Postopek : 2009/2110(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0091/2010

Predložena besedila :

A7-0091/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0099

POROČILO     
PDF 164kWORD 94k
26.3.2010
PE 430.473v02-00 A7-0091/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Centra(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/1975 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(3), zlasti člena 12 a,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0091/2010),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Centra(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/1975 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(7), zlasti člena 12 a,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0091/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008

(C7‑0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Centra(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 337/1975 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(11), zlasti člena 12 a,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0091/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, zlasti opozoril na pripombe Računskega sodišča v zvezi z visokim deležem prenosov in razveljavitev, na potrebo po opredelitvi merljivih ciljev in kazalnikov v okviru svojega načrtovanja ter po vzpostavitvi jasne povezave med cilji in proračunskimi sredstvi, potrebnimi za doseganje teh ciljev;

1.  je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

Uspešnost

2.  pozdravlja, da je center od Računskega sodišča prejel pozitivno izjavo o zanesljivosti za proračunsko leto 2008, ne le v zvezi z računovodskimi izkazi, ampak tudi za transakcije, ki so povezane z njimi; ugotavlja, da je center izredno napredoval v zvezi s postopkom popisa za ugotavljanje, evidentiranje in kapitalizacijo sredstev, na področju dokumentacije postopkov notranjih kontrol in v zvezi s postopki oddaje naročil;

3.  ponovno poudarja, da je pomembno, da center določi cilje SMART in kazalnike RACER v svojih načrtih, da bi tako ocenil rezultate; vendar je seznanjen z izjavo centra, da je upošteval te pripombe v svojem programu za leto 2009; poziva tudi center, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi omogočili hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt in spodbujali pristop, usmerjen k doseganju rezultatov;

4.  kljub temu pozdravlja dejstvo, da želi center v letu 2010 uvesti pilotni sistem za beleženje časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekte centra;

5.  zahteva, da center v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost centra v vmesnem obdobju;

6.  z ozirom na sorodno tematiko pozdravlja tesno sodelovanje in sinergijo med Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja; od obeh agencij v poročilu o dejavnostih za leto 2009 zahteva podrobno poročilo o izvajanju sporazuma o sodelovanju.

Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

7.  opozarja na dejstvo, da je center ponovno prenesel odobrena sredstva (25 % odobritev plačil za poslovanje, to je 1,4 milijona EUR); poudarja, da ta položaj kaže na pomanjkljivosti v načrtovanju in nadzoru diferenciranih sredstev pri odhodkih iz poslovanja;

Človeški viri

8.      spominja, da je v centru zaposlenih 128 ljudi, leta 2009 pa so uvedli sistem za merjenje uspešnosti; pričakuje rezultate tega sistema;

Notranja revizija

9.  čestita centru, da je prva agencija, ki se je prostovoljno javila, da začne pilotno revizijo etičnega okvira; je seznanjen, da je to revizijo od 16. do 20. februarja 2009 vodila skupina treh revizorjev ter da je notranja revizijska služba potrdila, da je center razvil dober etični okvir;

10. priznava, da je od leta 2006 center izvedel 15 od 30 priporočil notranje revizijske službe; ugotavlja, da se 6 od 15 priporočil, ki še niso izvedena, šteje za "zelo pomembna" in se v glavnem nanašajo na upravljanje človeških virov (npr. uspešnost osebja, določanje osebnih ciljev in določanje vlog ter odgovornosti odbora uslužbencev); pričakuje napredek na tem za samopodobo agencije bistvenem področju in zahteva informacije;

oo   o

11. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

25.2.2010

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008

(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Pripravljavka mnenja: Ingeborg Gräßle

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na potrditev Računskega sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki izkazujejo proračun v višini 18,3 milijona EUR, ujemajo z dejanskim finančnim položajem agencije dne 31. decembra 2008 ter da so bili poslovni dogodki in denarni tokovi v tem proračunskem letu v skladu s finančnimi predpisi agencije;

2. je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

3. z ozirom na to, da je bilo prerazporejenih 25 % plačil za projektna sredstva, zahteva boljše načrtovanje in natančnejšo opredelitev proračuna;

4. pozdravlja izboljšanje nadzora nad projekti in postopkom javnih naročil; pričakuje ustrezne navedbe v letnem poročilu;

5. je nezadovoljen s stagnacijo na področju kadrovskih zadev, saj cilji zaposlenih in kazalniki uspešnosti niso bili niti ciljno usmerjeni niti merljivi; pričakuje napredek na tem za samopodobo agencije bistvenem področju in zahteva informacije;

6.   spominja, da je v centru zaposlenih 128 ljudi, leta 2009 pa so uvedli sistem za merjenje uspešnosti; pričakuje rezultate tega sistema;

7.   z ozirom na sorodno tematiko pozdravlja tesno sodelovanje in sinergijo med Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja; od obeh agencij v poročilu o dejavnostih za leto 2009 zahteva podrobno poročilo o izvajanju sporazuma o sodelovanju.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

22.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 118.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 118.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 118.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 141.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov