Procedūra : 2009/2069(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0095/2010

Pateikti tekstai :

A7-0095/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.46
CRE 05/05/2010 - 13.46
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0136

PRANEŠIMAS     
PDF 264kWORD 366k
26.3.2010
PE 430.619v02-00 A7-0095/2010

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

ERRATA/ADDENDA
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą (I skirsnis. Europos Parlamentas)(3),

–   atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2008 m. metinę ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(4),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 275 straipsnį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį ir Euratomo sutarties 179a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(7),

–   atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 147 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos ES institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl 2008 m. biudžeto procedūros, susijusios su II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniais, gairių ir dėl Europos Parlamento preliminarios sąmatos projekto (I skirsnis) vykdant 2008 m. biudžeto sudarymo procedūrą(8),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0095/2010),

A.  kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos lėšos, gautos iš jų sumokėtų mokesčių, ir kaip naudojamasi politiniams organams suteiktais įgaliojimais(9),

B.   kadangi institucijose, kuriose taikomas decentralizuotas finansų valdymas, labai svarbus galių pusiausvyros principas ir kadangi tinkamai parengus centrinę atsakomybę už sisteminį vidaus kontrolės sistemos ir valdymo struktūros tinkamumą šį principą būtina užtikrinti,

C.  kadangi siekiant veiksmingos ir reikšmingos atskaitomybės, kuri gali būti laikoma pareiga paaiškinti, kaip naudojamos viešosios lėšos, Europos Sąjungos gyventojams būtina užtikrinti galimybę susipažinti su susijusia ir objektyvia informacija,

1.  suteikia Pirmininkui patvirtinimą, kad Europos Parlamento 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, I skirsnis – Europos Parlamentas

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(10),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(11),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą (I skirsnis. Europos Parlamentas)(12),

–   atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2008 m. metinę ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(13),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(14),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 275 straipsnį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį ir Euratomo sutarties 179a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(15), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(16),

–   atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 147 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Europos bendrijos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl 2008 m. biudžeto procedūros, susijusios su II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniais, gairių ir dėl Europos Parlamento preliminarios sąmatos projekto (I skirsnis) vykdant 2008 m. biudžeto sudarymo procedūrą(17),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0095/2010),

A.  kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos lėšos, gautos iš jų sumokėtų mokesčių, ir kaip naudojamasi politiniams organams suteiktais įgaliojimais(18),

B.   kadangi institucijose, kuriose taikomas decentralizuotas finansų valdymas, labai svarbus galių pusiausvyros principas ir kadangi tinkamai parengus centrinę atsakomybę už sisteminį vidaus kontrolės sistemos ir valdymo struktūros tinkamumą šį principą būtina užtikrinti,

C.  kadangi siekiant veiksmingos ir reikšmingos atskaitomybės, kuri gali būti laikoma pareiga paaiškinti, kaip naudojamos viešosios lėšos, Europos Sąjungos gyventojams būtina užtikrinti galimybę susipažinti su susijusia ir objektyvia informacija,

D. kadangi pagal įprastą tvarką Parlamento administracijai buvo pateiktas klausimynas ir gauti atsakymai, kurie buvo aptarti Biudžeto kontrolės komitete, dalyvaujant už biudžetą atsakingam Pirmininko pavaduotojui ir generaliniam sekretoriui,

Rizikos valdymas ir bendras valdymas Parlamente

1.  pažymi, kad įprasta bendro valdymo sąvoka apima rinkinį procesų, įprastą praktiką, politiką ir taisykles, kurie daro įtaką įmonės ar institucijos vadovavimo, administravimo ir valdymo metodui ir kuriais siekiant sumažinti išlaidas ir padidinti našumą;

2.  primena, kad 2009 m. kovo 12 d. buvo išleistas Biudžeto reikalų teminio skyriaus pranešimo dėl biudžeto vykdymo parlamentinės kontrolės projektas, kuriame Parlamentui pateikiamos rekomendacijos dėl gerosios patirties;

3.  pabrėžia, kad esmines gero bendro valdymo sudėtines dalis sudaro asmenų, kuriems organizacijoje patikėtas bendras valdymas, skaidrumas ir atvirumas, atsakingumas ir atskaitomybė;

4.  apibrėžia atskaitomybę, kaip atsakomybės už veiksmus, sprendimus ir veiklos kryptis pripažinimą ir prisiėmimą, taip pat įsipareigojimą pranešti, aiškinti ir atsakyti už sukeltas pasekmes;

5.  pažymi, kad Parlamentas – sudėtinga organizacija, kurioje politiniai ir administraciniai sprendimai ne visada aiškiai atskiriami dėl daugiasluoksnės jo valdymo struktūros;

6.  mano, kad sudėtingesnės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos pagerins atskaitomybę ir apsaugos politinę vadovybę ir administracijos vadovus nuo finansinės ir ne finansinės rizikos;

7.  taigi ragina kompetentingas tarnybas peržiūrėti ir prireikus sugriežtinti minimalius vidaus kontrolės standartus siekiant atsižvelgti į klaidas ir pritaikyti rizikos valdymo ir bendro valdymo pasiekimus; primena, kad įgaliojimus suteikiantys padaliniai, rengdami savo vidaus kontrolės sistemas ir įgyvendinimo priemones, privalo laikytis standartų; ragina kompetentingas tarnybas klausti Biudžeto kontrolės komiteto nuomonės prieš siunčiant persvarstytus minimalius vidaus kontrolės standartus Biurui patikrinti ir patvirtinti;

8.  atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus tikslus 2008–2009 m. laikotarpiu:

- pasirengimas Lisabonos sutarties įsigaliojimui,

- pasirengimas 2009 m. Europos Parlamento rinkimams siekiant pakeisti rinkėjų dalyvavimo tendencijas,

- paslaugų EP nariams gerinimas,

- Parlamento generalinio sekretoriato pertvarka ir stiprinimas;

9.  primena, kad Parlamento finansų išteklius sudaro mokesčių mokėtojų pinigai ir kad visų institucijų, naudojančių viešąsias lėšas, pareiga – paaiškinti, kaip šios lėšos naudojamos, ir pateikti išsamią, objektyvią ir aktualią informaciją apie tai, kokia dalis lėšų buvo naudojama numatytiems tikslams ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo (ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas) ir skaidrumo principais;

10. primena, kad visoms dotacijoms taikomas skaidrumo ir vienodų sąlygų užtikrinimo principai, visų pirma Finansinio reglamento 109 straipsnio 1 dalis ir 110 straipsnio 2 dalis bei Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002(19) (įgyvendinimo taisyklės) 169 straipsnis; pabrėžia, kad tai taikoma visiems Europos Sąjungos lėšų gavėjams, įskaitant Parlamento darbuotojus ir jų artimuosius, gaunančius subsidijas privačioms ekskursijoms (slidinėjimo ir pan.); prašo administracijos toliau stebėti šių lėšų naudojimą;

Rizika, susijusi su reputacija

11. pabrėžia, kad tam tikra rizika, susijusi su reputacija, yra kur kas pavojingesnė už riziką, susijusią su finansais, ir ragina generalinį sekretorių kartu su įgaliojimus suteikiančiais pareigūnais visapusiškai įvertinti Parlamento rizikos pobūdį;

12. palankiai vertina tai, kad 2010 m. vasario 24 d, buvo įsteigtas rizikos vadovo postas ir prašo naujai paskirtą rizikos vadovą kuo greičiau informuoti kompetentingus komitetus apie rizikos metodikos ir strategijos koncepciją, kuri turėtų būti priimta ateityje;

13. pažymi, kad kad specialaus rizikos vadovo vaidmuo ir funkcija turėtų būti teikti patarimus įgaliojimus suteikiantiems pareigūnams ir koordinuoti jų rizikos valdymo darbą;

14. pabrėžia, kad rizikos vadovo nepriklausomumas, vaidmuo ir darbas yra svarbūs; pažymi ir pritaria, kad rizikos vadovas priklausys tiesiogiai generalinio sekretoriaus biurui;

15. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai padidėjo Parlamento galios ir darbo krūvis jo nariams bei pagalbiniam personalui; mano, kad darbo sąlygos visose darbo vietose turėtų atitikti padidėjusį darbo jėgos ir darbo priemonių poreikį; ragina generalinį sekretorių pateikti planus, kaip bus pasirūpinta papildomu biurų plotu, ypač biure Strasbūre, kur reikėtų panaikinti higienos patalpas ir įkurti lankytojų priimamąjį;

16. šiuo klausimu primena savo išvadas dėl asbesto šalinimo darbų ir prašo generalinio sekretoriaus pateikti ataskaitą apie šių darbų veiklos ir finansinius rezultatus bei galimą poreikį ateityje imtis pataisomųjų priemonių;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas skyrė lėšų Strasbūro patalpų atnaujinimui ir mano, kad šias išlaidas turėtų padengti ne mokesčių mokėtojai, o Strasbūro miesto taryba;

18. siūlo, kad jo Biudžeto kontrolės komitetas gautų klausimyną apie pastatus kartu su atsakymais tuo pat metu, kaip jo Biudžeto komitetas;

19. pabrėžia, kad Parlamento televizija „Parl-TV“ duoda mažai naudos, nes ją žiūri nedaug žiūrovų; mano, kad reikia persvarstyti „Parl-TV“ ir viso šio projekto finansavimą;

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas

20. pabrėžia, kad parlamentinė ir viešoji procedūra, pagal kurią Parlamentas priima sprendimą dėl savo biudžeto įvykdymo, suteikia papildomą galimybę viešai vykdyti institucijos finansų valdymo kritišką tikrinimą ir šitaip Europos Sąjungos piliečiams padėti suprasti ypatingą Parlamento organizaciją, valdymo struktūrą ir darbo metodus;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia toliau mažinti riziką Parlamento finansų valdyme, kur net ir nematerialiniai trūkumai gali labai pakenkti reputacijai ir mesti šešėlį ant Parlamento politikos laimėjimų, ir primena Parlamento nariams ir personalui jų asmeninę atsakomybę už tinkamą Parlamento finansų valdymą;

22. pabrėžia, kad būtina kritiškai tikrinti siekiant, kad Parlamento finansų srities subjektai būtų visiškai atskaitingi, kadangi tik visiškas ir visapusiškas skaidrumas Europos Sąjungos piliečiams suteikia galimybę suprasti, kaip Parlamentas valdo finansus ir naudoja mokesčių mokėtojų pinigus;

Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto veikla

23. pabrėžia, kad Parlamentas, kaip institucija, yra labai suinteresuotas visišku savo finansų valdymo skaidrumu; tikisi, kad Biudžeto kontrolės komitetas, aiškiai nurodydamas – kaip jis tai daro su kitomis institucijomis, – kur galima patobulinti, labai gerai atlieka jam patikėtą specialų ir svarbų parlamentinį vaidmenį;

24. supranta, kad sunku ir ilgai trunka atlikti objektyvią, profesionalią ir išsamią sudėtingų sprendimų priėmimo ir valdymo struktūrų bei procedūrų analizę, ir rekomenduoja Biudžeto kontrolės komitetui numatyti komiteto personalo plane kur kas daugiau darbuotojų tam, kad būtų geriau pasirengęs spręsti šiuos vis sunkėjančius uždavinius;

25. pabrėžia, kad dėl naujos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnio formuluotės (pateikta Lisabonos sutartyje) kyla labai sudėtingi uždaviniai Parlamento kontrolės veiklai;

26. pabrėžia, kad komiteto sekretoriatą reikėtų stiprinti vien tik kiekybiškai, ir skatina generalinį sekretorių numatyti taip pat ir aiškiai apibrėžtus kokybės rodiklius;

27. dar pabrėžia, kad įprasta parlamentinė veikla, pvz., kritiškas tikrinimas, kaip naudojami viešieji pinigai, turi būti sudėtinė Parlamento pagrindinės veiklos visais lygmenimis dalis;

Administravimo proceso gerinimas

28. atkreipia dėmesį į įprastą tvarką, pagal kurią Biudžeto kontrolės komitetas reikalauja, kad administracija biudžeto įvykdymo ataskaitose pateiktų informaciją įvairiomis temomis; rekomenduoja, kad šios ataskaitos būtų siunčiamos tiesiai Biudžeto kontrolės komitetui ir, kai tik jas gauna komiteto pirmininkas, būtų skelbiamos komiteto tinklalapyje siekiant informuoti komiteto narius ir Europos Sąjungos piliečius;

Parlamento finansinių ataskaitų pateikimas

29. pažymi, kad 2008 finansinių metų Parlamento sąskaitos uždarytos atsižvelgiant į pateikiamus duomenis:

(a) Turimi asignavimai

2008 m. asignavimai

1 452 517 167

Nesavaiminiai perkėlimai iš 2007 finansinių metų

43 800 036

Savaiminiai perkėlimai iš 2007 finansinių metų

225 239 332

Asignavimai, atitinkantys asignuotąsias 2008 m. pajamas

47 551 735

Perkėlimai, atitinkantys asignuotąsias 2007 m. pajamas

38 325 182

Iš viso:

1 807 433 452

(b) 2008 finansinių metų asignavimų panaudojimas

Įsipareigojimai

1 723 369 531

Atlikti mokėjimai

1 488 856 868

Neįvykdyti mokėjimai ir neįsipareigoti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

 

232 944 667

Asignavimai, savaime perkelti į kitus metus, įskaitant asignavimus iš asignuotųjų pajamų

 

232 944 667

Ne savaime perkelti asignavimai

8 315 729

Panaikinti asignavimai

70 722 045

(c) Biudžeto įplaukos

2008 m. gauti įnašai

151 054 374

(d) 2008 m. gruodžio 31 d. bendro balanso suma

1 782 229 891

30. pažymi, kad visi mokėjimai, susiję su 2008 m. asignavimais, įskaitant savaiminius ir nesavaiminius asignavimų perkėlimus į 2009 m., sudaro 94 proc. visų 2008 m. asignavimų;

31. pažymi, kad Europos Sąjungos biudžetas 2008 m. iš viso sudarė 129 150 mln. įsipareigojimų asignavimų, iš kurių Parlamento biudžetas sudarė 1 453 mln. eurų; be to, pažymi, kad ši suma sudaro tik šiek tiek daugiau kaip 1 proc. bendrojo Europos Sąjungos biudžeto ir 19,48 proc. visų ES institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų (7 284 mln. eurų);

Trumpalaikės gautinos sumos

32. pažymi, kad Belgijos vyriausybė 2010 m. pradžioje Parlamentui grąžino 85 896 389 eurus; ragina generalinį sekretorių informuoti Biudžeto kontrolės komitetą apie tai, kaip bus panaudojamos šios lėšos;

Viešieji pirkimai

33. pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko išsamų valdymo auditą ir Parlamento 2004 ir 2005 m. viešųjų pirkimų eigos kontrolę ir kad galutinėje ataskaitoje, priimtoje 2006 m. kovo 31 d., pateiktos 144 specialiosios priemonės, kurios turėjo būti įgyvendintos iki 2008 m. kovo 31 d.;

34. džiaugiasi tuo, kad Vidaus audito tarnyba, siekdama iš naujo įvertinti, kas pasiekta įgyvendinant 144 specialiąsias priemones, 2008 m. pradėjo daug naujų auditų, ir pažymi, kad šie nauji auditai vis dar vyko 2009 m. pabaigoje;

35. atkreipia dėmesį į tai, kad viešieji pirkimai, kuriuose dalyvauja ir viešasis ir privatusis sektoriai, yra labai rizikinga sritis, kurią reikia nuolat akylai stebėti;

36. primena, kad visais viešųjų pirkimų proceso etapais – pradinis poreikių įvertinimas, pasirengimas skelbti konkursą, konkurso ir specifikacijų rengimas, kontaktai su paraiškų pateikėjais, vokų su pasiūlymais atplėšimas, pasiūlymų vertinimas, sprendimo dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo priėmimas, sutarčių sudarymas – esama daug rizikos, jog dėl sudėtingos teisinės aplinkos ir faktinės būtinybės gali būti nepasiekti išvardytieji tikslai;

Finansinio reglamento reforma

37. ragina generalinį sekretorių aktyviai prisidėti prie artėjančios trimetės Finansinio reglamento peržiūros administraciniais patarimais dėl sričių, kuriose reikia reformų;

Metinis pranešimas apie sudarytas sutartis

38. pažymi, kad centrinės tarnybos, atsižvelgdamos į informaciją, kurią pateikia įgaliojimus suteikiantys skyriai, parengia biudžeto valdymo institucijai metinį pranešimą(20) apie sutartis, kurios pasibaigus konkursui sudarytos 2008 m., ir išvardija visas 2008 ir 2007 m. po konkursų sudarytų sutarčių rūšis.

 

 

Sutarties rūšis

 

2008

 

2007

 

Skaičius

 

Procentinė dalis

 

Skaičius

 

Procentinė dalis

 

Paslaugos

Tiekimas

Darbai

Statyba

 

240

59

44

15

 

67%

17%

12%

4%

 

161

48

28

12

 

65%

19%

11%

5%

 

Iš viso

 

358

 

100%

 

249

 

100%

 

Sutarties rūšis

 

2008

 

2007

 

Vertė (EUR)

 

Procentinė dalis

 

Vertė (EUR)

 

Procentinė dalis

Paslaugos

Tiekimas

Darbai

Statyba

 

454 672 969

22 868 680

81 247 056

123 429 315

 

67%

3%

12%

18%

 

218 201 103

42 443 126

16 449 758

54 387 707

 

66%

13%

5%

16%

 

Iš viso

 

682 218 020

 

100%

 

331 481 694

 

100%

(Sutarčių, kurias Europos Parlamentas sudarė 2008 m., metinė ataskaita, 4 psl.)

39.  Atkreipia dėmesį į sutarčių, sudarytų 2008 ir 2007 m., paskirstymą pagal taikytą procedūrą.

 

 

 

Procedūros rūšis

 

2008

 

2007

 

Skaičius

 

Procentinė dalis

 

Skaičius

 

Procentinė dalis

 

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Derybos

 

126

14

218

 

35%

4%

61%

 

85

10

154

 

34%

4%

62%

Iš viso

 

 

358

 

100%

 

249

 

100%

 

 

 

Procedūros rūšis

 

2008

 

2007

 

Vertė (EUR)

 

Procentinė dalis

 

Vertė (EUR)

 

Procentinė dalis

 

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Derybos

 

345 415 316

139 782 362

197 020 342

 

51%

20%

29%

 

162 124 519

59 593 905

109 763 270

 

49%

18%

33%

Iš viso

 

 

682 218 020

 

100%

 

331 481 694

 

100%

(Sutarčių, kurias Europos Parlamentas sudarė 2008 m., metinė ataskaita, 6 psl.)

40. pažymi, kad 2008 m. taikant atviro arba riboto konkurso procedūrą iš viso sudaryta 358 sutartys, iš jų 140 sutarčių, kurių vertė 485,2 mln. eurų, ir taikant derybų procedūrą sudaryta 218 sutarčių, jų vertė 197 mln. eurų;

Išimtinės derybų procedūros

41. Ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. vykdyta kur kas daugiau išimtinių derybų procedūrų, kaip galima spręsti iš pateikiamų duomenų.

 

 

2008

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

sutarčių

 

Iš viso sutarčių

 

Skaičius

šiame GD (%)

Skaičius

šiame GD (%)

 

 

Iš viso sutarčių

 

Iš viso sutarčių

Vadovybės (PRES) GD (išskyrus ITD)

8

44,44%

6

37,50%

Vidaus politikos (IPOL) GD

0

0,00%

0

0,00%

Išorės politikos (EXPO) GD

3

75,00%

1

20,00%

Komunikacijos (COMM) GD (išskyrus Bibliotekos dir.)

16

16,00%

9

13,64%

Personalo (PERS) GD:

0

0,00%

1

9,09%

Infrastruktūros ir logistikos (INLO) GD (išskyrus Vertimo žodžiu dir.)

35

34,31%

19

21,84%

Vertimo žodžiu ir konferencijų (INTE) GD (anks. Vertimo žodžiu dir.)

9

56,25%

3

33,33%

Vertimo raštu (TRAD) GD (išskyrus Leidybos dir.)

0

0,00%

1

25,00%

Naujovių ir technologinės pagalbos (ITEC) GD (ankst. Leidybos ir IT

9

56,25%

2

33,33%

direktoratai)

0

0,00%

0

0,00%

Finansų (FINS) GD:

0

0,00%

0

0,00%

Teisės tarnyba

 

 

 

 

Parlamentas, iš viso

80

22,35%

42

16,87%

(Sutarčių, kurias Europos Parlamentas sudarė 2008 m., metinė ataskaita, 9 p.)

42. Atkreipia dėmesį į tai, kad bendras išimtinių derybų procedūrų skaičius ir jų procentinė dalis padidėjo šešių įgaliotųjų leidimus duodančių pareigūnų atvejais;

Įgyvendinimo taisyklių 54 straipsnis(21)

43. Primena, kad Įgyvendinimo taisyklių 54 straipsnyje numatoma: „Jei derybų procedūrų santykis su to paties leidimus duodančio pareigūno skirtų sutarčių skaičiumi labai padidėja palyginti su ankstesniaisiais metais, arba jei tas santykis yra ryškiai didesnis už vidutinį visoje institucijoje užregistruotą santykį, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas apie tai praneša institucijai, nurodydamas priemones, kurių yra imtasi šiai tendencijai pakeisti.“

44. mano, kad atsižvelgiant į nuo 2007 m. iki 2008 m. užregistruotą padidėjimą įgaliojimus suteikiantys pareigūnai akivaizdžiai įpareigojami imtis priemonių šiai tendencijai pakeisti; ragina generalinį sekretorių pateikti ataskaitą Biudžeto kontrolės komitetui dėl priemonių, kurių imtasi iki 2010 m. rugsėjo 1 d.;

45. skatina įgaliojimus suteikiančius pareigūnus nuo 2009 finansinių metų pradėti teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai daugiau informacijos, kuri suteiktų galimybę atidžiau prižiūrėti, kaip Parlamentas naudoja išimtines derybų procedūras (Įgyvendinimo taisyklių 126 ir 127 straipsniai), ir pateikti ją institucijos Metinės veiklos ataskaitos priede aiškiai nurodant:

-    kodėl, visų pirma, reikėjo sudaryti sutartį pagal Įgyvendinimo taisyklių 126 arba 127 straipsnius,

-    kodėl įgaliojimus suteikiantis pareigūnas nusprendė, kad konkrečią sutartį galima priskirti vienai iš 126 straipsnio 1 dalyje ir 127 straipsnio 1 dalyje numatytų kategorijų (nėra tinkamų konkursų, techninės arba meninio pobūdžio priežastys, skuba ir kt.),

-    skaičių kandidatų, su kuriais buvo vykdomos derybos,

-    pasiūlymo priimtinumo kriterijus;

46. be to, ragina centrinį Finansų skyrių apibendrinti naujajame Sutarčių, kurias sudarė Europos Parlamentas, metinės ataskaitos priede pateiktą informaciją;

Parlamento vadovybės pareiškimai

47. primena, jog Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 8 straipsnio 9–11 dalyse nurodoma, kad generalinis sekretorius, kaip pagrindinis įgaliotasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, parengia deklaraciją, kurioje nurodo, ar Parlamento biudžetas įvykdytas taikant patikimo finansų valdymo principus ir ar naudojama kontrolės sistema tinkamai užtikrina operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

48. be to, primena, kad pagrindinio įgaliotojo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pateikta deklaracija yra paremta generalinių direktorių, kaip įgaliotųjų įgaliojimus suteikiančių pareigūnų, deklaracijomis;

49. pažymi, kad ankstesnis generalinis sekretorius savo 2009 m. kovo 4 d. deklaracijoje(22)

-    pažymėjo, kad nė vienas įgaliojimus suteikiantis pareigūnas savo deklaracijoje neįrašė oficialias kvalifikacijų,

-    patvirtino, jog yra pagrįstai įsitikinęs, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad taikoma kontrolės sistema tinkamai užtikrina vykdomų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

50. be to, pažymi, kad pagrindinis įgaliotasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas taip pat nurodė, kad pateikta deklaracija paremta asmenine jo nuomone, gautomis vidaus audito ataskaitomis, pagrindine finansų valdymo stebėsenos ir paramos veikla, vykdoma jo vardu ir jam nurodžius, ir visa kita turima informacija;

Finansinio reglamento 60 straipsnio 4 ir 7 dalys(23)

51. pažymi, kad Finansinio reglamento 60 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kiekvienas įgaliotasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas nustato vidaus valdymo ir kontrolės procedūras, tinkamas jo pareigoms atlikti, ir kad Finansinio reglamento 60 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad tie patys finansų valdymo srities atsakingieji asmenys praneša apie sistemų, kurias jis (ji) taikė, veiksmingumą ir efektyvumą;

Ne visos metinės veiklos ataskaitos atitinka Finansinio reglamento reikalavimus

52. be to, pažymi, kad tik kai kurie generaliniai direktoriai nurodė riziką, susijusią su jų veikla, arba nustatytą jų vidaus kontrolės sistemų darbe (atsakymas į klausimą Nr. 4.21), nors Finansinio reglamento 60 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje aiškiai numatyta, kad įgaliojimus suteikiantys pareigūnai metinės veiklos ataskaitose nurodo vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą;

Galbūt pranešimo reikalavimai pernelyg nekonkretūs?

53. pažymi, kad šio trūkumo priežastis be abejonės yra tai, kad 2008 m. metinės veiklos ataskaitų rengimo instrukcijose įgaliojimus suteikiantiems pareigūnams suteikta daugiau laisvės rinktis atsiskaitymo būdą, ypač atsiskaitant apie jų vidaus kontrolės sistemas (atsakymas į klausimą Nr. 4.2); vis dėlto su džiaugsmu pažymi, kad 2009 m. instrukcijos griežtesnės ir tikisi, kad visi generaliniai direktoriai imsis atitinkamų priemonių;

54. primena, kad vidaus kontrolės sistemos tikslas – užtikrinti, kad išlaidos būtų daromos teisingai, laikantis finansinių reglamentų;

55. Pabrėžia, kad visose finansų valdymo sistemose privalo būti tinkama galių pusiausvyra, kai suteikiami įgaliojimai turėti išlaidų;

56. taigi ragina generalinį sekretorių, kai tik įmanoma ir bet kuriuo atveju iki 2010 gruodžio 31 d., pranešti biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai apie konkrečias priemones (ir jų įgyvendinimo terminus), kurių jis ėmėsi ar ketina imtis siekdamas pagerinti vidaus kontrolės sistemą, ypač siekdamas:

-    užtikrinti, kad visų įgaliojimus suteikiančių pareigūnų teikiamos veiklos ataskaitos visiškai atitiktų Finansinio reglamento 60 straipsnio 7 dalies reikalavimus,

-    užtikrinti, kad metinės veiklos ataskaitos būtų aiškesnės, trumpesnės, tikslesnės, aktualesnės ir profesionalesnės ir kad jose biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai būtų pateikiama aktuali informacija apie tai, kaip Parlamentas naudoja viešąsias lėšas; priimti bet kokią kitą priemonę, kuri būtina tam, kad generalinis sekretorius galėtų pateikti patikinimo pareiškimą, kuriame atspindima tikra padėtis,

-    atlikti iki 2008 metų derybų arba riboto konkurso būdu sudarytų sutarčių vidaus kontrolę; intensyvinti tokią vidaus kontrolę,

-    paskelbti išsamų metinį visų bendrovių, su kuriomis nuo 2008 m. derybų arba riboto konkurso būdu buvo pasirašytos sutartys, sąrašą;

Europos Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinė ataskaita

Atlyginimų skaičiavimui taikomas dauginimo koeficientas

57. pažymi, kad Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip ir praėjusiais metais, taiko Pareigūnų tarnybos nuostatų reikalavimus, susijusius su dauginimo koeficientu, tol, kol Teisingumo Teismas paskelbs galutinį teismo sprendimą bylose, kurias iškėlė minėtųjų institucijų darbuotojai;

Apgyvendinimo išlaidų komandiruotės metu kompensavimas

58. pažymi, kad nuo 2004 finansinių metų Audito Rūmai paskatino Parlamentą užtikrinti, kad apgyvendinimo išlaidos komandiruočių metu būtų kompensuojamos laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatų; pripažįsta Personalo GD pastangas siekiant supaprastinti ir racionalizuoti komandiruočių valdymą;

59. atkreipia dėmesį į administracijos atsakymą ir į tai, kad biudžeto pagrindo negalima naudoti siekiant panaikinti reglamentavimo sistemą; mano, kad persvarstant Pareigūnų tarnybos nuostatus šiam klausimui reikėtų skirti ypatingą dėmesį;

60. tikisi, kad pagrindiniai šios srities sprendimų priėmėjai – Biuras, generalinis sekretorius ir Personalo GD generalinis direktorius – priėmus sprendimą kiek įmanoma greičiau imsis būtinų priemonių siekdami užtikrinti, kad Parlamento vidaus taisyklės ir procedūros, susijusios su komandiruotėmis, visiškai ir nuosekliai atitiktų patikimo finansų valdymo principus ir Pareigūnų tarnybos nuostatus;

Išmokos EP narių padėjėjams

61. pažymi ir džiaugiasi, kad tarnybos atliko didelį EP narių padėjėjų 2004–2008 m. išlaidų apmokėjimo įforminimo darbą;

62. ragina generalinį sekretorių, Personalo generalinio direktorato generalinį direktorių ir Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio direktorato generalinį direktorių apsvarstyti, kaip galima panaudoti naująsias technologijas ir vaizdo konferencijas, siekiant taupyti komandiruočių išlaidas; ypač pabrėžia galimybę naudoti atvirąją programinę įrangą (angl. Open Source Software), kad vaizdo konferencijos būtų saugesnės ir pigesnės;

63. be to, pažymi, jog tikimasi, kad 2009 m. liepos 14 d. pradėta taikyti naujoji sistema užtikrins, kad būtų tinkamai laikomasi atitinkamų taisyklių ir principų ir kad EP narių padėjėjų išlaidos būtų skiriamos skaidriai, teisėtai ir laikantis patikimo finansų valdymo principų;

EP nariai, kaip viešieji asmenys

64. pritaria mokesčių mokėtojų teisei tikrinti, kaip EP nariai, kaip viešieji asmenys, naudoja jų įnašus, ir ragina EP narius ypatingą dėmesį skirti tam, kad, naudodami Europos viešąsias lėšas, jie atsižvelgtų į viešuosius interesus;

65. ragina, atsižvelgdamas į didelę su šia viešosios politikos sritimi susijusią riziką, vidaus auditorių ir Audito Rūmų auditorius atidžiai stebėti naujos sistemos darbą ir efektyvumą ir nurodyti bet kokius trūkumus ir (arba) galimybes pagerinti viešąją prieigą prie informacijos apie išmokas EP nariams, įskaitant padėjėjams skirtas išmokas;

EP narių papildomų pensijų sistema

66. primena, kad Audito Rūmų pastabose, pateiktose 2006 m. ir 2007 m. metinėse ataskaitose, nurodoma, kad reikia nustatyti aiškias taisykles, kurios apibrėžtų Europos Parlamento ir fondo narių prievoles ir atsakomybę deficito atveju; ragina generalinį sekretorių iki 2010 m. gruodžio 31 d. pateikti pasiūlymą šiuo klausimu, kartu atsižvelgiant į plenarinės sesijos sprendimą neskirti papildomų mokestinių pajamų deficitui dengti;

67. pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. fondas turėjo 121 844 000 eurų aktuarinį deficitą ir kad tą dieną fondas nustatė, kad fondo nariams turi būti išmokėta 276 984 000 eurų (Audito Rūmų 2008 m. mėtinės ataskaitos 11.2 priedas);

68. pažymi, kad Parlamento įsipareigojimai nurodyti 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės apskaitos ataskaitose;

69. atkreipia dėmesį į nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kurioje nurodoma, kad asignavimai pensijoms ir panašūs įpareigojimai skaičiuojami remiantis 6,5 proc. investicijų grąža per metus, o tai yra nerealu;

70. pabrėžia, kad reikia užtikrinti visišką Parlamento vykdomųjų organų, būtent, Pirmininko, Biuro, kvestorių ir Pirmininkų sueigos priimamų sprendimų skaidrumą;

71. skatina Biurą apsvarstyti galimybę, kad Biudžeto komitetui pateikiama informacija apie sprendimus, kurie daro didelį poveikį biudžetui, būtų lengviau prieinama Biudžeto kontrolės komitetui, kad tokiu būdu būtų galima geriau patenkinti biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos ir Europos mokesčių mokėtojų informacijos poreikius;

72. mano, kad Biuras, kaip organas, kompetentingas Parlamente priimti finansinius ir administracinius sprendimus, kurie susiję su EP nariais ir institucijos veikla, turi ypatingą atsakomybę ugdyti demokratinę atskaitomybę;

73. mano, kad pasiūlymai dėl taisomųjų biudžetų, kuriuose aptariamas tik šių metų biudžetas, yra nepakankama valdymo priemonė, ir ragina Biurą pateikti svarbių finansinių sprendimų galimų pasekmių penkerių metų sąmatą;

74. atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant su viešosios politikos atskaitomybe ir viešosios institucijos rizikos, susijusios su reputacija, valdymu susijusius klausimus negalima apsiriboti ir neturėtų būti apsiribojama vien tik teisiniais aspektais;

Parlamento vidaus audito ataskaitos

75. pažymi, kad Vidaus audito tarnyba nuo pat įsteigimo sudarė Finansų generalinio direktorato, atsakingo maždaug už 30 proc. Parlamento biudžeto, padalinį, ir džiaugiasi tuo, kad, generaliniam sekretoriui priėmus sprendimą, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Vidaus audito tarnyba priskirta tiesiogiai generaliniam sekretoriui, kadangi dėl šio pokyčio padidės vidaus audito veiklos rezultatyvumas, o tarnybos darbas bus labiau nepriklausomas ir objektyvesnis audituojamų skyrių atžvilgiu;

76. pabrėžia, kad ankstesnė tarnybos padėtis organizacijoje netrukdė Vidaus audito tarnybai atlikti savo funkcijas laikantis profesinių ir taisyklėmis numatytų reikalavimų; palankiai vertina jos naują padėtį ir tikisi, kad dėl jos pagerės esminės informacijos rizikos klausimais perdavimas iš generalinio sekretoriaus ir todėl vidaus auditoriui bus lengviau patarti Parlamentui, kaip valdyti riziką;

Vidaus kontrolės sistemos auditas

77. su džiaugsmu pažymi, kad Vidaus audito tarnyba teikia pirmenybę naujų decentralizuotų vidaus kontrolės sistemų, numatytų 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Finansiniame reglamente, įgyvendinimo priežiūrai ir susijusioms konsultacijoms;

78. be to, pažymi, kad pirmąjį kartą 2003 m. ir 2004 m. patikrinus vidaus kontrolės sistemą pateikta 14 audito ataskaitų apie visus skyrius ir centrines tarnybas ir pasiūlyta 452 suderintų veiksmų;

79. pažymi, kad daug tolesnių 2005 m. ir 2006 m. auditų parodė, kad vadovai įgyvendino 225 suderintus veiksmus iš pradžioje pasiūlytų 452 veiksmų ir kad 20 veiksmų iš 227 neužbaigtų veiksmų laikomi visų svarbiausi todėl, kad jie susiję su labai rizikingomis sritimis, ir todėl, kad jiems įgyvendinti reikėjo, kad atitinkamos tarnybos imtųsi skubių taisomųjų veiksmų;

Likę neužbaigti veiksmai

80. be to, pažymi, kad 2007 m. ir 2008 m. atlikus antrą tolesnių auditų grupę 2008 m. pabaigoje nustatyta, kad iš pradžioje pasiūlytų 452 veiksmų 88 veiksmai vis dar neužbaigti, ir kad šie veiksmai pasiskirstę pagal įvairius GD:

Vadovybės (PRES) GD:                5

Vertimo raštu (TRAD) GD:            1

Naujovių ir technologinės pagalbos (ITEC) GD:    22 + keturi neužbaigti visų svarbiausi veiksmai

Vertimo žodžiu ir konferencijų (INTE) GD:           5

Infrastruktūros ir logistikos (INLO) GD:    10

Komunikacijos (COMM) GD:       6

Personalo (PERS) GD:                   9

Finansų (FINS) GD:                     12

Generalinis sekretorius    18 (pagrindiniai veiksmai)

81. džiaugiasi, kad pagerintos generalinių direktoratų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, tačiau svarsto, kodėl yra neužbaigtų veiksmų ir kodėl per palyginti ilgą laikotarpį, kurio turėjo pakakti atsakingoms tarnyboms tam, kad galėtų imtis taisomųjų veiksmų, bendra užbaigtų veiksmų dalis sudaro tik 80,53 proc.;

82. žino, kad per aptariamąjį laikotarpį kai kurie skyriai buvo perkelti į kitus generalinius direktoratus; primena, kad „institucija užtikrina, kad būtų imtasi priemonių, atitinkančių po audito pateiktas rekomendacijas“, kaip numatyta Finansinio reglamento 86 straipsnio 3 dalyje, ir mano, kad padėtis, kai 2003 m. ir 2004 m. pateiktos audito rekomendacijos 2008 m. vis dar neįgyvendintos, yra nepatenkinama;

83. pabrėžia, kad pagal tai, kad vis dar neužbaigti 88 veiksmai, galima spręsti, kad kai kuriose konkrečiose srityse nuolat esama rizikos, ir griežtai rekomenduoja skubiai imtis atitinkamų priemonių siekiant kuo greičiau įgyvendinti rekomendacijas, į kurias iki šiol neatsižvelgta; skatina generalinį sekretorių informuoti kompetentingus komitetus apie padarytą pažangą;

84. įsitikinęs, kad turėtų būti atlikta Parlamento vidaus audito tarnybos peržiūra siekiant ją sustiprinti ir dar labiau pagerinti finansų kontrolę ir kad turėtų būti numatytos visos priemonės, garantuojančios Biudžeto kontrolės komiteto funkcijų atlikimą;

85. reikalauja, kad Parlamentui vėliausiai iki 2010 m. rugsėjo 30 d. būtų pateikti išsamūs paaiškinimai ir tikslūs atsakymai, kodėl dar neatidarytas naujasis Lankytojų centras;

Europos Parlamento premijos

86. mano, kad LUX premijos neturėtų būti ir mano, kad Parlamento biudžeto lėšos neturėtų būti leidžiamos filmų konkursams; be to, pabrėžia, kad Europos Parlamento nariai neturi būti laikomi geriausiai galinčiais įvertinti ir skirti kultūros premijas;

Frakcijos (4 0 0 0 biudžeto punktas)

87. pažymi, kad 2008 m. pagal 4 0 0 0 biudžeto punktą numatyti asignavimai buvo naudojami taip, kaip pateikiama lentelėje:

 

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Iš viso numatyta 2008 m. biudžete

81.625.415

Nepriklausomi nariai

1.485.287

Frakcijoms skiriama suma

80.140.128

Frakcija

Iš Parlamento biudžeto skiriami asignavimai

Perskyrimas (*)

Papildomai skirti asignavimai (**)

Nuosavi frakcijų ištekliai ir į kitus metus perkelti asignavimai

2008 m. išlaidos

Turimų asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitus metus perkeliamų asignavimų viršutinė riba (***)

Sumos, perkeltos į 2009 m.

PPE

19.457.497

-19.262

2.256.382

9.768.471

24.057.411

76,46%

11.985.131

7.405.677

PSE

14.417.268

45.992

1.685.892

7.254.341

16.555.599

70,74%

8.894.526

6.847.894

ALDE

6.685.814

-35.299

768.650

3.008.933

7.409.623

71,05%

4.111.557

3.018.475

VERTS/ALE

2.765.269

45.912

330.540

1.070.615

3.191.911

75,78%

1.713.175

1.020.425

GUE/NGL

2.809.780

-2.357

325.919

971.528

2.627.939

64,02%

1.730.809

1.476.931

UEN

2.764.733

-26.557

315.066

968.265

2.770.796

68,90%

1.697.433

1.250.711

IND/DEM

1.621.041

-51.389

176.408

760.676

1.924.007

76,75%

986.929

582.729

NI

1.226.937

 

141.143

117.207

1.019.401

68,63%

754.612

392.949

Iš viso

51.748.339

-42.960

6.000.000

23.920.036

59.556.687

72,96%

31.874.170

21.995.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dėl pasikeitusios frakcijų ir nepriklausomų narių grupės sudėties

 

 

 

 

(**) 2008 m. gruodžio 3 d. Biuro sprendimas

 

 

 

 

 

 

(***)Pagal taisyklių dėl asignavimų, numatytų pagal 4000 biudžeto punktą, 2.1.6 straipsnį ir pagal 2008 m. gruodžio 15 d. Biuro sprendimą; papildomai asignavimai, skirti panaudoti iki 2009 . kovo 30 d.

Papildomi asignavimai

88. primena, kad Biuras 2008 m. lapkričio 19 d. nusprendė į 4 0 0 0 biudžeto punktą įrašyti papildomus asignavimus, kurių bendra suma sudarė 6 mln. eurų, skirtus informacijos kampanijai, susijusiai su Europos 2009 m. rinkimais, finansuoti;

89. pažymi, kad Biuras 2008 m. gruodžio 15 d. nusprendė:

– kad taisyklių dėl 4000 biudžeto punkto asignavimų naudojimo 2.1.6 ir 2.9.2 straipsniuose numatytas 50 proc. apribojimas netaikomas papildomiems 6 mln. eurų asignavimams, kuriuos Biuras nusprendė perskirti savo 2008 m. lapkričio 19 d. posėdyje, ir kad visa ši papildoma suma atitinkamai gali būti perkelta į 2009 m.;

– vis dėlto frakcijos privalo panaudoti šiuos papildomus asignavimus iki 2009 m. kovo mėn. pabaigos, o bet kokia nepanaudota suma turi būti grąžinama į Parlamento biudžetą; ir atsižvelgiant į tai,

– atsižvelgiant į tai, kad rinkimų metai dalijami į du šešių mėnesių laikotarpius, šių papildomų asignavimų naudojimą reikėtų aptarti svarstant 2009 m. pirmojo pusmečio sąskaitų uždarymą, (2009 m. birželio 15 d. D(2009)28076);

90. primena, kad Biuro 2009 m. birželio 16 d. posėdyje Pirmininkas susirūpinęs pažymėjo, kad per šiuos rinkimus bendras rinkėjų aktyvumas sumažėjo iki 43,2 proc. ir kad šį klausimą turės atidžiai apsvarstyti kitos kadencijos Biuras (PE 426.193/BUR);

Ar galima sąskaitas uždaryti be diskusijų?

91. pažymi, kad Pirmininkas, atsižvelgdamas į taisyklių dėl asignavimų, numatytų pagal 4 0 0 0 biudžeto punktą, naudojimo 2.7.3 straipsnį, 2009 m. liepos 8 d. perdavė Biudžeto kontrolės komitetui frakcijų asignavimų naudojimo ataskaitas, kurioms atliktas auditas (raštas Nr. 311812);

92. pažymi, jog generalinis sekretorius Biuro 2009 m. birželio 15 d. informaciniame pranešime nariams (D(2009)28076) nurodė, kad auditoriai visose ataskaitose be išlygų patvirtino, kad pateiktos ataskaitos atitiko taisykles;

93. pažymi, kad 2009 m. birželio 16 d. posėdyje (2009 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas, PE 426.193/BUR):

-       Biuras, svarstydamas sprendimą dėl frakcijų 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo, pažymėjo, kad gauti frakcijų pateikti dokumentai, ir juos patvirtino,

-       Biuras, svarstydamas sprendimą dėl ITS frakcijos sąskaitų uždarymo, pritarė išvadoms, pateiktoms generalinio sekretoriaus informaciniame pranešime šiuo klausimu,

-       Biuras pavedė generaliniam sekretoriui nustatyti tikslią iš Parlamento nario reikalaujamą sumą ir imtis visų reikiamų sureguliavimo priemonių;

94. primena, kad pagal taisyklių dėl asignavimų, numatytų pagal 4 0 0 0 biudžeto punktą, 2.2.3 straipsnį kiekviena frakcija privalo turėti vidaus kontrolės sistemą;

Europos politinės partijos

95. pažymi, kad 2008 m. pagal 4 0 2 0 biudžeto punktą numatyti asignavimai buvo naudojami taip, kaip pateikiama lentelėje:

 

 

 

 

(EUR)

2008 m. biudžeto įvykdymas pagal susitarimą

Partija

Nuosavieji ištekliai

Iš viso EP subsidijų

Bendrosios pajamos

Subsidijų dalis proc. nuo finansuotinų išlaidų (ne daugiau kaip 85%)

PPE

1.169.574,08

3.354.754,00

4.524.328,08

79%

PSE

859.853,00

3.027.647,00

3.887.500,00

82%

ELDR

420.721,36

1.115.665,00

1.536.386,36

83%

EFGP

272.909,63

641.534,00

914.443,63

70%

GE

176.454,75

536.539,11

712.993,86

76%

PDE

78.746,17

407.693,22

486.439,39

83%

AEN

36.619,20

206.376,01

242.995,21

85%

ADIE

80.187,00

303.051,35

383.238,35

85%

EFA

65.390,25

226.600,00

291.990,25

83%

EUD

50.094,08

153.821,06

203.915,14

85%

Iš viso

3.210.549,52

9.973.680,75

13.184.230,27

80%

96. pažymi, kad Biuras 2009 m. birželio 17 d. posėdyje be diskusijų priėmė ir patvirtino septynių iš dešimties Europos politinių partijų atitinkamų veiklos programų galutines įgyvendinimo ataskaitas ir finansinės apskaitos ataskaitas (2009 m. birželio 17 d. posėdžio protokolas, PE 426.231/BUR);

97. be to, pažymi, kad generalinis sekretorius informaciniame pranešime Biuro nariams (2009 m. birželio 15 d. D(2009)30444) pateikė šią informaciją:

"8. iš esmės partijų veiklos ataskaitos atitinka veiklos programas, kurias partijos pateikė, kai kreipėsi dėl subsidijų. Partijos keitė pradines programas, visų pirma pakeitimai susiję su susitikimų ir konferencijų temomis, datomis ir jų vietomis. Vis dėlto tai nėra esminiai veiklos programų pakeitimai ir jiems turėtų būti pritarta siekiant suteikti partijoms reikalingą lankstumą, kad jos galėtų reaguoti į metų eigoje besikeičiančią politinę aplinką. Be to, partijos atliko perkėlimus ir pakeitė savo negalutinius biudžetus;

...

10. auditoriai be išlygų patvirtino, kad pateiktos ataskaitos atitiko pagrindines Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 nuostatas ir jose teisingai ir patikimai atspindėta politinių partijų finansinė padėtis 2007 finansinių metų pabaigoje;

98. pažymi, kad Biuras 2009 m. rugsėjo 14 d. posėdyje priėmė ir patvirtino galutines trijų Europos politinių partijų, kurių ataskaitos nebuvo pateiktos per Biuro 2009 m. birželio 17 d. posėdį, būtent Nepriklausomų Europos demokratų sąjungos (ADIE), Sąjungos už tautų Europą (AEN) ir ES demokratų (EUD), atitinkamų veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas ir finansinės apskaitos ataskaitas (2009 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolas, PE 426.393/BUR);

99. be to, pažymi, kad Biuras nustatė, kad įgaliojimus suteikiantis pareigūnas privalo iš trijų minėtųjų partijų (ADIE, AEN ir EUD), atsižvelgiant į galutines šioms partijoms skirtinas subsidijų sumas, susigrąžinti 90 604,58 eurų;

100.atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus atsakymą į 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos dėl tolesnių veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į vidaus auditoriaus ataskaitą dėl paramos Europos politinėms partijoms taisyklių taikymo, 96 dalį(24) ir į tris veiksmus, kurių buvo atsisakyta;

101.primena, kad „Būtina užtikrinti iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto finansuojamų Europos politinių partijų maksimalų skaidrumą ir finansų kontrolę“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 11 konstatuojamoje dalyje(25);

102.pabrėžia, kad maksimalaus skaidrumo negalima pasiekti i) be visapusiško įgyvendinimo, ypač nepradėjus rengti nustatyto pavyzdžio programos veiklos apibūdinimų ir galutinės veiklos ataskaitų ir ii) neatlikus tam tikro skaičiaus subsidijų, skirtų įgaliojimus suteikiančio pareigūno, ex-post patikrinimų vietoje;

103.nesupranta, kaip Biuras gali vykdyti savo įsipareigojimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 2 dalį („sprendžia dėl finansavimo sustabdymo ar sumažinimo bei dėl netinkamai išmokėtų sumų grąžinimo“) ir 209 straipsnio 3 dalį („patvirtina politinės partijos, kuriai skirtas finansavimas, galutines veiklos bei finansines ataskaitas“), kai dar nepradėta taikyti minėtasis nustatyto pavyzdžio reikalavimas, būtinas siekiant, kad vertinimo ir mokėjimo procesas būtų skaidrus;

