Postopek : 2009/2131(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0089/2010

Predložena besedila :

A7-0089/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0104

POROČILO     
PDF 167kWORD 98k
26.3.2010
PE 430.458v02-00 A7-0089/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o Evropski agenciji za kemikalije(3), zlasti člena 97,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0089/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o Evropski agenciji za kemikalije(7), zlasti člena 97,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0089/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(C7‑0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o Evropski agenciji za kemikalije(11), zlasti člena 97,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0089/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je bilo leto 2008 prvo leto delovanja agencije,

1.  ugotavlja, da je bila agencija v letu 2008 financirana iz subvencije Skupnosti v višini 62,2 milijona EUR v skladu s členom 185 splošne finančne uredbe in v manjši meri iz pristojbin, ki jih plača industrija za registracijo kemikalij v skladu z uredbo REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)(13) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije);

Uspešnost

2.  meni, da agencija igra vlogo, ki jo Komisija ne more prevzeti, in da v celoti upošteva strateške prednostne naloge Unije, dejavnosti agencije pa so dodatne dejavnostim drugih agencij;

3.  je seznanjen s pripombami iz zunanje ocene decentraliziranih agencij EU, ki jo je naročila Komisija leta 2009, v kateri je navedeno, da so cilji in dejavnosti večletnega delovnega programa v skladu z mandatom agencije in da so rezultati pravočasni, uporabni in visoke kakovosti;

4.  vendar poudarja, da bi agencija imela koristi, če bi razvila postopke za povratne informacije in če bi se močnejše osredotočila na potrošnike;

5.  izraža zadovoljstvo zaradi uspešnega prvega leta delovanja Evropske agencije za kemikalije, saj je bila v letu 2007 za proračunsko upravljanje agencije odgovorna Komisija (GD za podjetništvo in industrijo); poudarja, da je zlasti tekoča in dokaj hitra vzpostavitev agencije predvsem povezana z učinkovito podporo, ki jo je ponudil matični generalni direktorat, z izmenjavami izkušenj s podobnimi agencijami, in nudenjem močne podpore s strani države gostiteljice;

6.  ugotavlja, da Uredba (ES) št. 1907/2006, s katero je bila agencija ustanovljena, določa, da se agencija pregleda vsakih deset let;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

7.  ugotavlja, da je Računsko sodišče poudarilo, da je prišlo do zamud pri operativnih dejavnostih, in sicer zaradi težav pri uvajanju informacijskega sistema in pomanjkanja usposobljenega osebja; predvsem ugotavlja, da je bilo 41 % odobritev za prevzem obveznosti za operativne dejavnosti prenesenih in 37,5% razveljavljenih; poudarja, da to stanje ni skladno z načelom enoletnosti in kaže na slabosti v načrtovanju dejavnosti agencije; zato zahteva od agencije, da sprejme ukrepe za izboljšanje načrtovanja in spremljanja svojih sredstev;

8.  poleg tega zahteva, da agencija izboljša svoje postopke za spremljanje porabe svojih odobrenih proračunskih sredstev; glede tega ugotavlja, da je Računsko sodišče poudarilo, da pri številnih transakcijah, ki so skupaj znašale več kot 400.000 EUR, odhodki niso bili pokriti s prevzetimi proračunskimi obveznostmi in so bili kot takšni nepravilni; vendar je seznanjen z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je leta 2009 zagotovila ustrezno osebje ter prenovila in poenotila finančne postopke in postopke notranje kontrole;

9.  je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2008 vknjižila prihodke iz obresti v višini 643.007,40 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima agencija vseskozi izjemno visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo agencije 31. decembra 2008 znašal 18.747.210,75 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo agencije trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

Človeški viri

10. ugotavlja, da se je med prvim letom neodvisnega delovanja agencije skupno število zaposlenih v kadrovskem načrtu več kot podvojilo; pozdravlja dejstvo, da je ob koncu leta agencija dosegla 95 % uresničitev kadrovskega načrta; s tem v zvezi opozarja, da je treba natančno izvajati postopek zaposlovanja;

11. obžaluje, da je Računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti v dokumentaciji, v kateri je povzeto delo izbirnih komisij; seznanjen je tudi z izjavo Računskega sodišča, ki poudarja, da v okviru 14 postopkov zaposlovanja neodvisnost članov izbirnih komisij (ki so začasni uslužbenci, podrejeni izvršnemu direktorju) ni bila zajamčena, saj je bil izvršni direktor agencije predsednik izbirne komisije; vendar pozdravlja odločitev agencije, da v prihodnje direktor ne bo več sodeloval pri delu izbirnih komisij;

12. se zaveda dejstva, da imajo obsežne rotacije osrednjih položajev v agenciji za posledico tveganje neprekinjenega poslovanja; zato poziva agencijo, naj oblikuje dobro opredeljene postopke za predajo, da se zagotovi nemoten prenos funkcij in skladno predajo zadevnih dejavnosti, dokumentacije ali postopkov;

Notranja revizija

13. priznava, da je bilo leto 2008 prvo leto posega notranje revizijske službe v okviru agencije, in da je ocena tveganja potekala julija 2008, da bi se določilo prednostne naloge revizije in načrt revizije notranje revizijske službe za prihodnja tri leta;

14. ugotavlja, da je notranja revizijska služba oblikovala 12 priporočil, od katerih so bila štiri ocenjena kot "zelo pomembna" in so povezana z neprekinjenostjo poslovanja agencije in z njenimi postopki zaposlovanja; priznava, da je bila večina teh priporočil že izvedenih leta 2008 in da so se preostali ukrepi zaključili pred 31. decembrom 2009;

oo   o

15.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

23.2.2010

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   izraža zadovoljstvo zaradi uspešnega prvega leta delovanja Evropske agencije za kemikalije, saj je bila v letu 2007 za proračunsko upravljanje agencije odgovorna Komisija (GD za podjetništvo in industrijo);

2.   ugotavlja, da je bila Evropska agencija za kemikalije v letu 2008 financirana iz subvencije Skupnosti v višini 62,2 milijona EUR v skladu s členom 185 splošne finančne uredbe in v manjši meri iz pristojbin, ki jih plača industrija za registracijo kemikalij v skladu z uredbo REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije);

3.   ugotavlja, da se je med prvim letom neodvisnega delovanja agencije skupno število zaposlenih v kadrovskem načrtu več kot podvojilo; pozdravlja dejstvo, da je ob koncu leta agencija dosegla 95 % uresničitev kadrovskega načrta; s tem v zvezi opozarja, da je treba natančno izvajati postopek zaposlovanja;

4.   je seznanjen z nekaterimi težavami, ki izhajajo iz uvedbe operacij, kot je upoštevanje načela enoletnosti, in pomanjkljivosti pri načrtovanju dejavnosti agencije; poudarja potrebo po izboljšanju na teh področjih;

5.   izraža zadovoljstvo zaradi sklepa o financiranju svojega dela gradbenih del v letu 2008, v povezavi s konferenčnim centrom agencije, ki je bil potrjen za uporabo konec decembra 2008 in prispeva k uspešnemu izvajanju ciljev Evropske agencije za kemikalije;

6.   na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jutta Haug, Anna Záborská

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 33.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 33.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 33.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov