Menettely : 2009/2187(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0094/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0094/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.30
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0120

MIETINTÖ     
PDF 141kWORD 70k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Véronique Mathieu

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2008 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0094/2010),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisestä

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2008 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(5),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(7) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0094/2010),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2008 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä yhteisyrityksen vastaukset(9),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(11) ja erityisesti sen 5 artiklan,

–   ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 22. lokakuuta 2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt),

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(12) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0094/2010),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys on käynnistysvaiheessa eikä se ollut pannut sisäisen valvonnan järjestelmiä ja varainhoidon tietojärjestelmiä kokonaisuudessaan täytäntöön vuoden 2008 loppuun mennessä,

C. ottaa huomioon, että yhteisyrityksellä on taloushallintoa koskevien sääntöjensä 75 artiklan mukaan oltava asianmukaisten kansainvälisten tarkastusstandardien mukainen sisäisen tarkastuksen yksikkö,

D. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt perustuvat yhteisön elimiin sovellettavaan varainhoidon puiteasetukseen, jota on muutettu hiljattain, jotta se vastaisi yleiseen varainhoitoasetukseen tehtyjä muutoksia,

E.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen pääjohtaja pyysi tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa yhteisyrityksen taloushallintoa koskevista säännöistä 28. helmikuuta 2008,

F.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin antoi lausunnon nro 4/2008 näistä säännöistä lokakuussa 2008,

Määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan varainhoitovuoden 2008 talousarvion toteutumalaskelma osoitti 57 600 000 euron ylijäämää ja että määrä on 38 prosenttia tulojäämästä, jonka suuruus oli 149 700 000 euroa; korostaa erityisesti, että osa tästä ylijäämästä (32 200 000 euroa) siirrettiin varainhoitovuodelle 2009; panee kuitenkin merkille yhteisyrityksen vastauksen, jossa se katsoo tilintarkastustuomioistuimen mainitseman budjetoitua vähäisemmän varainkäytön aiheutuneen siitä, että se oli ensimmäistä vuotta taloudellisesti riippumaton komissiosta, sekä ITERin kansainvälisen organisaation ja Euratomin fuusio-ohjelman käynnistämisessä tapahtuneista viivästyksistä kokonaisuudessaan;

Sääntöjenvastaiset sitoumukset

2.  toteaa, että kuudessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamassa tapauksessa yhteisyritys teki talousarviositoumuksia vasta sen jälkeen, kun se oli jo tehnyt oikeudellisia sitoumuksia; pyytää näin ollen yhteisyritystä noudattamaan taloushallintoa koskevia sääntöjä myös tässä asiassa;

Yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt

3.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, että yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt perustuvat olennaisilta osiltaan yhteisön elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen ja yleisen varainhoitoasetuksen periaatteisiin; toteaa kuitenkin, että tarvitaan tiettyjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa budjettiperiaatteisiin tehtäviä poikkeuksia, komission sisäisen tarkastuksen yksikön roolia, osakkaiden maksuosuuksien viivästymistä, avustusten myöntämistä koskevia edellytyksiä ja yhteisyrityksen taloushallintoa koskevien sääntöjen 133 artiklassa tarkoitettuja siirtymäsäännöksiä;

Vuotuinen toimintakertomus

4.  suosittelee painokkaasti, että yhteisyritys noudattaa tilintarkastustuomioistuimen kanssa sovittua vuotuisen toimintakertomuksen antamisen määräaikaa;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

5.  suosittelee painokkaasti, että yhteisyritys parantaa vielä IT-alan prosessien ja toimintojen dokumentointia sekä alaan liittyvää riskinarviointia;

6.  panee merkille, että yhteisyrityksen sisäinen tarkastaja otti tehtävänsä vastaan vasta 1. heinäkuuta 2009; onnittelee yhteisyritystä kuitenkin siitä, että sisäisen valvonnan standardien toteuttamista varten on laadittu toimintasuunnitelma ja että on perustettu työryhmä, joka tulee koordinoimaan ja valvomaan suunnitelman toteuttamista; korostaa lisäksi, että yhteisyritykseen on nimitetty tietosuojavastaava ja että vaadittaviin toimiin on ryhdytty, jotta saadaan kehitettyä edelleen liiketoiminnan jatkuvuutta ja tietojen palauttamista koskevaa suunnitelmaa;

7.  panee merkille yhteisyrityksen toteamuksen, että kaikkien liiketoiminnan taustajärjestelmien kartoitustyö on meneillään;

8.  toteaa, että yhteisyrityksen tileille kirjattiin vuonna 2008 korkotuloja 216 304,89 euroa; päättelee vuositilinpäätöksestä ja korkojen määrästä, että yhteisyrityksellä on jatkuvasti käytettävissään suuret käteisvarat; toteaa, että 31. joulukuuta 2008 yhteisyrityksen käteisvarat olivat 58 980 569,87 euroa; kehottaa komissiota tutkimaan, missä määrin yhteisyrityksessä voitaisiin soveltaa tarveperusteista kassanhallintaa ja mitä muutoksia olisi tehtävä yhteisyrityksen käteisvarojen pitämiseksi pysyvästi mahdollisimman vähäisinä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUVL C 310, 18.12.2009, s. 1.

(2)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(4)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUVL C 310, 18.12.2009, s. 1.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL C 310, 18.12.2009, s. 1.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö