Förfarande : 2009/2119(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0093/2010

Ingivna texter :

A7-0093/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0116

BETÄNKANDE     
PDF 165kWORD 88k
26.3.2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(3), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0093/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Eurojust avseende genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(7), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0093/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008

(C7‑0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(11), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0093/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

- Parlamentet noterade revisionsrättens iakttagelse att av det belopp på 18 000 000 EUR som det ingicks åtaganden för 2007 överfördes 5 200 000 EUR till följande budgetår.

- Parlamentet beklagade dock att revisionsrätten liksom de två senaste åren fortfarande konstaterade brister i upphandlingsförfarandena.

- Parlamentet var bekymrat över att revisionsrätten hade konstaterat att Eurojust inte lyckats rekrytera de 60 tjänstemän som krävdes för att tillsätta alla tjänster i tjänsteförteckningen 2007, och att endast 95 tjänster hade tillsatts i slutet av 2007.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att Eurojusts räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet betonar att avsaknaden av indikatorer, bristerna i bedömningen av användartillfredsställelse och bristen på samordning mellan budgeten och arbetsprogrammet gör det svårt att bedöma Eurojusts resultat.

3.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av den praktiska överenskommelsen om samarbetsarrangemang mellan Eurojust och byrån för bedrägeribekämpning(14) den 24 september 2008.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Eurojust under de kommande åren mer bör baseras på Eurojusts prestationer under året.

Överföring av anslag mellan budgetår

5.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse enligt vilken Eurojust under 2008 fortfarande hade problem med överföringar av anslag även om beloppet verkar vara mindre än under det föregående budgetåret (13 procent av de slutliga budgetanslagen i stället för 25 procent av de överförda anslagen 2007). Parlamentet konstaterar dock med oro att de överförda anslagen från det föregående budgetåret, och de förfallna anslagen (1 000 000 EUR, dvs. 25 procent av de överförda anslagen) har nått en hög nivå och att situationen strider mot principen om ettårighet. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att vidta åtgärder för att i framtiden undvika en upprepning av denna situation samt att informera den ansvarsbeviljande myndigheten.

6.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojust i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 191 390,56 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att Eurojust fortlöpande förfogar över en stor likviditet. Parlamentet konstaterar att Eurojusts likvida medel uppgick till 4 612 878,47 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla Eurojusts likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Brister i upphandlingsförfarandena

7.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten liksom de tre senaste budgetåren fortfarande konstaterade brister i upphandlingsförfarandena. Parlamentet oroas framför allt av revisionsrättens konstaterande att det under 2008 i de flesta fall inte gjordes någon förhandsuppskattning av marknadsvärdet innan upphandlingsförfarandet inleddes samt att det fanns återkommande och allvarliga brister i övervakningen av kontrakt och planeringen av upphandlingar. Parlamentet understryker att denna situation tyder på en allvarlig brist på samarbetsförmåga mellan olika berörda avdelningar vid Eurojust och tyder på en brist på vägledning och kontroll från utanordnarens sida.

8.  Europaparlamentet noterar Eurojusts svar, som innehåller ett åtagande att inrätta en handlingsplan för att åtgärda de brister som revisionsrätten identifierat. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att informera den ansvarsbeviljande myndigheten om resultaten av dessa åtgärder.

Personal

9.  Europaparlamentet oroas över att revisionsrätten på nytt konstaterat brister i planeringen och genomförandet av rekryteringsförfarandena. Parlamentet konstaterar att det fortfarande finns för många lediga tjänster (26 procent) även om de är mindre än under 2007 (33 procent).

10.  Europaparlamentet instämmer med revisionsrättens åsikt att Eurojust inte har respekterat principen om specificering eftersom ett belopp på 1 800 000 EUR togs från anslag avsedda för löner till tillfälligt anställda och kontraktsanställda, främst för att öka (med 238 procent) anslagen avsedda för extraanställda.

11.  Europaparlamentet noterar Eurojusts svar på revisionsrättens kritik avseende förfarandena för urval av personal. Parlamentet uppmanar i synnerhet Eurojust att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sitt nya rekryteringsförfarande, som inleddes 2009 och som från och med nu bättre bör garantera insyn och icke-diskriminerande behandling av externa och interna sökande.

Internrevision

12.  Europaparlamentet är oroat över att inga av de 26 rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision har genomförts fullt ut. Fyra av dessa anses vara ”kritiska” och 12 ”mycket viktiga”. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att utan dröjsmål genomföra följande rekommendationer för personalförvaltningen: Utarbeta en kortsiktig plan för att tillsätta nuvarande lediga tjänster, se över personalenhetens utformning, minska antalet tillfälligt anställda, förbättra rekryteringsförfarandet, anta genomförandebestämmelserna för karriärutveckling, garantera att ledamöterna i urvalskommittén har en oberoende ställning och se till att förfarandena för offentlig upphandling genomförs på ett korrekt sätt.

o

o   o

13.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

13.1.2010

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att Eurojusts räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkningar avseende följande punkter: även om nivån för anslag som förts över till påföljande år var mycket lägre än 2007 var nivån för anslag som förts över från tidigare budgetår och sedan förfallit hög och alltså i strid med principen om ettårighet. Det förelåg vissa brister i förfarandena för planering och rekrytering och svagheter avseende nivån för övervakning av avtal och planering av upphandlingar, och slutligen vissa problem som avser förfarandena för urval av personal. Parlamentet noterar de åtgärder som Eurojust vidtagit för att minska problemen med personalrekryteringen och planeringen av upphandlingarna.

3.  Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Eurojust under de kommande åren mer bör baseras på Eurojusts prestationer under året.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.1.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 112.

(14)

EUT C 314, 9.12.2008, s. 4.

(15)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy