MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Véronique Mathieu

  Menettely : 2009/2115(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0092/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0092/2010
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset[1],

  –   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2] ja erityisesti sen 185 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90[3] ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009[4] (kodifioitu toisinto) ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5] ja erityisesti sen 94 artiklan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7‑0092/2010),

  1.  myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008;

  2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisestä

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset[6],

  –   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[7] ja erityisesti sen 185 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90[8] ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009[9] (kodifioitu toisinto) ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[10] ja erityisesti sen 94 artiklan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7‑0092/2010),

  1.  hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

  –   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset[11],

  –   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[12] ja erityisesti sen 185 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90[13] ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009[14] (kodifioitu toisinto) ja erityisesti sen 13 artiklan,

  –   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[15] ja erityisesti sen 94 artiklan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

  –   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7‑0092/2010),

  A.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

  B.     ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 23. huhtikuuta 2009 Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007[16] ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se pani erityisesti merkille Euroopan teemakeskusten kanssa tehtyjen avustussopimusten puutteellisen hallinnoinnin ja kehotti keskusta huolehtimaan hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisesta poikkeuksetta,

  1.      panee merkille, että vuonna 2008 Euroopan ympäristökeskuksen toiminnan tuotot olivat 37 100 000 euroa, mihin sisältyy yhteisön 31 700 000 euron avustus; muistuttaa, että tämä määrä on yli 2 000 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2007 yleisessä talousarviossa; on tyytyväinen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen toteuttamiseen yleisesti;

  2.      painottaa ympäristökeskuksen roolia EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa sekä unionissa että sen naapurivaltioissa;

  Toiminta

  3.      panee merkille, että komission vuonna 2009 tilaaman erillisvirastojen ulkopuolisen arvioinnin keskeiset tulokset olivat erittäin myönteiset; panee erityisen tyytyväisenä merkille, että keskus on laatinut kehittyneen toimintojohtamisjärjestelmän, monivuotisen työohjelman, tasapainotetun tulostaulukon indikaattoreineen sekä hallinnon valvontaan tarkoitetun yhtenäisen järjestelmän, jotka kaikki edesauttavat keskuksen tehokasta hallintoa;

  4.      panee merkille, että toinen riippumaton ulkopuolinen arviointi keskuksen viisivuotisstrategiasta vuosiksi 2004–2008 osoitti myös keskuksen tehokkuuden tavoitteidensa saavuttamisessa ja edunsaajien tarpeiden tyydyttämisessä;

  5.      pyytää, että keskus tilaa edelleen säännöllisesti viiden vuoden välein riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin toimintansa tuloksista perusasetuksen ja johtokunnan päättämien työohjelmien perusteella; kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle seuraavan, vuosia 2009–2013 koskevan ulkopuolisen arvioinnin kulusta;

  6.      kehottaa keskusta esittämään tilintarkastustuomioistuimen seuraavaan kertomukseen liitettävässä taulukossa vertailun vastuuvapausmenettelyn kohteena olevan vuoden tuloksista ja edellisen varainhoitovuoden tuloksista, jotta vastuuvapauden myöntävällä viranomaisella on mahdollisuus arvioida paremmin keskuksen toimintaa eri vuosina;

  7.      panee merkille keskuksen avustussopimuksia koskevan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jossa pyydetään lisäselvityksiä kumppanien veloittamasta työajasta; korostaa, että perusteettomien maksujen riskin pienentämiseksi edunsaajille pitäisi toimittaa selvemmät ohjeet kyseisiä laskelmia varten ja lisäksi olisi luotava selkeä yhteys laskutettujen kulujen ja täytäntöönpanosuunnitelmissa arvioitujen kulujen välille;

  Vuokrasopimus

  8.      panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, että keskuksen vuokraamien toimitilojen kunnostustöitä varten olisi pitänyt käynnistää tarjouskilpailumenettely sen sijaan, että keskus kattoi rakennuksen omistajien valitseman yrityksen kulut;

  Sisäinen tarkastus

  9.      toteaa, että keskus on toteuttanut yhdeksän sisäisen tarkastuksen yksikön vuodesta 2006 alkaen antamista kaikkiaan 27 suosituksesta; panee merkille, että 17 suosituksesta, joita ei ole pantu täytäntöön, viisi katsotaan erittäin tärkeiksi ja ne vaikuttavat avustusten hallintaan (ne koskevat rahoitusprosessien perustamista, avustusten paikalla toimitettavien tarkastusten edistämistä ja avustusten täytäntöönpanon valvontaa ja seurantaa) ja sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoon (arkaluonteisten tehtävien määrittelemisen ja kirjanpitojärjestelmän parantamisen osalta);

  oo o

  10. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta EU:n erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta xx. huhtikuuta 2010 antamaansa päätöslauselmaan[17].

  24.2.2010

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnaN LAUSUNTO

  talousarvion valvontavaliokunnalle

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Valmistelija: Jutta Haug

  EHDOTUKSET

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  panee merkille, että vuonna 2008 Euroopan ympäristökeskuksen toiminnan tuotot olivat 37,1 miljoonaa euroa, mihin sisältyy yhteisön 31,7 miljoonan euron avustus; muistuttaa, että tämä määrä on yli kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2007 yleisessä talousarviossa; on tyytyväinen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen toteuttamiseen yleisesti;

  2.  katsoo, että Euroopan ympäristökeskus tuottaa tärkeätä, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ympäristön tilasta kaikille EU:n toimielimille, jäsenvaltioille ja poliittisesta päätöksenteosta vastaaville elimille; toteaa, että vuonna 2008 tarvittiin ja käytettiin kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta uusiin ympäristöasioiden pääosaston vaatimiin lisätehtäviin, joilla tuettiin EU:n keskeisiä vuoden 2008 ympäristöalan prioriteetteja, joita ovat ilmastonmuutosta koskevien toimintalinjojen kehittäminen, niihin liittyvät neuvottelut, niiden toteuttaminen ja arviointi, sellaisten indikaattorien parantaminen, joilla voidaan käsitellä ilmastonmuutokseen mukautumista, sen lieventämistä, vaikutuksia ja siihen liittyvää haavoittuvuutta, toimintasuunnitelman laatiminen käyttäen lähtökohtana vuonna 2006 julkaistua, luonnon monimuotoisuutta koskevaa komission tiedonantoa, yhteisen ympäristötietojärjestelmän kehittäminen sekä kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano;

  3.  kannustaa keskusta kehittämään edelleen viestintäänsä, jotta se saa enemmän tilaa tiedotusvälineissä havainnoilleen ja kykenee siten ruokkimaan julkista keskustelua tärkeistä ympäristökysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvarojen hoidosta;

  4.  painottaa Euroopan ympäristökeskuksen roolia EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa sekä EU:ssa että sen naapurivaltioissa;

  5.  katsoo käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  23.2.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jutta Haug, Anna Záborská

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  23.3.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  EUVL C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [4]  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [5]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  EUVL C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [7]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [8]  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [9]  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [10]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [11]  EUVL C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [12]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [13]  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [14]  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [15]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [16]  EUVL L 255, 26.9.2009, s. 180.
  • [17]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)...