SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu

  Procedura : 2009/2115(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0092/2010
  Teksty złożone :
  A7-0092/2010
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji[1],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

  –   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

  –   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[2], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska[3], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)[4], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], a w szczególności jego art. 94,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0092/2010),

  1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2008;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji[6],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

  –   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

  –   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[7], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska[8], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)[9], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[10], a w szczególności jego art. 94,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0092/2010),

  1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji[11],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

  –   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

  –   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[12], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska[13], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)[14], a w szczególności jej art. 13,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[15], a w szczególności jego art. 94,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0092/2010),

  A.     mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

  B.     mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2007[16], a w rezolucji towarzyszącej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium stwierdził w szczególności niedostatki w zarządzaniu umowami o przyznanie dotacji europejskim centrom tematycznym i zwrócił się do Agencji, by w pełni przestrzegała zasad udzielania zamówień,

  1.      zauważa, że budżet operacyjny przeznaczony dla Agencji w roku 2008 wynosił 37 100 000 euro łącznie z dotacją wspólnotową w wys. 31 700 000 euro; podkreśla, że kwota ta jest o ponad 2 000 000 euro niższa od odnośnej kwoty w budżecie ogólnym na rok 2007; wyraża zadowolenie w związku z ogólną realizacją środków na zobowiązania i płatności;

  2.      podkreśla rolę Agencji w ocenie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska zarówno w obrębie UE, jak i w krajach sąsiadujących;

  Poziom działalności

  3.      odnotowuje bardzo pozytywne ustalenia główne zawarte w ocenie zewnętrznych zdecentralizowanych agencji UE przeprowadzonej na zlecenie Komisji w 2009 r.; gratuluje Agencji w szczególności opracowania rozbudowanego systemu zarządzania kosztami działań, wieloletniego programu prac, wyważonej tabeli wyników wraz ze wskaźnikami oraz zintegrowanego systemu kontroli zarządczej – wszystkie te elementy przyczyniają się do skutecznego zarządzania Agencją;

  4.      zauważa, że inna niezależna zewnętrzna ocena strategii pięcioletniej Agencji na okres 2004-2008 wykazała również skuteczność w realizacji celów i spełnianiu oczekiwań beneficjentów;

  5.      zwraca się do Agencji, by dalej regularnie (czyli raz na 5 lat) dostarczała niezależną ocenę zewnętrzną w oparciu o rozporządzenie ustanawiające i programy prac ustalone przez zarząd; w związku z tym zwraca się do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o przebiegu kolejnej oceny zewnętrznej, dotyczącej okresu 2009-2013;

  6.      zwraca się do Agencji o przedstawienie, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównania celów zrealizowanych podczas omawianego roku, którego dotyczy absolutorium oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat;

  7.      przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału Obrachunkowego, który w odniesieniu do zawieranych przez Agencję umów o przyznaniu dotacji wzywa do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień na temat naliczania godzin pracy przez partnerów; podkreśla, że aby zmniejszyć ryzyko dokonania nieuzasadnionych płatności, należy udzielić beneficjentom ściślejszych wskazówek co do obliczania stawek oraz wyraźnie powiązać naliczane koszty z kosztami szacowanymi w planach realizacji;

  Umowa najmu

  8.      odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego, który stwierdza, że udzielenie zamówienia na zmianę zagospodarowania pomieszczeń wynajmowanych przez Agencję powinno mieć miejsce w drodze przetargu, a nie wypłacenia należności za usługi przedsiębiorstwa wybranego przez właścicieli budynku;

  Audyt wewnętrzny

  9.      uznaje fakt, że Agencja wdrożyła 9 z 27 zaleceń działu audytu wewnętrznego wydanych od 2006 r.; zauważa, że z 17 jeszcze niewdrożonych zaleceń 5 uznaje się za „bardzo ważne” – dotyczą one zarządzania dotacjami (w odniesieniu do tworzenia obiegów środków finansowych, wspierania kontroli na miejscu / weryfikacji dotacji, a także nadzoru i monitorowania wdrażania dotacji) oraz wdrażania norm kontroli wewnętrznej (w odniesieniu do wskazywania newralgicznych funkcji i poprawy systemu rachunkowości);

  oo o

  10.    jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r.[17] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

  24.2.2010

  OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

  WSKAZÓWKI

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  zauważa, że budżet operacyjny przeznaczony dla Europejskiej Agencji Środowiska w roku 2008 wynosił 37,1 mln euro łącznie z dotacją wspólnotową w wys. 31,7 mln; podkreśla, że kwota ta jest o około 2 mln euro niższa od odnośnej kwoty w budżecie ogólnym na rok 2007; wyraża zadowolenie w związku z ogólną realizacją środków na zobowiązania i płatności;

  2.  uważa Europejską Agencję Środowiska za źródło ważnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat stanu środowiska dla wszystkich instytucji UE oraz jej państw członkowskich i organów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki; zauważa, że 2 mln euro dodatkowego finansowania w roku 2008 były konieczne i zostały wykorzystane na nowe zadania DG ds. Środowiska w celu wsparcia głównych priorytetów środowiskowych UE w roku 2008, takich jak opracowanie, negocjowanie, realizacja i ocena kierunków polityki związanych ze zmianami klimatu, poprawa wskaźników dotyczących dostosowania, łagodzenia, skutków i wrażliwości, opracowanie planu działania na podstawie komunikatu Komisji w sprawie bioróżnorodności, opublikowanego w roku 2006, utworzenie wspólnego systemu informacji o środowisku, a także wdrożenie planu działań w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji;

  3.  zachęca Europejską Agencję Środowiska do kontynuowania wysiłków zmierzających do rozwijania komunikacji w celu uzyskania większego zainteresowania mediów jej wynikami i zasilenia w ten sposób publicznej debaty na temat ważnych kwestii środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, bioróżnorodność i gospodarowanie zasobami naturalnymi;

  4.  podkreśla rolę Europejskiej Agencji Środowiska w ocenie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska zarówno w obrębie UE, jak i w krajach sąsiadujących;

  5.  jest zdania, że w oparciu o dostępne dane można udzielić dyrektorowi Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok 2008.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  23.2.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jutta Haug, Anna Záborská

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  23.3.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 60.
  • [2]  Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.
  • [3]  Dz.U. L 120 z 11.05.1990, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 126 z 21.05.2009, s. 13.
  • [5]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 60.
  • [7]  Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.
  • [8]  Dz.U. L 120 z 11.05.1990, s. 1.
  • [9]  Dz.U. L 126 z 21.05.2009, s. 13.
  • [10]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [11]  Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 60.
  • [12]  Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1.
  • [13]  Dz.U. L 120 z 11.05.1990, s. 1.
  • [14]  Dz.U. L 126 z 21.05.2009, s. 13.
  • [15]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [16]  Dz.U. L 255 z 26.09.2009, s. 180.
  • [17]  Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)...