Procedure : 2009/2119(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0093/2010

Indgivne tekster :

A7-0093/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0116

BETÆNKNING     
PDF 167kWORD 84k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Véronique Mathieu

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008 med Eurojusts svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(3), særlig artikel 36,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0093/2010),

1.  meddeler direktøren for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2008;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008 med Eurojusts svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(7), særlig artikel 36,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0093/2010),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2008;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2008,

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008,

–    der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2008 med Eurojusts svar(9),

–    der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–    der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–    der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(11), særlig artikel 36,

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 94,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0093/2010),

A.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2008 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 23. april 2009 meddelte decharge til Eurojusts direktør for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2007(13) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.

- noterede sig Revisionsrettens bemærkning om, at 5 200 000 EUR af de 18 000 000 EUR, som blev forpligtet i 2007, var blevet fremført

- beklagede, at Revisionsretten, som i de to foregående år, stadig fandt svagheder i udbudsprocedurerne

- udtrykte bekymring over, at Revisionsretten bemærkede, at det ikke lykkedes Eurojust at ansætte de 60 medarbejdere, som var nødvendige for at besætte alle stillinger i stillingsfortegnelsen i 2007, men at kun 95 stillinger var besat ved udgangen af 2007,

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Eurojust for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2008, i det væsentligste er rigtigt, og at de underliggende transaktioner taget under ét er lovlige og formelt rigtige;

Præstationer

2.  understreger, at manglende indikatorer, utilstrækkelig måling af brugertilfredsheden og manglende samordning af budget og arbejdsprogram gør det vanskeligt at evaluere Eurojusts præstationer;

3.  er tilfreds med indgåelsen af den praktiske aftale om samarbejdsaftalerne mellem Eurojust og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig den 24. september 2008(14);

4.  bemærker, at decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget i de kommende år i højere grad bør baseres på Eurojusts præstationer i løbet af året;

Bevillingsfremførsler

5.  bemærker, at ifølge Revisionsretten havde Eurojust stadig problemer med bevillingsfremførsler i 2008, selv om der blev fremført færre bevillinger end det foregående regnskabsår (13 % af de endelige budgetbevillinger mod 25 % fremførte bevillinger i 2007); bemærker dog med bekymring, at de bevillinger, der blev fremført fra det foregående regnskabsår og efterfølgende bortfaldt (1 000 000 EUR eller 25 % af de fremførte bevillinger), er nået op på et højt niveau, og at denne situation ikke er i overensstemmelse med princippet om etårighed; opfordrer følgelig Eurojust til at træffe foranstaltninger for at udgå, at denne situation gentager sig, og efterfølgende informere dechargemyndigheden herom;

6.  tager til efterretning, at der i regnskabsåret 2008 blev bogført et renteprovenu på 191 390,56 EUR hos Eurojust; konkluderer på baggrund af årsregnskabet og renteprovenuets størrelse, at Eurojust konstant har rådet over en høj likviditetsbeholdning; tager til efterretning, at Eurojusts likviditetssaldo pr. 31. december 2008 beløb sig til 4 612 878,47 EUR; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvilke muligheder der er for at sikre, at der i fuldt omfang anvendes en behovsorienteret likviditetsstyring i overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, og hvilke strukturelle ændringer der er nødvendige for at sikre, at Eurojusts likviditetsbeholdning holdes så lav som muligt;

Svagheder i udbudsprocedurerne

7.  beklager imidlertid, at Revisionsretten, som i de tre foregående år, stadig fandt svagheder i udbudsprocedurerne; er i særdeleshed foruroliget over, at Revisionsretten anfører, at i 2008 blev der for det første i de fleste tilfælde ikke foretaget en forudgående vurdering af markedsværdien, inden proceduren blev iværksat, og at der for det andet er konstateret tilbagevendende og alvorlige svagheder i tilsynet med kontrakter og programmeringen af udbuddene; understreger, at denne situation drager alvorlig tvivl om, hvorvidt de forskellige kompetente tjenester i Eurojust er i stand til at samarbejde effektivt, og tyder på, at den anvisningsberettigede ikke yder tilstrækkelig vejledning og ikke foretager tilstrækkelig kontrol;

8.  noterer sig, at Eurojust i sit svar forpligter sig til at implementere en handlingsplan, som skal rette op på de svagheder, som Revisionsretten har udpeget; anmoder følgelig Eurojust om at holde dechargemyndigheden underrettet om resultaterne af disse tiltag;

Menneskelige ressourcer

9.  er foruroliget over, at Revisionsretten igen har konstateret svagheder i planlægningen og iværksættelsen af ansættelsesprocedurerne; konstaterer især, at procentdelen af ledige stillinger stadig er for høj (26 %) om end lavere end i 2007 (33 %);

10.  tilslutter sig Revisionsrettens påstand om, at Eurojust ikke har overholdt princippet om specificering, eftersom et beløb på 1 800 000 EUR blev overført fra bevillingerne til lønninger til midlertidigt ansatte og kontraktansatte, hvorefter det først og fremmest blev anvendt til at forhøje (med 238 %) bevillingerne til vikarer;

11.  noterer sig Eurojusts svar på Revisionsrettens kritik vedrørende ansættelsesprocedurerne; anmoder især Eurojust om at underrette dechargemyndigheden om de nye ansættelsesprocedurer, som er iværksat i 2009, og som allerede nu må forventes at sikre en gennemskuelig og ikkediskriminerende behandling af eksterne og interne ansøgere;

Intern revision

12.  er foruroliget over, at ingen af den interne revisionstjenestes 26 henstillinger er blevet gennemført fuldt ud; bemærker, at fire af disse henstillinger betragtes som "kritiske" og 12 som "meget vigtige"; opfordrer derfor Eurojust til straks at implementere følgende henstillinger vedrørende forvaltningen af de menneskelige ressourcer: udarbejdelse af en plan på kort sigt for besættelse af de nuværende ledige stillinger, omorganisering af personaleafdelingen, nedbringelse af antallet af midlertidigt ansatte, styrkelse af ansættelsesproceduren, vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende karriereudvikling, sikring af udvælgelseskomitéens medlemmers uafhængighed og sikring af korrekt gennemførelse af udbudsprocedurer;

oo

  o

13.  henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af xx april 2010(15) om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

13.1.2010

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder

og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelse af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2008

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   glæder sig over, at Revisionsretten har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Eurojust for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2008, i det væsentligste er rigtigt, og at de underliggende transaktioner taget under ét er lovlige og formelt rigtige;

2.   tager følgende anmærkninger fra Revisionsretten til efterretning: Selv om antallet af bevillinger, der overførtes til det følgende år, var meget lavere end i 2007, var antallet af bortfaldne bevillinger, der blev overført fra det foregående regnskabsår, højt og dermed i modstrid med princippet om etårighed; visse mangler ved planlægnings- og rekrutteringsprocedurerne, utilstrækkeligt tilsyn med kontrakter og programmeringen af offentlige udbud og endelig nogle problemer vedrørende personaleudvælgelsesprocedurerne; tager de foranstaltninger, som Eurojust har truffet for at begrænse problemerne med ansættelse af personale og programmeringen af offentlige udbud til efterretning;

3.   bemærker, at decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget i de kommende år i højere grad bør baseres på Eurojusts præstationer i løbet af året.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.1.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304 af 15.12.2009, s. 131.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304 af 15.12.2009, s. 131.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304 af 15.12.2009, s. 131.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255 af 26.9.2009, s. 112.

(14)

EUT C 314 af 9.12.2008, s. 4.

(15)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)…

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik