RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportoare: Véronique Mathieu

  Procedură : 2009/2115(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0092/2010

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

  –   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei[1],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

  –   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[2], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu[3], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)[4], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[5], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

  1.  acordă directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

  2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

  –   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei[6],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

  –   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[7], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu[8], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)[9], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[10], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

  1.  aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008;

  2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

  –   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei[11],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

  –   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[12], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu[13], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)[14], în special articolul 13,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[15], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

  A.     întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

  B.     întrucât la 23 aprilie 2009 Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului 2007[16], iar în rezoluţia care însoţea decizia privind descărcarea de gestiune, Parlamentul remarca, printre altele, deficienţe în gestionarea convenţiilor de subvenţionare cu centrele tematice europene şi solicita Agenţiei să respecte integral normele privind atribuirea contractelor de achiziţii publice,

  1.      constată că veniturile din exploatare ale Agenţiei aferente exerciţiului 2008 s-au ridicat la 37 100 000 EUR, incluzând subvenţia comunitară de 31 700 000 EUR; subliniază faptul că această cifră este cu peste 2 000 000 EUR mai mică decât cifra corespondentă din bugetul general 2007; este mulţumit de execuţia globală a creditelor de angajament şi de plată;

  2.      subliniază rolul Agenţiei în evaluarea aplicării legislaţiei UE din domeniul mediului atât în cadrul Uniunii, cât şi în ţările învecinate;

  Performanţe

  3.      ia act de principalele concluzii, foarte bune, incluse în evaluarea externă a agenţiilor descentralizate ale UE realizată la cererea Comisiei în 2009; felicită Agenţia în special pentru crearea unui sistem de gestionare pe activităţi bine pus la punct, pentru elaborarea unui program de lucru multianual şi a unui grafic de realizări echilibrat, bazat pe indicatori de performanţă, şi pentru instituirea unui sistem integrat de control al gestiunii, toate aceste elemente contribuind la gestionarea eficientă a Agenţiei;

  4.      ia act de faptul că o altă evaluare externă independentă privind strategia cincinală 2004-2008 a Agenţiei a demonstrat, de asemenea, eficacitatea acesteia în atingerea obiectivelor sale şi în satisfacerea clienţilor săi;

  5.      solicită Agenţiei să continue să prezinte periodic (din cinci în cinci ani) o evaluare externă independentă având ca referinţă regulamentul de bază şi programele de lucru adoptate de consiliul de administraţie; invită Agenţia, prin urmare, să ţină la curent autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluţia următoarei evaluări externe referitoare la perioada 2009-2013;

  6.      solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

  7.      ia act de faptul că, în ceea ce priveşte convenţiile de subvenţionare încheiate de Agenţie, Curtea de Conturi a solicitat clarificări suplimentare în ceea ce priveşte orele de muncă imputate de parteneri; subliniază că, pentru a atenua riscul de a efectua plăţi necuvenite, beneficiarii ar trebui să primească instrucţiuni mai clare cu privire la calculul tarifelor şi ar trebui stabilită o legătură exactă între costurile facturate şi costurile estimate în cadrul planurilor de punere în aplicare;

  Contracte de închiriere

  8.      ia act de constatarea Curţii de Conturi conform căreia ar fi trebuit să se organizeze o cerere de oferte pentru contractul de reamenajare a spaţiilor pe care le închiriază Agenţia în loc să se plătească serviciile unei întreprinderi alese de proprietarii clădirii;

  Audit intern

  9.      constată că Agenţia a dat curs la 9 dintre cele 27 de recomandări ale Serviciului de Audit Intern (SAI) începând cu 2006; remarcă faptul că dintre cele 17 recomandări cărora nu li s-a dat curs, 5 sunt considerate a fi „foarte importante” şi vizează gestionarea subvenţiilor (în ceea ce priveşte stabilirea circuitelor financiare, promovarea controalelor/verificărilor la faţa locului în cazul subvenţiilor şi monitorizarea şi urmărirea implementării subvenţiilor) şi aplicarea standardelor de control intern (în ceea ce priveşte determinarea funcţiilor sensibile şi îmbunătăţirea sistemului contabil);

  oo o

  10.    face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010[17] referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

  24.2.2010

  AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2008

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

  SUGESTII

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  constată că veniturile din exploatare ale Agenției Europene de Mediu (AEM) aferente exercițiului 2008 s-au ridicat la 37,1 milioane EUR, incluzând subvenția comunitară de 31,7 milioane EUR; subliniază faptul că această cifră este cu peste 2 milioane EUR mai mică decât cifra corespondentă din bugetul general 2007; este mulțumit de execuția globală a creditelor de angajament și de plată;

  2.  consideră că AEM este un furnizor de informații importante, obiective, fiabile și comparabile cu privire la situația mediului pentru toate instituțiile UE, statele membre ale UE și organismele responsabile pentru elaborarea de politici; constată că, în 2008, au fost solicitate credite suplimentare în valoare de 2 milioane EUR care au fost utilizate pentru sarcini noi solicitate de DG Mediu pentru a sprijini prioritățile majore de mediu ale UE din 2008, inclusiv pentru dezvoltarea, negocierea, implementarea și evaluarea politicilor privind combaterea schimbărilor climatice, precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor privind adaptarea, reducerea, impactul și vulnerabilitatea, dezvoltarea Planului de acțiune elaborat pe baza Comunicării Comisiei privind biodiversitatea publicată în 2006, pentru dezvoltarea unui sistem de schimb de informații de mediu și pentru implementarea Planului de acțiune privind consumul și producția durabile;

  3.  încurajează AEM să își continue eforturile pentru dezvoltarea în continuare a metodelor sale de comunicare pentru a determina o reflectare mai vastă în mass-media a constatărilor sale, alimentând astfel dezbaterea publică pe teme importante de mediu, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitatea și gestionarea resurselor naturale;

  4.  subliniază rolul AEM în evaluarea aplicării legislației UE din domeniul mediului atât în cadrul UE, cât și în țările învecinate;

  5.  consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEM aferent exercițiului financiar 2008.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  23.2.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Jutta Haug, Anna Záborská

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  23.3.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
  • [2]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [3]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
  • [4]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
  • [5]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [6]  JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
  • [7]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [8]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
  • [9]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
  • [10]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [11]  JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
  • [12]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [13]  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
  • [14]  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
  • [15]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [16]  JO L 255, 26.9.2009, p. 180.
  • [17]  Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)...