Διαδικασία : 2009/2119(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0093/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0093/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0116

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 113k
23.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0182/2009 – 2009/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(3), και ιδίως το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0093/2010),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008·

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(7), και ιδίως το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0093/2010),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(11), και ιδίως το άρθρο 36,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(12) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0093/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2009 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007(13) και ότι, στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής, το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

- σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι από τα 18.000.000 ευρώ για τα οποία υπήρξαν αναλήψεις υποχρεώσεων το 2007, 5.200.000 ευρώ μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος·

- εκφράζει τη λύπη του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να βρίσκει αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όπως και κατά τα προηγούμενα δύο έτη·

- εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η Eurojust δεν κατάφερε να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό των 60 ατόμων για να καλύψει το οργανόγραμμά της το 2007, και ότι, στο τέλος του 2007, είχαν πληρωθεί μόνον 95 θέσεις·

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσε να αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της μονάδας Eurojust για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι από κάθε σημαντική άποψη αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

Επιδόσεις

2.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη δεικτών, οι ελλείψεις στη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ του προϋπολογισμού και του προγράμματος εργασίας καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση των επιδόσεων της Eurojust·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη της πρακτικής συμφωνίας για τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ Eurojust και OLAF στις 24 Σεπτεμβρίου 2008(14)·

4.  σημειώνει ότι τα προσεχή έτη η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για την Eurojust θα πρέπει να βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις επιδόσεις της Eurojust καθ' όλη τη διάρκεια του έτους·

Μεταφορά πιστώσεων

5.  σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία, το 2008, η Eurojust εξακολούθησε να αντιμετωπίζει πρόβλημα μεταφοράς πιστώσεων, ακόμη και αν το ποσοστό των πιστώσεων ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος (13 % των οριστικών πιστώσεων του προϋπολογισμού έναντι 25 % των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν το 2007)· διαπιστώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι το επίπεδο των πιστώσεων πoυ μεταφέρθηκαν από τo πρoηγoύμενo oικoνoμικό έτoς και στη συνέχεια ακυρώθηκαν (στη συγκεκριμένη περίπτωση, 1.000.000 ευρώ, ήτοι 25 % των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν) ήταν υψηλό και ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Eurojust να λάβει μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη αυτής της κατάστασης στο μέλλον, και να ενημερώσει εν συνεχεία σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

6.  λαμβάνει υπόψη ότι το 2008 η Eurojust καταχώρησε έσοδα από τόκους ύψους 191.390,56 ευρώ· με βάση το κλείσιμο των λογαριασμών και το ύψος των εισπραχθέντων τόκων, συμπεραίνει ότι η Eurojust διαθέτει σε διαρκή βάση υψηλά ταμειακά διαθέσιμα· λαμβάνει υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα ταμειακά διαθέσιμα της Eurojust ανέρχονταν σε 4.612.878,47 ευρώ· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για πλήρη εφαρμογή της αρχής της διατήρησης ταμειακών διαθεσίμων με βάση τις ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΚ/Ευρατόμ 2343/2002, και να μελετήσει, τι αλλαγές απαιτούνται ως προς την προσέγγιση, προκειμένου τα ταμειακά διαθέσιμα της Eurojust να διατηρούνται, σε διαρκή βάση, όσο το δυνατόν χαμηλότερα·

Αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να βρίσκει αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όπως και κατά τα προηγούμενα τρία έτη· εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία, το 2008, αφενός μεν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν πραγματοποιήθηκε προγενέστερη εκτίμηση της αξίας της αγοράς πριν από την έναρξη της διαδικασίας, αφετέρου δε, διαπιστώθηκαν επαναλαμβανόμενες και σοβαρές αδυναμίες στην παρακολούθηση των συμβάσεων και στον προγραμματισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή καταδεικνύει μια μεγάλη αδυναμία στην ικανότητα συνεργασίας των διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών της Eurojust και υποδεικνύει έλλειψη καθοδήγησης και ελέγχου εκ μέρους του διατάκτη·

8.  σημειώνει την απάντηση της Eurojust η οποία δεσμεύεται να υλοποιήσει σχέδιο δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Eurojust να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων·

Ανθρώπινοι πόροι

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε και πάλι ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσληψης· σημειώνει ιδιαιτέρως το ποσοστό κενών θέσεων (26 %) το οποίο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό, μολονότι μικρότερο σε σύγκριση με το 2007 (33 %)·

10.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Eurojust δεν τήρησε την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων δεδομένου ότι ποσόν 1.800.000 ευρώ μεταφέρθηκε από τις πιστώσεις για τους μισθούς των εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, κυρίως προκειμένου να αυξηθούν (κατά 238 %) οι πιστώσεις για προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους·

11.  σημειώνει την απάντηση της Eurojust σχετικά με την κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο θέμα των διαδικασιών πρόσληψης· ζητεί ιδιαίτερα από την Eurojust να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη νέα διαδικασία πρόσληψης που άρχισε να εφαρμόζεται το 2009 και η οποία αναμένεται να διασφαλίσει εις το εξής καλύτερα τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των εντός και εκτός του οργάνου υποψηφίων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

12.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι καμία από τις 26 συστάσεις που διατύπωσε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS) δεν εφαρμόστηκε πλήρως· επισημαίνει ότι τέσσερις εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως "κρίσιμης σημασίας" και δώδεκα ως "πολύ σημαντικές"· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Eurojust να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τις ακόλουθες συστάσεις που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων: κατάρτιση βραχυπρόθεσμου σχεδίου για την πλήρωση των υφισταμένων κενών θέσεων· επανακαθορισμός της οργάνωσης της Μονάδας Ανθρώπινων Πόρων· μείωση του αριθμού των εκτάκτων υπαλλήλων· ενίσχυση της διαδικασίας πρόσληψης· θέσπιση των εκτελεστικών διατάξεων που διέπουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας· εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής· διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

oo   o

13. παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής, στο ψήφισμά του της … Απριλίου 2010(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

13.1.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Συντάκτης: Juan Fernando López Aguilar

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσε να αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της μονάδας Eurojust για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι από κάθε σημαντική άποψη αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

2.   σημειώνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα εξής: μολονότι το επίπεδο πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ήταν πολύ χαμηλότερο από ό,τι το 2007, το επίπεδο ακυρώσεων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό και ούτως σε αντίθεση προς την αρχή του ετησίου χαρακτήρα του προϋπολογισμού· διαπιστώθηκαν μερικές ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και τις διαδικασίες προσλήψεων και αδυναμίες στο επίπεδο της παρακολούθησης συμβάσεων και τον προγραμματισμό των προμηθειών και τέλος μερικά προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού· σημειώνει τα μέτρα που έλαβε η Eurojust για να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσληψη του προσωπικού και τον προγραμματισμό των συνάψεων συμβάσεων·

3.   σημειώνει ότι τα προσεχή έτη η απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για την Eurojust θα πρέπει να βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στισ επιδόσεις της Eurojust καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

(1)

ΕΕ C 304 της 15.12.2009, σ. 131.

(2)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 357 της 31.12.2008, σ. 72.

(5)

ΕΕ C 304 της 15.12.2009, σ. 131.

(6)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(9)

ΕΕ C 304 της 15.12.2009, σ. 131.

(10)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(13)

ΕΕ L 255 της 26.9.2009, σ. 112.

(14)

ΕΕ C 314 της 9.12.2008, σ. 4.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ-PROV(2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου