Procedura : 2009/2187(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0094/2010

Teksty złożone :

A7-0094/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.30
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0120

SPRAWOZDANIE     
PDF 171kWORD 91k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej w roku budżetowym 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej w roku budżetowym 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. o utworzeniu wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej(3), a w szczególności jej art. 5,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7‑0094/2010),

1.  udziela dyrektorowi wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej nieodłączną część, dyrektorowi wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. o utworzeniu wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej(7), a w szczególności jej art. 5,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7‑0094/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej na rok budżetowy 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. o utworzeniu wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej(11), a w szczególności jej art. 5,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12) (zwane danej „rozporządzeniem finansowym projektu ITER”), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7‑0094/2010),

A.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z prawem,

B.  mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie dopiero rozpoczyna działalność i że w 2008 r. nie w pełni wdrożyło system kontroli wewnętrznej oraz system informacji finansowej,

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego projektu ITER jego struktura powinna obejmować dział audytu wewnętrznego zobowiązany do przestrzegania międzynarodowych norm mających zastosowanie w tej dziedzinie,

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie finansowe projektu ITER opiera się na ramowym rozporządzeniu finansowym, które niedawno zmieniono w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych w ogólnym rozporządzeniu finansowym,

E.  mając na uwadze, że w dniu 28 lutego 2008 r. dyrektor wspólnego przedsięwzięcia zwrócił się do Trybunału Obrachunkowego o wydanie opinii na temat rozporządzenia finansowego projektu ITER,

F.  mając na uwadze, że w październiku 2008 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 4/2008 w sprawie tego rozporządzenia,

Przeniesienie środków

1.  odnotowuje fakt, że w rachunku zysków i strat Trybunał Obrachunkowy stwierdził nadwyżkę w wysokości 57 600 000 EUR, co stanowi 38% kwoty rozliczeń międzyokresowych, wynoszącej 149 700 000 EUR; podkreśla w szczególności, że część tej nadwyżki (32 200 000 EUR) przeniesiono na rok budżetowy 2009; odnotowuje jednak odpowiedź wspólnego przedsięwzięcia, które wyjaśnia słusznie, że niepełne wykorzystanie tych środków, do którego odnosi się Trybunał Obrachunkowy, nierozłącznie wiąże się z faktem, że był to pierwszy rok finansowej niezależności wspólnego przedsięwzięcia od Komisji, a także z opóźnieniami we wdrażaniu międzynarodowej organizacji ITER i całego programu energii syntezy jądrowej Euratom;

Nieprawidłowości dotyczące zobowiązań

2.  zauważa, że w sześciu przypadkach zbadanych przez Trybunał Obrachunkowy wspólne przedsięwzięcie podjęło zobowiązania budżetowe dopiero po podjęciu odpowiednich zobowiązań prawnych; w związku z tym zwraca się do wspólnego przedsięwzięcia o przestrzeganie rozporządzenia finansowego również w tym zakresie;

Rozporządzenie finansowe projektu ITER

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż rozporządzenie finansowe projektu ITER w zasadniczych kwestiach opiera się na zasadach ramowego rozporządzenia finansowego i ogólnego rozporządzenia finansowego; stwierdza jednak, że pewne szczególne kwestie wymagają zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjątki od zasad budżetowych, rolę działu audytu wewnętrznego Komisji, opóźnienia w uiszczaniu składek członkowskich, warunków przyznawania dotacji oraz przepisów przejściowych, o których mowa w art. 133 rozporządzenia finansowego projektu ITER;

Roczne sprawozdaniedziałalności

4.  wyraźnie zaleca wspólnemu przedsięwzięciu przestrzeganie ustalonych z Trybunałem Obrachunkowym terminów składania rocznego sprawozdania z działalności;

Systemy kontroli wewnętrznej

5.  wyraźnie zaleca wspólnemu przedsięwzięciu rozpoczęcie dodatkowych prac w zakresie dokumentacji procesów i działań informatycznych, a także analizy zagrożeń informatycznych;

6.  odnotowuje fakt, że audytor wewnętrzny wspólnego przedsięwzięcia objął stanowisko dopiero z dniem 1 lipca 2009 r.; gratuluje jednak projektowi ITER przygotowania do chwili obecnej programu działań w zakresie wykonywania norm kontroli wewnętrznej oraz utworzenia grupy roboczej mającej koordynować i kontrolować jego realizację; podkreśla ponadto, że projekt ITER wyznaczył inspektora ochrony danych i że przyjęto środki zmierzające do dalszego opracowywania programu ciągłości działalności i odzyskiwania danych;

7.  odnotowuje fakt, że wspólne przedsięwzięcie oświadczyło, iż prowadzona jest analiza wszystkich bazowych procesów operacyjnych;

8.  przyjmuje do wiadomości, że w 2008 r. wspólne przedsięwzięcie zaksięgowało dochody z odsetek w wysokości 216 304,89 EUR; ze sprawozdania finansowego i wysokości odsetek wnioskuje, że wspólne przedsięwzięcie trwale dysponuje wysoką kwotą środków pieniężnych w kasie; przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2008 r. środki pieniężne w kasie wspólnego przedsięwzięcia wynosiły 58 980 569,87 EUR; zwraca się do Komisji o sprawdzenie, jakie są możliwości realizacji ukierunkowanego na potrzeby zagospodarowania środków pieniężnych w kasie wspólnego przedsięwzięcia oraz jakie koncepcyjne zmiany są potrzebne, by środki w tej kasie utrzymywać trwale na jak najniższym poziomie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 310 z 18.12.2009, s. 1.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 310 z 18.12.2009, s. 1.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 310 z 18.12.2009, s. 1.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności