Postopek : 2009/2113(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0090/2010

Predložena besedila :

A7-0090/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.27
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0117

POROČILO     
PDF 160kWORD 96k
26.3.2010
PE 430.470v03-00 A7-0090/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(C7‑0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(3), zlasti člena 21,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0090/2010),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(C7‑0184 – 2009/2113(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(7), zlasti člena 21,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0090/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(C7‑0184 – 2009/2113(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(11), zlasti člena 21,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0090/2010),

A.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

-    opozarja, da bi si agencija morala prizadevati za doseganje sinergije in preprečevanje prekrivanja dejavnosti z drugimi institucijami, dejavnimi na področju človekovih pravic, zlasti s Svetom Evrope;

-    ugotavlja, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) sprožil preiskavo agencije; poziva urad OLAF, agencijo in Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice takoj, ko bo mogoče, poročajo o rezultatih preiskave in morebitnih nadaljnjih ukrepih;

-    navaja, da je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je objavljena metoda vrednotenja v enem postopku javnih naročil posredno zmanjšala relativno pomembnost cenovnega merila, kar je mogoče odvrnilo nekatere ponudnike in ni bilo v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja,

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije agencije kot celota zakonite in pravilne;

Delovanje

2.  spodbuja agencijo, da določi cilje SMART in kazalnike RACER v svojih načrtih, da bi tako bolje ocenila svoje rezultate; je seznanjen z izjavo agencije, da je upoštevala te pripombe v svojem programu za leto 2009;

3.  čestita agenciji, ker je sredi leta 2009 začela uvajati programsko opremo za upravljanje proračuna na podlagi dejavnosti, s čimer bodo podani jasni kazalniki o dodeljenih finančnih in človeških virih;

4.  čestita agenciji, da je upoštevala priporočila Računskega sodišča in proračunskega organa iz predhodne razrešnice;

5.  ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna agencije temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja agencije med letom;

Preiskava urada OLAF

6.   ugotavlja, da je leta 2009 OLAF končal svojo preiskavo agencije, ki jo je sprožil leta 2008, in jo je dokončno zaključil;

Notranja revizija

7.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo februarja 2008 izvedla revizijo nadaljnjega ukrepanja glede izvajanja odprtih priporočil iz poročila službe za notranjo revizijo za leto 2007 in je ugotovila, da je samo eno priporočilo (o nadzoru zaposlovanja s strani odbora) ostalo neizvedeno; vendar ugotavlja, da so se okoliščine spremenile in da je, po tem, ko je agencija začela z obratovanjem in je bil imenovan nov direktor, to priporočilo izgubilo prvotni namen in se lahko obravnava, kot da je bilo izpolnjeno;

oo   o

8.        sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

13.1.2010

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Pripravljavec mnenja: Juan Fernando López Aguilar

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen s pripombami Računskega sodišča glede dejstva, da mora agencija, če želi vzpostaviti pravi proračun, ki temelji na dejavnostih, opredeliti natančne cilje ter ustrezne in merljive kazalnike uspešnosti; je seznanjen z ukrepi, ki jih je agencija sprejela za izboljšanje pristopa k upravljanju, ki temelji na dejavnostih, ter za oblikovanje ustreznih in merljivih kazalnikov uspešnosti v zvezi z dodelitvijo svojega osebja in finančnih sredstev;

3    ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna agencije temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja agencije med letom.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 10.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 10.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 10.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 198.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov