Betänkande - A7-0092/2010Betänkande
A7-0092/2010

  BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

  26.3.2010 - (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Véronique Mathieu

  Förfarande : 2009/2115(DEC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0092/2010
  Ingivna texter :
  A7-0092/2010
  Antagna texter :

  1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

  –   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar[1],

  –   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[2], särskilt artikel 185,

  –   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning[3], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)[4], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artikel 94,

  –   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0092/2010).

  1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

  2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

  –   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar[6],

  –   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[7], särskilt artikel 185,

  –   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning[8], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)[9], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[10], särskilt artikel 94,

  –   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0092/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

  (C7‑0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

  –   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar[11],

  –   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

  –   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[12], särskilt artikel 185,

  –   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning[13], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)[14], särskilt artikel 13,

  –   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[15], särskilt artikel 94,

  –   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0092/2010), och av följande skäl:

  A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

  B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007[16] och konstaterade brister i förvaltningen av bidragsöverenskommelser med Europeiska ämnescentrum samt uppmanade byrån att se till att den till fullo iakttar upphandlingsreglerna.

  1.  Europaparlamentet konstaterar att byråns driftsintäkter för budgetåret 2008 uppgick till 37 100 000 euro, inklusive gemenskapens anslag på 31 700 000 euro. Parlamentet påpekar att detta belopp är över 2 000 000 euro mindre än motsvarande belopp i den allmänna budgeten för 2007. Parlamentet är tillfreds med det övergripande genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

  2.  Europaparlamentet betonar den roll som byrån spelar i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i unionen och dess grannländer.

  Verksamhetsresultat

  3.  Europaparlamentet noterar de ytterst positiva huvudsakliga resultaten i den externa utvärderingen av EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009. Parlamentet välkomnar framför allt att byrån har tagit fram ett väl utvecklat verksamhetsbaserat förvaltningssystem, ett flerårigt arbetsprogram, en jämförande resultattavla med indikatorer och ett integrerat förvaltnings- och kontrollsystem. Allt detta bidrar till en effektiv förvaltning av byrån.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att en annan oberoende extern utvärdering av byråns femårsstrategi 2004–2008 också visat att byrån effektivt har lyckats uppnå sina mål och sköta sina åtaganden gentemot stödmottagarna.

  5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att också fortsättningsvis regelbundet (dvs. vart femte år) beställa en oberoende extern utvärdering på grundval av sin inrättandeförordning och de arbetsprogram som styrelsen fattat beslut om. Europaparlamentet uppmanar därför byrån att hålla den ansvarsbefriande myndigheten informerad om nästa externa utvärdering avseende perioden 2009–2013.

  6.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

  7.  Europaparlamentet noterar när det gäller bidragsöverenskommelser att revisionsrätten har begärt klargöranden angående den tidsåtgång som leverantörerna har debiterat. För att minska risken för oberättigade betalningar måste mottagarna få tydligare instruktioner om hur tariffer ska beräknas, och det måste göras en tydlig koppling mellan de kostnader som debiteras och de kostnader som uppskattats i genomförandeplanerna.

  Hyreskontrakt

  8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat att byrån borde ha hållit ett anbudsförfarande inför ombyggnaden av de lokaler som den hyr, i stället för att köpa tjänsterna av det företag som ägarna till byggnaden valt.

  Internrevision

  9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört 9 av de 27 rekommendationer som internrevisionen (IAS) kommit med sedan 2006. Av de 17 som fortfarande inte har genomförts anses 5 vara ”mycket viktiga” och ha betydelse för förvaltningen av bidrag (fastställande av betalningsgången, främjande av kontrollbesök/bidragskontroll samt övervakning och uppföljning av utnyttjandet av bidrag) och för genomförandet av normerna för intern kontroll (fastställande av känsliga funktioner och förbättring av redovisningssystemet).

  oo   o

  10. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010[17] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

  24.2.2010

  YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

  till budgetkontrollutskottet

  om ansvarsfrihet avseende genomförandet av Europeiska miljöbyråns budget för budgetåret 2008

  (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

  Föredragande: Jutta Haug

  FÖRSLAG

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

  1.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska miljöbyråns driftsintäkter för budgetåret 2008 uppgick till 37,1 miljoner euro, inklusive gemenskapens anslag på 31,7 miljoner euro. Parlamentet påpekar att detta belopp är över 2 miljoner euro mindre än motsvarande belopp i den allmänna budgeten för 2007. Parlamentet är tillfreds med det övergripande genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

  2.  Europaparlamentet ser Europeiska miljöbyrån som en källa till viktig, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om miljösituationen för alla EU-institutioner och EU-länder och beslutande organ. Parlamentet konstaterar dock att två miljoner euro i extraanslag krävdes och användes under 2008 för nya arbetsuppgifter som begärdes av generaldirektoratet för miljö för att stödja EU:s främsta miljöprioriteringar för 2008, däribland utarbetande, förhandling, genomförande och utvärdering av klimatpolitiken och för förbättring av mätare av anpassning, förmildring, påverkan och sårbarhet, utveckling av den handlingsplan som tagits fram utifrån kommissionens meddelande om biologisk mångfald från 2006, utvecklande av ett gemensamt informationssystem på miljöområdet och genomförandet av en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion.

  3.  Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska miljöbyrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sin kommunikation i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och därmed stimulera den offentliga debatten om viktiga miljöfrågor, exempelvis klimatförändringen, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

  4.  Europaparlamentet betonar den roll som Europeiska miljöbyrån spelar i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i EU och EU:s grannländer.

  5.  På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  23.2.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jutta Haug, Anna Záborská

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  23.3.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [2]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [4]  EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [5]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [7]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [8]  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [9]  EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [10]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [11]  EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
  • [12]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [13]  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.
  • [14]  EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
  • [15]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [16]  EUT L 255, 26.9.2009, s. 180.
  • [17]  Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)…