ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο

26.3.2010 - (C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Ryszard Czarnecki


Διαδικασία : 2009/2070(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0096/2010

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II - Συμβούλιο

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008[1],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 – Τόμος I (C7-0174/2009)[2],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[3],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[4],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 314, παράγραφος 10, καθώς και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5] και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου[6],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[7],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7‑0096/2010),

1.  αναβάλλει την απόφασή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008[8],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 – Τόμος I (C7-0174/2009)[9],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[10],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[11],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 314, παράγραφος 10, καθώς και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[12] και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου[13],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)[14],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 με παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II – Συμβούλιο[15],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7‑0096/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αγνοεί τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση της "συμφωνίας κυρίων" του 1970 που επικαλείται το Συμβούλιο αλλά η οποία πρακτικά ουδέποτε υπεγράφη από το Κοινοβούλιο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι "οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και πώς διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους ανατίθεται"[16],

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, προβλέπεται να αποκτήσει το Συμβούλιο επιχειρησιακό δυναμικό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΑΑ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ[17] του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ, και ότι η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ[18], παρέχει προνόμια και ασυλίες στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ και δίδει επιχειρησιακή εξουσία στο Συμβούλιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο[19] και η απόφαση του Συμβουλίου 2001/80/ΚΕΠΠΑ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[20] ορίζουν ότι οι δαπάνες που αφορούν την απόσπαση στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου,

1.  σημειώνει ότι, το 2008, το Συμβούλιο διέθετε πιστώσεις υποχρεώσεων που ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 743 εκατ. ευρώ (2007: 650 εκατ. ευρώ), με ποσοστό εκτέλεσης 93,31%, σημαντικά υψηλότερο του 2007 (81,89%), αλλά πάντα κατώτερο του μέσου όρου των άλλων οργάνων (95,67%)·

2.  επαναβεβαιώνει τη θέση που έλαβε στην απόφασή του της 25ης Απριλίου 2002 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2000[21], σύμφωνα με την οποία "[...] παραδέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν· φρονεί ότι, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης των δαπανών λειτουργικού χαρακτήρα, οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του διοικητικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, καθώς και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η εμβέλεια αυτής της ρύθμισης, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι παραδοσιακές διοικητικές δαπάνες από τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες σε αυτούς τους νέους τομείς πολιτικής"·

3.  θεωρεί ότι, έχοντας υπόψη τις αυξήσεις σε διοικητικές δαπάνες και ιδίως λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

4.  απορρίπτει την άποψη του Συμβουλίου ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούσαν ήταν το αποτέλεσμα "συμφωνίας κυρίων" (ψήφισμα που κατεγράφη στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1970)· θεωρεί τη συμφωνία κυρίων μη δεσμευτικό έγγραφο και την ερμηνεία που δίδει σε αυτή το Συμβούλιο υπερβολικά ευρεία· φρονεί ότι η διοργανική συμφωνία είναι η έγκυρη νομική βάση στην περίπτωση αυτή·

5.  θεωρεί ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελούν δύο χωριστές διαδικασίες και ότι η "συμφωνία κυρίων" μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κατάρτιση των αντίστοιχων τμημάτων τους στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να απαλλάσσει το Συμβούλιο από την ευθύνη του να αποδίδει πλήρη λογαριασμό στους πολίτες για τα κονδύλια που του διατίθενται·

6.  εκτιμά ότι η απαλλαγή του 2008 λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν πρέπει να οριστεί με σαφήνεια μία επίσημη συμφωνία για τη διαδικασία απαλλαγής για τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία χάρη στην πλήρη διαφάνεια, και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την υποβολή στο Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της διαδικασίας απαλλαγής για το 2008, συγκεκριμένων, λεπτομερών και ολοκληρωμένων σχεδίων για τη στελέχωση και την οργανωτική και ελεγκτική διάρθρωση της ΕΥΕΔ, περιλαμβανομένων του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, του Κέντρου Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού της ΓΓΣ, της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας που εργάζεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στα οποία θα εμφαίνονται ειδικότερα η αύξηση και η κατανομή του προσωπικού και οι προβλεπόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις, και να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις·

7.  επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να εγκαταλείψει την προσκόλλησή του σε ξεπερασμένες και μυστικές διαδικασίες όσον αφορά την απαλλαγή και, αντίθετα, να συμμετάσχει με όλα τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επίτευξης των υψηλοτέρων δυνατών προτύπων δημόσιου ελέγχου και διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση δημόσιων πόρων·

8.  καταδικάζει το Συμβούλιο για την τυπική και μόνο συμμετοχή του στη διαδικασία απαλλαγής, περιλαμβανομένης της άρνησής του να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις περί απαλλαγής· πιστεύει ότι αυτό δείχνει περιφρόνηση προς το ρόλο του Κοινοβουλίου στη χορήγηση απαλλαγής και προς το δικαίωμα των πολιτών να δουν όλους εκείνους που ευθύνονται για τη χρησιμοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψη ότι τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο ευθύνονται ουσιαστικά για το 80% περίπου των πραγματικών δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης·

9.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει κάθε χρόνο να είναι παρόν στο Κοινοβούλιο για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

10. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα, το Συμβούλιο δεν υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Κοινοβούλιο, επικαλούμενο την απουσία σχετικής απαίτησης στο δημοσιονομικό κανονισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να είναι περισσότερο υπόλογο έναντι του ευρέος κοινού και των φορολογουμένων[22], να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του και να τη διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο, όπως προτείνει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα (παράγραφοι 44 και 45)[23] , αρχίζοντας με την έκθεση για το 2009 που πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου 2010·

11. καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές, να ορίσουν μια ετήσια διαδικασία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους· σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, θα πραγματοποιεί επίσημη συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή αντιπροσωπεία αυτής της επιτροπής την οποία θα απαρτίζουν ο πρόεδρος, οι συντονιστές και ο εισηγητής, προκειμένου να παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· προτείνει, εξάλλου, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής να ενημερώνει συστηματικά και με τον κατάλληλο τρόπο την εν λόγω επιτροπή για την πρόοδο των συγκεκριμένων συζητήσεων·

12. χαιρετίζει, επιπλέον, ως θετικό το γεγονός ότι η ισπανική προεδρία προσφέρθηκε, στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2010, να προχωρήσει σε αναθεώρηση του άτυπου διακανονισμού που διέπει την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, και ζητεί να περιληφθεί σχετική δέσμευση στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας δημοσιονομικής περιόδου μετά το 2013, ενώ οι συζητήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2010·

13. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση που διατύπωσε στην παράγραφο 12 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007[24] για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005, η οποία ανέφερε τα εξής: "ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 42 της Διοργανικής Συμφωνίας [...], τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, αν χρειασθεί, όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας"·

14. αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προβλέψει διάφορες διαδικασίες για να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου και να το ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο κατ’ εφαρμογήν του σημείου 43 της διοργανικής συμφωνίας, περιορίζεται σε μια περιγραφή κοινών θέσεων της ΚΕΠΠΑ, κοινών δράσεων και εκτελεστικών αποφάσεων και περιέχει ελάχιστες πληροφορίες για τις δημοσιονομικές πτυχές, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για τη διαδικασία απαλλαγής·

15. ζητεί από το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει, πριν το Κοινοβούλιο λάβει απόφαση για την απαλλαγή, ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009:

–  έχει κλείσει όλους τους εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς του σύμφωνα με τις συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή του Συμβουλίου,

–  έχει βελτιώσει την εξακρίβωση των τιμολογίων μετά τις συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή του Συμβουλίου,

–  έχει δημοσιεύσει όλες τις διοικητικές αποφάσεις που χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για γραμμές του προϋπολογισμού,

–  έχει διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή του την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, όπως απαιτείται από το άρθρο 60, παράγραφος 7, του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την πρακτική που έχουν υιοθετήσει πλέον όλα τα άλλα θεσμικά όργανα,

–  έχει εξηγήσει πλήρως την ανάγκη μεταφοράς χρημάτων από μια γραμμή σε άλλη εντός του προϋπολογισμού του Συμβουλίου,

–  έχει παράσχει γραπτές απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις που θέτουν η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και ο εισηγητής του,

–  είναι διαθέσιμο και πρόθυμο να παράσχει προφορική εξήγηση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, βάσει αυτών των γραπτών απαντήσεων, σε περίπτωση που αυτή ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις·

16. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να του παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση των δαπανών, στα πλαίσια του Τίτλου 3 (Δαπάνες που απορρέουν από τις δράσεις του οργάνου σε ειδικές αποστολές), ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εξακριβώσει εάν όλες οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη διοργανική συμφωνία και ότι καμία από αυτές δεν είναι επιχειρησιακής φύσεως·

17. ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας του κόστους που προκύπτει από τις δραστηριότητες, ιδίως τις αποστολές που πραγματοποιούνται από τους ειδικούς αντιπροσώπους, και ζητεί λεπτομερή ανάλυση των δαπανών των ειδικών αντιπροσώπων και του προϋπολογισμού των αποστολών τους·

18. ερωτά το Ελεγκτικό Συνέδριο για ποιο λόγο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2008 σχετικά με το Συμβούλιο, δεν γίνεται μνεία στα μη επιλυθέντα προβλήματα, όπως τονίζεται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009·

19. επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 11.10 της ετήσιας έκθεσής του για το 2008 σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά στη συνεχιζόμενη (2005-2008) εγγραφή υπερβολικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το SESAME (Secured European System for Automatic Messaging)· λαμβάνει γνώση της απάντησης του Συμβουλίου και της πρόθεσής του να βελτιώσει το συντονισμό των δομών διαχείρισης μείζονων έργων που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου το 2008 (οκτώ δημοσιονομικοί έλεγχοι και ένας μικτός έλεγχος), καθώς και για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των συστάσεων έγιναν αποδεκτές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημείωμα για το θέμα αυτό που υποβλήθηκε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ήταν μάλλον γενικού χαρακτήρα και ζητεί λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου, δεδομένου ότι χωρίς αυτές θα ήταν αδύνατη η χορήγηση απαλλαγής·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και δημοσιονομικού ελέγχου (SAP) που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και επέτρεψε την πραγματοποίηση δημοσιονομικών εξοικονομήσεων και βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα και για τα τρία συμμετέχοντα όργανα (Συμβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Δικαστήριο)·

22. επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με την ενοποίηση της οργάνωσης μετά τις διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007, και συγκεκριμένα την κεντρική οργάνωση των μεταφραστικών τμημάτων και την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη· χαιρετίζει επίσης την καθιέρωση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας και ιδιωτικής ζωής· σημειώνει, ωστόσο, το χαμηλό βαθμό πλήρωσης των θέσεων στο οργανόγραμμα (κατά μέσο όρο 90%· το 2007, 86%)·

23. λαμβάνει γνώση της αξιοσημείωτης αύξησης στις προκαταβολές για το κτίριο Residence Palace (70 εκατομμύρια ευρώ αντί των προβλεπόμενων 15 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την επακόλουθη μείωση του συνολικού κόστους της αγοράς) που κατέστη δυνατή λόγω της συνολικής υποχρησιμοποίησης του προϋπολογισμού (ποσοστό εκτέλεσης 85,7%) και ζητεί στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις να αναλύεται λεπτομερώς η πολιτική ακινήτων ώστε να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Λόγοι αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής

24. Η απουσία προόδου στην πλειοψηφία των ζητημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 25ης Νοεμβρίου 2009 και που επαναλαμβάνονται στην παράγραφο 15 του παρόντος ψηφίσματος:

      –  το κλείσιμο όλων των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών του Συμβουλίου,

      –  η βελτίωση της εξακρίβωσης των τιμολογίων μετά τις συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή του Συμβουλίου,

