Procedūra : 2009/2187(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0094/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0094/2010

Debates :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.30
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0120

ZIŅOJUMS     
PDF 167kWORD 79k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Véronique Mathieu

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām gada pārskatiem par 2008. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5829/2010 – C7–0060/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām(3), un jo īpaši tā 5. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7‑0094/2009),

1.  sniedz Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām direktoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2008. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām gada pārskatiem par 2008. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, ar Kopuzņēmuma atbildēm(5),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5829/2010 – C7–0060/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām(7), un jo īpaši tā 5. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7‑0094/2010),

1.  apstiprina Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām kontu slēgšanu attiecībā uz 2008. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām gada pārskatiem par 2008. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, ar Kopuzņēmuma atbildēm(9),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (5829/2010 – C7–0060/2010),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un LESD 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām(11), un jo īpaši tā 5. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām finanšu nolikumu, kas pieņemts ar Kopuzņēmuma valdes 2007. gada 22. oktobra lēmumu (turpmāk tekstā — ITER finanšu nolikums),

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(12), un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7‑0094/2010),

A.  tā kā Revīzijas palāta norāda, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par 2008. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B.  tā kā Kopuzņēmums tikai sāk savu darbību un 2008. finanšu gadā vēl nebija pilnībā ieviesis iekšējās kontroles un finanšu informācijas sistēmas;

C.  tā kā saskaņā ar ITER finanšu nolikuma 75. pantu Kopuzņēmumam ir jāizveido iekšējās revīzijas dienests, kura darbība atbilstu attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;

D.  tā kā ITER finanšu nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Finanšu pamatregulu, kura nesen grozīta, lai to pielāgotu vispārējās Finanšu regulas grozījumiem;

E.  tā kā Kopuzņēmuma direktors 2008. gada 28. februārī lūdza Revīzijas palātas atzinumu par ITER finanšu nolikumu;

F.  tā kā Revīzijas palāta 2008. gada oktobrī sagatavoja Atzinumu Nr. 4/2008 par minēto nolikumu,

Apropriāciju pārnešana

1.  norāda, ka Revīzijas palāta peļņas vai zaudējumu aprēķinos konstatējusi EUR 57 600 000 pārpalikumu jeb 38 % no EUR 149 700 000 uzkrātajos ieņēmumos; jo īpaši uzsver, ka šā pārpalikuma daļa (proti, EUR 32 200 000) ir pārnesta uz 2009. finanšu gadu; tomēr pieņem zināšanai Kopuzņēmuma atbildi, kurā tas pamatoti paskaidroja, ka Revīzijas palātas konstatētais lēnais finansējuma izlietojums saistīts ar to, ka tas bija pirmais gads, kopš Kopuzņēmums ir finansiāli neatkarīgs no Komisijas, kā arī ar novēloto starptautiskās organizācijas ITER izveidi un Euratom kodolsintēzes programmas uzsākšanu;

Saistību uzņemšanās kārtības pārkāpumi

2.  konstatē, ka sešos Revīzijas palātas pārbaudītajos gadījumos Kopuzņēmums uzņēmās budžeta saistības tikai tad, kad jau bija uzņēmies juridiskās saistības; tādēļ pieprasa, lai Kopuzņēmums ievēro Finanšu regulas normas arī šajā jautājumā;

ITER finanšu nolikums

3.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka ITER finanšu nolikums lielā mērā ir balstīts uz principiem, kas noteikti Finanšu pamatregulā un vispārējā Finanšu regulā; tomēr atzīmē, ka par dažiem jautājumiem ir jāizstrādā grozījumi, it īpaši attiecībā uz atkāpēm no budžeta principiem, Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta lomu, dalībnieku dalībmaksas novēlotu iemaksu, dotāciju piešķiršanas nosacījumiem un ITER finanšu nolikuma 133. pantā paredzētajiem pārejas noteikumiem;

Gada darbības pārskats

4.  stingri iesaka Kopuzņēmumam ievērot ar Revīzijas palātu saskaņoto gada darbības pārskata iesniegšanas termiņu;

Iekšējās kontroles sistēma

5.  uzstājīgi iesaka Kopuzņēmumam pievērsties IT procesu un darbību dokumentēšanas turpmākai izstrādei un ar IT saistīto riska faktoru analīzei;

6.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma iekšējais revidents sāka pildīt savus pienākumus tikai 2009. gada 1. jūlijā; tomēr atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums jau ir sagatavojis iekšējās kontroles standartu ieviešanas rīcības plānu un izveidojis darba grupa, kas koordinēs un uzraudzīs rīcības plāna īstenošanu; turklāt uzsver, ka Kopuzņēmumā ir izraudzīta amatpersona, kas atbildīga par datu aizsardzību, un ir veikti pasākumi, lai turpinātu pilnveidot darbības nepārtrauktības un datu atkopšanas plānu;

7.  pieņem zināšanai Kopuzņēmuma paziņojumu par to, ka patlaban notiek visu pamatdarbības funkciju apzināšana;

8.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums 2008. gadā ir uzrādījis ienākumus no procentiem EUR 216 304,89 apmērā; ņemot vērā gada pārskatus un procentu ienākumu apmēru, secina, ka Kopuzņēmumam pastāvīgi ir lieli naudas līdzekļu uzkrājumi; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma naudas līdzekļu uzkrājumi 2008. gada 31. decembrī veidoja EUR 58 980 569,87; aicina Komisiju noskaidrot, kā nodrošināt naudas līdzekļu pārvaldību Kopuzņēmumā, pamatojoties uz faktiskajām vajadzībām, un kādas vispārējas izmaiņas būtu jāizdara, lai Kopuzņēmuma naudas līdzekļu uzkrājumi būtu vienmēr pēc iespējas nelieli.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 9. 

(1)

OV C 310, 18.12.2009., 1. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

(4)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(5)

OV C 310, 18.12.2009., 1. lpp.

(6)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)

OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

(8)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)

OV C 310, 18.12.2009., 1. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

(12)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika