Procedură : 2009/2110(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0091/2010

Texte depuse :

A7-0091/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0099

RAPORT     
PDF 169kWORD 99k
26.3.2010
PE 430.473v02-00 A7-0091/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Centrului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(3), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

1.  acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Centrului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(7), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Centrului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(11), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul, printre altele, a atras atenţia asupra observaţiilor Curţii de Conturi privind proporţia ridicată de reportări şi de anulări, asupra necesităţii de a se fixa obiective şi indicatori cuantificabili în cadrul programării Centrului, precum şi asupra nevoii de a se stabili o legătură clară între obiective şi resursele bugetare necesare pentru realizarea lor,

1.  îşi exprimă satisfacţia cu privire la constatarea, de către Curtea de Conturi, a legalităţii şi regularităţii conturilor anuale ale Centrului pentru exerciţiul financiar 2008;

Performanţe

2.  felicită Centrul că a primit o declaraţie de asigurare pozitivă din partea Curţii de Conturi pentru exerciţiul financiar 2008, cu privire nu doar la conturi, ci şi la tranzacţiile subiacente; constată că Centrul a făcut progrese remarcabile în privinţa procedurii de inventariere pentru identificarea, înregistrarea şi capitalizarea activelor, în privinţa documentării procedurilor de control intern şi a procedurilor de achiziţii publice;

3.  insistă din nou asupra faptului că este important ca Centrul să îşi stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a-şi evalua rezultatele; ia act totuşi de faptul că Centrul a afirmat că a luat în considerare aceste recomandări în programul său pentru 2009; invită, de asemenea, Centrul să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

4.  felicită totuşi Centrul pentru intenţia sa de a introduce în 2010 un sistem experimental de înregistrare a timpului petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect al Centrului;

5.  solicită Centrului să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Centrului de la un exerciţiu la altul;

6.  salută colaborarea strânsă şi sinergiile dintre Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale şi Fundaţia Europeană de Formare (ETF), date fiind domeniile de competenţă înrudite ale celor două agenţii; solicită celor două agenţii să prezinte informaţii detaliate privind punerea în aplicare a acordului de cooperare în rapoartele lor de activitate pentru 2009.

Gestiune bugetară şi financiară

7.  atrage atenţia asupra faptului că Centrul a reportat din nou credite (25% din creditele de plată , adică 1 400 000 EUR); subliniază că această situaţie demonstrează deficienţele din cadrul programării şi al monitorizării creditelor diferenţiate în cazul cheltuielilor operaţionale;

Resurse umane

8.      ia act de faptul că Centrul are 128 de angajaţi şi că a introdus un sistem de măsurare a performanţei în 2009; aşteaptă să fie informat cu privire la rezultatele introducerii acestui sistem;

Audit intern

9.  felicită Centrul pentru că a devenit prima agenţie care s-a supus în mod voluntar unui audit‑pilot privind cadrul etic; subliniază că auditul respectiv a fost efectuat între 16 şi 20 februarie 2009 de către o echipă de trei auditori şi că Serviciul de Audit Intern (IAS) a confirmat faptul că Centrul a instituit un cadru etic adecvat;

10. recunoaşte că, începând cu 2006, Centrul a dat curs la 15 dintre cele 30 de recomandări formulate de IAS; subliniază că 6 dintre cele 15 recomandări încă nepuse în practică sunt considerate ca fiind foarte importante, acestea referindu-se în primul rând la gestiunea resurselor umane (în special rezultatele personalului, fixarea de obiective personale şi definirea rolurilor şi responsabilităţilor ce revin comitetului personalului); aşteaptă progrese în acest domeniu esenţial pentru activitatea Centrului şi solicită să fie informat periodic cu privire la acestea;

oo   o

11. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

25.2.2010

AVIZ AL Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC))

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ce corespund unui buget de 18,3 milioane EUR prezintă situația financiară reală a agenției la 31 decembrie 2008, iar operațiunile și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar sunt în conformitate cu normele financiare ale agenției;

2. își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale agenției pentru exercițiul financiar 2008;

3. solicită o planificare mai bună și un buget mai exact, având în vedere reportarea a 25% din creditele de plată pentru proiecte;

4. salută progresele realizate în cazul monitorizării proiectelor și a achizițiilor; așteaptă informații corespunzătoare în raportul de activitate;

5. își exprimă nemulțumirea în legătură cu stagnarea din domeniul gestiunii personalului, deoarece obiectivele pentru angajați și indicatorii de performanță nu au fost nici orientați către rezultate, nici măsurabili; așteaptă progrese în acest domeniu esențial pentru identitatea centrului și solicită informații în acest sens;

6.   atrage atenția asupra faptului că centrul are 128 de angajați și că a introdus un sistem de măsurare a performanței în 2009; așteaptă rezultate din partea acestui sistem;

7.   salută colaborarea strânsă și sinergiile dintre Cedefop și Fundația Europeană de Formare (ETF), date fiind tematicile înrudite; solicită celor două agenții să prezinte informații detaliate privind monitorizarea acordului de cooperare în rapoartele de activitate pentru 2009.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 118.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 118.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 118.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 141.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate