Menetlus : 2009/2187(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0094/2010

Esitatud tekstid :

A7-0094/2010

Arutelud :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0120

RAPORT     
PDF 150kWORD 68k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Véronique Mathieu

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑(0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 31. detsembril 2008 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1);

–   võttes arvesse nõukogu 16.veebruari 2010. aasta soovitust (5829/2010 – C7‑0060/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(2) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte(3), eriti selle artiklit 5;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(4) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7‑0094/2010),

1.  kiidab heaks ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori tegevuse ettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 31. detsembril 2008 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(5);

–   võttes arvesse nõukogu 16.veebruari 2010. aasta soovitust (5829/2010 – C7‑0060/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(6) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte(7), eriti selle artiklit 5;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(8) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7‑0094/2010),

1.  kiidab heaks ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 31. detsembril 2008 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(9);

–   võttes arvesse nõukogu 16.veebruari 2010. aasta soovitust (5829/2010 – C7‑0060/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(10) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte(11), eriti selle artiklit 5;

–   võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte juhatuse poolt 22. oktoobril 2007 vastu võetud finantseeskirju (edaspidi „ITERi finantseeskirjad”);

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(12) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7‑0094/2010),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2008. aasta raamatupidamisaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et ühisettevõte on käivitusetapis ning ei olnud 2008. aasta lõpuks veel oma sisekontrolli- ja finantsaruandlussüsteeme täielikult rakendanud;

C.  arvestades, et vastavalt ITERi finantseeskirjade artiklile 75 peaks ühisettevõttel olema siseauditi talitus, mis peaks vastama asjakohastele rahvusvahelistele standarditele;

D.  arvestades, et ITERi finantseeskirjad põhinevad raamfinantsmäärusel, mida hiljuti muudeti, et viia see kooskõlla üldises finantsmääruses tehtud muudatustega;

E.  arvestades, et 28. veebruaril 2008 taotles ühisettevõtte direktor kontrollikojalt ITERi finantseeskirjade kohta arvamust;

F.  arvestades, et kontrollikoda avaldas eeskirjade kohta oma arvamuse nr 4/2008 oktoobris 2008,

Assigneeringute ülekandmine

1.  märgib, et kontrollikoda täheldas eelarve täitumise ülevaate põhjal 57 600 000 euro suurust ülejääki, mis moodustab 38% 149 700 000 miljoni euro suurusest kumuleerunud kulust; rõhutab eriti, et üks osa sellest ülejäägist (32 200 000 eurot) kanti üle eelarveaastasse 2009; märgib siiski, et oma vastuses põhjendas ühisettevõte alakulutamist sellega, et esimest aastat tegutseti Euroopa Komisjonist majanduslikult sõltumatult, ning viivitustega ITERi rahvusvahelise organisatsiooni ja Euratomi tuumasünteesiprogrammi käivitamises tervikuna;

Eeskirjade eiramine kulukohustuste puhul

2.  märgib, et kuuel kontrollikoja uuritud juhul võttis ühisettevõte eelarvelisi kulukohustusi alles pärast juriidiliste kohustuste võtmist; kutsub seetõttu ühisettevõtet üles ka selles küsimuses finantsmäärust järgima;

ITERi finantseeskirjad

3.  tunneb heameelt kontrollikoja tõdemuse üle, et ITERi finantseeskirjad põhinevad suures osas raamfinantsmääruse ja üldise finantsmääruse põhimõtetel; märgib siiski, et tuleb teha mõned konkreetsed muudatused, mis puudutavad eelkõige erandeid eelarvepõhimõtete järgimisel, komisjoni siseauditi talituse rolli, liikmete osamaksude hilinemist, toetuste andmise tingimusi ja ITERi finantseeskirjade artiklis 133 kehtestatud üleminekusätteid;

Iga-aastane tegevusaruanne

4.  soovitab ühisettevõttel tungivalt pidada kinni iga-aastase tegevusaruande esitamise tähtajast, mis on kontrollikojaga kokku lepitud;

Sisekontrollisüsteemid

5.  soovitab ühisettevõttel tungivalt jätkata tööd IT-protsesside ja -tegevuste dokumenteerimise ning IT-riskide analüüsimise valdkonnas;

6.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte sisekontrolör asus ametisse alles 1. juulil 2009; tunneb siiski heameelt selle üle, et ITER on nüüdseks koostanud sisekontrollistandardite rakendamise tegevuskava ning loonud kava elluviimise koordineerimiseks ja kontrollimiseks töörühma; rõhutab ka seda, et ITER on ametisse nimetanud andmekaitseametniku ning võtnud vajalikke meetmeid talitluspidevuse ja andmetaaste kava edasiseks täiendamiseks;

7.  võtab teadmiseks ühisettevõtte kinnituse, et on alustatud kõikidest asjakohastest tegevusprotsessidest ülevaate koostamist.

8.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte andmetel on 2008. aastal saadud intressitulu 216 304,89 eurot; järeldab finantsaruannete ja intressimaksete summa põhjal, et ühisettevõtte käsutuses on püsivalt palju sularaha; võtab teadmiseks, et 31. detsembril 2008 oli ühisettevõtte sularahareserv 58 980 569,87 eurot; palub komisjonil uurida võimalusi ühisettevõttes rahavoogude vajadustepõhise juhtimise rakendamiseks, samuti seda, milliseid kontseptuaalseid muudatusi on vaja selleks, et hoida ühisettevõtte sularahareserv püsivalt võimalikult väiksena.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ELT 310, 18.12.2009, lk 1.

(2)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(4)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(5)

ELT 310, 18.12.2009, lk 1.

(6)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(8)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(9)

ELT 310, 18.12.2009, lk 1.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

(12)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika