ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Véronique Mathieu

  Процедура : 2009/2115(DEC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0092/2010
  Внесени текстове :
  A7-0092/2010
  Приети текстове :

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

  –   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията[1],

  –   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[2], и по-специално член 185 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда[3], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)[4], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[5], и по-специално член 94 от него,

  –   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0092/2010),

  1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

  2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

  –   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията[6],

  –   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[7], и по-специално член 185 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда[8], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)[9], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[10], и по-специално член 94 от него,

  –   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0092/2010),

  1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

  –   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията[11],

  –   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[12], и по-специално член 185 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда[13], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)[14], и по-специално член 13 от него,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[15], и по-специално член 94 от него,

  –   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7‑0092/2010),

  А.     като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

  Б.     като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година[16] и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, констатира слабости в управлението на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с Европейските тематични центрове и призова Агенцията да спазва изцяло правилата за възлагане на обществени поръчки,

  1.      отбелязва, че оперативните приходи на Агенцията за 2008 г. възлизат на 37 100 000 евро, в това число субсидията от страна на Общността, която е в размер на 31 700 000 евро; припомня, че тази сума е с над 2 000 000 евро по-малка в сравнение с общия бюджет за 2007 г.; изразява удовлетворение от цялостното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

  2.      подчертава ролята на Агенцията за оценката във връзка с прилагането на европейското законодателство за околната среда както в рамките на Съюза, така и в съседните държави;

  Изпълнение

  3.      отбелязва изключително положителните основни констатации във външната оценка на децентрализираните агенции на ЕС, поръчана от Комисията през 2009 г.; по-конкретно, приветства Агенцията за изграждането на добре развита система за основано на дейностите управление, многогодишна работна програма, балансирана карта за оценка с показатели и интегрирана система за контрол на управлението, като всички те допринасят за ефективното управление на Агенцията;

  4.      отбелязва, че друга независима външна оценка на петгодишната стратегия на Агенцията за периода 2004–2008 г. също е показала нейната ефективност при постигането на поставените цели и удовлетворяването на бенефициентите й;

  5.      изисква от Агенцията да продължи да представя редовно (т.е. веднъж на всеки пет години) независима външна оценка въз основа на регламента за създаването си и на работните програми, приети от управителния съвет; ето защо приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието в следващата външна оценка за периода 2009–2013 г.;

  6.      изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

  7.      отбелязва забележката на Сметната палата, която, по отношение на сключените от Агенцията споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, настоява да се предоставят повече пояснения във връзка с часовете положен труд, които се заплащат на партньорите; подчертава, че с цел намаляване на риска от неправомерни плащания следва да се предоставят по-ясни инструкции на бенефициентите относно изчислението на ставката; също така е необходимо да се установи ясна връзка между декларираните разходи и прогнозираните разходи, посочени в плановете за изпълнение;

  Договор за наем

  8.      отбелязва забележката на Сметната палата, че е трябвало да се организира тръжна процедура за преустройството на наетите от Агенцията помещения, вместо да се покриват разходите за услугите на дружество, посочено от собствениците на сградата;

  Вътрешен одит

  9.      отчита, че Агенцията е изпълнила девет от 27-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че от 17-те препоръки, които все още не са изпълнени, пет се считат за „много важни“ и засягат управлението на безвъзмездните средства (що се отнася до установяването на финансови механизми, насърчаването на проверките на място/проверките на безвъзмездните средства, както и наблюдението и контрола на усвояването на безвъзмездни средства) и прилагането на стандартите за вътрешен контрол (що се отнася до определянето на чувствителните функции и подобряването на счетоводната система);

  oo o

  10.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от хх април 2010 г.[17] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

  24.2.2010

  СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Докладчик по становище: Jutta Haug

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва, че оперативните приходи за 2008 г. на Европейската агенция за околната среда възлизат на 37.1 милиона евро, в това число субсидията от страна на Общността, която е в размер на 31.7 милиона евро; припомня, че тази сума е с над 2 милиона евро по-малка в сравнение с общия бюджет за 2007 г.; изразява удовлетворение от цялостното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

  2.  счита, че Европейската агенция за околната среда е източник на важна, обективна, надеждна и съпоставима информация относно състоянието на околната среда за всички институции на ЕС, държавите-членки на ЕС и за органите, определящи политиките; отбелязва, че през 2008 г. са били необходими и са използвани два милиона евро допълнителни средства за извършване на задачите, възложени от ГД „Околна среда“, за да се подкрепят основните приоритети на ЕС в областта на околната среда през 2008 г., в това число развитието, воденето на преговори, прилагането и оценяването на политиките в областта на изменението на климата, както и усъвършенстване на показателите, свързани с адаптирането, ограничаване на последиците, въздействието и уязвимостта, развитието на плана за действие, основаващ се на Съобщението на Комисията относно биологичното разнообразие, публикувано през 2006 г., разработването на Обща информационна система за околната среда и изпълнението на плана за действие за устойчиво потребление и производство;

  3.  насърчава Европейската агенция за околна среда да продължава да полага усилия за развиване на своите методи за комуникация с цел осигуряване на по-голямо медийно покритие за нейните открития, като по този начин ще подхрани публичните дебати по важните въпроси, свързани с околната среда, като например изменението на климата, биологичното разнообразие и управлението на природните ресурси;

  4.  подчертава ролята на Европейската агенция за околна среда за оценката във връзка с прилагането на европейското законодателство за околната среда както в рамките на ЕС, така и в съседните държави;

  5.  въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейската агенция за околна среда може да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  23.2.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jutta Haug, Anna Záborská

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  23.3.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 60.
  • [2]  ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
  • [3]  ОВ L 120, 11.5.1990, стр. 1.
  • [4]  ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
  • [5]  ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
  • [6]  ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 60.
  • [7]  ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
  • [8]  ОВ L 120, 11.5.1990, стр. 1.
  • [9]  ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
  • [10]  ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
  • [11]  ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 60.
  • [12]  ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
  • [13]  ОВ L 120, 11.5.1990, стр. 1.
  • [14]  ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
  • [15]  ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
  • [16]  ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 180.
  • [17]  Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)...