Procedūra : 2009/2187(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0094/2010

Pateikti tekstai :

A7-0094/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0120

PRANEŠIMAS     
PDF 168kWORD 88k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę(3), ypač į jo 5 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0094/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, kad bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę(7), ypač į jo 5 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0094/2010),

1.  pritaria Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę(11), ypač į jo 5 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės finansinį reglamentą, 2007 m. spalio 22 d. patvirtintą bendrosios įmonės valdybai priėmus sprendimą (toliau – ITER finansinis reglamentas),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0094/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi bendroji įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2008 finansiniais metais dar nevisiškai įdiegė savo vidaus kontrolės sistemas bei savo finansinės atskaitomybės sistemą,

C.  kadangi pagal ITER finansinio reglamento 75 straipsnį bendroji įmonė turėtų įsteigti pagal atitinkamus tarptautinius standartus veikiančią vidaus audito tarnybą,

D.  kadangi ITER finansinis reglamentas grindžiamas pagrindų finansiniu reglamentu, kuris neseniai iš dalies pakeistas siekiant jį suderinti su bendrojo finansinio reglamento daliniais pakeitimais,

E.  kadangi 2005 m. vasario 28 d. bendrosios įmonės direktorius paprašė Audito Rūmų pateikti nuomonę dėl ITER finansinio reglamento,

F.  kadangi Audito Rūmai 2008 m. spalio mėn. pateikė nuomonę Nr. 4/2008 dėl šio reglamento,

Asignavimų perkėlimas

1.  atsižvelgia į tai, kad Audito Rūmai biudžeto rezultatų ataskaitoje nustatė 57 600 000 eurų perviršį, sudarantį 38 proc. 149 700 000 eurų sukauptų pajamų; ypač pabrėžia, kad dalis šio perviršio (32 200 000 eurų) perkelta į 2009 m. finansinius metus; vis dėlto atsižvelgia į bendrosios įmonės atsakymą, kuriame ji paaiškino, kad išlaidų nepakankamumas atsirado pirmaisiais finansinės nepriklausomybės nuo Komisijos metais, taip pat dėl to, kad uždelsta pradėti ITER tarptautinės organizacijos veiklą ir visos Euratomo branduolių sintezės programos įgyvendinimą;

Su įsipareigojimais susiję trūkumai

2.  nurodo, kad šešiais Audito Rūmų ištirtais atvejais bendroji įmonė biudžetinius įsipareigojimus prisiėmė tik po atitinkamų teisinių įsipareigojimų patvirtinimo; prašo bendrosios įmonės laikytis finansinio reglamento ir šioje srityje;

ITER finansinis reglamentas

3.  džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai nustatė, kad ITER finansinis reglamentas iš esmės pagrįstas pagrindų finansiniu reglamentu ir bendruoju finansiniu reglamentu; vis dėlto konstatuoja, kad reikia pakeisti tam tikrus punktus, ypač tuos, kurie susiję su biudžeto sudarymo ir vykdymo principų išimtimis, su Komisijos vidaus audito tarnybos vaidmeniu, narių įnašų mokėjimo vėlavimais, dotacijų skyrimo sąlygomis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis, numatytomis ITER finansinio reglamento 133 straipsnyje;

Metinė veiklos ataskaita

4.  griežtai nurodo bendrajai įmonei laikytis su Audito Rūmais susitartų metinės veiklos ataskaitos pateikimo terminų;

Vidaus kontrolės sistemos

5.  griežtai nurodo bendrajai įmonei pradėti papildomus darbus, susijusius su informacijos technologijų procedūrų ir veiklos dokumentais bei informacijos technologijų rizikos analize;

6.  atsižvelgia į tai, kad bendrosios įmonės vidaus auditorius savo pareigas pradėjo eiti tik nuo 2009 m. liepos 1 d.; vis dėlto džiaugiasi tuo, kad ITER dabar jau parengė vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo veiksmų planą ir subūrė darbo grupę, kuri koordinuos ir prižiūrės jo įgyvendinimą; be to, pabrėžia, kad ITER paskyrė duomenų apsaugos pareigūną ir kad imtasi būtinų veiksmų siekiant vystyti veiklos tęstinumo ir duomenų atkūrimo planą;

7.  atsižvelgia į tai, kad bendroji įmonė paskelbė, jog rengiamas visų pagrindinių veiklos procesų aprašas;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. bendrosios įmonės įplaukos iš palūkanų sudarė 216 304,89 eurus; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad bendroji įmonė nuolat turi didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. bendrosios įmonės grynieji pinigai sudarė 58 980 569,87 eurus; prašo Komisijos išnagrinėti galimybes siekiant nustatyti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad bendrosios įmonės kasoje nuolat būtų kuo mažiau grynųjų pinigų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 310, 2009 12 18, p. 1.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 310, 2009 12 18, p. 1.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 310, 2009 12 18, p. 1.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

Teisinė informacija - Privatumo politika