Menettely : 2009/2070(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0096/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0096/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Äänestysselitykset
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

MIETINTÖ     
PDF 154kWORD 88k
26.3.2010
PE 430.312v03-00 A7-0096/2010

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008 – Nide I (C7‑0174/2009)(2),

–   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2008 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 ja toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 190/2003 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta(6),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0096/2010),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(8),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008 – Nide I (C7‑0174/2009)(9),

–   ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2008 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 ja toimielinten vastaukset(10),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(11),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(12) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 190/2003 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta(13),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(14),

–   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka II – Neuvosto(15),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0096/2010),

A. ottaa huomioon, että neuvosto jättää huomiotta parlamentin pyynnöt saada tarkastella vuonna 1970 tehtyä herrasmiessopimusta, johon neuvosto vetoaa ja jota parlamentti ei itse asiassa ole koskaan allekirjoittanut,

B.  ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän maksamansa verot menevät ja miten poliittiset elimet käyttävät niille uskottua valtaa(16),

C. ottaa huomioon, että Kölnissä 3. ja 4. kesäkuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä neuvostolle annetaan operationaaliset valmiudet Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) vahvistamiseksi,

D. ottaa huomioon, että 23. helmikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/197/YUTP(17) perustettiin hallinnointijärjestelmä (Athene) Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoittamiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, ja että tällä päätöksellä sekä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 28. huhtikuuta 2004 tekemällä päätöksellä(18) Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista myönnetään Athene-järjestelmälle erioikeuksia ja vapauksia sekä neuvostolle operationaalisia toimivaltuuksia,

E.  ottaa huomioon, että neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin sotilasalan asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä 28. helmikuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/178/YUTP(19) sekä Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta 22. tammikuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/80/YUTP(20) säädetään, että sotilasasiantuntijoiden palvelukseen siirtämisestä aiheutuvat kulut otetaan neuvoston talousarvioon,

1.  panee merkille, että vuonna 2008 neuvostolla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 743 miljoonaa euroa (2007: 650 miljoonaa euroa), joiden käyttöaste oli 93,31 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin vuonna 2007 (81,89 prosenttia) mutta alittaa edelleen muiden toimielinten keskiarvon (95,67 prosenttia);

2.  toistaa 25. huhtikuuta 2002 tekemässään päätöksessä vastuuvapaudesta talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2000(21) ilmaisemansa kannan, jonka mukaan "[...] Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta; katsoo, että koska neuvoston hallintobudjetista rahoitettavat menot ovat enenevässä määrin luonteeltaan toiminnallisia ulkoasioiden, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä oikeus- ja sisäasioiden aloilla, tämän järjestelyn soveltamisalaa olisi selkeytettävä erottamalla perinteiset hallintomenot toimintamenoista näiden uusien politiikkojen aloilla";

3.  katsoo, että koska hallintomenot ovat lisääntyneet ja etenkin koska menot voivat olla luonteeltaan toimintamenoja, neuvoston menoja olisi valvottava samalla tavoin kuin muidenkin unionin toimielinten menoja osana vastuuvapausmenettelyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan mukaisesti;

4.  ei hyväksy neuvoston lausumaa, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta ns. herrasmiessopimuksen vuoksi (neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjattu päätöslauselma); katsoo, ettei herrasmiessopimus ole sitova asiakirja ja että neuvosto tulkitsee sitä liian laajentavasti; katsoo, että tässä tapauksessa pätevä oikeusperusta on toimielinten välinen sopimus;

5.  katsoo, että talousarvion valmistelu ja vastuuvapauden myöntäminen talousarvion toteuttamisesta ovat kaksi erillistä menettelyä ja että parlamentin ja neuvoston herrasmiessopimus toistensa talousarvioiden pääluokkien laatimisesta ei saa vapauttaa neuvostoa täydestä tilivelvollisuudesta kansalaisia kohtaan sen käytettävissä olevien varojen osalta;

6.  katsoo, että vuoden 2008 vastuuvapausmenettely osuu ratkaisevaan ajankohtaan, jolloin on laadittava selkeä ja virallinen sopimus uuteen Euroopan ulkosuhdehallintoon sovellettavasta vastuuvapausmenettelystä, jotta pystytään varmistamaan uskottavuus täydellisen seurattavuuden kautta, ja kehottaa neuvostoa huolehtimaan siitä, että se toimittaa parlamentille ennen vuoden 2008 vastuuvapausmenettelyn päättymistä Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöä, organisaatiota ja valvontarakenteita koskevat konkreettiset, yksityiskohtaiset ja kattavat suunnitelmat, jotka kattavat muun muassa myös EU:n sotilashenkilöstön, tilannekeskuksen, neuvoston pääsihteeristön kriisinhallinta- ja suunnittelulinjan, siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa työskentelevän pääsihteeristön henkilöstön ja joista käy ilmi erityisesti henkilöstön määrän kasvu ja jakautuminen sekä talousarviovaikutukset, ja osallistumaan välittömästi budjettivallan käyttäjän kanssa ehdotusten perusteella käytäviin neuvotteluihin;

7.  katsoo, että neuvoston on lakattava pitämästä kiinni vanhentuneista ja vaikeaselkoisista vastuuvapausjärjestelyistä ja sen sijaan pyrittävä kaikkien muiden Euroopan unionin toimielinten tavoin noudattamaan mahdollisimman ankaria julkisen valvonnan ja seurattavuuden vaatimuksia julkisten varojen käytössä;

8.  moittii neuvostoa siitä, että se on osallistunut nihkeästi vastuuvapausmenettelyyn ja kieltäytynyt osallistumasta vastuuvapautta koskeviin parlamentin keskusteluihin; pitää tätä osoituksena siitä, että neuvosto halveksuu vastuuvapauden myöntämiseen liittyvää parlamentin tehtävää ja kansalaisten oikeutta varmistua kaikkien Euroopan unionin varojen käytöstä vastaavien tilivelvollisuudesta, varsinkin kun neuvostossa edustettuina olevien jäsenvaltioiden vastuulla on käytännössä noin 80 prosenttia unionin talousarvion menoista;

9.  toistaa näkemyksensä, että neuvoston olisi oltava läsnä parlamentissa tilintarkastustuomioistuimen esitellessä kerran vuodessa vuosikertomuksensa;

10. pitää valitettavana, että toisin kuin muut toimielimet, neuvosto ei toimita vuotuista toimintakertomusta parlamentille vedoten siihen, ettei varainhoitoasetuksessa vaadita sen toimittamista; kehottaa jälleen neuvostoa julkaisemaan toimintakertomuksensa ja toimittamaan sen parlamentille ollakseen vastuullisempi suurta yleisöä ja veronmaksajia kohtaan(22), kuten parlamentti ehdottaa 19. helmikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä (44 ja 45 kohta)(23); kehottaa aloittamaan vuoden 2009 kertomuksesta, joka on tarkoitus antaa 15. kesäkuuta 2010 mennessä;

11. pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia budjettivallan käyttäjinä luomaan vastuuvapausmenettelyn yhteyteen vuotuisen menettelyn, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa niiden talousarvioista; ehdottaa, että osana tätä menettelyä neuvoston puheenjohtaja yhdessä neuvoston pääsihteerin kanssa tapaa virallisesti talousarvion valvontavaliokunnan tai sen puheenjohtajasta, koordinaattoreista ja esittelijästä koostuvan valtuuskunnan antaakseen tarvittavat tiedot neuvoston talousarvion toteuttamisesta; ehdottaa myös, että asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja antaa valiokunnalle säännöllisesti ja asianmukaisessa muodossa tietoja kyseisistä keskusteluista;

12. panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltio Espanjan 15. maaliskuuta 2010 pidetyssä kokouksessa tekemän myönteisen tarjouksen neuvoston talousarvion toteuttamista koskevaan vastuuvapauteen sovellettavan epävirallisen järjestelyn uudelleentarkastelusta ja kehottaa tekemään asiaa koskevan sitoumuksen varainhoitoasetusta tarkistettaessa, niin että se on voimassa uuden varainhoitokauden alkaessa vuoden 2013 jälkeen; kehottaa aloittamaan keskustelut 15. lokakuuta 2010 mennessä;

13. palauttaa neuvoston mieleen varainhoitovuoden 2005 vastuuvapaudesta 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman(24) 12 kohdassa ilmaisemansa kannan, jonka mukaan se "kehottaa toimimaan mahdollisimman avoimesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla; pyytää neuvostoa varmistamaan, että noudatetaan [toimielinten välisen] sopimuksen 42 kohtaa niin, ettei YUTP:n toimintamenoja esitetä neuvoston talousarviossa; pidättää itsellään oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos sopimusta rikotaan";

14. myöntää, että neuvosto on ottanut käyttöön useita välineitä, joiden avulla parlamenttia voidaan kuulla ja sille voidaan tiedottaa YUTP:n kehityksestä; katsoo kuitenkin, että neuvoston parlamentille toimielinten välisen sopimuksen 43 kohdan mukaisesti toimittama vuotuinen selvitys YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista rajoittuu YUTP:n yhteisten kantojen, yhteisten toimien ja soveltamispäätösten kuvaamiseen ja sisältää vain vähän tietoa rahoituksesta, joten se ei riitä vastuuvapausmenettelyyn;

15. pyytää neuvostoa vahvistamaan ennen kuin parlamentti tekee päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä, että se on edellä mainitun, 25. marraskuuta 2009 annetun parlamentin päätöslauselman mukaisesti

–   poistanut kaikki talousarvion ulkopuoliset tilit käytöstä neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten mukaisesti;

–   tehostanut laskujen tarkastamista neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten mukaisesti;

–   julkaissut kaikki sellaiset hallinnolliset päätökset, joita käytetään budjettikohtien oikeusperustana;

–   toimittanut parlamentille ja sen asiasta vastaavalle valiokunnalle varainhoitoasetuksen 60 artiklan 7 kohdan mukaisesti laadittavan neuvoston vuotuisen toimintakertomuksen kaikkien muiden toimielinten omaksuman käytännön mukaisesti;

–   esittänyt kattavat perustelut tarpeelle siirtää määrärahoja budjettikohdasta toiseen neuvoston talousarvion sisällä;

–   toimittanut kirjalliset vastaukset parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan ja esittelijän asiaankuuluviin kysymyksiin;

–   valmis ja halukas tarjoamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle suullisen selityksen, mikäli nämä kirjalliset vastaukset vaativat lisäselvennystä;

16. vaatii edelleen neuvostoa antamaan yksityiskohtaista tietoa menojen luonteesta neuvostoa koskevan pääluokan osastossa 3 (Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot), jotta parlamentti voisi tarkistaa, että kaikki menot ovat toimielinten välisen sopimuksen mukaisia eivätkä mitkään menot ole luonteeltaan toimintamenoja;

17. on huolestunut siitä, että unionin erityisedustajien toiminnasta ja erityisesti virkamatkoista aiheutuvien kustannusten seurattavuus on heikko, ja pyytää esittämään yksityiskohtaisen erittelyn erityisedustajien menoista ja heidän virkamatkabudjetistaan;

18. kysyy tilintarkastustuomioistuimelta, miksi sen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2008 ei neuvoston osalta ole mitään mainintaa ongelmista, jotka ovat edelleen ratkaisematta, kuten huomautettiin edellä mainitussa, 25. marraskuuta 2009 annetussa parlamentin päätöslauselmassa;

19. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2008 koskevan vuosikertomuksen 11.10 kohdassa esitetyn huomautuksen, jonka mukaan Secured European System of Automatic Messaging -järjestelmään (SESAME) varattiin jatkuvasti (vuosina 2005–2008) liikaa määrärahoja varainhoitoasetuksen 5 artiklan 3 kohdan vastaisesti; panee merkille neuvoston vastauksen ja sen aikomuksen parantaa suurten tietotekniikkahankkeiden hallinnointirakenteiden koordinointia;

20. panee tyytyväisenä merkille neuvoston sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2008 tekemät tarkastukset (kahdeksan tilintarkastusta ja yksi yhdistetty tarkastus) sekä sen, että huomattava osa niissä esitetyistä suosituksista on hyväksytty; panee kuitenkin merkille, että vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tästä asiasta toimitettu muistio oli varsin yleisluonteinen, ja pyytää entistä yksityiskohtaisempia tietoja tarkastusten suositusten toteuttamisesta, koska vastuuvapautta on mahdoton myöntää ilman niitä;

21. suhtautuu myönteisesti uuteen yhdennettyyn hallinto- ja varainhoidon valvontajärjestelmään (SAP), joka on ollut käytössä 1. tammikuuta 2008 lähtien ja joka on tuonut säästöjä ja lisännyt tehokkuutta mukana olevissa kolmessa toimielimessä (neuvosto, tilintarkastustuomioistuin ja tuomioistuin);

22. pitää myönteisenä, että organisaatiota on pystytty lujittamaan vuosina 2004 ja 2007 toteutettujen laajentumisten jälkeen ja että etenkin uusien jäsenvaltioiden käännösyksikköjä ja virkamiesten palvelukseenottoa on keskitetty; pitää myönteisenä myös joustavan työajan käyttöönottoa, jolloin on voitu parantaa työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; panee kuitenkin merkille henkilöstötaulukon mukaisten toimien alhaisen täyttöasteen (keskimäärin 90 prosenttia; vuonna 2007 vastaava luku oli 86 prosenttia);

23. panee merkille, että Residence Palace ‑rakennuksen ennakkomaksuja voitiin lisätä tuntuvasti (70 miljoonaa euroa suunniteltujen 15 miljoonan euron sijaan, jolloin hankinnasta aiheutuvat kokonaiskulut alenevat selvästi), sillä määrärahoja käytettiin yleisesti ennakoitua vähemmän (85,7 prosentin toteutusaste), ja kehottaa antamaan tulevissa vuosikertomuksissa yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöpolitiikasta, jotta sitä voidaan valvoa asianmukaisesti vastuuvapausmenettelyssä;

Vastuuvapauden myöntämispäätöksen lykkäämisen syyt

24. toteaa, että useimmilla sen edellä mainitun, 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 5 kohdassa ja jälleen tämän päätöslauselman 15 kohdassa mainituilla aloilla ei ole tapahtunut edistystä:

–   kaikkien talousarvion ulkopuolisten tilien käytöstä poistaminen;

–   laskujen tarkastamisen tehostaminen neuvoston sisäisen tarkastajan suositusten mukaisesti;

–   kaikkien sellaisten hallinnollisten päätösten julkaiseminen, joita käytetään budjettikohtien oikeusperustana;

–   varainhoitoasetuksen 60 artiklan 7 kohdan mukaisesti laadittavan neuvoston vuotuisen toimintakertomuksen toimittaminen parlamentille ja sen asiasta vastaavalle valiokunnalle kaikkien muiden toimielinten omaksuman käytännön mukaisesti;

–   kattavien perustelujen esittäminen tarpeelle siirtää määrärahoja budjettikohdasta toiseen neuvoston talousarvion sisällä;

–   kirjallisten vastausten toimittaminen parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan ja esittelijän asiaankuuluviin kysymyksiin;

–   neuvoston valmius ja halukkuus tarjota parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle suullinen selitys näistä kirjallisista vastauksista;

Vaadittavat lisätoimet ja parlamentille vielä esitettävät asiakirjat

25. pyytää, että neuvosto toimittaa 1. kesäkuuta 2010 mennessä

–   selvityksen edellä 15 kohdassa esitettyjen seikkojen suhteen tapahtuneesta edistyksestä;

–   neuvoston kirjanpitojärjestelmää koskevan selvityksen, josta käyvät ilmi kunkin väliaikaistilin tapahtumat kolmelta viime vuodelta (2007–2009);

–   varainhoitoasetuksen 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti parlamentille toimitettavan sisäisiä tarkastuksia koskevan yhteenvedon lisäksi varainhoitoasetuksen 86 artiklan 3 kohdassa mainitun neuvoston sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen kokonaisuudessaan;

26. voidakseen myöntää neuvostolle vastuuvapauden pyytää toimittamaan seuraavat asiakirjat ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin 1. kesäkuuta 2010 mennessä:

a)        luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – alamomentti 2 2 0 0: päätöksen N:o 190/2003 ja siihen liittyvän ETPP:n ja YUTP:n alan menoja koskevan päätöksen teksti – kattavien perustelujen esittäminen tarpeelle siirtää määrärahoja budjettikohdasta toiseen neuvoston talousarvion sisällä;

b)        luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – alamomentti 2 2 0 2: tiedot siitä, kuinka suuri summa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan kokousten tulkkaukseen on myönnetty tulkkauksesta Eurooppa-neuvostossa, neuvostossa ja sen valmistelevissa elimissä tehdyn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 56/2004 mukaisesti;

c)        luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – alamomentti 2 0 0 2: kopion toimittaminen päätöksestä N:o 56/2004;

d)        luku 22 – hallinnosta johtuvat menot – alamomentti 2 0 0 2: tiedot siitä, mihin budjettikohtaan ja kuinka paljon tästä budjettikohdasta on siirretty valtuuskuntien jäsenten matkakuluihin.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUVL L 71, 14.3.2008.

(2)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Neuvoston 22. heinäkuuta 2002 vahvistamasta työjärjestyksestä johtuva päätös (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).

(7)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)

EUVL L 71, 14.3.2008.

(9)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 1.

(10)

EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.

(11)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 122.

(12)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Neuvoston 22. heinäkuuta 2002 vahvistamasta työjärjestyksestä johtuva päätös (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).

(14)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(15)

EUVL L 19, 23.1.2010, s. 9.

(16)

Euroopan avoimuusaloite,

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.

(17)

EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.

(18)

EUVL L 261, 6.8.2004, s. 125.

(19)

EYVL L 57, 2.3.2000, s. 1.

(20)

EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7.

(21)

EYVL L 158, 17.6.2002, s. 66.

(22)

EUVL L 88, 31.3.2009, s. 19.

(23)

Hyväksytyt tekstit, EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 1.

(24)

EUVL L 187, 15.7.2008, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö