Процедура : 2009/2119(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0093/2010

Внесени текстове :

A7-0093/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0116

ДОКЛАД     
PDF 185kWORD 100k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Véronique Mathieu

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(3), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2008 година

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(7), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

1.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2008 г.;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(11), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

А. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.  като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи административния директор на Евроюст от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото

- отбеляза констатацията на Сметната палата, че през 2007 г. са били поети задължения в размер на 18 000 000 евро, от които 5 200 000 евро са били пренесени;

- изрази съжаление, че Сметната палата отново е открила слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и през предходните две години;

- изрази загриженост по повод констатацията на Сметната палата, че Евроюст не е успял да назначи 60-те служители, необходими за запълване на щатното разписание през 2007 г., и че в края на 2007 г. са били заети само 95 длъжности;

1.  отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Евроюст за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  подчертава, че липсата на показатели, слабостите в измерването на удовлетворението на потребителите и липсата на съгласуваност между бюджета и работната програма затрудняват извършването на оценка на резултатите от дейността на Евроюст;

3.  приветства сключването на Практическо споразумение относно договореностите за сътрудничество между Евроюст и Европейската служба за борба с измамите на 24 септември 2008 г.(14);

4.   отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст следва допълнително да се основава на работата на Евроюст през годината;

Пренасяне на бюджетни кредити

5.  отбелязва констатацията на Сметната палата, че през 2008 г. Евроюст все още има проблеми с пренасянето на бюджетни кредити, макар и в не толкова значителен размер, както през предходната финансова година (13 % от окончателните бюджетни кредити вместо 25 % от пренесените кредити през 2007 г.); въпреки това отбелязва със загриженост, че размерът на анулирани бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година (в случая 1 000 000 евро или 25 % от пренесените кредити), е значителен и че това е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета; следователно изисква от Евроюст да предприеме действия с цел да се избегне повтарянето на тази ситуация в бъдеще и да информира впоследствие органа по освобождаването от отговорност;

6.  отбелязва, че през 2008 г. в Евроюст са осчетоводени приходи от лихви в размер на 191 390,56 евро; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Евроюст разполага трайно с висок размер на парични средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Евроюст възлизат на 4 612 878,47 евро; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Евроюст;

Слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки

7.  изразява съжаление, че Сметната палата отново е открила слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и през предходните три години; по-конкретно изразява загриженост предвид констатацията на Сметната палата, съгласно която през 2008 г., от една страна, при възлагането на обществени поръчки в повечето случаи не е извършвана предварителна оценка на пазарната стойност преди стартирането на процедурата, а от друга страна, се отчитат повтарящи се и сериозни слабости по отношение на контрола върху договорите и планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че това положение показва сериозни слабости в капацитета на различните служби на Евроюст да се координират помежду си и говори за липса на насоки и контрол от страна на разпоредителя с бюджетни кредити;

8.  взема под внимание отговора на Евроюст, който поема ангажимент да приложи план за действие с цел да бъдат отстранени установените от Сметната палата слабости; във връзка с това отправя искане към Евроюст да информира органа по освобождаването от отговорност за резултатите от своите действия;

Човешки ресурси

9.  изразява загриженост поради факта, че Сметната палата отново констатира слабости в планирането и провеждането на процедурите за набиране на персонал; по-точно констатира, че процентът на незаетите длъжности е все още твърде висок (26 %), макар и по-нисък в сравнение с 2007 г. (33 %);

10. изразява съгласие със становището на Сметната палата, че Евроюст не е спазил принципа на специфичност на разходите, след като 1 800 000 евро са прехвърлени от бюджетните кредити за възнаграждения на срочно и договорно нает персонал главно с цел увеличаване (с 238 %) на бюджетните кредити за временно наети служители;

11. взема под внимание отговора на Евроюст относно критиките на Сметната палата по отношение на процедурите за подбор на персонал; по-специално призовава Евроюст да информира органа по освобождаване от отговорност за своята нова процедура за набиране на персонал, която стартира през 2009 г. и която отсега нататък следва да гарантира по-добре прозрачността и недискриминационното третиране на външните и вътрешните кандидати;

Вътрешен одит

12. изразява загриженост, че нито една от общо 26-те препоръки на службата за вътрешен одит не е била изцяло изпълнена; отбелязва, че 4 от тези препоръки са определени като „критични“, а 12 – като „много важни“; във връзка с това настоятелно призовава Евроюст да изпълни незабавно следните препоръки по отношение на управлението на човешките ресурси: да изготви краткосрочен план за запълване на свободните към момента работни места; да промени организацията на отдела за човешки ресурси; да намали броя на срочно наетите служители; да укрепи процедурата за набиране на персонал; да приеме правилата за прилагане във връзка с развитието на кариерата; да гарантира независимостта на членовете на комисията за подбор, както и да гарантира правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

oo o

13. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от хх април 2010 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

13.1.2010

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2008 година

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Докладчик по становище: Juan Fernando López Aguilar

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Евроюст за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

2.   отбелязва забележките на Сметната палата по отношение на следните въпроси: въпреки че размерът на пренесените към следващата година бюджетни кредити е много по-нисък в сравнение с 2007 г., размерът на анулираните бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година, е значителен и това е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета; някои слабости в планирането и процедурите за набиране на персонал и слабости по отношение на контрола върху договорите и планирането на процедурите за възлагане на поръчки, както и някои проблеми, свързани с процедурите за подбор на персонал; отбелязва мерките, взети от Евроюст за намаляване на проблемите във връзка с назначаването на персонал и с планирането при възлагане на поръчки;

3.   отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст следва допълнително да се основава на работата на Евроюст през годината.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.1.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Станимир Илчев, Илияна Малинова Йотова, Petru Constantin Luhan, Мария Неделчева, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Илиaна Ивaнова, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ивайло Калфин, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.

(2)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(5)

ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.

(6)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(9)

ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(13)

ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 112.

(14)

ОВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 4.

(15)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)...

Правна информация - Политика за поверителност