Europos politiniai fondai

104.pažymi, kad 2008 m. pagal 4 0 3 0 biudžeto punktą numatyti asignavimai buvo naudojami taip, kaip pateikiama lentelėje:

4030 biudžeto punktas. Vykdymas 2008 finansiniais metais (EUR)

Fondas

Santrumpa

Nuosavieji ištekliai

Galutinė subsidija

Bendra pajamų suma

Subsidijų dalis proc. nuo finansuotinų išlaidų (ne daugiau kaip 85%)

Europos studijų centras

CEE

262.293

1.344.892

1.607.184

84%

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

221.835

1.208.436

1.430.271

85%

Europos liberalų forumas

ELF

39.315

172.187

211.502

81%

Fondas „Green European Institute“

GEI

48.442

270.836

319.278

85%

Transformuoti Europą

TE

23.800

147.090

170.890

85%

Europos demokratų institutas

IED

18.079

101.108

119.188

85%

„Europa Osservatorio Sulle Politiche Dell'unione“

EUROPA

61.901

232.900

294.801

84%

Centras Maurits Coppieters

CMC

21.881

106.608

128.489

83%

Europos politinis fondas „Fondation Politique Europeenne Pour La Democratie“

FPED

16.635

120.501

137.136

85%

ES demokratijos fondas*

FEUD

 

 

 

 

Iš viso

 

714.181

3.704.558

4.418.739

84%

 

 

 

 

 

 

*: galutinė ataskaita dar nepatvirtinta

 

 

 

 

 

105.pažymi, kad Biuras 2009 m. birželio 17 d. posėdyje patvirtino galutines šešių iš dešimties fondų veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas ir finansinės apskaitos ataskaitas ir nustatė, kad įgaliojimus suteikiantis pareigūnas turėjo iš Europos demokratų instituto susigrąžinti 85 437,44 eurų perviršį, o kitiems penkiems fondams sumokėti likusią 482 544,35 eurų sumą (2009 m. birželio 17 d. posėdžio protokolas, PE 426.231/BUR);

106.be to, pažymi, kad generalinis sekretorius informaciniame pranešime Biuro nariams (2009 m. birželio 15 d. D(2009)31289) pateikė šią informaciją:

"9. 2008 m. kovo mėn. prieš pat paraiškų subsidijoms pateikimo terminą dauguma fondų informaciniuose susitikimuose su atsakingais sekretoriato skyriais nurodė, kad jie negalėjo pateikti išsamią darbo programą, t. y. nurodyti vietą, datą konferencijos temą ar tikslų tyrimų objektą. Dėl šios priežasties neįmanoma patikrinti, ar atlikta veikla atitinka darbo programas, pateiktas kartu su subsidijų paraiškomis. Atvejais, kai paraiškos buvo gana detalios, keletą kartų pastebėta, kad atlikta didelių pakeitimų, t. y. nebuvo surengti keli renginiai arba pakeistas tyrimų objektas.

10. Kadangi tai pirmieji iškart po fondų sukūrimo finansavimo metai, siūloma priimti galutines ataskaitas. Vis dėlto, tikslinga, kad Biuras paprašytų Pirmininką savo rašte dėl 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo priminti fondams, kad ateityje būtina gerinti darbo planavimą ir kad bet kokie pakeitimai, atlikti metų eigoje, privalo būti pagrįsti galutinėse ataskaitose.

...

12. Auditoriai visose ataskaitose be išlygų patvirtino, kad pateiktos ataskaitos atitiko pagrindines Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 nuostatas ir kad jose teisingai ir patikimai atspindėta politinių fondų padėtis 2008 finansinių metų pabaigoje;

107.pažymi, kad Biuras 2009 m. rugsėjo 14 d. posėdyje patvirtino trijų iš keturių Europos politinių fondų (Europos liberalų forumo (ELF), Transformuoti Europą (TE) ir Nepriklausomų Europos demokratų sąjunga (ADIE)), kurių ataskaitos nepateiktos per Biuro 2009 m. birželio 17 d. posėdį, galutines veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas ir finansinės apskaitos ataskaitas (2009 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolas ir informacinis pranešimas Biuro nariams, 2009 m. rugsėjo 9 d. D(2009)40444);

108.be to, pažymi, kad Biuras nustatė, kad įgaliojimus suteikiantis pareigūnas privalo iš Europos liberalų forumo (ELF) susigrąžinti 15 144,39 eurų perviršį ir iš Nepriklausomų Europos demokratų sąjungos (ADIE) 32 178,58 eurų perviršį, o fondui Transformuoti Europą (TE) sumokėti likusią 21 965,56 eurų sumą, ir sprendimo dėl ES demokratijos fondo (FEUD) finansinių metų sąskaitų uždarymo priėmimą atidėjo iki kito posėdžio;

109.visiškai pritaria Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įsteigimui ir jų veiklai; mano, kad labai svarbu visiškai skaidriai informuoti Europos Sąjungos piliečius apie partijų ir fondų finansų valdymą ir planuotų rezultatų pasiekimą;

110.mano, jog biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai pateikta informacija neįtikina, kad valdymo ir vidaus kontrolės sistemos veikia veiksmingai, ir mano, kad suinteresuotų šalių ir fondų pateikiamų dokumentų ir informacijos nepakanka siekiant patenkinti teisėtus piliečių ir mokesčių mokėtojų skaidrumo lūkesčius; tikisi, kad įgaliojimus suteikiantys pareigūnai parengs ex-post patikrinimų, kurie yra pagrindinė išankstinė sąlyga patikinimui gauti, programą;

111.džiaugiasi tuo, kad Vidaus audito tarnyba pradėjo taikyti tolesnes 2007 m. rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir kad šioje naujoje ataskaitoje bus įtrauktas taip pat ir Europos politinių fondų tikrinimas;

EP narių ir padėjėjų statuto įgyvendinimas

112.pažymi, kad siekiant ieškoti praktikoje iškilusių problemų sprendimo Biuro 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu įsteigta laikina EP narių ir padėjėjų statuto įgyvendinimo vertinimo grupė, kuriai vadovauja Pirmininko pavaduotoja Dagmar Roth-Behrendt;

113.džiaugiasi šia iniciatyva ir atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į galimą riziką, susijusią su reputacija ir finansais, reikia atlikti bet kokius administracinių procedūrų ir galiojančių taisyklių pakeitimus ir stengtis išvengti nereikalingų papildomų išlaidų;

114.tikisi, kad generalinis sekretorius nurodė riziką, susijusią su naujomis sistemomis, taip pat administracines išlaidas ir kontrolę, būtiną siekiant apriboti šią riziką;

Laisvos darbo vietos

115.tikisi, kad generalinis sekretorius imsis visų reikiamų priemonių tam, kad ne ilgiau kaip per trijų mėnesių laikotarpį liktų kiek įmanoma mažiau neužimtų postų ir kad šitaip, sudarius darbuotojams sąlygas užtikrinti tokią darbą kokybę, kokios iš jų tikimasi, būtų prisidedama prie paslaugų EP nariams gerinimo;

116.ragina generalinį sekretorių užtikrinti, kad apie laisvus skyriaus vadovų ir aukštesnio lygio postus būtų viešai skelbiama kitų ES institucijų pareigūnams;

Pastatų politika

117.primena, jog jau prašė Parlamento pateikti ilgalaikę nekilnojamojo turto ir pastatų strategiją; primena savo reikalavimą, išdėstytą 2009 m. spalio 22 d. rezoliucijos dėl 2010 m. finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto: I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 30 punkte; ypač pabrėžia, kad šioje nekilnojamojo turto ir pastatų strategijoje turi būti atsižvelgiama į priežiūros išlaidas, didėjančias dėl to, kad perkami pastatai, ir vidutiniuoju laikotarpiu didėjantį atnaujinimo poreikį; primena, kad nekilnojamojo turto ir pastatų strategija turi būti siekiama užtikrinti Parlamento biudžeto tvarumą; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti ir į reikalavimus, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ir tikisi gauti informaciją apie rezultatus;

118.ragina, kalbant apie informacijos biurus, Parlamentą ir Komisiją sudaryti susitarimą dėl vidutinės trukmės ir ilgalaikės nekilnojamojo turto politikos, planuojamos orientuojantis į ateitį, kurioje ypač būtų aiškiai apibrėžta pirkimo būdai, atitinkamos institucijos vaidmuo ir grąžinimo terminai; pabrėžia, jog toks susitarimas ypač reikalingas dėl to, kad šiuo metu Parlamentas ir Komisija dėl informacijos biurų teikia pirmenybę skirtingoms finansavimo formoms;

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

119.su džiaugsmu pažymi, kad Tarptautinės standartizacijos organizacija už jo aplinkos valdymo sistemas trijose darbo vietose suteikė Parlamentui ISO sertifikatą – ISO 14001:2004;

120.džiaugiasi tuo, kad Parlamentas:

- pirmoji ES institucija, gavusi šį sertifikatą visai savo techninei ir administracinei veiklai,

- per pastaruosius trejus metus sumažino su institucija veikla susijusį dujų ir kuro suvartojimą beveik 25 proc.,

- nusprendė pagrindinėse trijose darbo vietose naudoti tik ekologišką elektrą ir todėl 17 proc. sumažino anglies dvideginio (CO2) išlakas,

- perdirba, kompostuoja arba pakartotinai naudoja daugiau kaip 50 proc. visų atliekų;

121.ragina generalinį sekretorių imtis priemonių, kurias taikant siekiama, kad visais lygmenimis būtų geriau suprasta, kad reikia vengti visų nereikalingų atliekų ir ypač atliekų, kurios susidaro dėl daugybės dokumentų, kurie parengiami įvairiems posėdžiams, bet nenaudojami, ypač atsižvelgiant į didžiules pastangas taupyti ir į skaitmeninei infrastruktūrai plėtoti skiriamas lėšas; todėl siūlo plačiau naudoti Parlamento turimą skaitmeninę įrangą;

122.tikisi, kad visais atvejais visos sprendimus priimančios institucijos, priimdamos sprendimus dėl, be kita ko, pastatų (įskaitant izoliaciją, geoterminį ir biologinį kurą ir fotovoltines plokštes), transporto ir biuro reikmenų, labai atsižvelgs į aplinkos apsaugos reikalavimus;

123.rekomenduoja, kad Parlamentas, kaip jau yra kai kuriose valstybėse narėse, kompensuotų darbuotojams viešojo transporto nuo namų iki darbo vietos išlaidas, jei darbuotojai sutiktų nesinaudoti Parlamento garažais, kadangi tokia sistema padėtų sumažinti skaičių automobilių, kurie kas rytą važiuoja Briuselyje, ir atitinkamas anglies dioksido išlakas;

124.visiškai remia daugiakalbystės principą ir atkreipia dėmesį į Parlamento 2007 m. spalio 24 d. sprendimą(26) vėl pradėti į visas oficialiąsias kalbas raštu versti visas posėdžių stenogramas ir į papildomas 14 840 000 eurų išlaidas; ragina ištirti būdus, kuriais galima nustatyti, kaip naudojamos į įvairias kalbas išverstos posėdžių stenogramos;

125.mano, kad EMAS komanda funkciniu požiūriu turėtų būti nepriklausoma ir turėtų turėti pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų vykdyti savo veiklą; ragina EMAS komandą pateikti savo metinę ataskaitą Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui;

126.susirūpinęs, kad Parlamento patalpose tebepasitaiko smulkių nusikaltimų; prašo generalinio sekretoriaus šiam klausimui skirti daugiau dėmesio, siekiant sumažinti smulkių nusikaltimų skaičių;

Transportas

127.pažymi, kad kiekvieno 2009 metais Parlamento įsigyto automobilio išmetamas CO2 kiekis viršijo tais pačiais metais Europos Sąjungos rinkoje parduotų naujų automobilių išmetamo CO2 vidurkį; žino, kad daugėja gerų eksploatacinių savybių automobilių, taip pat hibridinių, kurių išmetamas CO2 kiekis mažesnis nei vidutinis;

128. ragina kompetentingas valdžios institucijas iki 2010 m. gruodžio 31 d. atnaujinti visą Parlamento protokolo ir reprezentaciniais tikslais naudojamų lengvųjų automobilių parką automobiliais, kurių išmetamo CO2 kiekis neviršija pastarųjų metų, apie kuriuos duomenis turi Komisija, ES vidurkio, rezervuoti šiuos automobilius naudoti Pirmininkui, frakcijų pirmininkams ir žymiems svečiams bei užtikrinti, kad iki minėtos dienos Briuselyje ir Strasbūre narių naudojami automobiliai atitiktų 5-ą Europos išmetamųjų dujų standartą;

129.nustebęs, kad dauguma 2008 metais įsigytų automobilių buvo laikomi ekologiškiausiais automobiliais, atitinkančiais jų naudotojų poreikius; ragina Parlamentą skatinti narius naudoti viešąjį transportą ir peržiūrėti galimybę susisiekimui Briuselyje naudoti dviračius ir išplėsti šią praktiką; be to, prašo, kad per plenarinę sesiją Strasbūre Parlamentas įsteigtų savo paties dviračių parką su pakankamu dviračių skaičiumi;

Tyrimų koordinavimas

130.pažymi, kad 2008 m. Vidaus politikos (IPOL) GD įsipareigojo panaudoti 7,1 mln. eurų ir Išorės politikos (EXPO) GD įsipareigojo panaudoti 499 423 eurų išorės tyrimams finansuoti (atsakymas į 24 klausimą); ragina atsakingas tarnybas prieš užsakant naują tyrimą patikrinti, ar nebuvo atliktas panašus išorės tyrimas ir (arba) ar kita ES institucija nepradėjo vykdyti panašaus tyrimo;

131.ragina generalinį sekretorių susisiekti su kitomis ES institucijomis siekiant, kad būtų įsteigta centrinė atliktų tyrimų duomenų bazė, su kurioje pateikiamais duomenimis galėtų susipažinti taip pat ir plačioji visuomenė;

Prieiga prie duomenų bazių

132.pažymi, kad bendros išlaidos, susijusios su komercinių elektroninių informacijos paslaugų prenumerata, 2008 m. buvo 804 987 eurų, o 2009 m. – 970 484 eurų; ragina kompetentingas tarnybas, kai bus pratęsiamos sutartys, siekti pagerinti prieigos sąlygas ir suteikti galimybę prieigą naudotis šiomis informacijos paslaugomis didesniam skaičiui vartotojų, įskaitant EP narius.

Išlaidų, susijusių su remiamų grupių vizitais, kompensavimas

133.prašo, kad išlaidos, grupės atstovui susidariusios dėl remiamų grupių vizitų, būtų visuomet kompensuojamos banko pavedimu, t. y. ne grynaisiais; taip pat prašo, kad Parlamentas kompensuotų realias išlaidas, patirtas dėl patvirtinamųjų dokumentų pristatymo; taip pat prašo, kad Parlamentas atliktų tyrimą siekiant išnagrinėti ar bendrojo kelionės išlaidų, kurias patiria oficialios lankytojų grupės, apmokėjimo sistema atitinka skirtingas jų išvykimo vietas ir lankytojų kelionės kryptis ir ar realiai patirtų išlaidų apmokėjimo sistema, kuriai būtų taikoma viršutinė išlaidų riba, labiau tiktų tokioms lankytojų grupėms.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan

(1)

OL L 71, 2008 3 14.

(2)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(3)

OL C 127, 2009 6 5, p. 1.

(4)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(5)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

PE 349.540./Bur/ann/fin.

(8)

OL C 27 E, 2008 1 31, p. 225.

(9)

     Europos skaidrumo iniciatyva: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(10)

OL L 71, 2008 3 14.

(11)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(12)

OL C 127, 2009 6 5, p. 1.

(13)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(14)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(15)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(16)

   PE 349.540./Bur/ann/fin.

(17)

OL C 27 E, 2008 1 31, p. 225.

(18)

   Europos skaidrumo iniciatyva: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(19)

    Komisijos 2002 m. gruod˛io 23 d. reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles. OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(20)

   Galima rasti adresu http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf

(21)

   Taip pat žr.: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf

(22)

   Pateikiama adresu: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf

(23)

   Taip pat žr.: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf

(24)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64976/20091120ATT64976EN.pdf

(25)

   2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

(26)

   Europos Parlamento 2007 m. spalio 24 d. sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsnių, kurie susiję su posėdžių stenogramomis bei garso ir vaizdo įrašais keitimo: 173 straipsnio pakeitimo ir 173a straipsnio įtraukimo (OL C 263 E, 2008 10 16, p. 409).

Teisinė informacija - Privatumo politika