      –  η δημοσίευση όλων των διοικητικών αποφάσεων όταν χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για γραμμές του προϋπολογισμού,

      –  η διαβίβαση στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή του της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του, όπως απαιτείται από το άρθρο 60, παράγραφος 7, του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την πρακτική που έχουν υιοθετήσει τώρα όλα τα άλλα θεσμικά όργανα,

      –  η πλήρης εξήγηση της ανάγκης μεταφοράς χρημάτων από μια γραμμή σε άλλη εντός του προϋπολογισμού του Συμβουλίου,

      –  η παροχή γραπτών απαντήσεων σε σχετικές ερωτήσεις που θέτουν η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και ο εισηγητής του,

      –  τη διαθεσιμότητα και προθυμία του Συμβουλίου να παράσχει προφορική εξήγηση στην αρμόδια επιτροπή του, βάσει αυτών των γραπτών απαντήσεων, σε περίπτωση που αυτή ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις·

Περαιτέρω δράσεις προς ανάληψη και έγγραφα προς υποβολή στο Κοινοβούλιο

25. Το Συμβούλιο πρέπει να προσκομίσει πριν από την 1η Ιουνίου 2010:

–   έκθεση όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 15 του παρόντος ψηφίσματος, που παρατίθενται ανωτέρω·

–   έκθεση σχετικά με το σύστημα λογιστικής του Συμβουλίου που θα καταδεικνύει την κίνηση κάθε εκκρεμούς λογαριασμού για τα τελευταία τρία χρόνια (2007 έως 2009)·

–              χωριστά από την έκθεση που συνοψίζει τους πραγματοποιηθέντες εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, η οποία διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, την πλήρη ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή του, όπως προβλέπει το άρθρο 86, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού·

26. ζητεί, προκειμένου να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο, έως την 1η Ιουνίου 2010 να προσκομισθούν τα ακόλουθα έγγραφα και να απαντηθούν οι ερωτήσεις:

(α)  αναφορικά με το Κεφάλαιο 22 - Επιχειρησιακά έξοδα – θέση 2 2 0 0: το κείμενο της απόφασης αριθ. 190/2003 και η σχετική απόφαση αναφορικά με τα έξοδα ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ - πλήρης εξήγηση της ανάγκης μεταφοράς χρημάτων από μια θέση σε άλλη εντός του προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

(β)  αναφορικά με το Κεφάλαιο 22 - Επιχειρησιακά έξοδα – θέση 2 2 0 2: πόσα χρήματα έχουν διατεθεί για τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 56/2004 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπροσώπου για τη διερμηνεία, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα·

(γ)  αναφορικά με το Κεφάλαιο 22 - Επιχειρησιακά έξοδα – θέση 2002: αντίγραφο της απόφασης 56/2004·

(δ)  αναφορικά με το Κεφάλαιο 22- Επιχειρησιακά έξοδα – θέση 2002: σε ποια γραμμή του προϋπολογισμού και ποιο ποσό μεταφέρθηκε από τη γραμμή αυτή στα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

 • [1]  ΕΕ L 71, 14.3.2008.
 • [2]  ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 122.
 • [5]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [6]  Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230, 28.8.2002, σ. 7).
 • [7]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
 • [8]  ΕΕ L 71, 14.3.2008.
 • [9]  ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ C 269, 10.11.2006, σ. 1.
 • [11]  ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 122.
 • [12]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [13]  Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230, 28.8.2002, σ. 7)
 • [14]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
 • [15]  ΕΕ L 19, 23.1.2010, σ. 9.
 • [16]  Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm
 • [17]  ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 68.
 • [18]  ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 125.
 • [19]  ΕΕ L 57, 2.3.2000, σ. 1.
 • [20]  ΕΕ L 27, 30.1.2001, σ. 7.
 • [21]  ΕΕ L 158, 17.6.2002, σ. 66.
 • [22]  ΕΕ L 88, 31.3.2009, σ. 19.
 • [23]  Εγκριθέν κείμενο, ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 1.
 • [24]  ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 21.