Postopek : 2009/2115(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0092/2010

Predložena besedila :

A7-0092/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0105

POROČILO     
PDF 164kWORD 97k
26.3.2010
PE 430.478v02-00 A7-0092/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja(3), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (kodificirana različica)(4), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0092/2010),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(6),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(7), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja(8), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (kodificirana različica)(9), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0092/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008,

(C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(11),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(12), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja(13), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (kodificirana različica)(14), zlasti člena 13,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(15), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7‑0092/2010),

A.     ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.     ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršni direktorici Evropske agencije za okolje podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(16) in v svoji resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, ugotovil predvsem pomanjkljivosti pri upravljanju sporazumov o donacijah za evropske tematske centre in od agencije zahteval, naj v celoti spoštuje pravila za oddajo javnih naročil,

1.      ugotavlja, da so prihodki iz poslovanja agencije za leto 2008 znašali 37.100.000 EUR, vključno s subvencijo Skupnosti v višini 31.700.000 EUR; poudarja, da je ta znesek za več kot 2.000.000 EUR manjši od ustreznega zneska v splošnem proračunu za leto 2007; je zadovoljen s celotnim izvajanjem odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil;

2.      poudarja vlogo agencije pri ocenjevanju izvajanja okoljske zakonodaje EU znotraj EU in v sosednjih državah;

Uspešnost

3.      je seznanjen z zelo pozitivnimi glavnimi ugotovitvami, vključenimi v zunanji oceni decentraliziranih agencij EU, ki jo je Komisija naročila v letu 2009; zlasti pozdravlja, da je agencija vzpostavila dobro razvit sistem upravljanja po dejavnostih, večletni delovni program, uravnoteženo razpredelnico s kazalniki in celovit sistem nadzora nad upravljanjem, kar skupaj prispeva k učinkovitemu vodenju agencije;

4.      ugotavlja, da je druga zunanja neodvisna ocena petletne strategije Agencije (2004–2008) prav tako pokazala, da je učinkovita pri doseganju svojih ciljev in izpolnjevanju potreb upravičencev;

5.      poziva agencijo, naj še naprej redno (vsakih 5 let) zagotavlja pripravo zunanje neodvisne ocene na podlagi ustanovitvene uredbe in delovnih načrtov, ki jih je sprejel upravni odbor; zato poziva Agencijo, naj obvešča organ za podelitev razrešnice o razvoju dogodkov v zvezi z naslednjo zunanjo oceno, ki bo obravnavala obdobje 2009–2013;

6.      zahteva, da agencija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v obravnavanem letu razrešnice, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bo organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije med enim in drugim letom;

7.      je seznanjen s pripombo Računskega sodišča glede pogodb o dodelitvi sredstev, ki jih je sklenila Agencija, in zahteva pojasnilo glede števila delovnih ur njenih partnerjev; poudarja, da je treba za zmanjšanje tveganja neupravičenih plačil dati jasnejša navodila v zvezi z delovnimi urami, ki jih zaračunavajo upravičenci, in vzpostaviti jasno povezavo med zaračunanimi stroški in stroški, predvidenimi v izvedbenih načrtih;

Pogodba o zakupu

8.      je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da bi bilo treba namesto tega, da so bili plačani stroški storitev podjetja, ki so ga izbrali lastniki stavbe, pripraviti javni razpis za podpis pogodbe o obnovitvi prostorov, ki jih ima agencija v zakupu;

Notranja revizija

9.      priznava, da je Agencija od leta 2006 do danes uresničila 9 od 27 priporočil službe za notranjo revizijo; ugotavlja, da je 5 od 17 še neizvršenih priporočil "zelo pomembnih" in zadevajo upravljanje nepovratnih sredstev (kar zadeva vzpostavitev finančnih krogov, spodbujanje kontrol na kraju samem/preverjanje nepovratnih sredstev, nadziranje in nadaljnje spremljanje izvrševanja nepovratnih sredstev) ter izvajanje standardov notranje kontrole (kar zadeva opredelitev občutljivih funkcij in izboljšanje računovodskega sistema);

oo o

10.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(17) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

24.2.2010

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračun

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da so prihodki iz poslovanja Evropske agencije za okolje (EEA) za leto 2008 znašali 37,1 milijon EUR, vključno s subvencijo Skupnosti v višini 31,7 milijonov EUR; poudarja, da je ta znesek za več kot 2 milijona manjši od ustreznega zneska v splošnem proračunu za leto 2007; je zadovoljen s celotnim izvajanjem odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil;

2.  meni, da je Evropska agencija za okolje vir pomembnih, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij o stanju okolja za vse institucije EU, države članice EU in organe, pristojne za oblikovanje politike; ugotavlja, da sta bila v letu 2008 zahtevana 2 milijona EUR dodatnih sredstev, ki sta bila porabljena za nove naloge, ki jih je zahteval GD za okolje, da bi podprl glavne prednostne naloge EU na področju okolja v letu 2008, vključno z razvojem, pogajanjem, izvajanjem in ocenjevanjem politik o podnebnih spremembah, izboljševanjem kazalnikov, ki se nanašajo na prilagajanje, blažitev, vplive in občutljivost, razvojem akcijskega načrta na podlagi sporočila Komisije o biotski raznovrstnosti, objavljenega leta 2006, razvojem Skupnega okoljskega informacijskega sistema ter izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno porabo in proizvodnjo;

3.  poziva Evropsko agencijo za okolje, naj si še naprej prizadeva za nadaljnji razvoj svojih sporočil, da bi zagotovila večje zanimanje medijev za svoje ugotovitve in tako spodbudila javno razpravo o pomembnih okoljskih vprašanjih, kot so podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in upravljanje naravnih virov;

4.  poudarja vlogo Evropske agencije za okolje pri ocenjevanju izvajanja okoljske zakonodaje EU, znotraj EU in v sosednjih državah;

5.  na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jutta Haug, Anna Záborská

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 60.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(4)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL C 304, 15.12.2009, str. 60.

(7)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(8)

UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(9)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(10)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(11)

UL C 304, 15.12.2009, str. 60.

(12)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(13)

UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(14)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 255, 26.9.2009, str. 180.

(17)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov