Procedūra : 2009/2119(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0093/2010

Pateikti tekstai :

A7-0093/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0116

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 102k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojust) 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2008 finansinių metų metinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/JHA(3), įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais, ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0093/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Eurojusto 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/JHA(7), įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais, ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(8) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0093/2010),

1.  pritaria Eurojusto 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Eurojusto 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2008 finansinių metų metinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/JHA(11), įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais, ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(12) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0093/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Eurojusto administracijos direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Eurojusto 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje Parlamentas, be kita ko:

- atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Audito Rūmai nustatė, kad 2007 m. iš 18 000 000 eurų įsipareigojimų asignavimų 5 200 000 eurų buvo perkelta į kitus metus;

- apgailestavo, kad Europos Audito Rūmai, kaip ir dvejais ankstesniais metais, vėl nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų;

- pareiškė susirūpinimą dėl to, kad Europos Audito Rūmai nustatė, jog Eurojustas nesugebėjo įdarbinti 60 darbuotojų, kurių reikėjo, kad būtų įvykdytas 2007 m. personalo planas, ir kad 2007 m. pabaigoje buvo užpildytos tik 95 darbo vietos,

1.  su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pagrįstą patikinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Eurojusto metinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimos ir visos atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Veiklos rezultatai

2.  pabrėžia, kad Eurojusto veiklos rezultatus sunku vertinti dėl to, kad stinga rodiklių, yra naudotojų pasitenkinimo kiekybinio vertinimo trūkumų ir nėra pakankamai derinami biudžetas ir darbo programa;

3.  džiaugiasi, kad 2008 m. rugsėjo 24 d. pasirašytas praktinis susitarimas dėl Eurojusto ir OLAF bendradarbiavimo tvarkos(14);

4.   pažymi, kad per ateinančius kelerius metus Eurojusto biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas Eurojusto per metus atliktu darbu;

Asignavimų perkėlimas į kitus metus

5.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmai nurodo, kad 2008 m. Eurojustas vis dar susidūrė su asignavimų perkėlimo į kitus metus problema, nors jų lygis buvo daug žemesnis, palyginti su ankstesniais metais (13 proc. galutinių biudžeto asignavimų, palyginti su 25 proc. į kitus metus perkeltų asignavimų 2007 m.); tačiau susirūpinęs pažymi, kad iš ankstesnių finansinių metų perkelti ir vėliau panaikinti asignavimai (jie sudaro 1 000 000 eurų, t. y. 25 proc. perkeltų asignavimų) tapo labai dideli ir kad ši padėtis prieštarauja metinio periodiškumo principui; taigi reikalauja, kad Eurojustas imtųsi priemonių siekiant ateityje išvengti šios padėties pasikartojimo ir apie tai informuotų biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Eurojusto įplaukos iš palūkanų sudarė 191 390,56 EUR; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Eurojustas nuolat turi didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Eurojusto grynieji pinigai sudarė 4 612 878,47 eurus; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Eurojusto kasoje nuolat būtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai

7.  apgailestauja, kad Audito Rūmai vėl, kaip ir trejais ankstesniais finansiniais metais, nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų; be kita ko, reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2008 m. prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūras daugeliu atveju nebuvo atliekamas išankstinis rinkos vertės nustatymas, be to, buvo aptikti pasikartojantys ir rimti sutarčių priežiūros ir viešųjų pirkimų programavimo trūkumai; pabrėžia, kad tokia padėtis atskleidžia įvairių su Eurojustu susijusių tarnybų nesugebėjimą bendradarbiauti ir rodo, jog įgaliojimus suteikiantis pareigūnas nevisapusiškai atliko savo gairių nustatymo ir kontrolės vaidmenį;

8.  atsižvelgia į Eurojusto atsakymą, kuriame nurodoma, jog jis, siekdamas pašalinti Audito Rūmų nurodytus trūkumus, įsipareigoja parengti atitinkamą veiksmų planą; todėl reikalauja, kad Eurojustas praneštų biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai apie šių veiksmų rezultatus;

Žmogiškieji ištekliai

9.  pareiškia esąs susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai vėl nustatė įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų; be kita ko, atkreipia dėmesį į vis dar per aukštą laisvų darbo vietų lygį (26 proc.), kuris vis dėlto žemesnis nei 2007 m. (33 proc.);

10. pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad Eurojustas nesilaikė konkretumo principo, kai iš laikiniems darbuotojams ir pagal sutartis dirbantiems darbuotojams numatytų asignavimų 1 800 000 eurų suma buvo perkelta iš esmės siekiant padidinti (238 proc.) pavaduojantiems darbuotojams skirtus asignavimus;

11. atsižvelgia į Eurojusto atsakymą į Audito Rūmų kritiką dėl darbuotojų atrankos procedūrų; be kita ko, reikalauja, kad Eurojustas informuotų biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją apie 2009 m. pradėtą naują įdarbinimo procedūrą, kurią taikydamas jis nuo šiol turėtų geriau užtikrinti požiūrio į išorės ir vidaus kandidatus skaidrumą ir nediskriminacinį pobūdį;

Vidaus auditas

12. yra susirūpinęs dėl to, kad nė viena iš 26 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba (VAT) nėra visiškai įgyvendinta; atkreipia dėmesį į tai, kad keturios iš jų laikomos svarbiausiomis, o dvylika – labai svarbiomis; taigi ragina Eurojustą nedelsiant įgyvendinti šias rekomendacijas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo: parengti trumpo laikotarpio planą šiuo metu neužimtoms darbo vietoms užpildyti; pakeisti Žmogiškųjų išteklių skyriaus struktūrą; sumažinti laikinų darbuotojų skaičių; tobulinti įdarbinimo procedūrą; patvirtinti įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias karjeros raidą; užtikrinti atrankos komisijos narių nepriklausomybę; taip pat užtikrinti teisingą viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą;

oo o

13. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

13.1.2010

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos teisminio bendradarbiavimo padalinio (EUROJUST) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Nuomonės referentas: Juan Fernando López Aguilar

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pagrįstą patikinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Eurojusto metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimos ir visos atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.   atkreipia dėmesį į šias Audito Rūmų pastabas: nors į kitus metus perkeltų asignavimų suma buvo daug mažesnė negu 2007 m., tačiau buvo panaikinta daug asignavimų, perkeltų iš praėjusių finansinių metų, taigi nesilaikoma metinio periodiškumo principo; pastebėta planavimo ir įdarbinimo procedūrų bei sutarčių stebėsenos ir viešųjų pirkimų planavimo lygmens trūkumų, taip pat problemų, susijusių su darbuotojų atrankos procedūromis; atkreipia dėmesį į priemones, kurių Eurojustas ėmėsi, siekdamas sumažinti su personalo įdarbinimu ir viešųjų pirkimų planavimu susijusias problemas;

3.   pažymi, kad per ateinančius kelerius metus Eurojusto biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas Eurojusto per metus atliktu darbu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 131.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 131.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 131.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 112.

(14)

OL C 314, 2008 12 9, p. 4.

(15)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika