Postopek : 2009/2119(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0093/2010

Predložena besedila :

A7-0093/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0116

POROČILO     
PDF 172kWORD 98k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Eurojusta za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Eurojusta(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(3), zlasti člena 36,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0093/2010),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Eurojusta za proračunsko leto 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Eurojusta za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Eurojusta(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(7), zlasti člena 36,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0093/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Eurojusta za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Eurojusta za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Eurojusta(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(11), zlasti člena 36,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0093/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament dne 23. aprila 2009 upravnemu direktorju Eurojusta podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2007(13), in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim navaja, da

- je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je bilo v letu 2007 dodeljenih 18.000.000 EUR, od katerih pa je bilo prenesenih 5.200.000 EUR;

- obžaluje, da je Računsko sodišče pri postopkih javnih naročil še vedno našlo pomanjkljivosti, tako kot v zadnjih dve letih;

- je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da Eurojustu ni uspelo zaposliti 60 delavcev, potrebnih za izpolnitev kadrovskega načrta iz leta 2007, in da je bilo konec leta 2007 zapolnjenih le 95 delovnih mest;

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi urada Eurojust za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

Delovanje

2.  poudarja, da presojo uspešnosti Eurojusta otežuje pomanjkanje kazalnikov, pomanjkljivosti pri meritvah zadovoljstva uporabnikov in pomanjkanje usklajevanja med proračunom in delovnim programom;

3.  je zadovoljen s sklenitvijo praktičnih ureditev o sodelovanju med Eurojustom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam(14) z dne 24. septembra 2008;

4.   ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna urada temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja urada med letom;

Prenos odobrenih proračunskih sredstev

5.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, na podlagi katere je v letu 2008 Eurojust imel še eno težavo zaradi prenosa sredstev, čeprav je bila stopnja prenosa precej nižja kot v letu 2007 (s 25 % prenesenih sredstev v letu 2007 na 13 % končnih odobrenih proračunskih sredstev); vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja razveljavljenih odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, visoka, saj je znašala 1 milijon EUR (oziroma 25 % prenesenih odobrenih proračunskih sredstev), takšno stanje pa ni v skladu z načelom enoletnosti; zato poziva Eurojust, da sprejme ukrepe za preprečevanje ponovitve takšnega stanja v prihodnje in o njih obvesti organ za razrešnico;

6.  je seznanjen s tem, da je Eurojust v letu 2008 vknjižil prihodke iz obresti v višini 191.390,56 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima Eurojust vseskozi visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo Eurojusta 31. decembra 2008 znašal 4.612.878,47 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo Eurojusta trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

Pomanjkljivosti postopkov oddaje javnih naročil

7.  obžaluje, da je Računsko sodišče pri postopkih javnih naročil ponovno našlo pomanjkljivosti, tako kot v zadnjih treh letih; zlasti je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, na podlagi katere v letu 2008 tržna vrednost javnih naročil v večini primerov ni bila ocenjena pred začetkom postopka in dodatno zaradi ponavljajočih se resnih pomanjkljivosti na ravni spremljanja pogodb in načrtovanja javnih naročil; poudarja, da takšno stanje povzroča resne dvome o sposobnosti sodelovanja različnih služb Eurojusta, da se ustrezno povežejo, in kaže na pomanjkanje usmerjanja in kontrole s strani odredbodajalca;

8.  je seznanjen z odgovorom Eurojusta, ki se zavezuje k izvajanju akcijskega načrta za odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče; zato zahteva, da Eurojust obvešča organ za razrešnico o rezultatih teh ukrepov;

Človeški viri

9.  je zaskrbljen, saj je Računsko sodišče ponovno ugotovilo pomanjkljivosti v načrtovanju in izvajanju postopkov zaposlovanja; zlasti ugotavlja še vedno visoko stopnjo nezasedenih delovnih mest (26 %), ki je sicer nižja kot v letu 2007 (33 %);

10. se strinja z Računskim sodiščem, da Eurojust ni spoštoval načela specifikacije, saj je bil iz odobrenih proračunskih sredstev za plače začasnih in pogodbenih uslužbencev prenesen znesek v višini 1,8 milijona EUR, in sicer večinoma za povečanje (za 238 %) odobrenih proračunskih sredstev za zaposlene prek agencij za zaposlovanje;

11. je seznanjen z odgovorom Eurojusta glede kritik Računskega sodišča, ki se nanašajo na postopke zaposlovanja osebja; zlasti zahteva, da Eurojust obvešča organ za razrešnico o novem postopku zaposlovanja, ki je bil uveden leta 2009 in ki bi moral, od sedaj naprej, zagotoviti preglednost in nediskriminacijski značaj obravnavanja zunanjih in notranjih kandidatov;

Notranja revizija

12. je zaskrbljen, saj nobeno od 26 priporočil službe za notranjo revizijo še ni bilo izvedeno; ugotavlja, da so bila štiri ocenjena kot "kritična" in 12 kot zelo "pomembna"; zato poziva Eurojust, da nemudoma izvede naslednja priporočila glede upravljanja človeških virov: priprava kratkoročnega načrta za zapolnitev trenutnih nezasedenih mest; ponovna določitev vzpostavitve kadrovske službe; zmanjšanje števila začasnih uslužbencev; izboljšanje postopkov zaposlovanja; sprejetje izvedbenih predpisov za poklicno napredovanje; zagotavljanje neodvisnosti članov izborne komisije; in zagotavljanje pravilnega izvajanje postopkov za oddajo javnih naročil;

oo o

13.      sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

13.1.2010

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE PRAVICE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2008

(C7-0190/2009 – (2009/2119(DEC))

Pripravljavec mnenja: Juan Fernando López Aguilar

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi urada Eurojust za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen z opombami Računskega sodišča glede naslednjih vprašanj: čeprav je bil znesek proračunskih sredstev, prenesen v naslednje leto, precej manjši kot v letu 2007, je bila raven razveljavitev prenesenih sredstev iz prejšnjega proračunskega leta visoka in tako v nasprotju z načelom enoletnosti; prihajalo je do pomanjkljivosti pri načrtovanju, postopkih zaposlovanja ter pri spremljanju izvajanja pogodb in načrtovanju javnih naročil, pa tudi do nekaterih težav v zvezi z izbirnimi postopki za uslužbence; je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejel Eurojust, da bi zmanjšal težave v zvezi z zaposlovanjem uslužbencev in načrtovanjem javnih naročil;

3.   ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna urada temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja urada med letom.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilčev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Marija Nedelčeva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

ZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 131.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 131.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 131.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 112.

(14)

UL C 314, 9.12.2008, str. 4.

(15)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov