Procedūra : 2009/2115(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0092/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0092/2010

Debates :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0105

ZIŅOJUMS     
PDF 170kWORD 95k
26.3.2010
PE 430.478v02-00 A7-0092/2010

par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Véronique Mathieu

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(1),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(3), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (kodificēta versija)(4), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7–0092/2010),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei apstiprinājumu par aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(6),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(8), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (kodificēta versija)(9), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7–0092/2010),

1.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(11),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(12), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(13), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (kodificēta versija)(14), un jo īpaši tās 13. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(15), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7–0092/2010),

A.     tā kā Revīzijas palāta norāda, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par 2008. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B.     tā kā Parlaments 2009. gada 23. aprīlī Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei sniedza apstiprinājumu par Aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildi(16) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā norādīja uz trūkumiem tajā, kā tiek pārvaldīti ar Eiropas tematiskajiem centriem noslēgtie dotāciju nolīgumi, un aicināja Aģentūru pilnā mērā ievērot iepirkuma procedūru noteikumus,

1.      norāda, ka Aģentūras pamatdarbības ieņēmumi 2008. gadā sasniedza EUR 37 100 000, ieskaitot Kopienas subsīdiju EUR 31 700 000 apmērā; uzsver, ka šī summa ir vairāk nekā par EUR 2 000 000 mazāka salīdzinājumā ar attiecīgo 2007. gada vispārējā budžetā iekļauto summu; pauž gandarījumu par saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma vispārējo līmeni;

2.      uzsver Aģentūras lomu, novērtējot ES tiesību aktu īstenošanu vides jomā gan Eiropas Savienībā, gan kaimiņvalstīs;

Darbība

3.      atzīmē, ka Komisijas 2009. gadā pasūtītajam ārējam novērtējumam par ES decentralizēto aģentūru darbību bija ļoti pozitīvi galvenie secinājumi; pauž īpašu atzinību Aģentūrai par to, ka tā izveidojusi labi izstrādātu uz darbības jomām balstītas pārvaldības sistēmu, daudzgadu darba programmu, līdzsvarotu pārskatu par darbības rādītājiem un integrētu pārvaldības kontroles sistēmu, jo tas viss sekmē efektīvu Aģentūras pārvaldību;

4.      norāda, ka citā neatkarīgā ārējā novērtējumā par Aģentūras piecgades stratēģiju 2004.–2008. gadam arī ir konstatēts, ka Aģentūra spēj efektīvi sasniegt savus mērķus un tās darbība apmierina labuma guvējus;

5.      aicina Aģentūru arī turpmāk regulāri (t.i., reizi piecos gados) veikt neatkarīgu ārēju novērtējumu, pamatojoties uz dibināšanas regulu un valdes pieņemtajām darba programmām; tādēļ aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par nākamā ārējā novērtējuma (par laikposmu no 2009. līdz 2013. gadam) rezultātiem;

6.      aicina Aģentūru nākamajam Revīzijas palātas ziņojumam pievienojamajā tabulā salīdzināt veikumu tajā finanšu gadā, kuram jāapstiprina budžeta izpilde, ar veikumu iepriekšējā finanšu gadā, lai budžeta izpildes apstiprinātājiestādei dotu iespēju labāk novērtēt Aģentūras darbību no gada gadā;

7.      pieņem zināšanai Revīzijas palātas piezīmi par Aģentūras dotāciju nolīgumiem, norādot, ka ir jāsniedz sīkāki skaidrojumi par sadarbības partneru uzrādīto darba laiku; uzsver, ka, lai mazinātu neattaisnotu maksājumu risku, ir jādod saņēmējiem precīzāki norādījumi par likmju aprēķināšanu, bet īstenošanas plānos ir jānosaka skaidra saikne starp izmaksām, kas pieprasītas atmaksai, un aplēstajām izmaksām;

Noma

8.      ņem vērā Revīzijas palātas konstatējumu, ka saistībā ar Aģentūras nomāto telpu pielāgošanas darbu līgumu būtu bijis jāorganizē konkursa procedūra, nevis vienkārši jāsamaksā par pakalpojumu sniegšanu uzņēmumam, kuru izvēlējās ēkas īpašnieki;

Iekšējā revīzija

9.      apstiprina, ka Aģentūra ir īstenojusi 9 no 27 ieteikumiem, kurus kopš 2006. gada ir sniedzis Iekšējās revīzijas dienests (IRD); atzīmē, ka no 17 vēl neīstenotajiem ieteikumiem 5 tiek vērtēti kā „ļoti svarīgi” un ietekmē dotāciju pārvaldību (attiecībā uz finanšu ķēžu izveidi, kontroles/pārbaužu uz vietas sekmēšanu saistībā ar dotācijām un dotāciju īstenošanas uzraudzību un paveiktā kontroli) un iekšējās kontroles standartu īstenošanu (attiecībā uz jutīgu funkciju noteikšanu un grāmatvedības sistēmas uzlabošanu);

oo o

10.    norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla rakstura konstatējumi, un sakarā ar tiem vērš uzmanību uz Parlamenta 2010. gada xx. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(17).

24.2.2010

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Jutta Haug

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzīmē, ka 2008. gadā Eiropas Vides aģentūras (EVA) darbības ieņēmumi bija 37,1 miljons EUR, tai skaitā Kopienas subsīdija — 31,7 miljoni EUR; norāda, ka šī summa ir vairāk nekā par 2 miljoniem EUR mazāka nekā 2007. gada vispārējā budžetā iekļautā attiecīgā summa; pauž gandarījumu par saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma vispārējo līmeni;

2.  uzskata, ka EVA sniedz svarīgu, objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju par vides stāvokli visām ES iestādēm, ES dalībvalstīm un politikas izstrādes struktūrām; atzīmē, ka 2008. gadā tika pieprasīts papildu finansējums 2 miljonu EUR apmērā, ko izlietoja jauniem uzdevumiem, kurus Aģentūrai noteicis Vides ģenerāldirektorāts, lai atbalstītu svarīgākās ES vides prioritātes 2008. gadā, tostarp klimata pārmaiņu politikas izstrādi, ar to saistītās sarunas, tās īstenošanu un novērtēšanu, to rādītāju uzlabošanu, kas saistīti ar pielāgošanu, seku mazināšanu, ietekmi un neaizsargātību, Komisijas 2006. gadā publicētajā ziņojumā par bioloģisko daudzveidību paredzētā rīcības plāna izstrādi, kopīgas vides informācijas sistēmas izstrādi un ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plāna īstenošanu;

3.  mudina EVA turpināt uzlabot saziņu, lai panāktu plašāku iegūtās informācijas atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un līdz ar to rosinātu publiskās debates par svarīgiem vides jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un dabas resursu apsaimniekošanu;

4.  uzsver EVA lomu, novērtējot ES tiesību aktu īstenošanu vides jomā gan ES, gan tās kaimiņvalstīs;

5.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei var sniegt apstiprinājumu par Aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.2.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jutta Haug, Anna Záborská

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OV C 304, 15.12.2009., 60. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(4)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV C 304, 15.12.2009., 60. lpp.

(7)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(8)

OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(9)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(10)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(11)

OV C 304, 15.12.2009., 60. lpp.

(12)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(13)

OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(14)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(15)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(16)

OV L 255, 26.9.2009., 180. lpp.

(17)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)...

Juridisks paziņojums - Privātuma politika