Процедура : 2009/2187(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0094/2010

Внесени текстове :

A7-0094/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0120

ДОКЛАД     
PDF 183kWORD 86k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Véronique Mathieu

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(3), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0094/2009),

1.  освобождава от отговорност директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2008 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на Съвместното предприятие(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(7), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0094/2010),

1.  одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(11), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид финансовия регламент на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, приет с решение на неговия управителен съвет на 22 октомври 2007 г. (наричан по-долу „финансов регламент на „ITER“),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0094/2010),

А. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.  като има предвид, че Съвместното предприятие е в началната си фаза и че не е въвело изцяло системите си за вътрешен контрол и за финансова отчетност през 2008 г.,

В.  като има предвид, че член 75 от финансовия регламент на „ITER“ постановява, че Съвместното предприятие следва да създаде служба за вътрешен одит, която трябва да е съобразена със съответните международни стандарти,

Г.  като има предвид, че финансовият регламент на „ITER“ е базиран на рамковия Финансов регламент, който беше изменен неотдавна с цел привеждане в съответствие с измененията на общия Финансов регламент,

Д. като има предвид, че на 28 февруари 2008 г. директорът на Съвместното предприятие поиска становището на Сметната палата относно финансовия регламент на „ITER“,

Е.  като има предвид, че през октомври 2008 г. Сметната палата публикува своето становище № 4/2008 относно този регламент,

Пренасяне на бюджетни кредити

1.  взема предвид, че в отчета за финансовия резултат Сметната палата установи излишък от 57 600 000 евро, което представлява 38 % от натрупаните приходи на стойност 149 700 000 евро; подчертава по-специално, че част от този излишък (32 200 000) евро е пренесена за финансовата 2009 г.; взема все пак предвид отговора на Съвместното предприятие, в който се обяснява, че непълното усвояване на бюджета е нормално за първата година от финансовата автономност на Съвместното предприятие от Комисията, а също така, че то е свързано със забавения старт на дейността на Международната организация за термоядрена енергия „ITER“ и на Програмата за термоядрен синтез на Евратом като цяло;

Нередности във връзка със задълженията

2.  отбелязва, че в шест случая, разгледани от Сметната палата, Съвместното предприятие е поело бюджетните задължения след съответните правни задължения; отправя следователно искане Съвместното предприятие да спазва съответните изисквания на Финансовия регламент;

Финансов регламент на „ITER“

3.  изразява задоволство, че съгласно констатациите на Сметната палата финансовият регламент на „ITER“ се базира най-общо на принципите на рамковия Финансов регламент и на общия Финансов регламент; констатира обаче, че редица специфични въпроси се нуждаят от изменение, по-точно свързаните с изключенията от бюджетните принципи, ролята на службата за вътрешен одит на Комисията, закъснялото плащане на членските вноски, правилата относно отпускането на безвъзмездни средства и преходните разпоредби, посочени в член 133 от финансовия регламент на „ITER“;

Годишен отчет за дейността

4.  препоръчва изрично на Съвместното предприятие да спазва сроковете, договорени със Сметната палата за предаването на неговия годишен отчет за дейността;

Системи за вътрешен контрол

5.  препоръчва изрично на Съвместното предприятие да работи повече по документирането на ИТ процесите и дейностите и очертаването на ИТ рисковете;

6.  взема предвид, че вътрешният одитор на Съвместното предприятие е поел задълженията си едва на 1 юли 2009 г.; все пак поздравява Съвместното предприятие за изготвянето на план за действие за прилагане на стандарти за вътрешен контрол и създаването на работна група, която ще координира, наблюдава и докладва за изпълнението на плана за действие; изтъква освен това, че Съвместното предприятие е определило длъжностно лице за защита на данните и са предприети стъпки за разработване на план за непрекъснатост на дейността и възстановяване на данните;

7.  взема под внимание заявлението на Съвместното предприятие, че понастоящем се осъществява анализ на всички свързани оперативни процеси;

8.  отбелязва, че през 2008 г. в Съвместното предприятие са записани приходи от лихви в размер на 216 304,89 EUR; заключава от годишните отчети и размера на разходите за лихви, че Съвместното предприятие разполага трайно с висок размер на наличните парични средства; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Съвместното предприятие възлизат на 58 980 569,87 EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за прилагането на ориентирано спрямо потребностите управление на паричните средства в Съвместното предприятие, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-малък размер на наличните парични средства в Съвместното предприятие.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Илиaна Ивaнова, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ивайло Калфин, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(4)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(5)

ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(8)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(9)

ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(12)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

Правна информация - Политика за поверителност