Procedure : 2009/2187(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0094/2010

Indgivne tekster :

A7-0094/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0120

BETÆNKNING     
PDF 155kWORD 71k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Véronique Mathieu

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008 med fællesforetagendets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(3), særlig artikel 5,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0094/2010),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2008;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008 med fællesforetagendets svar(5),

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(7), særlig artikel 5,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0094/2010),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008,

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2008 med fællesforetagendets svar(9),

–   der henviser til Rådets henstilling af 16. februar 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(11), særlig artikel 5,

–   der henviser til finansforordningen for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling vedtaget af bestyrelsen den 22. oktober 2007 (i det følgende benævnt ITER-finansforordningen),

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0094/2010),

A.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2008 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.  der henviser til, at fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og ikke fuldt ud har implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger i løbet af 2008,

C.  der henviser til, at fællesforetagendet i henhold til ITER-finansforordningens artikel 75 skal have en intern revisionstjeneste, som opfylder de relevante internationale standarder,

D.  der henviser til, at ITER-finansforordningen er baseret på rammefinansforordningen, som blev ændret for nylig for at bringe den i overensstemmelse med ændringerne til finansforordningen for det almindelige budget,

E.  der henviser til, at direktøren for fællesforetagendet den 28. februar 2008 anmodede Revisionsretten om at afgive udtalelse om ITER-finansforordningen,

F.  der henviser til, at Revisionsretten afgav udtalelse nr. 4/2008 om denne finansforordning i oktober 2008,

Bevillingsfremførsler

1.  tager til efterretning, at Revisionsretten i resultatopgørelsen har konstateret et overskud på 57 600 000 EUR, svarende til 38 % af de 149 700 000 EUR i periodiserede indtægter; understreger især, at en del af dette overskud (eller 32 200 000 EUR) blev fremført til regnskabsåret 2009; noterer sig dog fællesforetagendets svar, hvorefter den af Revisionsretten anførte underudnyttelse af bevillingerne skyldtes, at det var det første år, hvor fællesforetagendet var finansielt uafhængigt af Kommissionen, samt forsinkelserne i forbindelse med opstarten af den internationale ITER-organisation og Euratoms fusionsprogram som helhed;

Uregelmæssigheder i forpligtelserne

2.  konstaterer, at fællesforetagendet i seks tilfælde undersøgt af Revisionsretten først havde indgået budgetforpligtelser, efter at det havde indgået de tilsvarende retlige forpligtelser; henstiller følgelig til fællesforetagendet at overholde finansforordningens bestemmelser også på dette område;

ITER-finansforordningen

3.  glæder sig over, at Revisionsretten har kunnet konstatere, at ITER-finansforordningen i vidt omfang er baseret på principperne i rammefinansforordningen og i finansforordningen for det almindelige budget; noterer sig imidlertid, at det på en række specifikke punkter er nødvendigt at ændre finansforordningen, især hvad angår undtagelserne fra de budgetmæssige principper, Kommissionens interne revisionstjenestes rolle, den forsinkede betaling af medlemskontingenter, vilkårene for ydelse af tilskud og overgangsbestemmelserne i henhold til artikel 133 i ITER-finansforordningen;

Årsberetning

4.  henstiller udtrykkeligt til fællesforetagendet at overholde de frister for forelæggelse af årsberetningen, som er fastsat sammen med Revisionsretten;

Interne kontrolsystemer

5.  henstiller endvidere udtrykkeligt til fællesforetagendet at gøre en supplerende indsats for at dokumentere it-processerne og -aktiviteterne og kortlægge it-risiciene;

6.  tager til efterretning, at fællesforetagendet først påbegyndte sit arbejde den 1. juli 2009; glæder sig dog over, at fællesforetagendet nu har udarbejdet en handlingsplan for gennemførelsen af de interne kontrolstandarder, og at der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal koordinere og overvåge iværksættelsen heraf; understreger endvidere, at fællesforetagendet har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, og at der er truffet foranstaltninger med henblik på at videreudvikle en forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan i forbindelse med databeskyttelse;

7.  noterer sig, at fællesforetagendet har oplyst, at der i øjeblikket foretages en kortlægning af alle de underliggende forretningsprocesser;

8.  tager til efterretning, at der i regnskabsåret 2008 blev bogført et renteprovenu på 216 304,89 EUR hos fællesforetagendet; konkluderer på baggrund af årsregnskabet og renteprovenuets størrelse, at fællesforetagendet konstant har rådet over en høj likviditetsbeholdning; tager til efterretning, at fællesforetagendets likviditetssaldo pr. 31. december 2008 beløb sig til 58 980 569,87 EUR; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvilke muligheder der er for at sikre, at der i fuldt omfang anvendes en behovsorienteret likviditetsstyring hos fællesforetagendet, og hvilke strukturelle ændringer der er nødvendige for at sikre, at fællesforetagendets likviditetsbeholdning holdes så lav som muligt.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

1

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 310 af 18.12.2009, s. 1.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(4)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 310 af 18.12.2009, s. 1.

(6)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 310 af 18.12.2009, s. 1.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

(12)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik