de Comisie în 2009, în cadrul cărora se afirmă că obiectivele și activitățile programului de lucru multianual sunt coerente cu mandatul Agenției, iar produsele sunt prezentate la timp, sunt pertinente și de înaltă calitate;

4.  subliniază, cu toate acestea, că Agenția ar putea beneficia de pe urma elaborării unor proceduri de feedback și de pe urma unei focalizări mai puternice pe beneficiari;

5.  își exprimă satisfacția cu privire la primul an de funcționare cu succes a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), Comisia (DG Întreprinderi și Industrie) fiind responsabilă pentru gestiunea financiară a Agenției în 2007; subliniază, în special, că înființarea relativ fără probleme și rapidă a Agenției se datorează mai ales sprijinului eficace oferit de direcția generală-mamă, schimbului de experiență cu alte agenții similare și unui sprijin puternic din partea țării-gazdă;

6.  ia act de faptul că Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în temeiul căruia a fost înființată Agenția, prevede faptul că aceasta face obiectul unui control o dată la 10 ani;

Gestiune bugetară și financiară

7.  ia act de întârzierile constatate de Curtea de Conturi în activitățile operaționale din cauza dificultăților legate de implementarea sistemului informatic, precum și a lipsei de personal calificat; constată, în special, că 41% din creditele de angajament alocate activităților operaționale au fost reportate, iar 37,5% au fost anulate; subliniază că această situație contravine principiului anualității și indică existența unor deficiențe în cadrul procesului de planificare a activităților Agenției; prin urmare, solicită Agenției să adopte măsuri în vederea îmbunătățirii planificării și a monitorizării resurselor sale;

8.  solicită, de asemenea, Agenției să își îmbunătățească procedurile în ceea ce privește monitorizarea modului în care sunt utilizate creditele sale; ia act, în această privință, de constatarea Curții conform căreia pentru un număr semnificativ de operațiuni, în valoare totală de peste 400 000 EUR, cheltuielile nu erau acoperite de un angajament bugetar, fiind astfel nejustificate; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției, care dă asigurări cu privire la faptul că, în 2009, a asigurat prezența unui personal corespunzător și a revizuit și a consolidat procedurile financiare și cele de control intern;

9.  observă că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 643 007,40 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenția dispune în mod durabil de lichidități considerabile; observă că, la 31 decembrie 2008, aceste lichidități se ridicau la 18 747 210,75 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

Resurse umane

10. remarcă faptul că numărul total de posturi din schema de personal a crescut de peste două ori în cursul primului an de funcționare independentă a Agenției; salută faptul că, la sfârșitul exercițiului, Agenția acoperise 95% din schema de personal; reamintește, în acest context, necesitatea aplicării atente a procedurii de recrutare;

11. își exprimă regretul cu privire la constatarea de către Curte a unor insuficiențe în documentele de sinteză privind activitățile comitetelor de selecție; ia act, de asemenea, de constatarea Curții în care aceasta subliniază, în cadrul a 14 proceduri de angajare, că independența membrilor comitetelor de selecție (a agenților temporari subordonați directorului) nu era garantată din cauza faptului că acest comitete erau prezidate chiar de directorul Agenției; salută, cu toate acestea, decizia Agenției de a exclude pe viitor directorul din activitățile comitetelor de selecție;

12. este conștient de faptul că rotația la scară largă în cadrul posturilor-cheie ale Agenției implică un risc pentru continuitatea activităților; prin urmare, solicită Agenției să instituie proceduri bine definite în vederea asigurării unei tranziții fără probleme în ceea ce privește transmiterea funcțiilor și transferul coerent al activităților, al dosarelor și al procedurilor vizate;

Audit intern

13. recunoaște faptul că 2008 a fost primul an în care Serviciul de Audit Intern (IAS) a intervenit în activitatea Agenției și că, în iulie 2008, a fost efectuată o evaluare a riscurilor în vederea stabilirii priorităților în materie de audit și a planului de audit al IAS pentru următorii trei ani;

14. subliniază faptul că IAS a prezentat 12 recomandări, dintre care 4, evaluate ca având un caracter determinant, se referă la continuitatea activităților Agenției și la procedurile sale de angajare; recunoaște că majoritatea acestor recomandări au fost deja puse în practică în 2008 și că acțiunile nefinalizate au fost încheiate înainte de 31 decembrie 2009;

oo  o

15.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.2.2010

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   își exprimă satisfacția cu privire la primul an de funcționare cu succes a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), Comisia (DG Întreprinderi și Industrie) fiind responsabilă pentru gestiunea financiară a Agenției în 2007;

2.   ia act de faptul că ECHA a fost finanțată în 2008 cu o subvenție comunitară în valoare de 62,2 milioane EUR în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul financiar și, într-o mică măsură, din onorariile plătite de industria chimică pentru înregistrarea unor substanțe chimice în conformitate cu Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice];

3.   remarcă faptul că numărul total de posturi din schema de personal a crescut de peste două ori în cursul primului an de funcționare independentă a Agenției; salută faptul că, la sfârșitul exercițiului, Agenția acoperise 95% din schema de personal; reamintește, în acest context, necesitatea aplicării atente a procedurii de recrutare;

4.   observă că au intervenit câteva dificultăți la demararea activității, cum ar fi respectarea principiului anualității și deficiențe în planificarea activităților Agenției; subliniază necesitatea unor îmbunătățiri în aceste domenii;

5.   își exprimă satisfacția pentru decizia de a finanța cota ce îi revine din costurile lucrărilor de construcție a centrului de conferințe al ECHA în 2008, a cărui utilizare a fost aprobată la sfârșitul lui decembrie 2008 și care contribuie la realizarea cu succes a obiectivelor ECHA;

6.   consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului ECHA aferent exercițiului financiar 2008.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Jutta Haug, Anna Záborská

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 33.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 33.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 33.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

           JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate