Postopek : 2009/2069(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0095/2010

Predložena besedila :

A7-0095/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.46
CRE 05/05/2010 - 13.46
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0136

POROČILO     
PDF 272kWORD 363k
26.3.2010
PE 430.619v02-00 A7-0095/2010

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

NAPAKE/DODATKI
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008(1)

–   ob upoštevanju končnih zaključnih računov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – Zvezek I (SEK(2008)2009 – C7-0173/2009)(2),

–   ob upoštevanju poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament(3),

–   ob upoštevanju letnega poročila notranjega revizorja za leto 2008,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2008 z odgovori institucij(4),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo Računsko sodišče predloži v skladu s členom 248 Pogodbe ES(5),

–   ob upoštevanju členov 272(10) in 275 Pogodbe ES, členov 314(10) in 318 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 179a Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6) (finančna uredba), zlasti členov 145, 146 in 147 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 13 notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta(7),

–   ob upoštevanju člena 147(1) Finančne uredbe, po katerem mora vsaka institucija Evropske unije sprejeti vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o smernicah za proračunski postopek za leto 2008 – Oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII in IX – in predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta (Oddelek I) za proračunski postopek za leto 2008(8),

–   ob upoštevanju členov 77 in 80(3) ter Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0095/2010),

A. ker "imajo državljani pravico vedeti, kako se porabljajo njihovi davki in kako se uporabljajo pristojnosti, ki so zaupane političnim organom"(9),

B.  ker je načelo "zavor in ravnovesij" temeljnega pomena v institucijah, za katere je značilno decentralizirano finančno poslovodenje, in ker je treba to načelo zagotavljati z dovolj razvito osrednjo odgovornostjo za sistemsko ustreznost okvira notranje kontrole in upravljavske strukture,

C. ker je pogoj za učinkovito in smiselno odgovornost, tj. obvezo pojasniti, kako so bila porabljena javna sredstva, dostop državljanov Unije do ustreznih in objektivnih informacij,

1.  podeljuje svojemu predsedniku razrešnico glede izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo, ki je del tega sklepa, posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament

(C7‑0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008,(10)

–   ob upoštevanju končnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – Zvezek I (SEK(2009)1089 – C7-0173/2009)(11),

–   ob upoštevanju poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament(12),

–   ob upoštevanju letnega poročila notranjega revizorja za leto 2008,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2008 z odgovori institucij,(13)

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo Računsko sodišče predloži v skladu s členom 248 Pogodbe ES,(14)

–   ob upoštevanju členov 272(10) in 275 Pogodbe ES, členov 314(10) in 318 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 179a Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(15) (finančna uredba), zlasti členov 145, 146 in 147 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 13 notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta(16),

–   ob upoštevanju člena 147(1) Finančne uredbe, po katerem mora vsaka institucija Evropske unije sprejeti vse potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o smernicah za proračunski postopek za leto 2008 – Oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII in IX – in predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta (Oddelek I) za proračunski postopek za leto 2008(17),

–   ob upoštevanju členov 77 in 80(3) ter Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0095/2010),

A. ker "imajo državljani pravico vedeti, kako se porabljajo njihovi davki in kako se uporabljajo pristojnosti, ki so zaupane političnim organom"(18),

B.  ker je načelo "zavor in ravnovesij" temeljnega pomena v institucijah, za katere je značilno decentralizirano finančno poslovodenje, in ker mora biti to načelo zavarovano z dovolj razvito osrednjo odgovornostjo za sistemsko ustreznost okvira notranje kontrole in upravljavske strukture,

C. ker je pogoj za učinkovito in smiselno odgovornost, tj. obvezo pojasniti, kako so bila porabljena javna sredstva, dostop državljanov Unije do ustreznih in objektivnih informacij,

D. ker je bil v skladu z običajnim postopkom upravi Parlamenta poslan vprašalnik in je Odbor za proračunski nadzor prejel ter v prisotnosti podpredsednika, pristojnega za proračun, in generalnega sekretarja razpravljal o odgovorih,

Upravljanje tveganja in korporativno upravljanje v Parlamentu

1.  ugotavlja, da je splošni koncept "korporativnega upravljanja" niz procesov, navad, politik in pravil, ki vplivajo na način vodenja, upravljanja in nadziranja podjetja ali ustanove, s ciljem zmanjšanja stroškov in povečanja učinka;

2.  opozarja, da je oddelek za proračunsko politiko 12. marca 2009 izdal osnutek poročila o parlamentarnem nadzoru nad izvrševanjem proračuna in priporoča, da Parlament sprejme vrsto dobrih praks;

3.  poudarja, da med ključne elemente dobrega korporativnega upravljanja sodijo preglednost, odprtost ter odgovornost in zanesljivost oseb, ki jim je zaupano korporativno upravljanje organizacije;

4.  opredeljuje odgovornost kot priznavanje in prevzem odgovornosti za dejanja, odločitve in politike, pa tudi obveznost poročanja o nastalih posledicah, pojasnjevanja in prevzemanja odgovornosti zanje;

5.  ugotavlja, da je Parlament kompleksna organizacija, v kateri meja med političnimi in upravnimi odločitvami ni vedno jasna zaradi večplastnega značaja upravljavske strukture institucije;

6.  je prepričan, da bodo naprednejši sistemi za notranjo kontrolo in upravljanje tveganja izboljšali odgovornost in zaščitili politično vodstvo in upravne vodje pred finančnimi in drugimi tveganji;

7.  zato poziva pristojne službe, naj pregledajo in po potrebi okrepijo minimalne standarde notranje kontrole, da bodo zajemali tudi dosedanje izkušnje in ohranili korak z razvojem na področju upravljanja tveganja in korporativnega upravljanja; opozarja, da službe za odobritve morajo spoštovati te standarde pri razvoju svojih notranjih kontrolnih sistemov in izvedbenih ukrepov; poziva pristojne službe, naj pridobijo mnenje Odbora za proračunski nadzor, preden predsedstvu v pregled in odobritev posredujejo spremenjene minimalne predpise za interno kontrolo;

8.  ugotavlja, da so bili cilji generalnega sekretarja za obdobje 2008–2009 naslednji:

- priprave na začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe,

- priprave na evropske volitve leta 2009, da bi pripomogli k spreobrnitvi trenda volilne udeležbe,

- izboljšava storitev za poslance in

- prenova in utrditev generalnega sekretariata Parlamenta;

9.  opozarja, da so finančna sredstva Parlamenta sestavljena iz denarja davkoplačevalcev in da je vsaka ustanova, ki porablja javna sredstva, dolžna razložiti, kako so bila ta sredstva porabljena, ter predložiti izčrpne, objektivne in ustrezne informacije o tem, v kolikšni meri so bila sredstva porabljena v predvidene namene in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost) in preglednosti;

10. opozarja, da za vse donacije velja načelo preglednosti in enakega obravnavanja, zlasti člen 109(1) in člen 110(2) finančne uredbe ter člen 169 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002(19) (izvedbena pravila); poudarja, da to velja za vse upravičence sredstev Unije, vključno z osebjem Parlamenta in njihovimi sorodniki, ki prejemajo subvencije za zasebna potovanja (smučanje ali ostalo); zahteva od administracije, da spremlja opravljanje takih plačil;

Tveganje izgube slovesa

11. poudarja, da so nekatera tveganja izgube slovesa precej nevarnejša od finančnih tveganj, in poziva generalnega sekretarja, naj v sodelovanju z odredbodajalci v celoti ovrednoti profil tveganja Parlamenta;

12. pozdravlja ustanovitev delovnega mesta upravitelja tveganj dne 24. februarja 2010 in novo imenovanega upravitelja tveganj poziva, naj čim prej obvesti pristojne odbore o konceptu pristopa k tveganju in strategiji za prihodnost;

13. opozarja, da naj bi bili vloga in delovanje specifičnega odgovornega za obvladovanje tveganja v tem, da s svetovanjem in koordinacijo pomagajo odredbodajalcem pri obvladovanju tveganja;

14. poudarja, da so neodvisnost, vloga in delovanje odgovornega za obvladovanje tveganja pomembni; ugotavlja in pozdravlja, da bo odgovorni za obvladovanje tveganja neposredno podrejen kabinetu generalnega sekretarja;

15. poudarja, da je začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe povečal pristojnosti Parlamenta in obseg dela njegovih poslancev ter pomožnega osebja; meni, da bi delovne razmere na vseh delovnih mestih morale primerno odsevati večje potrebe po delovni sili in gradivu; poziva svojega generalnega sekretarja, da predloži načrte, ki bodo zagotavljali ustrezne pisarniške prostore, zlasti v pisarnah v Strasbourgu, kjer bi bilo potrebno odstraniti toaletne kabine v pisarnah in uvesti sprejemno pisarno za obiskovalce;

16. v zvezi s tem opozarja na svoje ugotovitve glede azbestnih sanacijskih del in poziva svojega generalnega sekretarja, da poroča o operativnih in finančnih rezultatih del ter morebitnih prihodnjih potrebah po posledičnih popravnih ukrepih;

17. opozarja na plačila prenov v Strasbourgu, ki jih nosi Parlament, in meni, da teh plačil ne bi smeli nositi davkoplačevalci, temveč mestni svet Strasbourga;

18. predlaga, da Odbor za proračunski nadzor prejme vprašalnik za zgradbo in odgovore nanj istočasno kot Odbor za proračun;

19. poudarja, da ima Parl-TV zaradi majhnega števila gledalcev zelo nizko dodatno vrednost; meni, da je treba pregledati financiranje Parl-TV in celotnega projekta;

Postopek razrešnice

20. poudarja, da je dodana vrednost parlamentarnega in javnega postopka, v skladu s katerim si Parlament sam podeli razrešnico, dodatna možnost za izvedbo javnega in kritičnega pregleda finančnega poslovodenja institucije, na podlagi česar lahko državljani Unije bolje razumejo posebno sestavo, upravljavske strukture in delovne metode Parlamenta;

21. opozarja na potrebo po nadaljnjem zmanjšanju tveganja v finančnem poslovodenju Parlamenta, saj lahko celo manjši primanjkljaji znatno škodijo ugledu in zasenčijo dosežke politike Parlamenta ter opozarja poslance Parlamenta in njegovo osebje na njihovo osebno odgovornost za dobro finančno poslovodenje Parlamenta;

22. poudarja, da je treba s kritičnim pregledom zagotoviti celovito odgovornost finančnih akterjev Parlamenta, saj je mogoče le s polno in popolno preglednostjo državljanom Unije ponuditi vpogled v finančno poslovodenje Parlamenta in njegovo porabo davkoplačevalskega denarja;

Dejavnosti Odbora za proračunski nadzor

23. izpostavlja, da ima Parlament kot institucija temeljni interes za popolno preglednost, kar zadeva njegovo finančno poslovodenje; od Odbora za proračunski nadzor zato pričakuje, da bo v celoti izpolnil svojo posebno in pomembno parlamentarno vlogo, tako da bo jasno opredelil področja, kjer so možne izboljšave podobno kot pri drugih institucijah;

24. povsem razume, da je objektivna, profesionalna in celostna analiza kompleksnih struktur za sprejemanje odločitev ter upravljavskih struktur in postopkov zahtevna in dolgotrajna, zato priporoča, da se Odbor za proračunski nadzor bolje pripravi na izvajanje čedalje zahtevnejših nalog, tako da se v kadrovskem načrtu za sekretariat tega odbora predvidi znatna okrepitev;

25. poudarja, da besedilo člena 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki ga uvaja Lizbonska pogodba) prinaša želo zahtevne naloge za nadzorne dejavnosti Parlamenta;

26. poudarja, da sekretariatov odborov ni mogoče okrepiti zgolj na podlagi količinskih parametrov, in poziva generalnega sekretarja, naj vključi tudi dobro opredeljene parametre glede kakovosti;

27. prav tako poudarja, da morajo biti tradicionalne dejavnosti parlamenta, na primer kritičen pregled porabe javnega denarja, na vseh ravneh povsem integriran del osnovne dejavnosti institucije;

Izboljšanje upravnih postopkov

28. je seznanjen s tradicijo, v skladu s katero Odbor za proračunski nadzor od uprave zahteva, da v poročilih o razrešnici navede informacije o različnih temah; priporoča, da se ta poročila pošljejo neposredno predsedniku Odbora za proračunski nadzor ter da se objavijo –v vednost poslancev odbora in državljanov Unije– na spletni strani odbora, takoj ko jih predsednik prejme;

Predstavitev računovodskih izkazov Parlamenta

29. je seznanjen z zneski, na podlagi katerih so bili zaključeni računovodski izkazi Parlamenta za proračunsko leto 2008, in sicer:

(a) Razpoložljiva proračunska sredstva

Proračunska sredstva za 2008:

1 452 517 167

Nesamodejni prenosi iz proračunskega leta 2007:

43 800 036

Samodejni prenosi iz proračunskega leta 2007:

225 239 332

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v 2008:

47 551 735

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz proračunskega leta 2007:

38 325 182

Skupaj:

1 807 433 452

(b) Uporaba proračunskih sredstev v proračunskem letu 2008

Obveznosti:

1 723 369 531

Izvršena plačila:

1 488 856 868

Neporavnana plačila in neprevzete odobritve iz namenskih prejemkov:

 

232 944 667

Proračunska sredstva, samodejno prenesena v naslednje leto, vključno s tistimi iz namenskih prejemkov:

 

232 944 667

Nesamodejno prenesena proračunska sredstva

8 315 729

Razveljavljena proračunska sredstva:

70 722 045

(c) Prihodki

Prejeti v letu 2008

151 054 374

(d) Bilančna vsota 31. decembra 2008

1 782 229 891

30. ugotavlja, da skupna plačila glede na odobrena sredstva za leto 2008, vključno s samodejnimi in nesamodejnimi prenosi teh sredstev v leto 2009, ustrezajo 94 % vseh sredstev za leto 2008;

31. ugotavlja, da je celotni proračun Evropske unije za leto 2008 znašal 129 150 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, od česar je proračun Parlamenta znašal 1.453 milijonov EUR; ugotavlja tudi, da ta znesek ustreza malo več kot 1 % proračuna Unije ali 19,48 % zneska v višini 7.284 milijonov EUR, rezerviranega za upravne odhodke vseh institucij Evropske unije;

Kratkoročne terjatve

32. ugotavlja, da je belgijska vlada v začetku leta 2010 Parlamentu vrnila 85.896.389 EUR; poziva generalnega sekretarja, naj pravočasno obvesti Odbor za proračunski nadzor, kako bo ta denar porabljen;

Javna naročila

33. ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila izčrpno revizijo upravljanja in nadzora postopkov javnega naročanja v Parlamentu v letih 2004 in 2005 in da je končno poročilo, sprejeto 31. marca 2006, vsebovalo 144 posebnih ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti v obdobju do 31. marca 2008;

34. pozdravlja dejstvo, da je služba za notranjo revizijo leta 2008 začela z vrsto novih revizij, da bi znova ocenila, v kolikšni meri je bilo izvedenih 144 posebnih ukrepov, in ugotavlja, da so nove revizije konec leta 2009 še potekale;

35. opozarja na dejstvo, da so javna naročila kot vmesni člen med javnim in zasebnim sektorjem izjemno tvegano področje, ki vedno zahteva veliko pozornost;

36. opozarja, da v vseh fazah postopka javnega naročanja –začetna opredelitev potreb, priprava javnega razpisa, sestavljanje javnih razpisov in specifikacij, stiki s ponudniki, odpiranje ponudb, ocenjevanje ponudb, sprejemanje odločitve o izbiri, sklepanje pogodb – obstaja precejšnje tveganje, da se zgoraj navedeni cilji ne dosežejo zaradi zapletenega pravnega okolja in dejanskih potreb;

Reforma finančne uredbe

37. poziva generalnega sekretarja, naj aktivno sodeluje v predvideni triletni reviziji finančne uredbe z dajanjem upravnih nasvetov glede področij, kjer je reforma potrebna;

Letno poročilo o oddanih naročilih

38. ugotavlja, da so osrednje službe na podlagi informacij, ki so jih posredovale službe za odobritve, proračunskemu organu pripravile letno poročilo(20) o oddanih naročilih v letu 2008 in naslednjo razčlenitev vseh naročil, oddanih v letih 2008 in 2007:

 

 

Vrsta naročila

 

2008

 

2007

 

Število

 

Odstotki

 

Število

 

Odstotki

 

Storitve

Blago

Dela

Zgradbe

 

240

59

44

15

 

67%

17%

12%

4%

 

161

48

28

12

 

65%

19%

11%

5%

 

Skupaj

 

358

 

100%

 

249

 

100%

 

Vrsta naročila

 

2008

 

2007

 

Vrednost (EUR)

 

Odstotki

 

Vrednost (EUR)

 

Odstotki

Storitve

Blago

Dela

Zgradbe

 

454 672 969

22 868 680

81 247 056

123 429 315

 

67%

3%

12%

18%

 

218 201 103

42 443 126

16 449 758

54 387 707

 

66%

13%

5%

16%

 

Skupaj

 

682 218 020

 

100%

 

331 481 694

 

100%

(letno poročilo o oddanih naročilih Evropskega parlamenta za leto 2008, str. 4)

39.  ugotavlja, da je razdelitev naročil v letih 2008 in 2007, razvrščena po vrsti uporabljenega postopka, naslednja:

 

 

 

Vrsta postopka

 

2008

 

2007

 

Število

 

Odstotki

 

Število

 

Odstotki

 

Odprt postopek

Omejen postopek

Postopek s pogajanji

 

126

14

218

 

35%

4%

61%

 

85

10

154

 

34%

4%

62%

Skupaj

 

 

358

 

100%

 

249

 

100%

 

 

 

Vrsta postopka

 

2008

 

2007

 

Vrednost (EUR)

 

Odstotki

 

Vrednost (EUR)

 

Odstotki

 

Odprt postopek

Omejen postopek

Postopek s pogajanji

 

345 415 316

139 782 362

197 020 342

 

51%

20%

29%

 

162 124 519

59 593 905

109 763 270

 

49%

18%

33%

Skupaj

 

 

682 218 020

 

100%

 

331 481 694

 

100%

(letno poročilo o oddanih naročilih Evropskega parlamenta za leto 2008, str. 6)

40. ugotavlja, da je bilo v letu 2008 oddanih 358 naročil, pri čemer je 140 naročil v vrednosti 485,2 milijona EUR temeljilo na odprtih ali omejenih postopkih, 218 naročil v vrednosti 197 milijonov EUR pa na pogajanjih;

Izredni postopki s pogajanji

41. zlasti opaža precejšnje povečanje števila izrednih postopkov s pogajanji v letu 2008, kakor je prikazano v spodnji preglednici:

 

 

2008

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

% vseh

% vseh«<}0{>

 

««<0}

 

 

% vseh

 

Število

naročil

število

naročil

 

 

GD

 

GD

GD PRES (razen DIT)

8

44,44%

6

37,50%

GD IPOL

0

0,00%

0

0,00%

GD EXPO

3

75,00%

1

20,00%

GD COMM (razen Dir. za knjižnico)

16

16,00%

9

13,64%

GD PERS:

0

0,00%

1

9,09%

 

35

34,31%

19

21,84%

GD INTE (nekdanji Dir. za tolmačenje)

9

56,25%

3

33,33%

GD TRAD (razen Dir. za publikacije)

0

0,00%

1

25,00%

GD ITEC (nekdanja Dir. za Publikacije in IT)

9

56,25%

2

33,33%

IT)

0

0,00%

0

0,00%

GD FINS:

0

0,00%

0

0,00%

Pravna služba

 

 

 

 

Parlament, skupaj

80

22,35%

42

16,87%

(letno poročilo o oddanih naročilih Evropskega parlamenta za leto 2008, str. 9)

42. ugotavlja, da se je delež izrednih postopkov s pogajanjih povečal tako v številu kot v deležu pri šestih odredbodajalcih na podlagi prenosa; Člen 54 izvedbenih določb(21)

43. opozarja, da člen 54 izvedbenih določb določa: „Če se delež pogodb, sklenjenih v postopkih s pogajanjih glede na število naročil, ki jih odda isti odredbodajalec na podlagi prenosa, v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno poveča ali če je ta delež bistveno višji od povprečja institucije, odgovorni odredbodajalec poroča instituciji in pri tem opiše ukrepe, ki jih je sprejel za spremembo tega trenda.“

44. meni, da povečanje, zabeleženo med letoma 2007 in 2008, nedvomno obvezuje odredbodajalce, da sprejmejo ukrepe za „spremembo tega trenda“; vabi generalnega sekretarja, da Odboru za proračunski nadzor poroča o ukrepih, sprejetih pred 1. septembrom 2010;

45. poziva odredbodajalce, da organu za razrešnice – za proračunsko leto 2009 in naprej – posredujejo več informacij, ki bodo omogočile natančnejši nadzor nad uporabo izrednih postopkov s pogajanji v Parlamentu (člena 126 in 127 izvedbenih pravil), tako da v letno poročilo vključijo prilogo z jasnimi informacijami o naslednjem:

-    zakaj je bilo treba že v osnovi oddati naročilo na podlagi člena 126 ali 127 izvedbenih pravil,

-    zakaj je odredbodajalec ugotovil, da določeno naročilo spada pod eno od uveljavljenih kategorij ("ni primernih ponudnikov", "tehnični ali umetniški razlogi", "nujnost" ipd.) iz členov 126(1) in 127(1);

-    število kandidatov, s katerimi so bila opravljena pogajanja, in

-    merila za sprejemljivost ponudbe;

46. prav tako poziva centralno finančno enoto, naj združi informacije, ki bodo navedene v novi prilogi k letnemu poročilu o oddanih naročilih Evropskega parlamenta;

Poslovodske predstavitve v Parlamentu

47. opozarja, da je v členu 8(9) do (11) notranjih predpisov o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta zapisano, da mora generalni sekretar kot glavni pooblaščeni odredbodajalec podati izjavo o tem, ali se je proračun Parlamenta izvrševal v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in ali vzpostavljeni nadzorni okvir daje potrebna zagotovila o zakonitosti in pravilnosti operacij;

48. opozarja tudi, da izjava glavnega pooblaščenega odredbodajalca temelji na izjavah generalnih direktorjev v vlogi odredbodajalcev na podlagi prenosa;

49. ugotavlja, da je prejšnji generalni sekretar v svoji izjavi z dne 4. marca 2009(22)

-    ugotovil, da nobeden od odredbodajalcev v svojo izjavo ni vnesel uradnih kvalifikacij in

-    potrdil, da ima ustrezna zagotovila, na podlagi katerih se je proračun Parlamenta izvrševal v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, ter da je vzpostavljeni nadzorni sistem zagotovil zakonitost in pravilnost operacij;

50. prav tako ugotavlja, da je glavni pooblaščeni odredbodajalec navedel tudi, da izjava temelji na njegovi lastni presoji, na prejetih notranjih poročilih o reviziji, na osrednjem nadzoru in podpori dejavnosti finančnega poslovodenja, izvedenih v njegovim imenu in na njegovo zahtevo, ter na vseh drugih informacijah, ki jih je imel na voljo;

Člen 60(4) in (7) finančne uredbe(23)

51. ugotavlja, da člen 60(4) finančne uredbe od vsakega odredbodajalca na podlagi prenosa zahteva, da "vzpostavi (...) notranje postopke za poslovodenje in kontrolo, ki so primerni za opravljanje njegovih nalog (...)" in da drugi odstavek člena 60(7) finančne uredbe od istega akterja v finančnem poslovodenju zahteva, da poroča o "učinkovitosti in uspešnosti" sistemov, ki jih je vzpostavil;

Nekatera letna poročila o dejavnosti niso v skladu s finančno uredbo

52. ugotavlja tudi, da so le nekateri generalni direktorji navedli tveganja, povezana z njihovim poslovanjem ali poročali o delovanju njihovih sistemov notranje kontrole (odgovor na vprašanje 4.2.1), čeprav drugi odstavek člena 60(7) finančne uredbe jasno navaja, da morajo odredbodajalci v letnem poročilu o dejavnosti navesti podatke o učinkovitosti in uspešnosti sistemov notranje kontrole;

Ali so zahteve za poročanje preohlapne?

53. ugotavlja, da je do tega nedvomno prišlo zaradi tega, ker so navodila za pripravo letnih poročil o dejavnosti 2008 odredbodajalcem na podlagi prenosa dovoljevale več svobode glede načina poročanja, zlasti v zvezi s sistemi notranje kontrole (odgovor na vprašanje št. 4.2); vendar z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila navodila glede tega za poročila 2009 strožja in pričakuje, da bodo vsi generalni direktorji ustrezno ravnali;

54. opozarja, da je cilj sistema notranje kontrole zagotoviti pravilne odhodke v skladu s finančnimi uredbami;

55. poudarja, da morajo vsak sistem finančnega poslovodenja za odobravanje odhodkov vsebovati ustrezen sistem zavor in ravnovesij;

56. zato poziva generalnega sekretarja, naj čim prej, a najpozneje do 31. decembra 2010, obvesti organ za razrešnice o točnih ukrepih – in rokih za njihovo izvedbo – za izboljšanje sistema notranje kontrole, ki jih je že oziroma jih še bo sprejel, zlasti naslednjih:

-    - zagotovitev, da bodo poročila o dejavnosti vseh odredbodajalcev dosledno upoštevala člen 60(7) finančne uredbe,

-    - zagotovitev jasnejših, krajših, natančnejših, relevantnejših in strokovnejših letnih poročil o dejavnosti, ki bi organu za razrešnice zagotovile ustrezne informacije o tem, kako Parlament porablja javni denar, sprejetje vseh drugih potrebnih ukrepov, da bo lahko generalni sekretar podal smiselno izjavo o zanesljivosti;

-    

opravljanje notranjih kontrol za pogodbe s pogajanji in omejene pogodbe iz leta 2008;

okrepitev teh notranjih kontrol;

-    - objava celotnega letnega seznama vseh podjetij, ki so jim bile dodeljene pogodbe s pogajanji in omejene pogodbe iz leta 2008;

Letno poročilo Računskega sodišča za proračunsko leto 2008

Množitelj, ki se uporablja za plače

57. ugotavlja, da Parlament in Evropski ekonomsko-socialni odbor še naprej uveljavljata določbe kadrovskih predpisov, ki se nanašajo na množitelj, enako kot v preteklih letih, medtem ko se čaka na končno odločitev Sodišča Evropskih skupnosti glede tožbe v zvezi s tem, ki so jo vložili zaposleni;

Povrnitev stroškov nastanitve na službeni poti

58. ugotavlja, da Računsko sodišče od proračunskega leta 2004 naprej poziva Parlament, naj zagotovi povrnitev stroškov nastavitve na službeni poti v skladu s kadrovskimi predpisi; priznava prizadevanja GD za kadrovske zadeve za poenostavitev in racionalizacijo upravljanja službenih poti;

59. je seznanjen z odgovori uprave in opozarja na dejstvo, da ni mogoče uporabiti proračunske podlage za prevrat regulativnega okvira; meni, da bi morali tej zadevi posebno pozornost posvetiti v prihodnjem pregledu kadrovskih predpisov;

60. pričakuje, da bodo tisti, ki na tem področju sprejemajo glavne odločitve, tj. predsedstvo, generalni sekretar in generalni direktor za osebje, po sprejetju odločitve čim prej sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo notranji predpisi in postopki Parlamenta v zvezi s službenimi potmi v celoti in dosledno izpolnjevali načelo dobrega finančnega poslovodenja in kadrovske predpise;

Dodatki za pomoč poslancem

61. je seznanjen s precejšnjo količino dela, ki so ga opravile službe v okviru zakonskega urejanja izdatkov za pisarniško pomoč, izplačano v letih 2004–2008, in jim čestita za opravljeno delo;

62. poziva generalnega sekretarja, generalnega direktorja za osebje in generalnega direktorja za inovativnost in tehnološko podporo, naj preučijo, v kolikšni meri se lahko uporabljajo nove tehnologije za videokonference, da bi se prihranili stroški za službena potovanja; zlasti opozarja na možnost uporabe programske opreme Open Source za varen in stroškovno ugoden potek videokonferenc;

63. ugotavlja tudi, da bi naj novi sistem, ki je začel veljati 14. julija 2009, po pričakovanjih zagotovil dejansko skladnost z ustreznimi pravili in načeli ter omogočil najboljše zagotovilo za preglednost, zakonitost in dobro finančno poslovodenje v zvezi s pisarniško pomočjo poslancem;

Poslanci kot javne osebe

64. podpira pravico davkoplačevalcev do nadzora nad tem, kako poslanci v vlogi javnih oseb porabljajo prispevke, poslance pa poziva, naj bodo pri porabi evropskih javnih sredstev še posebej pozorni na javni interes;

65. upoštevajoč precejšnje tveganje za izgubo ugleda na tem področju javne politike poziva notranjega revizorja ter Računsko sodišče, naj natančno spremljata delovanje in učinkovitost novega okvira ter opozorita na morebitne pomanjkljivosti in/ali možnosti za izboljšanje dostopa javnosti do informacij o plačilih poslancem, vključno z odhodki za pisarniško pomoč;

Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance

66. spominja na pripombe Računskega sodišča v letnih poročilih 2006 in 2007 glede potrebe po vzpostavitvi jasnih pravil, ki bodo opredeljevala obveznosti in odgovornosti Parlamenta in tistih, ki so vključeni v sklad v primeru primanjkljaja; poziva generalnega sekretarja, da do 31. decembra 2010 predloži predlog, s katerim se bo to rešilo, in upošteva odločitev s plenarnega zasedanja, da se za kritje primanjkljaja ne bo uporabil dodatni denar od davkov;

67. ugotavlja, da je sklad 31. decembra 2008 izkazoval aktuarski primanjkljaj v višini 121.844.000 EUR in da je istega dne sklad ocenil, da preostale obveznosti, ki jih je treba izplačati članom sklada, znašajo 276.984.000 EUR (Letno poročilo Računskega sodišča, priloga 11.2);

68. ugotavlja, da so obveznosti Parlamenta navedene v finančnih izkazih dne 31. decembra 2008;

69. je seznanjen s poročilom neodvisnega revizorja, v skladu s katerim so bile "rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti izračunane na podlagi letne donosnosti naložbe v višini 6,5 %", kar pa ni realna številka;

70. poudarja potrebo po popolni preglednosti pri odločitvah, ki jih bodo sprejemali vodstveni organi, torej predsednik, predsedstvo, kvestorji in konferenca predsednikov;

71. poziva urad predsedstva, da preuči možnosti, kako bi odboru za proračunski nadzor olajšali dostop do informacij, predloženih odboru za proračun v zvezi z odločitvami, ki imajo znatne finančne posledice, da bi lahko bolje zadostili zahtevam po obveščanju organa za podeljevanje razrešnice in evropskih davkoplačevalcev;

72. meni, da ima predsedstvo kot organ, ki je v Parlamentu pristojen za sprejemanje finančnih in upravnih odločitev, ki vplivajo na poslance in delovanje institucije, posebno odgovornost za spodbujanje demokratične odgovornosti;

73. meni, da spremembe proračunskih predlogov, ki se nanašajo le na tekoče proračunsko leto, niso zadosten instrument za upravljanje, zato poziva predsedstvo, naj predstavi petletno oceno glede pričakovanih posledic večjih finančnih odločitev;

74. opozarja, da se vprašanj, povezanih s sprejemanjem odgovornosti v javni politiki in upravljanju tveganj izgube ugleda javne ustanove ne more in ne sme omejiti samo na pravne vidike;

Poročila notranjega revizorja Parlamenta

75. ugotavlja, da je bila služba za notranjo revizijo od ustanovitve del GD za finance, ki predstavlja približno 30 % proračuna Parlamenta, in pozdravlja dejstvo, da je služba za notranjo revizijo s sklepom generalnega sekretarja od 1. septembra 2009 naprej pridružena neposredno generalnemu sekretarju, saj se bosta s to potezo izboljšala dejavnost notranje revizije ter dojemanje njene neodvisne in objektivne vloge v revidiranih oddelkih;

76. poudarja, da službi za notranjo revizijo njen nekdanji položaj v organizaciji ni preprečeval opravljanja nalog v skladu s strokovnimi in zakonodajnimi zahtevami; pozdravlja nov položaj in pričakuje, da bo izboljšal tok bistvenih informacij o vprašanjih tveganja od generalnega sekretarja in posledično olajšal vlogo notranjega revizorja pri svetovanju Parlamentu, kako obravnavati tveganja;

Revizija okvira notranje kontrole

77. z zadovoljstvom ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo namenila prednost spremljanju in svetovanju o izvajanju novih decentraliziranih sistemov notranje kontrole, uvedenih s finančno uredbo, ki je začela veljati 1. januarja 2003;

78. prav tako ugotavlja, da je bilo v okviru prvotnega pregleda okvira notranje kontrole v letih 2003 in 2004 pripravljenih 14 revizijskih poročil, ki so zajemala vse oddelke in osrednje službe ter vsebovala 452 dogovorjenih ukrepov;

79. ugotavlja, da je vrsta nadaljnjih revizij v letih 2005 in 2006 pokazala, da je vodstvo izvedlo 225 od 452 predvidenih ukrepov in da je bilo med 227 neizvedenimi ukrepi 20 takšnih, ki so veljali za kritične, saj so se nanašali na področja z veliko izpostavljenostjo tveganju in zahtevali takojšnje ukrepanje ustreznih služb;

Preostali neizvedeni ukrepi

80. ugotavlja tudi, da se je po drugem nizu nadaljnjih revizij v letih 2007 in 2008 na koncu leta 2008 pokazalo, da je od 452 predvidenih ukrepov ostalo neizvedenih še 88 in da so bili ti ukrepi porazdeljeni med različne generalne direktorate, kot sledi:

GD PRES:                                     5

GD TRAD:                                    1

GD ITEC:                                     22 + štirje neizvedeni kritični ukrepi

GD INTE:                                      5

GD INLO:                                   10

GD COMM:                                  6

GD PERS:                                     9

GD FINS:                                    12

Gen. sek.                        18 (osrednji ukrepi)

81. pozdravlja izboljšave v upravljanju in sistemih notranje kontrole generalnih direktoratov, a je zaskrbljen nad številom neizvedenih ukrepov, ki izkazujejo 80,53-odstotno skupno stopnjo izvrševanja v sorazmerno dolgem obdobju, v katerem bi morale imeti pristojne službe praviloma dovolj časa za izvedbo popravljalnih ukrepov;

82. se v celoti zaveda, da so bile nekatere službe v tem obdobju premaknjene v druge generalne direktorate; opozarja, da „institucija zagotavlja, da se sprejmejo ukrepi na podlagi priporočil, oblikovanih po revizijah“, v skladu s členom 86(3) finančne uredbe in ni zadovoljen s tem, da revizijska priporočila, izdana v letih 2003 in 2004, leta 2008 še niso bila izvedena;

83. poudarja, da 88 neizvedenih ukrepov nakazuje, da še vedno obstajajo tveganja na nekaterih posebnih področjih, in toplo priporoča, da se hitro sprejmejo ustrezni ukrepi, s katerimi bi kolikor hitro mogoče izvedli preostala priporočila; poziva generalnega sekretarja, naj obvešča pristojni odbor o doseženem napredku;

84. meni, da bi bilo treba opraviti pregled notranjega revizijskega urada Parlamenta z namenom okrepiti to službo in s tem še bolj izboljšati finančni pregled ter da je treba zagotoviti vse instrumente, ki jamčijo izpolnitev nalog Odbora za proračunski nadzor;

85. Zahteva, da Parlament najkasneje do 30. septembra 2010 prejme celovito pojasnilo in natančne odgovore, zakaj novi center za obiskovalce še vedno ni odprt;

Nagrade Evropskega parlamenta

86. meni, da je nagrada LUX neprimerna in da proračuna Parlamenta ne bi smeli uporabljati za filmske natečaje; poudarja, da poslanci Evropskega parlamenta prav tako niso najbolj primerni za ocenjevanje in dajanje kulturnih nagrad;

Politične skupine (proračunska postavka 4 0 0 0)

87. ugotavlja, da so bila v letu 2008 sredstva iz proračunske postavke 4 0 0 0 uporabljena, kot sledi:

 

 

 

 

 

 

 

 

(v EUR)

Razpoložljiva skupna sredstva v proračunu 2008 (skupaj)

81.625.415

Samostojni poslanci

1.485.287

Zneski, na voljo skupinam

80.140.128

Skupina

Sredstva, odobrena v proračunu Parlamenta

Prerazporeditev (*)

Dodatno dodeljena sredstva 2008 (**)

Lastna sredstva in prenesene odobritve skupin

Odhodki za leto 2008

Odstotek porabe razpoložljivih sredstev

Zgornja meja prenosov (***)

Prenosi v 2009

PPE

19.457.497

-19.262

2.256.382

9.768.471

24.057.411

76,46%

11.985.131

7.405.677

PSE

14.417.268

45.992

1.685.892

7.254.341

16.555.599

70,74%

8.894.526

6.847.894

ALDE

6.685.814

-35.299

768.650

3.008.933

7.409.623

71,05%

4.111.557

3.018.475

Verts/ALE

2.765.269

45.912

330.540

1.070.615

3.191.911

75,78%

1.713.175

1.020.425

GUE/NGL

2.809.780

-2.357

325.919

971.528

2.627.939

64,02%

1.730.809

1.476.931

UEN

2.764.733

-26.557

315.066

968.265

2.770.796

68,90%

1.697.433

1.250.711

IND/DEM

1.621.041

-51.389

176.408

760.676

1.924.007

76,75%

986.929

582.729

samostojni

1.226.937

 

141.143

117.207

1.019.401

68,63%

754.612

392.949

Skupaj

51.748.339

-42.960

6.000.000

23.920.036

59.556.687

72,96%

31.874.170

21.995.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Zaradi sprememb v sestavi skupin in samostojnih poslancev

 

 

 

 

(**) Sklep predsedstva z dne 3. decembra 2008

 

 

 

 

 

 

(***) V skladu s členom 2.1.6 pravil o uporabi sredstev iz proračunske postavke 4000 in s sklepom predsedstva z dne 15. decembra 2008; dodatno dodeljena sredstva, porabljena do 30. marca 2009

Dodatna sredstva

88. opozarja, da je predsedstvo na sestanku dne 19. novembra 2008 sklenilo, da bo za proračunsko postavko 4 0 0 0 namenilo dodatna sredstva v znesku 6 milijonov EUR za financiranje informacijske kampanje v zvezi z evropskimi volitvami 2009 (D(2009)28076 z dne 15. junija 2009);

89. ugotavlja, da je predsedstvo 15. decembra 2008 sklenilo naslednje:

– da omejitev 50 % iz členov 2.1.6 in 2.9.2 pravil o uporabi sredstev iz proračunske postavke 4 0 0 0 ni veljala za dodatna sredstva v znesku 6 milijonov EUR, za katera je predsedstvo na svojem sestanku z dne 19. novembra 2008 sklenilo, da jih bo prerazporedilo, in da je bilo posledično mogoče ta dodaten znesek v celoti prenesti v leto 2009,

– da morajo ne glede na to skupine porabiti dodatna sredstva pred koncem marca 2009, vsi neuporabljeni zneski pa se povrnejo v proračun Parlamenta; in da je treba zato

– uporabo teh dodatnih sredstev je treba upoštevati v povezavi z zaključkom poslovnih knjig za prvo polovico leta 2009, saj so volilna leta razdeljena v dve šestmesečni obdobji (D(2009)28076 z dne 15. junija 2009);

90. opozarja, da je predsednik na seji predsedstva dne 16. junija 2009 „zaskrbljeno ugotovil, da je udeležba na teh volitvah splošno gledano padla na 43,2 %, o čemer mora (...) naslednje predsedstvo temeljito razmisliti“ (PE 426.193/BUR);

Zaključek računovodskih izkazov – brez razprave?

91. ugotavlja, da je predsednik revidirana poročila o uporabi sredstev, ki so jih predložile politične skupine, v skladu s členom 2.7.3 pravil o uporabi sredstev iz proračunske postavke 4 0 0 0 8. julija 2009 posredoval Odboru za proračunski nadzor (pismo 311812);

92. poudarja, da je generalni sekretar v svojem sporočilu članom predsedstva z dne 15. junija 2009 (D(2009)28076) navedel, da „so revizorji v vseh poročilih brez pridržkov potrdili, da so predloženi računovodski izkazi v skladu s pravili“;

93. ugotavlja, da se je predsedstvo na seji dne 16. junija 2009 (zapisnik seje z dne 16. junija 2009, PE 426.193/BUR):

-       ob obravnavi sklepa o zaključku računovodskih izkazov političnih skupin za leto 2008 seznanilo in odobrilo dokumente, ki so jih predložile skupine,

-       - ob obravnavi sklepa o zaključku poslovnih knjig skupine ITS odobrilo zaključke iz sporočila generalnega sekretarja v zvezi s tem,

-       naročilo generalnemu sekretarju, naj pripravi končni znesek terjatev do enega od poslancev in izvede vse potrebne zakonske ureditve;

94. opozarja, da mora v skladu s členom 2.2.3 pravil o uporabi sredstev iz proračunske postavke 4 0 0 0 vsaka skupina vzdrževati sistem notranje kontrole;

Evropske politične stranke

95. ugotavlja, da so bila v letu 2008 sredstva iz proračunske postavke 4 0 2 0 uporabljena, kot sledi:

 

 

 

 

EUR

Izvrševanje proračuna 2008 v okviru dogovora

Stranka

Lastna sredstva

Skupni znesek subvencij EP

Skupni prihodki

Subvencije v % upravičenih odhodkov (maks. 85 %)

PPE

1.169.574,08

3.354.754,00

4.524.328,08

79%

PSE

859.853,00

3.027.647,00

3.887.500,00

82%

ELDR

420.721,36

1.115.665,00

1.536.386,36

83%

EFGP

272.909,63

641.534,00

914.443,63

70%

GE

176.454,75

536.539,11

712.993,86

76%

PDE

78.746,17

407.693,22

486.439,39

83%

AEN

36.619,20

206.376,01

242.995,21

85%

ADIE

80.187,00

303.051,35

383.238,35

85%

EFA

65.390,25

226.600,00

291.990,25

83%

EUD

50.094,08

153.821,06

203.915,14

85%

Skupaj

3.210.549,52

9.973.680,75

13.184.230,27

80%

96. ugotavlja, da je predsedstvo na seji dne 17. junija 2009 brez razprave odobrilo končna poročila o izvajanju ustreznih programov dejavnosti in računovodske izkaze sedmih od desetih političnih strank (zapisnik seje z dne 17. junija 2009, PE 426.231/BUR);

97. ugotavlja tudi, da je generalni sekretar v svojem sporočilu članom predsedstva (D(2009)30444 z dne 15. junija 2009) posredoval naslednje informacije:

"8. V splošnem poročila o dejavnosti strank ustrezajo programom dejavnosti, ki so jih predložile, ko so zaprosile za dodelitev sredstev. Stranke so izvedle spremembe glede na prvotne programe, zlasti kar zadeva teme, datume in kraje sestankov ali konferenc. Vendar pa te spremembe ne vplivajo na bistvo programov dejavnosti in jih je treba sprejeti, da se strankam omogoči potrebna prilagodljivost za odziv na spreminjajoče se politično ozračje med letom. Stranke so s prerazporeditvami spremenile tudi začasne proračune

...

10. Revizorji so v vseh poročilih brez pridržkov potrdili, da so bili predloženi računovodski izkazi v skladu z bistvenimi zakonskimi predpisi uredbe (ES) št. 2004/2003 in da so prikazovali resnično in zanesljivo podobo stanja političnih strank ob koncu proračunskega leta 2008“;

98. ugotavlja, da je predsedstvo na seji dne 14. septembra 2009 odobrilo končna poročila o izvajanju ustreznih programov dejavnosti in računovodske izkaze treh političnih strank, katerih poročila niso bila na voljo na seji predsedstva dne 17. junija 2009, in sicer ADIE (Združenje neodvisnih demokratov v Evropi), AEN (Združenje za Evropo narodov) in EUD (EU demokrati) (zapisnik seje z dne 14. septembra 2009, PE 426.393/BUR);

99. prav tako ugotavlja, da je predsedstvo ugotovilo, da je moral odredbodajalec od treh navedenih strank izterjati znesek 90.604,58 EUR, pri tem pa upoštevati končni znesek donacij, ki bodo dodeljene tem strankam;

100. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja na odstavek 96 resolucije z dne 23. aprila 2009 o spremljanju ugotovitev iz poročila notranjega revizorja o izvajanju pravil glede prispevkov političnim strankam na evropski ravni(24) in sklicevanjem na tri ukrepe, ki so bili "opuščeni";

101. opozarja, da je „treba zagotoviti kar največjo preglednost in finančni nadzor političnih strank na evropski ravni, ki so financirane iz splošnega proračuna Evropske unije“, kakor je navedeno v uvodni izjavi 11 uredbe (ES) št. 2004/2003(25);

102. poudarja, da "čimvečje preglednosti" ni mogoče doseči brez (i) doslednega izvajanja zlasti vpeljave vzorčne strukture za opis dejavnosti programa in za končna poročila o dejavnosti ter (ii) zadostnih naknadnih kontrol donacij na kraju samem, ki jih opravi odredbodajalec;

103. ne more razumeti, kako lahko predsedstvo izpolni svojo dolžnost iz členov 209(2) („odloča o ukinitvi ali zmanjšanju finančne podpore in vrnitvi zmotno izplačanih zneskov“) in 209(3) („odobri poročilo o finančnih dejavnostih in končni izkaz stanja upravičenih političnih strank“) poslovnika, ne da bi vpeljalo zgoraj navedene vzorčne strukture, ki so bistvenega pomena za izvedbo preglednega postopka ocenjevanja in plačila;

Evropske politične ustanove

104. ugotavlja, da so bila v letu 2008 sredstva iz proračunske postavke 4 0 3 0 uporabljena, kot sledi:

Proračunska postavka 4030 – izvrševanje v proračunskem letu 2008 (v EUR)

Ustanova

Okrajšava

Lastna sredstva

Končna donacija

Skupni prihodki

Subvencije v % upravičenih odhodkov (maks. 85 %)

Center za evropske študije

CEE

262.293

1.344.892

1.607.184

84%

Fundacija za evropske progresivne študije

FEPS

221.835

1.208.436

1.430.271

85%

Evropski liberalni forum

ELF

39.315

172.187

211.502

81%

Zeleni evropski inštitut

GEI

48.442

270.836

319.278

85%

Transform Europe

TE

23.800

147.090

170.890

85%

Inštitut evropskih demokratov

IED

18.079

101.108

119.188

85%

Europa Osservatorio Sulle Politiche Dell'unione

EUROPA

61.901

232.900

294.801

84%

Center Maurits Coppieters

CMC

21.881

106.608

128.489

83%

Združenje neodvisnih demokratov v Evropi

FPED

16.635

120.501

137.136

85%

Fundacija za demokracijo EU*

FEUD

 

 

 

 

Skupaj

 

714.181

3.704.558

4.418.739

84%

 

 

 

 

 

 

*: končno poročilo še ni odobreno

 

 

 

 

 

105. ugotavlja, da je predsedstvo na seji 17. junija 2009 odobrilo končna poročila o izvajanju programov dejavnosti in računovodske izkaze šestih od takrat desetih ustanov in ugotovilo, da mora odredbodajalec od Inštituta evropskih demokratov izterjati presežek v znesku 85.437,44 EUR ter plačati znesek 482.544,35 EUR preostalim petim ustanovam (zapisnik seje z dne 17. junija 2009, PE 426.231/BUR);

106. ugotavlja tudi, da je generalni sekretar v svojem sporočilu članom predsedstva (D(2009)31289 z dne 15. junija 2009) posredoval naslednje informacije:

"9. Marca 2008, tik pred iztekom roka za predložitev vlog za donacije, je na informativnem sestanku z odgovornimi službami sekretariata večina ustanov dejala, da ne more predložiti podrobnega delovnega programa, npr. s krajem, datumom in temo konference ali točnim predmetom študije. Zaradi tega ni bilo mogoče preveriti, ali se izvedene dejavnosti ujemajo z delovnimi programi, navedenimi v vlogi za donacijo. V primerih, v katerih je bila vloga dokaj podrobna, so bile večkrat ugotovljene večje spremembe, saj je bilo npr. več dogodkov opuščenih ali pa so bile zamenjane teme študij.

10. Ker gre za prvo proračunsko leto financiranja in so bile ustanove prejemnice ustanovljene pred kratkim, se predlaga odobritev končnih poročil. Kljub temu pa bi bilo smiselno, če bi predsedstvo pozvalo predsednika, naj v svojem pismu o zaključku proračunskega leta 2008 opomni ustanove, da je treba v prihodnje izboljšati oblikovanje delovnih programov in da je treba vse spremembe med letom upravičiti v končnih poročilih.

...

12. Revizorji so v vseh poročilih brez pridržkov potrdili, da so bili predloženi računovodski izkazi v skladu z bistvenimi zakonskimi predpisi uredbe (ES) št. 2004/2003 in da so prikazovali resnično in zanesljivo podobo stanja političnih ustanov ob koncu proračunskega leta 2008“;

107. ugotavlja, da je predsedstvo na seji dne 14. septembra 2009 odobrilo končna poročila o izvajanju programov dejavnosti in računovodske izkaze treh od štirih evropskih političnih ustanov, ki niso uspele poslati poročil v obravnavo na seji 17. junija 2009 (Evropski liberalni forum – ELF, Transform Europe – TE in Združenje neodvisnih demokratov v Evropi – FPED) (zapisnik seje z dne 14. septembra 2009 in obvestilo članom predsedstva D(2009)40444 z dne 9. septembra 2009);

108. ugotavlja tudi, da je predsedstvo ugotovilo, da mora odredbodajalec izterjati presežke v znesku 15.144,39 EUR od ustanove ELF in 32.178,58 EUR od ustanove FPED ter ustanovi TE plačati znesek 21.965,56, svojo odločitev v zvezi z zaključkom računovodskih izkazov za ustanovo FEUD pa preložilo na poznejši sestanek;

109. v celoti podpira ustanavljanje evropskih političnih strank in evropskih političnih ustanov ter njihove dejavnosti; meni, da je popolna preglednost pri finančnem poslovodenju strank in ustanov ter pri izpolnjevanju predvidenih rezultatov za evropske državljane bistvenega pomena;

110. meni, da podatki, posredovani organu za razrešnice, ne dajejo prepričljivega zagotovila o učinkovitem delovanju sistemov notranje kontrole ter da podatki in dokumentacija, ki so jo predložile stranke in ustanove, ne zadoščajo za izpolnitev upravičenih pričakovanj državljanov in davkoplačevalcev glede preglednosti; pričakuje, da bodo odredbodajalci vzpostavili program naknadne kontrole, ki je eden glavnih pogojev za pridobitev zagotovila;

111. pozdravlja dejstvo, da je služba za notranjo revizijo začela z naknadnim pregledom izvajanja svojih priporočil iz leta 2007 in da bo novo poročilo vključevalo tudi pregled evropskih političnih ustanov;

Izvajanje statutov za poslance in pomočnike

112. ugotavlja, da je predsedstvo s sklepom z dne 14. septembra 2009 ustanovilo začasno skupino za ocenjevanje izvajanja statutov za poslance in pomočnike pod vodstvom podpredsednice Dagmar Roth-Behrendt, ki bo poskusila poiskati rešitve za nastale praktične težave;

113. pozdravlja to pobudo in opozarja, da je treba prilagoditi upravne postopke in sedanje predpise, pri tem pa upoštevati morebitno tveganje izgube ugleda in finančna tveganja ter se izogniti neupravičenim dodatnim stroškom;

114. pričakuje, da je generalni sekretar opredelil tveganja, povezana z novimi shemami, stroške upravljanja in nadzor, potreben za obvladovanje teh tveganj;

Prosta delovna mesta

115. pričakuje od generalnega sekretarja, da bo naredil vse kar je treba za to, da prosta delovna mesta ne ostanejo nezapolnjena dlje od strogega obdobja največ treh mesecev, s čimer bi izdatno prispeval k izboljševanju storitev za poslance, saj bi osebju omogočil opravljanje kakovostnega dela v skladu s pričakovanji;

116. poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi, da bodo obvestila o prostih delovnih mestih vodij enot in višjih delovnih mestih odprta tudi za uradnike iz drugih institucij EU;

Nepremičninska politika

117. ponavlja svojo zahtevo, naj Parlament sprejme dolgoročno strategijo za nepremičnine in stavbe; ponovno opozarja na svojo zahtevo iz odstavka 30 resolucije z dne 22. oktobra 2009 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament, Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti, Oddelek V – Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – Odbor regij, Oddelek VIII – Varuh človekovih pravic, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov; poudarja predvsem, da je treba v okviru te strategije za nepremičnine in stavbe upoštevati tudi naraščajoče stroške vzdrževanja, ki nastanejo z nakupom stavb, in srednjeročno večjo potrebo po obnovi; poudarja. da mora strategija nepremičnin in stavb zagotavljati trajnost proračuna Parlamenta; poudarja, da je treba tudi upoštevati zahteve, nastale z začetkom veljave Lizbonske pogodbe, in pričakuje, da bo seznanjen z rezultati;

118. v zvezi z informacijskimi pisarnami poziva Komisijo in Parlament k sklenitvi dogovora o srednjeročni in dolgoročni nepremičninski politiki, z načrtovanjem, usmerjenim v prihodnost, in jasno opredeljuje zlasti postopke za nakup nepremičnin, vlogo zadevne institucije obdobja odplačila; poudarja, da je takšen dogovor tem bolj nujen, ker Komisija in Parlament v zvezi z informacijskimi pisarnami trenutno dajeta prednost različnim oblikam financiranja;

Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

119. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Mednarodna organizacija za standardizacijo Parlamentu podelila certifikat ISO (ISO 14001:2004) za njegove sisteme okoljskega ravnanja v treh krajih dela;

120. pozdravlja dejstvo, da je Parlament:

– prva evropska institucija, ki je prejela ta certifikat za vse svoje tehnične in upravne dejavnosti,

– v zadnjih treh letih zmanjšal porabo plina in goriva za skoraj 25 %,

– sklenil, da bo v treh krajih dela uporabil 100-odstotno okolju prijazno električno energijo, s čimer mu je uspelo zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida (CO2) za 17 %, ter da

– reciklira, kompostira ali ponovno uporabi več kot 50 % vseh odpadkov;

121. poziva generalnega sekretarja, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi na vseh ravneh povečal razumevanje potrebe po preprečevanju ustvarjanja nepotrebnih odpadkov nasploh, zlasti kar zadeva količino papirnate dokumentacije, proizvedene – a ne uporabljene – za različne sestanke, zlasti ob upoštevanju velikih prizadevanj na področju gospodarstva in financ, namenjenih razvoju digitalne infrastrukture; zato predlaga, da se izboljša uporaba obstoječe digitalne opreme Parlamenta;

122. pričakuje, da bodo praviloma vsi organi za odločanje pri sprejemanju vseh odločitev v zvezi med drugim tudi s stavbami (vključno z izolacijo, geotermično energijo, biogorivi in fotovoltaičnimi paneli), prevozom in oskrbo pisarn, posebno pozornost namenili okoljskim zahtevam;

123. priporoča, da se Parlament – kakor je že v navadi v nekaterih državah članicah – pridruži pri povrnitvi stroškov osebju za javni prevoz med bivališčem in krajem dela v zameno za izgubo pravice dostopa do garaž Parlamenta, saj bi se s takšnim sistemom zmanjšalo število avtomobilov, ki vsako jutro pripeljejo v Bruselj, ter posledično tudi izpust ogljikovega dioksida;

124. povsem podpira načelo večjezičnosti in je seznanjen s sklepom Parlamenta z dne 24. oktobra 2007(26) o vnovičnem začetku prevajanja celotnih dobesednih zapisov sej v vse uradne jezike in dodatnimi odhodki v višini 14 840 000 EUR; zahteva izvedbo analiz načinov opredelitve uporabe različnih jezikovnih različic dobesednih zapisov sej;

125. meni, da bi morala ekipa EMAS delovati neodvisno in imeti na voljo dovolj finančnih sredstev za izvajanje svojih dejavnosti; poziva ekipo EMAS, naj posreduje svoje letno poročilo predsedniku Odbora za proračunski nadzor;

126. izraža zaskrbljenost zaradi ponavljajočih se primerov manjših prekrškov v prostorih Parlamenta; zahteva, da generalni sekretar tej zadevi nameni posebno pozornost, da bi znižal število prekrškov;

Promet

127. ugotavlja, da so ogljikovi izpusti vseh avtomobilov, ki jih je kupil Parlament leta 2009, presegali povprečje novih avtomobilov, ki so tega leta prišli na tržišče Unije; se zaveda naraščajočega števila sedaj razpoložljivih visoko zmogljivih avtomobilov, vključno s hibridnimi, katerih izpusti so pod povprečjem;

128. poziva pristojne organe, naj do 31. decembra 2010 zamenjajo celotni vozni park parlamenta, namenjen izvajanju protokola in predstavitvam, z vozili, ki ne presegajo povprečja Unije za zadnje leto, za katerega so na voljo številke Komisije, pravico do uporabe teh vozil pa pridržijo za predsednika, predsednike političnih skupin in visoke obiskovalce, ter zagotovijo, da bodo do tega datuma avtomobili, ki so na razpolago poslancem v Bruslju in Strasbourgu, v skladu z evropskim emisijskim standardom 5;

129. je presenečen, da je za večino avtomobilov, kupljenih leta 2008 veljalo, da so najbolj okolju prijazni avtomobili, ki ustrezajo potrebam uporabnikov; spodbuja Parlament, naj poslance nagovarja k uporabi javnega prevoza in naj ponovno preuči ponudbo izposoje koles, namenjenih prevozu po Bruslju, in jo razširi; poleg tega zahteva, da Parlament med plenarnimi zasedanji v Strasbourgu vzpostavi lastno izposojo koles z zadostnim številom koles;

Usklajevanje študij

130. ugotavlja, da je leta 2008 GD IPOL namenil 7,1 milijona EUR, GD EXPO pa 499.423 EUR za zunanje študije (odgovor na vprašanje 24); poziva pristojne službe, naj pred izdajo naročila za novo študijo preverijo, ali je podobna študija morda že na voljo in/ali jo je opravila druga institucija EU;

131. poziva generalnega sekretarja, naj stopi v stik z drugimi institucijami EU, da se vzpostavi osrednja podatkovna zbirka izvedenih študij, do katere bo imela dostop tudi širša javnost;

Dostop do podatkovnih zbirk

132. ugotavlja, da so skupni stroški naročnin na komercialne elektronske informacijske storitve v letu 2008 znašali 804.987 EUR, v letu 2009 pa 970.484 EUR; poziva pristojne službe, naj pri podaljševanju pogodb izboljšajo pogoje za dostop in s tem omogočijo, da več uporabnikov, tudi poslanci, izkoristi prednosti informacijskih storitev.

Povračilo stroškov, povezanih z obiski sponzoriranih skupin

133. zahteva, da se stroški, nastali v okviru obiska sponzorirane skupine, vodji skupine vedno povrnejo z bančnim nakazilom in ne v gotovini; zahteva še, da Parlament povrne dejanske stroške na podlagi predloženih dokazil; poleg tega zahteva, da Parlament izvede študijo, da bi ugotovil, ali je za povračilo potnih stroškov, ki jih imajo uradne skupine obiskovalcev, bolj primeren sistem pavšalnega zneska glede na različne izhodiščne točke in cilje obiskov, ali pa bi bil za te skupine morebiti ustreznejši sistem povračila dejanskih stroškov – ob določitvi zgornje meje.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

4

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Chris Davies, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan

(1)

     UL L 71, 14. 3. 2008.

(2)

     UL C 273, 13. 11. 2009, str. 1.

(3)

     UL C 127, 5. 6. 2009, str. 1.

(4)

     UL C 269, 10. 11. 2009, str. 1.

(5)

     UL C 273, 13. 11. 2009, str. 122.

(6)

     UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

     PE 349.540/Bur/ann/fin.

(8)

     UL C 27 E, 31. 1. 2008, str. 225.

(9)

     Pobuda za preglednost v Evropi na naslovu http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(10)

   UL L 71, 14. 3. 2008.

(11)

   UL C 273, 13. 11. 2009, str. 1.

(12)

   UL C 127, 5. 6. 2009, str. 1.

(13)

   UL C 269, 10. 11. 2009, str. 1.

(14)

   UL C 273, 13. 11. 2009, str. 122.

(15)

   UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(16)

   PE 349.540/Bur/ann/fin.

(17)

   UL C 27 E, 31. 1. 2008, str. 225.

(18)

   Pobuda za preglednost v Evropi na naslovu http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(19)

    Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002, ki določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti. (UL L 357, 31.12.2002, str.1)

(20)

   na voljo na naslovu: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf

(21)

   Glej tudi: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf

(22)

   Na voljo na naslovu: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091118ATT64756/20091118ATT64756EN.pdf

(23)

   Glej tudi: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf

(24)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64976/20091120ATT64976EN.pdf

(25)

   Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

(26)

   Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o spremembi člena 173 in vstavitvi člena 173a poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednih zapisih in avdiovizualnih zapisih sej (UL C 263 E 16.10.2008, str. 409).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov