Procedūra : 2009/2119(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0093/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0093/2010

Debates :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.26
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0116

ZIŅOJUMS     
PDF 173kWORD 98k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Véronique Mathieu

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eurojust 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Eurojust atbildēm,(1)

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(2) un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(3) un it īpaši tā 36. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(4) un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7‑0093/2010),

1.  sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eurojust 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Eurojust atbildēm,(5)

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(6) un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(7) un it īpaši tā 36. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(8) un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7‑0093/2010),

1.  apstiprina Eurojust kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no Parlamenta lēmuma par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eurojust 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Eurojust atbildēm,(9)

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(10) un it īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(11) un it īpaši tā 36. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(12) un it īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7‑0093/2010),

A.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par 2008. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B.  tā kā 2009. gada 23. aprīlī Parlaments sniedza Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2007. finanšu gada budžeta izpildi(13) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā

- pieņēma zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka no 2007. gadā piešķirtajām apropriācijām, kuru kopējā summa bija EUR 18 000 000, uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 5 200 000;

- pauda nožēlu par to, ka, līdzīgi kā divos iepriekšējos finanšu gados, Revīzijas palāta atkal bija atklājusi nepilnības iepirkuma procedūrās;

- pauda bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eurojust neizdevās pieņemt darbā 60 darbiniekus, lai aizpildītu 2007. gada amatu sarakstā paredzētās vietas, un ka līdz 2007. gada beigām bija aizpildītas tikai 95 vietas;

1. ar gandarījumu atzīmē, ka Revīzijas palātai ir izdevies gūt pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust pārskati par 2008. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu visos būtiskajos aspektos ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

Darbība

2. uzsver, ka Eurojust darbības izvērtēšanu apgrūtina tādi faktori kā rādītāju neesamība, lietotāju apmierinātības noteikšanas trūkumi un vājā koordinācija starp budžetu un darba programmu;

3. pauž gandarījumu par to, ka 2008. gada 24. septembrī tika noslēgts „Praktiskais nolīgums par Eurojust un OLAF sadarbības nosacījumiem”(14);

4. atzīmē, ka turpmākajos gados Eurojust budžeta izpildes apstiprināšanai būtu vēl vairāk jāpamatojas uz aģentūras darbības rezultātiem gada garumā.

Apropriāciju pārnešana

5. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka 2008. gadā Eurojust atkal ir bijušas problēmas saistībā ar apropriāciju pārnešanu, lai gan pārnesto apropriāciju līmenis vairs nav tik augsts kā iepriekšējā finanšu gadā (13 % no galīgā budžeta apropriācijām salīdzinājumā ar 2007. gadā pārnestajiem 25 %); tomēr ar bažām konstatē, ka ir paaugstinājies no iepriekšējā finanšu gada pārnesto un anulēto apropriāciju līmenis (proti, EUR 1 000 000 jeb 25 % pārnesto apropriāciju) un ka šis stāvoklis neatbilst gada pārskata principam; tādēļ prasa Eurojust īstenot pasākumus, lai novērstu šādas situācijas atkārtošanos nākotnē, un par to attiecīgi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi;

6. pieņem zināšanai, ka Eurojust 2008. gadā ir uzrādījusi ienākumus no procentiem EUR 191 390,56 apmērā; ņemot vērā gada pārskatus un procentu ienākumu apmēru, secina, ka Eurojust pastāvīgi ir lieli naudas līdzekļu uzkrājumi; pieņem zināšanai, ka Eurojust naudas līdzekļu uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī veidoja EUR 4 612 878,47; aicina Komisiju noskaidrot, kādas ir iespējas pilnībā nodrošināt to, ka naudas līdzekļu pārvaldība tiek īstenota, pamatojoties uz faktiskajām vajadzībām, kā noteikts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 15. panta 5. punktā, un kādas vispārējas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai ilgstoši nodrošinātu, ka Eurojust naudas līdzekļu uzkrājumi ir pēc iespējas mazāki;

Iepirkuma procedūru nepilnības

7.  pauž nožēlu par to, ka, līdzīgi kā trijos iepriekšējos finanšu gados, Revīzijas palāta atkal ir atklājusi nepilnības iepirkuma procedūrās; jo īpaši pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka 2008. gadā, no vienas puses, lielākajā daļā gadījumu pirms procedūras uzsākšanas nav bijusi iepriekš aplēsta iepirkuma vērtība un, no otras puses, ir atklātas atkārtotas un nopietnas nepilnības līgumu uzraudzībā un iepirkuma plānošanā; uzsver, ka šis stāvoklis liek nopietni apšaubīt Eurojust dažādo iesaistīto dienestu spēju sadarboties, un uzskata, ka kredītrīkotājs nav pilnībā īstenojis savus uzdevumus vadības un kontroles jomā;

8.  pieņem zināšanai Eurojust atbildi, ka tā apņemas ieviest rīcības plānu, kas ļaus novērst Revīzijas palātas konstatētās nepilnības; šajā sakarībā prasa, lai Eurojust informē budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo pasākumu rezultātiem;

Cilvēkresursi

9.  pauž bažas par Revīzijas palātas joprojām konstatētajām nepilnībām darbinieku pieņemšanas procedūru plānošanā un īstenošanā; īpaši norāda uz to, ka vēl joprojām ir daudz neaizpildītu amata vietu (26 %), tomēr to skaits salīdzinājumā ar 2007. gadu (33 %) ir samazinājies;

10. piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka Eurojust nav ievērojusi specifikācijas principu, jo EUR 1 800 000 no pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku algām paredzētajām apropriācijām ir novirzīti citiem mērķiem, galvenokārt tādēļ, lai palielinātu (par 238 %) ārštata darbiniekiem paredzētās apropriācijas;

11. pieņem zināšanai Eurojust atbildi uz Revīzijas palātas pausto kritiku par personāla atlases procedūrām; jo īpaši prasa, lai Eurojust informē budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jauno, 2009. gadā uzsākto darbā pieņemšanas procedūru, kurai turpmāk vajadzētu labāk nodrošināt pārredzamību un nediskriminējošu attieksmi pret pretendentiem, kuri jau strādā Eurojust, un ārējiem pretendentiem;

Iekšējā revīzija

12. pauž bažas par to, ka pilnībā nav ticis īstenots neviens no Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) sniegtajiem ieteikumiem; norāda, ka četri no šiem ieteikumiem vērtējami kā „neatliekami” un divpadsmit — kā „ļoti svarīgi”; tādēļ mudina Eurojust nekavējoties īstenot turpmāk minētos ieteikumus attiecībā uz cilvēkresursu vadību — sagatavot īstermiņa plānu patlaban brīvo amata vietu aizpildīšanai, izstrādāt jaunu struktūru Cilvēkresursu nodaļai, samazināt pagaidu darbinieku skaitu, nostiprināt darbinieku pieņemšanas procedūru, pieņemt īstenošanas noteikumus attiecībā uz profesionālo izaugsmi, nodrošināt atlases komisijas locekļu neatkarību un pārliecināties, ka publiskā iepirkuma procedūras tiek īstenotas pareizi;

oo   o

13. norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla rakstura konstatējumi, un sakarā ar tiem vērš uzmanību uz Parlamenta 2010. gada xx. aprīļa rezolūciju(15) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

13.1.2010

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Juan Fernando López Aguilar

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.   ar gandarījumu atzīmē, ka Revīzijas palātai ir izdevies gūt pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust pārskati par 2008. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu visos būtiskajos aspektos ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

2.   pieņem zināšanai Revīzijas palātas piezīmes par šādiem jautājumiem: lai gan uz nākamo gadu pārnesto apropriāciju apjoms bija daudz mazāks nekā 2007. gadā, no iepriekšējā finanšu gada pārnesto apropriāciju atcelšanas līmenis bija augsts un līdz ar to — pretrunā gada pārskata principam; tika konstatēti daži trūkumi plānošanā, darbā pieņemšanas procedūrās, līgumu izpildes uzraudzībā un publiskā iepirkuma plānošanā, kā arī atsevišķas problēmas saistībā ar personāla atlases procedūrām; atzīmē pasākumus, ko Eurojust veikusi, lai samazinātu problēmas saistībā ar darbā pieņemšanu un publiskā iepirkuma plānošanu;

3.   atzīmē, ka turpmākajos gados Eurojust budžeta izpildes apstiprināšanai būtu vēl vairāk jāpamatojas uz aģentūras darbības rezultātiem gada garumā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.1.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

(1)

OV C 304, 15.12.2009., 131. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(5)

OV C 304, 15.12.2009., 131. lpp.

(6)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(8)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)

OV C 304, 15.12.2009., 131. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(12)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(13)

OV L 255, 26.9.2009., 112. lpp.

(14)

OV C 314, 9.12.2008., 4. lpp.

(15)

Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2010) [..].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika