ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

  Διαδικασία : 2009/2115(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0092/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0092/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[1],

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (κωδικοποιημένη έκδοση)[4] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0092/2010),

  1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2008·

  2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[6],

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[7] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον[8] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (κωδικοποιημένη έκδοση)[9] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[10] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0092/2010),

  1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[11],

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[12] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον[13] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (κωδικοποιημένη έκδοση)[14] και συγκεκριμένα το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[15] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0092/2010),

  Α.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

  Β.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2009 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2007[16], στο δε ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής το Κοινοβούλιο διαπίστωνε αδυναμίες στη διαχείριση συμφωνιών επιχορήγησης με τα Ευρωπαϊκά Θεματικά Κέντρα και ζητούσε από τον Οργανισμό να εξασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες σύναψης συμβάσεων

  1.    σημειώνει ότι τα λειτουργικά έσοδα του Οργανισμού για το έτος 2008 ανέρχονται στα 37,100,000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής επιδότησης ύψους 31,700,000· επισημαίνει ότι αυτό το ποσό υπολείπεται κατά 2 000,000 ευρώ και άνω του αντίστοιχου ποσού από τον γενικό προϋπολογισμό του 2007· δηλώνει ικανοποιημένο από την συνολική εκτέλεση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών·

  2.    τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ τόσο εντός της Ένωσης όσο και στα όμορα κράτη·

  Επιδόσεις

  3.   σημειώνει τα πολύ θετικού χαρακτήρα κύρια συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ τη διεξαγωγή της οποίας ζήτησε η Επιτροπή το 2009· συγκεκριμένα συγχαίρει τον Οργανισμό διότι εξεπόνησε πολύ προωθημένο σύστημα διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, πολυετές πρόγραμμα εργασίας, ισορροπημένο πίνακα επιδόσεων με δείκτες και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της διαχείρισης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν όλα στην αποτελεσματική διαχείριση του Οργανισμού·

  4.   σημειώνει ότι άλλη ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση με θέμα την πενταετή στρατηγική 2004-2008 έδειξε επίσης ότι ο Οργανισμός χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και την ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρει·

  5.   ζητεί από τον Οργανισμό να συνεχίσει να παρουσιάζει τακτικά (ήτοι ανά πενταετία) ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση βασιζόμενος στον ιδρυτικό του κανονισμό και τα προγράμματα εργασίας που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο· καλεί συνεπώς τον Οργανισμό να τηρεί την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενήμερη σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την προσεχή εξωτερική αξιολόγηση που καλύπτει την περίοδο 2009-2013·

  6.   ζητεί από τον Οργανισμό να παρουσιάσει στον πίνακα που θα επισυνάψει στην προσεχή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύγκριση ανάμεσα στα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του υπό εξέταση έτους για το οποίο ζητείται απαλλαγή και εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγουμένου οικονομικού έτους και τούτο με σκοπό να παρέχεται στην αρχή που χορηγεί απαλλαγή η δυνατότητα να αποτιμά καλύτερα τις επιδόσεις του Οργανισμού από έτους σε έτος·

  7.   σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ζητεί σε σχέση με τις συμβάσεις επιδοτήσεων που συνάπτει ο Οργανισμός να δίδονται περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά τις ώρες εργασίας που χρεώνουν οι εταίροι· υπογραμμίζει ότι για να μειωθεί ο κίνδυνος αναιτιολόγητων πληρωμών, θα έπρεπε να παρέχονται σαφέστερες οδηγίες προς τους δικαιούχους όσον αφορά τον υπολογισμό του ύψους των δαπανών και να συνδέονται σαφώς οι δαπάνες που χρεώνονται με τις δαπάνες που εκτιμήθηκαν στα σχέδια υλοποίησης·

  Μισθωτήριο

  8.   σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο διαπιστώνει ότι θα έπρεπε να είχε κινηθεί διαδικασία διαγωνισμού δι' υποβολής προσφορών για την ανάθεση της εκ νέου διαρρύθμισης των χώρων τους οποίους μισθώνει ο Οργανισμός αντί να καλύπτονται τα έξοδα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από εταιρεία της επιλογής των ιδιοκτητών του κτιρίου

  Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

  9.   αναγνωρίζει ότι από το 2006 ο Οργανισμός έχει υλοποιήσει 9 από τις 27 συστάσεις που διατύπωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου· παρατηρεί ότι από τις 17 συστάσεις που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί 5 θεωρούνται "πολύ σημαντικές" και αφορούν τη διαχείριση των επιχορηγήσεων (όσον αφορά την εγκαθίδρυση χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων, την προώθηση των επιτόπου ελέγχων/επαληθεύσεων των επιχορηγήσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχορηγήσεων και τη συνέχεια που δίδεται σε αυτή) και την υλοποίηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (όσον αφορά τον προσδιορισμό των ευαίσθητων εργασιών και τη βελτίωση του λογιστικού συστήματος)

  oo   o

  10. για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής παραπέμπει στο ψήφισμά του της….. Aπριλίου 2010[17] σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

  24.2.2010

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

  (C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι τα λειτουργικά έσοδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) για το έτος 2008 ανέρχονται στα 37,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής επιδότησης ύψους 31,7 εκατ.· επισημαίνει ότι αυτό το ποσό υπολείπεται κατά 2 εκατ. ευρώ και άνω του αντίστοιχου ποσού από τον γενικό προϋπολογισμό του 2007· δηλώνει ικανοποιημένο από την συνολική εκτέλεση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών·

  2.  θεωρεί τον ΕΕΑ φορέα παροχής σημαντικών, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, προοριζόμενων για όλα τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους φορείς άσκησης πολιτικής· σημειώνει ότι επιπρόσθετη χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ απαιτήθηκε και αξιοποιήθηκε για νέα καθήκοντα από τη ΓΔ Περιβάλλοντος ώστε να υποστηριχθούν οι μείζονες περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ το 2008, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης, διαπραγμάτευσης, υλοποίησης και αξιολόγησης νέων πολιτικών για την κλιματική μεταβολή, της βελτίωσης των δεικτών προσαρμογής, άμβλυνσης, αντικτύπου και τρωτότητας, της εκπόνησης του σχεδίου δράσης που προέκυψε από την ανακοίνωση της Επιτροπής για την βιοποικιλότητα που δημοσιεύτηκε το 2006, της ανάπτυξης Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβάλλον και της εφαρμογής σχεδίου δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή·

  3.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών μεθόδων του για να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης για τις διαπιστώσεις του και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση με θέμα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος, η βιοποικιλότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων·

  4.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΕΑ στην αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ τόσο εντός της ΕΕ όσο και στα όμορα κράτη·

  5.  είναι της γνώμης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΕΑ για το οικονομικό έτος 2008.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.2.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini,, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis.

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jutta Haug, Anna Záborská

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.3.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Γεώργιος Σταυράκης, Søren Bo Søndergaard

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 60.
  • [2]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ.1.
  • [3]  ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 13.
  • [5]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [6]  ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 60.
  • [7]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [8]  ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1.
  • [9]  ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 13.
  • [10]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [11]  ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 60.
  • [12]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [13]  ΕΕ L 120, 11.5.1990, σ. 1.
  • [14]  ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 13.
  • [15]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [16]             ΕΕ L 255, 26.9.2009, σ. 180.
  • [17]  Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)