BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Véronique Mathieu

  Procedure : 2009/2115(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0092/2010
  Indgivne tekster :
  A7-0092/2010
  Vedtagne tekster :

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008,

  –   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008 med agenturets svar[1],

  –   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2], særlig artikel 185,

  –   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[3], særlig artikel 13,

  –   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)[4], særlig artikel 13,

  –   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 94,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7‑0092/2010),

  1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2008;

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008,

  –   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008 med agenturets svar[6],

  –   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[7], særlig artikel 185,

  –   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[8], særlig artikel 13,

  –   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)[9], særlig artikel 13,

  –   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[10], særlig artikel 94,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7‑0092/2010),

  1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008;

  2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008,

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –    der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008,

  –    der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008 med agenturets svar[11],

  –    der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –    der henviser til EF-traktatens artikel 276 og til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[12], særlig artikel 185,

  –    der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[13], særlig artikel 13,

  –    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)[14], særlig artikel 13,

  –    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[15], særlig artikel 94,

  –    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

  –    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7‑0092/2010),

  A.  der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2008 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

  B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. april 2009 meddelte decharge til Det Europæiske Miljøagenturs administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2007[16], og at Parlamentet i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a. noterede sig svagheder ved forvaltningen af tilskudsaftaler med europæiske temacentre og opfordrede agenturet til at sikre den fuldstændige overholdelse af reglerne for indgåelse af aftaler,

  1.  konstaterer, at agenturets driftsindtægter for 2008 beløb sig til 37 100 000 EUR inklusive fællesskabstilskuddet på 31 700 000 EUR; gør opmærksom på, at det er over 2 000 000 EUR mindre end beløbet på det almindelige budget for 2007; finder den samlede udnyttelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger tilfredsstillende;

  2.  understreger agenturets rolle i evalueringen af gennemførelsen af EU’s miljølovgivning både i Unionen og i nabolandene;

  Præstationer

  3.  bemærker de meget positive vigtigste resultater i den eksterne evaluering af EU's decentraliserede organer, som Kommissionen foretog i 2009; lykønsker især agenturet med opbygningen af et veludviklet aktivitetsbaseret forvaltningssystem, et flerårigt arbejdsprogram, et afbalanceret præstationsmålingssystem med indikatorer og et integreret forvaltningskontrolsystem, der alle bidrager til en effektiv forvaltning af agenturet;

  4.  bemærker, at en anden uafhængig, ekstern evaluering af agenturets femårige strategi 2004-2008 også har påvist dets effektivitet mht. at opnå sine mål og tilfredsstille sine modtagere;

  5.  opfordrer agenturet til fortsat regelmæssigt (dvs. hvert femte år) at få foretaget en uafhængig, ekstern evaluering på basis af grundforordningen og de arbejdsprogrammer, bestyrelsen har vedtaget; opfordrer derfor agenturet til at underrette dechargemyndigheden om udviklingen i den næste eksterne evaluering vedrørende perioden 2009-2013;

  6.  opfordrer agenturet til i en oversigt, der vedføjes næste årsberetning fra Revisionsretten, at redegøre for de ting, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere agenturets præstationer fra år til år;

  7.  noterer sig bemærkningen fra Revisionsretten, der med hensyn til tilskudsaftalerne kræver, at den tid, partnerne tager betaling for, skal fremgå klarere; understreger, at modtagerne for at mindske risikoen for uretmæssige betalinger skal have klarere instrukser om beregningen af satser, og at der skal være en klar forbindelse mellem de omkostninger, der skal afholdes, og de anslåede omkostninger i gennemførelsesplanerne;

  Leasing

  8.  noterer sig Revisionsrettens observation, ifølge hvilken der skulle have været indledt en udbudsprocedure for licitationen af ombygningen af de lokaler, som agenturet lejer, i stedet for at agenturet dækkede omkostningerne ved arbejdet, der blev udført af et firma, som bygningens ejere havde valgt;

  Intern revision

  9.  medgiver, at agenturet har gennemført ni ud af den interne revisionstjenestes 27 henstillinger siden 2006; påpeger, at blandt de 17, der endnu ikke er gennemført, betragtes fem som "meget vigtige" og berører forvaltningen af tilskud (hvad angår indførelse af finansielle kredsløb, fremme af stedlig kontrol/verifikation af tilskud samt overvågning af og opfølgning på gennemførelsen af tilskud) og gennemførelsen af de interne kontrolstandarder (hvad angår fastsættelse af følsomme funktioner og forbedring af regnskabssystemet);

  oo

    o

  10.  henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af xx april 2010[17] om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

  24.2.2010

  UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  til Budgetkontroludvalget

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Rådgivende ordfører: Jutta Haug

  FORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  konstaterer, at Det Europæiske Miljøagenturs driftsindtægter for 2008 beløb sig til 37,1 mio. EUR inklusive fællesskabstilskuddet på 31,7 mio. EUR; gør opmærksom på, at det er over 2 mio. EUR mindre end beløbet på det almindelige budget for 2007; finder den samlede udnyttelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger tilfredsstillende;

  2.  betragter Miljøagenturet som en kilde til vigtige, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om miljøets tilstand for alle EU-institutioner, EU-medlemsstater og politiske organer; bemærker, at der i 2008 blev anmodet om og anvendt 2 mio. EUR i ekstrabevillinger til nye opgaver, som GD Miljø havde anmodet om til støtte for EU’s hovedprioriteringer på miljøområdet i 2008, herunder udvikling, forhandling, gennemførelse og evaluering af klimapolitikken, forbedring af indikatorerne vedrørende tilpasning, lempelse, følgevirkninger og sårbarhed, udvikling af handlingsplanen i forlængelse af Kommissionens meddelelse om biodiversitet, som blev offentliggjort i 2006, udvikling af et fælles miljøinformationssystem og gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion;

  3.  opfordrer Miljøagenturet til at fortsætte bestræbelserne på at videreudvikle sin kommunikation med henblik på at opnå større mediedækning af agenturets resultater og derved bidrage til den offentlige debat om vigtige miljøemner som f.eks. klimaforandringer, biodiversitet og forvaltning af naturressourcer;

  4.  understreger Miljøagenturets rolle i evalueringen af gennemførelsen af EU’s miljølovgivning både i EU og i nabolandene;

  5.  mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur kan meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2008.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  23.2.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Jutta Haug, Anna Záborská

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  23.3.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  EUT C 304 af 15.12.2009, s. 60.
  • [2]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.
  • [4]  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
  • [5]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  EUT C 304 af 15.12.2009, s. 60.
  • [7]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [8]  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.
  • [9]  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
  • [10]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [11]  EUT C 304 af 15.12.2009, s. 60.
  • [12]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [13]  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.
  • [14]  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
  • [15]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [16]  EUT L 255 af 26.9.2009, s. 180.
  • [17]  Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)…