Förfarande : 2009/2187(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0094/2010

Ingivna texter :

A7-0094/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0120

BETÄNKANDE     
PDF 152kWORD 72k
26.3.2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi(3), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0094/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi avseende genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi(7), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0094/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008

(C7‑0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7‑0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi(11), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av budgetförordningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, som antogs genom ett beslut i Iters styrelse den 22 oktober 2007 (nedan kallad det gemensamma företagets budgetförordning),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0094/2010), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Det gemensamma företaget är i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för interna kontroller och ekonomisk information vid utgången av 2008.

C. Artikel 75 i det gemensamma företagets budgetförordning föreskriver att det gemensamma företaget ska ha en internrevisionstjänst som måste uppfylla relevanta internationella standarder.

D. Det gemensamma företagets budgetförordning är baserad på rambudgetförordningen för gemenskapsorgan, som nyligen ändrats för att överensstämma med de ändringar som gjorts i den allmänna budgetförordningen.

E.  Den 28 februari 2008 begärde det gemensamma företagets direktör att revisionsrätten skulle yttra sig över det gemensamma företagets budgetförordning.

F.  Revisionsrätten avgav sitt yttrande nr 4/2008 i oktober 2008 om denna förordning.

Överföring av anslag mellan budgetår

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sammanställningen över resultatet av budgetgenomförandet upptäckte ett överskott på 57 600 000 EUR, vilket motsvarar 38 % av de upplupna intäkterna på 149 700 000 EUR. Parlamentet betonar i synnerhet att av detta överskott fördes 32 200 000 EUR över till budgetåret 2009. Parlamentet noterar dock svaret från det gemensamma företaget som med rätta förklarar att detta underutnyttjande av medel hörde samman med det gemensamma företagets första år som ekonomiskt oberoende av kommissionen samt den försenade starten för verksamheten inom den internationella Iter-organisationen och Euratoms fusionsprogram som helhet.

Oriktigheter i åtagandena

2.  Europaparlamentet avslöjar att i sex fall som undersökts av revisionsrätten hade det gemensamma företaget ingått budgetåtaganden först efter det att det redan hade ingått rättsliga åtaganden. Parlamentet begär följaktligen att det gemensamma företaget ska respektera budgetförordningen också inom detta område.

Det gemensamma företagets budgetförordning

3.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten kunnat konstatera att det gemensamma företagets budgetförordning till stor del baseras på principerna i rambudgetförordningen för gemenskapsorgan och i den allmänna budgetförordningen. Parlamentet konstaterar dock att ett antal specifika punkter måste ändras, bland annat när det gäller undantagen till budgetprinciperna, rollen för kommissionens internrevisionstjänst, den sena inbetalningen av medlemsavgifter, villkoren för beviljande av bidrag och de övergångsregler som föreskrivs i artikel 133 i det gemensamma företagets budgetförordning.

Årlig verksamhetsrapport

4.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att respektera de tidsfrister som överenskommits med revisionsrätten för överlämnandet av verksamhetsrapporten.

Internkontrollsystem

5.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att genomföra ytterligare arbete när det gäller dokumentationen av IT-processer och IT-verksamhet samt kartläggningen av IT-risker.

6.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevisor inledde sitt uppdrag först den 1 juli 2009. Parlamentet välkomnar dock att det gemensamma företaget nu utarbetat en handlingsplan för genomförande av normer för internkontroll och inrättat en arbetsgrupp för att samordna och övervaka dess genomförande. Parlamentet betonar dessutom att det gemensamma företaget har utsett en uppgiftsskyddsansvarig och att nödvändiga åtgärder vidtagits för att vidareutveckla kontinuitetsplanen för verksamheten och planen för återskapande av data.

7.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget förklarat att arbetet med att kartlägga alla underliggande verksamhetsprocesser pågår.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter till ett belopp av 216 304,89 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att det gemensamma företaget fortlöpande förfogar över en stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 58 980 569,87 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att en behovsinriktad förvaltning av likvida medel tillämpas av det gemensamma företaget, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy