Procedura : 2009/2119(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0093/2010

Teksty złożone :

A7-0093/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.26
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0116

SPRAWOZDANIE     
PDF 182kWORD 107k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Eurojustu(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE i art. 319 traktatu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(3), a w szczególności jej art. 36,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0093/2010),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Eurojustu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Eurojustu(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE i art. 319 traktatu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(7), a w szczególności jej art. 36,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0093/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi Eurojustu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Eurojustu(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE i art. 319 traktatu UE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(11), a w szczególności jej art. 36,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0093/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdania roczne za rok finansowy 2008 są wiarygodne, a transakcje leżące u ich podstaw są zgodne z prawem,

B.  mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2007(13), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

- przyjął do wiadomości wykazany przez Trybunał Obrachunkowy fakt, że z 18 000 000 EUR przyznanych Eurojustowi w roku 2007 przeniesionych zostało 5 200 000 EUR;

- wyraził ubolewanie z powodu ponownego stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy uchybień w procedurach udzielania zamówień, podobnie jak w dwóch poprzednich latach;

- wyraził zaniepokojenie faktem, że Trybunał Obrachunkowy wykazał, iż Eurojust nie był w stanie zatrudnić 60 pracowników niezbędnych dla zrealizowania planu zatrudnienia w 2007 r. i że na koniec 2007 r. obsadzonych zostało jedynie 95 stanowisk;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać racjonalną pewność, że roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2008 r. jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne i że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są, jako całość, legalne i prawidłowe;

Wyniki

2.  podkreśla, że brak wskaźników, braki w badaniu zadowolenia odbiorców oraz brak koordynacji między budżetem i programem prac powodują, że ocena wyników Eurojustu jest utrudniona;

3.  wyraża zadowolenie z zawarcia w dniu 24 września 2008 r. praktycznego porozumienia w sprawie uzgodnień dotyczących współpracy między Eurojust i OLAF(14);

4.   zwraca uwagę, że w nadchodzących latach absolutorium z realizacji budżetu agencji powinno w jeszcze większym stopniu opierać się na wynikach pracy Eurojustu w ciągu roku;

Przeniesienie środków

5.  przyjmuje do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym w 2008 r. Eurojust nadal zmaga się z problemem przeniesienia środków, nawet jeżeli problem ten wydaje się o mniejszej skali niż w poprzednim roku budżetowym (wskaźnik przeniesień obniżył się z 25% w 2007 r. do 13% środków w ramach budżetu ostatecznego); stwierdza jednak z niepokojem, że środki przeniesione z ubiegłego roku budżetowego, a ponadto środki anulowane (w tym przypadku 1 000 000 EUR, czyli 25% przeniesionych środków) osiągnęły wysoki poziom oraz że sytuacja ta jest sprzeczna z zasadą jednoroczności; w związku z tym zwraca się do Eurojustu o podjęcie działań mających na celu uniknięcie powtarzania się takiej sytuacji w przyszłości oraz o zawiadamianie organu udzielającego absolutorium o takich działaniach;

6.  przyjmuje do wiadomości, że w 2008 r. Eurojust zaksięgował dochody z odsetek w wysokości 191 390,56 EUR; ze sprawozdania finansowego i wysokości odsetek wnioskuje, że Eurojust stale dysponuje wysoką kwotą środków pieniężnych w kasie; przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2008 r. środki pieniężne w kasie Eurojustu wynosiły 4 612 878,47 EUR; zwraca się do Komisji, żeby zbadała, jakie są możliwości pełnej realizacji nakierowanego na potrzeby zagospodarowania środków pieniężnych w kasie zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 oraz jakie koncepcyjne zmiany są potrzebne, żeby środki w kasie Eurojustu utrzymywać trwale na możliwie najniższym poziomie;

Uchybienia w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych

7.  wyraża ubolewanie z powodu ponownego stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy uchybień w procedurach udzielania zamówień, podobnie jak w trzech poprzednich latach; w szczególności wyraża zaniepokojenie stwierdzeniem Trybunału Obrachunkowego, że z jednej strony w 2008 r. w większości przypadków nie oszacowano wartości rynkowej zamówień publicznych przed rozpoczęciem procedury przetargowej, a z drugiej strony wykazano powtarzające się poważne uchybienia na poziomie monitorowania realizacji zamówień i programowania procedur przetargowych; podkreśla, że ta sytuacja pokazuje duże braki w zdolności różnych służb do właściwej współpracy i świadczy o uchybieniach w udzielaniu wytycznych oraz sprawowaniu kontroli ze strony urzędnika zatwierdzającego;

8.  przyjmuje do wiadomości odpowiedź Eurojustu, który zobowiązał się do opracowania planu działań w celu zaradzenia brakom stwierdzonym przez Trybunał Obrachunkowy; w związku z tym zwraca się do Eurojustu, żeby zawiadamiał organ udzielający absolutorium o wynikach tych działań;

Zasoby kadrowe

9.  wyraża zaniepokojenie wobec faktu, że Trybunał Obrachunkowy ponownie stwierdził, że wystąpiły nieprawidłowości w zakresie planowania i przeprowadzania procedur naboru pracowników; stwierdza w szczególności wciąż zbyt wysoki poziom wakatów (26%), który wprawdzie jest niższy niż w 2007 r. (33%);

10. zgadza się z opinią Trybunału Obrachunkowego, że Eurojust nie przestrzegał zasady specyfikacji, ponieważ kwotę 1,8 mln euro przesunięto ze środków na wynagrodzenia pracowników tymczasowych i kontraktowych głównie po to, by zwiększyć (o 238%) środki na personel zewnętrzny;

11. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Eurojustu na krytykę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą procedur doboru pracowników; zwraca się w szczególności do Eurojustu, żeby powiadamiał organ udzielający absolutorium o nowej procedurze naboru rozpoczętej w 2009 r., która ma teraz lepiej zagwarantować przejrzystość i niedyskryminacyjne traktowanie kandydatów zewnętrznych i wewnętrznych;

Audyt wewnętrzny

12. wyraża zaniepokojenie, że nie zrealizowano w pełni żadnego spośród 26 zaleceń przygotowanych przez służbę kontroli wewnętrznej (IAS); zauważa, że cztery spośród tych zaleceń uważa się za „kluczowe”, a 12 za „bardzo ważne”; w związku z tym wzywa Eurojust, żeby niezwłocznie zrealizował następujące zalecenia dotyczące zarządzania zasobami personelu: opracowanie krótkoterminowego planu obsadzenia obecnych wakatów, przekształcenie struktury działu kadr, zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych na czas oznaczony, usprawnienie procedury naboru, dostosowanie przepisów wykonawczych do rozwoju kariery zawodowej, zagwarantowanie niezależności członków komisji konkursowej oraz zagwarantowanie należytego stosowania procedur udzielania zamówień publicznych;

oo o

13. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xxx kwietnia 2010 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

13.1.2010

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2008

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać racjonalną pewność, że roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2008 r. jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne i że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są, jako całość, legalne i prawidłowe;

2.   przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału w następujących kwestiach: nawet jeżeli poziom środków przeniesionych na następny rok był o wiele niższy niż w 2007 r., poziom anulowania środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego był bardzo wysoki, co jest niezgodne z zasadą jednoroczności; istnieją pewne niedociągnięcia w procedurach związanych z planowaniem i rekrutacją oraz słabe punkty na poziomie monitorowania umów i programowania zamówień, a także problemy związane z procedurami doboru kadr; przyjmuje do wiadomości środki podjęte przez Eurojust w celu ograniczenia problemów w zakresie rekrutacji pracowników i programowania zamówień.

3.   zwraca uwagę, że w nadchodzących latach absolutorium z realizacji budżetu agencji powinno w jeszcze większym stopniu opierać się na wynikach pracy Eurojustu w ciągu roku.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.1.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 131.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 131.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 131.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.02, s. 72.

(13)

Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 112.

(14)

Dz.U. C 314 z 9.12.2008, s. 4.

(15)

Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności