Procedura : 2009/2110(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0091/2010

Teksty złożone :

A7-0091/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0099

SPRAWOZDANIE     
PDF 175kWORD 94k
26.3.2010
PE 430.473v02-00 A7-0091/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(3), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0091/2010),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(7), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0091/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(11), a w szczególności jego art. 12a,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0091/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.  mając na uwadze, że dnia 23 kwietnia 2009 r. Parlament udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2007 r.(13), a w swojej rezolucji towarzyszącej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium podkreślił między innymi uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wysokiego poziomu środków przeniesionych i anulowanych, konieczności określenia wymiernych celów i wskaźników w ramach programowania i potrzeby ustanowienia jasnego związku pomiędzy celami i zasobami budżetowymi koniecznymi do ich realizacji,

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe agencji za rok budżetowy 2008 jest zgodne z prawem i prawidłowe;

Poziom działalności

2.  gratuluje Centrum przyznania mu przez Trybunał Obrachunkowy pozytywnego poświadczenia wiarygodności za rok budżetowy 2008, nie tylko w odniesieniu do sprawozdań finansowych, lecz również wobec transakcji leżących u ich podstaw; odnotowuje, że Centrum dokonało ogromnych postępów w zakresie procedury określania, rejestracji i kapitalizacji środków finansowych, w zakresie dokumentacji procesów kontroli wewnętrznej oraz procedur dotyczących zamówień publicznych;

3.  podkreśla po raz kolejny znaczenie, jakie dla Centrum ma wyznaczenie w ramach swego programowania celów SMART i wskaźników RACER, aby móc oceniać osiągnięte wyniki; przyjmuje jednak do wiadomości oświadczenie Centrum, zgodnie z którym uwagi te zostały uwzględnione w programie prac na rok 2009; zachęca również Centrum do rozważenia wprowadzenia wykresu Gantta do programowania każdego ze swych działań operacyjnych, aby szybko określić ilość czasu, jaką każdy pracownik poświęcił danemu projektowi oraz by wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie rezultatów;

4.  gratuluje jednak Centrum zamiaru wprowadzenia w 2010 r. eksperymentalnego systemu rejestrowania czasu pracy poświęconego na projekty przez każdego z pracowników Centrum;

5.  zwraca się do Centrum o przedstawienie, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównania celów zrealizowanych podczas omawianego roku, którego dotyczy absolutorium oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Centrum na przestrzeni dwóch lat;

6.  ze względu na powiązanie omawianych dziedzin wyraża zadowolenie ze ścisłej współpracy i synergii między Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego a Europejską Fundacją Kształcenia; wzywa obie agencje do zawarcia szczegółowego sprawozdania uzupełniającego dotyczącego umowy o współpracę w sprawozdaniach z działalności za 2009 r.

Zarządzanie budżetem i finansami

7.  zwraca uwagę na fakt, że Centrum po raz kolejny przeniosło środki budżetowe (25% środków na płatności związane z działaniem, tj. 1,4 mln euro); podkreśla, że taka sytuacja świadczy o uchybieniach w programowaniu i monitorowaniu środków zróżnicowanych przeznaczonych na działalność operacyjną;

Zasoby ludzkie

8.      zauważa, że centrum zatrudnia 128 pracowników i w 2009 r. wprowadziło system pomiaru wyników; oczekuje rezultatów w związku z wprowadzeniem tego systemu;

Audyt wewnętrzny

9.  gratuluje Centrum, że jest pierwszą agencją, która poddała się z własnej woli pilotażowemu audytowi dotyczącemu ram etycznych; podkreśla, że audyt ten został przeprowadzony w dniach 16-20 lutego 2009 r. przez zespół trzech kontrolerów, oraz że Służba Audytu Wewnętrznego potwierdziła, iż Centrum wdrożyło odpowiednie ramy etyczne;

10. odnotowuje, że od 2006 r. Centrum wdrożyło 15 z 30 zaleceń sformułowanych przez służby audytu wewnętrznego; podkreśla, że sześć z piętnastu zaleceń, do których się jeszcze nie ustosunkowano, uznanych zostało za bardzo ważne, a dotyczą one głównie zarządzania zasobami ludzkimi (np. wyników pracowników, określenia celów dla pracowników oraz roli i obowiązków komitetu pracowniczego); oczekuje postępów w tej jakże ważnej dla pracy Centrum dziedzinie oraz domaga się dostarczania mu informacji;

oo   o

11. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.2010

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008

(C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zwraca uwagę na potwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że roczne sprawozdanie finansowe dotyczące budżetu w wysokości 18,3 mln euro pokrywa się z rzeczywistą sytuacją finansową agencji w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz że transakcje i cash flow w tym roku budżetowym są zgodne z przepisami finansowymi agencji;

2.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe agencji za rok budżetowy 2008 jest zgodne z prawem i prawidłowe;

3.  w związku z przeniesieniem 25% płatności na rzecz środków na projekty domaga się lepszego planowania i dokładniejszego budżetu;

4.  z zadowoleniem przyjmuje usprawnienia w dziedzinie nadzorowania projektów i udzielania zamówień; oczekuje odpowiedniej relacji w sprawozdaniu z działalności;

5.  wyraża niezadowolenie z powodu stagnacji w dziedzinie zarządzania personelem, ponieważ cele dla pracowników i wskaźniki ich realizacji nie opierały się na wynikach ani nie były mierzalne; oczekuje postępów w tej jakże ważnej dla samoświadomości agencji dziedzinie oraz domaga się informacji;

6.  zauważa, że centrum zatrudnia 128 pracowników i w 2009 r. wprowadziło system pomiaru wyników; oczekuje rezultatów w związku z tym systemem;

7.  ze względu na powiązanie omawianych dziedzin wyraża zadowolenie ze ścisłej współpracy i synergii między Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego a Europejską Fundacją Kształcenia; wzywa obie agencje do zawarcia szczegółowego sprawozdania uzupełniającego dotyczącego umowy o współpracę w sprawozdaniach z działalności za 2009 r.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

22.2.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 118.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 118.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 118.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(13)

Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 141.

(14)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności