Διαδικασία : 2009/2187(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0094/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0094/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0120

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 175kWORD 93k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16 Φεβρουαρίου 2010, (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την ίδρυση της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης(3), ιδίως το άρθρο 5,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4), και ιδίως το άρθρο 94 ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0094/2009),

1.  χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2008·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την ίδρυση της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης(7), ιδίως δε το άρθρο 5,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) , και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0094/2010),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16 Φεβρουαρίου 2010 (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την ίδρυση της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης(11), ιδίως δε το άρθρο 5,

–   έχοντας υπόψη το δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, που θεσπίστηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στις 22 Οκτωβρίου 2007 (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός ITER»,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(12) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0094/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως έλαβε εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2008 και το ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βρισκόταν στη φάση εκκίνησης και δεν είχε αναπτύξει πλήρως τους εσωτερικούς ελέγχους και το σύστημα οικονομικών πληροφοριών της κατά το οικονομικό έτος 2008,

Γ  λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού ITER, η τελευταία θα έπρεπε να διαθέτει σύστημα εσωτερικού λογιστικού έλεγχου σύμφωνο προς τα σχετικά διεθνή πρότυπα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός ITER βασίζεται στο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο που τροποποιήθηκε πρόσφατα προκειμένου να συμμορφώνεται προς τις τροποποιήσεις που υφίσταται ο γενικός δημοσιονομικός κανονισμός,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2008 ο διευθυντής της κοινής επιχείρησης υπέβαλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο αίτηση για γνωμοδότηση σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό ITER,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2008 τη γνωμοδότησή του 4/2008 σχετικά με τον εν λόγω δημοσιονομικό κανονισμό,

Μεταφορές πιστώσεων

1.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε στην κατάσταση οικονομικού αποτελέσματος πλεόνασμα 57.600.000 ευρώ, που αναλογεί στο 38% των 149.700 ευρώ των πληρωτέων δαπανών· υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, ότι μέρος του πλεονάσματος αυτού (32.200.000 ευρώ) μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2009· επισημαίνει, πάντως, την απάντηση της κοινής επιχείρησης, που δίνει τη λογική εξήγηση πως η ελλιπής εκτέλεση των συγκεκριμένων πιστώσεων οφειλόταν στο γεγονός ότι επρόκειτο για το πρώτο έτος δημοσιονομικής αυτονομίας της κοινής επιχείρησης από την Επιτροπή, καθώς και σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή του διεθνούς οργανισμού ITER και του συνολικού προγράμματος σύντηξης της Ευρατόμ·

Παρατυπίες στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

2.  διαπιστώνει ότι σε έξι περιπτώσεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η κοινή επιχείρηση κοινοποίησε τις αναλήψεις υποχρεώσεων μετά την ανάληψη των σχετικών νομικών δεσμεύσεων· ζητεί, συνεπώς, από την κοινή επιχείρηση να τηρεί το δημοσιονομικό κανονισμό και στο συγκεκριμένο τομέα·

Δημοσιονομικός κανονισμός ITER

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός ITER βασίζεται ουσιαστικά στις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου και του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού· διαπιστώνει, πάντως, ότι απαιτείται να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαιρέσεις από τις δημοσιονομικές αρχές το ρόλο της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής, την καθυστέρηση στην καταβολή των εισφορών των μελών, τους όρους για τη χορήγηση επιδοτήσεων και τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 133 του δημοσιονομικού κανονισμού ITER·

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

4.  συνιστά ρητά στην κοινή επιχείρηση να τηρήσει τις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

5.  συνιστά ρητά στην κοινή επιχείρηση να προβεί σε πρόσθετες εργασίες για την τεκμηρίωση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων στον τομέα της πληροφορικής και την ανάλυση των κινδύνων πληροφορικής·

6.  επισημαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής της κοινής επιχείρησης ανέλαβε καθήκοντα μόλις την 1η Ιουλίου 2009· συγχαίρει πάντως την ITER για το γεγονός ότι εκπόνησε πρόγραμμα δράσης για τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και συγκρότησε ομάδα εργασίας για το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής του· υπογραμμίζει, ακόμα, ότι η ITER όρισε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης δεδομένων·

7.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση δήλωσε πως διεξάγει αυτή τη στιγμή ανάλυση του συνόλου των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών της·

8.  λαμβάνει υπόψη ότι το 2008 η Κοινή Επιχείρηση καταχώρησε έσοδα από τόκους ύψους 216.304,89 ευρώ· με βάση το κλείσιμο των λογαριασμών και το ύψος των εισπραχθέντων τόκων, συμπεραίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση διαθέτει σε διαρκή βάση υψηλά ταμειακά διαθέσιμα· λαμβάνει υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα ταμειακά διαθέσιμα της Κοινής Επιχείρησης ανέρχονταν σε 58.980.569,87 ευρώ· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για διατήρηση ταμειακών διαθεσίμων με βάση τις ανάγκες στην Κοινή Επιχείρηση, και να μελετήσει, τι αλλαγές απαιτούνται ως προς την προσέγγιση, προκειμένου τα ταμειακά διαθέσιμα της Κοινής Επιχείρησης να διατηρούνται, σε διαρκή βάση, όσο το δυνατόν χαμηλότερα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

(1)

ΕΕ 310, 18.12.2009, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58.

(4)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(5)

ΕΕ C 310, 18.12.2009, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58.

(8)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(9)

ΕΕ C 310, 18.12.2009, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58.

(12)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου