Procedură : 2009/2113(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0090/2010

Texte depuse :

A7-0090/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.27
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0117

RAPORT     
PDF 168kWORD 97k
26.3.2010
PE 430.470v03-00 A7-0090/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(3), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

1.  acordă directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiului financiar 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(7), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiului financiar 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(11), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

A.  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007 şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul a constatat, în special, că:

-    Agenţia trebuia să depună eforturi pentru a crea sinergii şi pentru a evita suprapunerile de competenţe cu alte instituţii active în domeniul drepturilor omului, în special Consiliul Europei;

-    Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o investigaţie internă privind Agenţia; prin urmare, Parlamentul a solicitat OLAF, Agenţiei şi Comisiei să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, în cel mai scurt timp cu putinţă, cu privire la rezultatele investigaţiei şi eventualele măsuri luate ulterior;

-    Curtea remarcase că, într-o procedură de achiziţii publice, metoda de evaluare financiară publicată a contribuit indirect la scăderea importanţei relative a criteriului preţ, ceea ce a îndepărtat probabil anumiţi ofertanţi potenţiali şi nu a respectat principiul bunei gestiuni financiare,

1.  constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenţiei, în ansamblul lor;

Performanţe

2.  încurajează Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a-şi evalua mai bine realizările; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenţia a declarat că a luat în considerare aceste observaţii în programul său pentru 2009;

3.  felicită Agenţia pentru că a început la jumătatea anului 2009 să pună în aplicare un program informatic pentru bugetul pe activităţi care va furniza indicatori clari privind resursele financiare şi umane alocate;

4.  felicită Agenţia că a dat curs observaţiilor Curţii şi ale autorităţii bugetare formulate în procedura anterioară de descărcare de gestiune;

5.  subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Agenţiei din cursul exerciţiului;

Investigaţia OLAF

6.   ia act de faptul că în 2009 OLAF a finalizat investigaţia deschisă în 2008 privind Agenţia şi a clasat acest dosar fără urmări;

Audit intern

7.  recunoaşte că, în februarie 2008, Serviciul de Audit Intern (IAS) a efectuat un audit de urmărire subsecventă asupra punerii în aplicare a recomandărilor restante din raportul pentru 2007 şi a descoperit că o singură recomandare a mai rămas neaplicată (referitoare la supravegherea recrutării de către consiliul de administraţie); ia act totuşi că s-a modificat contextul şi că, după ce Agenţia şi-a început activitatea şi a fost numit noul director, recomandarea respectivă şi-a pierdut obiectul iniţial şi poate fi considerată ca fiind respectată;

oo   o

8.  face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(13) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

13.1.2010

AVIZ AL Comisiei pentru libertĂŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

(C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC))

Raportor pentru aviz: Juan Fernando López Aguilar

SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1.   constată cu satisfacţie că, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenţiei, în ansamblul lor;

2.   ia act de comentariile Curţii de Conturi cu privire la faptul că, pentru a stabili un adevărat buget pe activităţi, Agenţia ar trebui să definească obiective precise, precum şi indicatori de performanţă relevanţi şi măsurabili; ia act de măsurile luate de Agenţie pentru a îmbunătăţi întocmirea bugetului pe activităţi şi pentru a institui indicatori de performanţă relevanţi şi măsurabili în ceea ce priveşte repartizarea personalului şi alocarea resurselor financiare;

3    subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Agenţiei din cursul exerciţiului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.1.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 10.

(2)

JO C 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 10.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 10.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate