Postopek : 2009/2187(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0094/2010

Predložena besedila :

A7-0094/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.30
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0120

POROČILO     
PDF 161kWORD 82k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(3), zlasti člena 5,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0094/2010),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(7), zlasti člena 5,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0094/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(11), zlasti člena 5,

–   ob upoštevanju finančne uredbe Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, ki jo je s sklepom sprejel njegov upravni odbor dne 22. oktobra 2007 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba ITER),

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0094/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je skupno podjetje v zagonski fazi in v letu 2008 še ni v celoti izvajalo svojih sistemov za notranjo kontrolo in finančne informacije,

C. ker člen 75 finančne uredbe ITER določa, da mora imeti skupno podjetje službo za notranjo revizijo, ki mora delovati v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi;

D. ker finančna uredba ITER v veliki meri temelji na okvirni finančni uredbi, ki so jo pred kratkim spremenili, da bi jo uskladili s spremembami splošne finančne uredbe,

E.  ker je 28. februarja 2008 direktor skupnega podjetja Računsko sodišče zaprosil za mnenje o finančni uredbi ITER,

F.  ker je Računsko sodišče oktobra 2008 podalo mnenje št. 4/2008 o tej uredbi,

Prenos odobrenih proračunskih sredstev

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je v izkazu realizacije proračuna prikazan presežek v višini 57,6 milijona EUR, kar predstavlja 38 % od 149,7 milijona EUR vnaprej vračunanih prihodkov; zlasti poudarja, da je bil del tega presežka (32,2 milijona EUR) prenesen v proračunsko leto 2009; vendar je seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, ki meni, da je bila nezadostna poraba sredstev povezana s prvim letom finančne neodvisnosti skupnega podjetja od Komisije in zamudami pri začetku delovanja mednarodne organizacije ITER ter programa Euratom za fuzijsko energijo kot celote;

Nepravilnosti pri obveznostih

2.  ugotavlja, da je v šestih primerih, ki jih je preučilo Računsko sodišče, skupno podjetje sklenilo proračunske obveznosti šele po sprejetju zadevnih pravnih obveznosti; zato zahteva, da skupno podjetje spoštuje finančno uredbo tudi na tem področju;

Finančna uredba ITER

3.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da finančna uredba ITER v veliki meri temelji na načelih okvirne finančne uredbe in splošne finančne uredbe; vendar ugotavlja, da je treba več specifičnih zahtev spremeniti, zlasti kar zadeva izjeme k proračunskim načelom, vlogo službe Komisije za notranjo revizijo, pozna plačila prispevkov članov, pogoje za dodeljevanje subvencij in predhodne določbe, predvidene v členu 133 finančne uredbe ITER;

Letno poročilo o dejavnostih

4.  izrecno priporoča, da skupno podjetje spoštuje rok za predložitev letnega poročila o dejavnostih, o katerem se je dogovorilo z Računskim sodiščem;

Sistemi notranje kontrole

5.  izrecno priporoča, da skupno podjetje začne dodatna dela pri dokumentiranju informacijskih procesov in dejavnosti ter pri razvrščanju tveganj pri informacijskih tehnologijah;

6.  ugotavlja, da je notranji revizor skupnega podjetja svojo funkcijo začel opravljati 1. julija 2009; ne glede na to čestita skupnemu podjetju, da je sedaj pripravilo akcijski načrt za izvajanje standardov notranje kontrole in oblikovalo delovno skupino, ki bo usklajevala in spremljala izvajanje tega načrta; ob tem poudarja, da je skupno podjetje imenovalo pooblaščenca za varstvo podatkov in sprejelo ukrepe, potrebne za nadaljnji razvoj načrta za neprekinjeno poslovanje in obnovitev podatkov;

7.  je seznanjen z izjavo skupnega podjetja, da analiza vseh ustreznih poslovnih procesov šele poteka;

8.  je seznanjen s tem, da je skupno podjetje v letu 2008 vknjižilo prihodke iz obresti v višini 216.304,89 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima skupno podjetje vseskozi visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo skupnega podjetja 31. decembra 2008 znašal 58.980.569,87 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče vpeljati na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skupnem podjetju in katere spremembe pristopa so potrebne, da bi gotovinski saldo skupnega podjetja trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 310, 18.12.2009, str. 1.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 310, 18. 12. 2009, str. 1.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 90, 30. 3. 2007, str. 58.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 310, 18.12.2009, str. 1.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 90, 30. 3. 2007, str. 58.

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov