Pranešimas - A7-0096/2010Pranešimas
A7-0096/2010

PRANEŠIMAS dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba

26.3.2010 - (C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bendrąjį 2008 finansinių metų biudžetą[1],

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7‑0174/2009)[2],

–   atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[3],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 190/2003 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo[6],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[7],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0096/2010),

1.  atideda savo sprendimą dėl Tarybos generaliniam sekretoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Tarybos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bendrąjį 2008 finansinių metų biudžetą[8],

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7‑0174/2009)[9],

–   atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[10],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[11],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[12], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 190/2003 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo[13],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS)[14],

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba[15],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0096/2010),

A.  kadangi Taryba ignoruoja Parlamento prašymą persvarstyti 1970 m. neoficialų susitarimą, kurio siekė Taryba, tačiau kurio Parlamentas taip ir nepasirašė iš tikrųjų,

B.  kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos lėšos, gautos iš jų sumokėtų mokesčių, ir kaip naudojamasi politiniams organams suteiktais įgaliojimais[16],

C.  kadangi 1999 m. birželio 3–4 d. Kelne vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose numatyta suteikti Tarybai operatyvinių pajėgumų stiprinant bendrąją Europos saugumo ir gynybos politiką (BESGP),

D.  kadangi pagal 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimą 2004/197/BUSP[17] nustatytas karinio ar gynybinio pobūdžio ES operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmas, vadinamas ATHENA, ir kadangi šis sprendimas kartu su 2004 m. balandžio 28 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu dėl ATHENA suteiktų privilegijų ir imunitetų[18] suteikia ATHENA privilegijų ir imunitetų ir suteikia operatyvinių galių Tarybai,

E.  kadangi 2000 m. vasario 28 d. Tarybos sprendime 2000/178/BUSP dėl taisyklių, taikomų nacionaliniams karo srities ekspertams, komandiruotiems į Tarybos Generalinį sekretoriatą pereinamuoju laikotarpiu[19], ir 2001 m. sausio 22 d. Tarybos sprendime 2001/80/BUSP dėl Europos Sąjungos karinio štabo įsteigimo[20] nurodyta, kad išlaidos, susijusios su karo srities ekspertų komandiruotėmis, priskiriamos Tarybos biudžetui,

1. pažymi, kad 2008 m. Tarybos turėti įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 743 mln. EUR (2007 m. – 650 mln. EUR), iš kurių 93,31 proc. buvo panaudota, o tai yra daug daugiau negu 2007 m. (81,89 proc.), bet vis dėlto mažiau už kitų institucijų vidurkį (95,67 proc.);

2. dar kartą patvirtina savo poziciją, išreikštą 2002 m. balandžio 25 d. sprendime[21] dėl 2000 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kad „[...] Europos Parlamentas ir Taryba anksčiau netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo; mano, kad atsižvelgiant į tai, kad išlaidos vis dažniau skiriamos iš Tarybos administracinio biudžeto finansuojamai veiklai užsienio reikalų, saugumo ir gynybos bei teisingumo ir vidaus reikalų srityse, turėtų būti patikslinta šio susitarimo aprėptis, kad būtų matyti skirtumas tarp įprastų administracinių išlaidų ir veiklos šiose naujose politikos srityse išlaidų”;

3. mano, kad, atsižvelgiant į administracinių išlaidų apimties didėjimą, ypač dėl galimų veiklai skiriamų išlaidų, Tarybos išlaidos turėtų būti tikrinamos tokiu pat būdu, kaip ir kitų ES institucijų išlaidos pagal Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnyje numatytą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

4. atmeta Tarybos teiginį, kad tai, jog Parlamentas ir Taryba praeityje netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo, buvo neoficialaus susitarimo išdava (į 1970 m. balandžio 22 d. Tarybos posėdžio protokolą įtraukta rezoliucija); mano, kad neoficialus susitarimas nėra įpareigojantis dokumentas ir kad Taryba jį aiškina pernelyg plačiai; mano, kad šiuo atveju galiojantis teisinis pagrindas yra TIS;

5. mano, kad biudžeto rengimas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra dvi skirtingos procedūros ir kad dėl Tarybos ir Parlamento neoficialaus susitarimo, susijusio su atitinkamų jų biudžeto skyrių rengimu, Taryba neturi būti atleista nuo atsakomybės visapusiškai atsiskaityti visuomenei už jai patikėtas lėšas;

6. mano, kad 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra vykdoma itin svarbiu laikotarpiu, kai siekiant per visišką skaidrumą užtikrinti patikimumą reikia aiškiai išdėstyti oficialų susitarimą dėl biudžeto įvykdymo tvarkos naujai Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), ir ragina Tarybą užtikrinti, kad iki 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos Parlamentui būtų pateikti konkretūs, išsamūs ir visapusiški EIVT personalo įdarbinimo, organizavimo ir kontrolės struktūros planai, įskaitant ES karinį štabą, Situacijų centrą, Tarybos Generalinio sekretoriato Krizių valdymo ir planavimo direktoratą, civilinius planavimo ir vykdymo pajėgumus bei visus generalinio sekretoriato darbuotojus, dirbančius užsienio ir saugumo politikos srityje; šiuose planuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kiek ketinama didinti darbuotojų skaičių ir kaip juos paskirstyti, taip pat poveikis biudžetui; taip pat ragina Tarybą nedelsiant pradėti derybas su biudžeto valdymo institucija remiantis pateiktais pasiūlymais;

7. primygtinai reikalauja, kad Taryba nebesivadovautų pasenusiomis ir įslaptintomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūromis, o prisijungtų prie visų kitų Europos Sąjungos institucijų ir siektų aukščiausių visuomeninės kontrolės ir skaidrumo standartų naudojant viešąsias lėšas;

8. kritikuoja Tarybą už tai, kad ji paviršutiniškai dalyvauja biudžeto įvykdymo patvirtinimo procese ir kad ji atsisako dalyvauti Parlamento diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; mano, kad taip reiškiama nepagarba Parlamentui kaip biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ir visuomenei, turinčiai teisę matyti, jog visi, kurie atsako už Europos Sąjungos lėšas, turi atsiskaityti, ypač atsižvelgiant į tai, kad Taryboje atstovaujamos valstybės narės iš tiesų atsakingos už beveik 80 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų;

9.  pakartoja, kad Taryba turėtų dalyvauti kiekvienais metais Parlamente pristatant Audito Rūmų metinę ataskaitą;

10. apgailestauja dėl to, kad Taryba, kitaip nei kitos institucijos, nepateikia metinės veiklos ataskaitos Parlamentui, remdamasi tuo, kad Finansiniame reglamente nenustatyta jokių atitinkamų reikalavimų; dar kartą pakartoja savo raginimą, kad Taryba, siekdama būti labiau atskaitinga visuomenei ir mokesčių mokėtojams[22], paskelbtų Tarybos veiklos ataskaitą ir perduotų ją Parlamentui, kaip nurodoma 2008 m. vasario 19 d. Parlamento rezoliucijoje dėl skaidrumo finansų srityje (44 ir 45 dalys)[23]; ragina Tarybą pradėti nuo 2009 m. ataskaitos, kurią reikia pateikti iki 2010 m. birželio 15 d.;

11. ragina Tarybą ir Europos Parlamentą, kaip bendrai biudžetą valdančias institucijas, siekiant tobulinti keitimąsi informacija apie jų atitinkamus biudžetus pradėti taikyti metinę procedūrą, susijusią su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; taikant šią procedūrą, Tarybos pirmininkas ir Tarybos generalinis sekretorius oficialiai susitiktų su Biudžeto kontrolės komitetu arba jo delegacija, sudaryta iš komiteto pirmininko, koordinatorių ir pranešėjo, siekiant suteikti visą Tarybos biudžeto įvykdymui reikalingą informaciją; taip pat siūlo, kad kompetentingo komiteto pirmininkas nuolat ir tinkamai suteiktų komitetui visą informaciją, susijusią su minėtomis diskusijomis;

12. taip pat teigiamai vertina ES pirmininkaujančios Ispanijos 2010 m. kovo 15 d. posėdyje pateiktą pozityvų pasiūlymą, susijusį su neoficialaus susitarimo dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo peržiūrėjimu; ragina į finansinio reglamento peržiūrą įtraukti su tuo susijusį įsipareigojimą, kuris galiotų iki naujo finansinio laikotarpio po 2013 m. pradžios; atitinkamas diskusijas ragina pradėti iki 2010 m. spalio 15 d.;

13. primena Tarybai savo poziciją, išreikštą 2007 m. balandžio 24 d. rezoliucijos[24] dėl 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 12 dalyje: „ragina suteikti kuo daugiau skaidrumo bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP); prašo Tarybą užtikrinti, kad, atsižvelgiant į [...] Tarpinstitucinio susitarimo [...] 42 punktą, BUSP veiklos išlaidos nebūtų įtrauktos į Tarybos biudžetą; ketina imtis būtinų priemonių, jei būtų nesilaikoma šio susitarimo“;

14. pripažįsta tai, kad Taryba numatė įvairius konsultavimosi su Parlamentu ir jo informavimo apie BUSP plėtrą būdus; tačiau mano, kad Tarybos metiniame pranešime dėl pagrindinių BUSP aspektų ir esminių pasirinkimų, teikiamame Parlamentui taikant TIS 43 punktą, aprašomos tik BUSP bendrosios pozicijos, bendri veiksmai ir įgyvendinimo sprendimai ir jame pateikiama labai mažai informacijos apie finansavimo aspektus, taigi jo nepakanka biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai atlikti;

15. prašo, kad prieš Parlamentui priimant sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Taryba patvirtintų, jog atsižvelgdama į minėtą 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją:

–   ji uždarė visas savo biudžete nenumatytas sąskaitas, atsižvelgdama į Tarybos vidaus auditoriaus rekomendacijas,

–   pagerino sąskaitų tikrinimą, atsižvelgdama į Tarybos vidaus auditoriaus rekomendacijas,

–   paskelbė viešai visus administracinius sprendimus, pateikiamus kaip biudžeto punktų teisinis pagrindas,

–   perdavė Parlamentui ir jo atsakingam komitetui Tarybos metinės veiklos ataskaitą, kurią reikalaujama parengti pagal Finansinio reglamento 60 straipsnio 7 dalį, pagal visų institucijų šiuo metu įdiegtą praktiką,

–   visapusiškai paaiškino būtinybę perkelti lėšas iš vieno Tarybos biudžeto punkto į kitą,

–   pateikė atsakymus raštu į pateiktus atitinkamus atsakingo Parlamento komiteto ir jo pranešėjo klausimus,

–   ji gali ir yra pasirengusi pateikti paaiškinimą žodžiu Parlamento kompetentingam komitetui dėl atsakymų raštu į šiuos klausimus, jei reikėtų papildomo paaiškinimo;

16. dar kartą pakartoja savo prašymą Tarybai pateikti išsamią informaciją apie išlaidų pagal 3 išlaidų kategoriją (išlaidų, atsirandančių institucijai vykdant konkrečias savo užduotis) pobūdį, kad Parlamentas galėtų nustatyti, ar visos išlaidos atitinka TIS ir ar šios išlaidos neskiriamos veiklai finansuoti;

17. išreiškia susirūpinimą dėl skaidrumo stokos veiklos išlaidų požiūriu, ypač atsižvelgiant į specialiųjų įgaliotinių vykdomas misijas, ir ragina išsamiai nurodyti specialiesiems įgaliotiniams ir jų misijoms skirto biudžeto išlaidų paskirstymą;

18. pageidautų sužinoti iš Audito Rūmų, kodėl jų 2008 m. metinėje ataskaitoje kalbant apie Tarybą nėra minimos neišspręstos problemos, kaip nurodyta minėtoje 2009 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliucijoje;

19. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 2008 m. metinės ataskaitos 11.10 dalyje pateikiamą pastabą dėl to, kad nuolat (2005–2008 m.) į su saugios Europos automatinių pranešimų mainų sistemos (SESAME) projektu susijusį biudžetą įrašant per didelius asignavimus nesilaikoma Finansinio reglamento 5 straipsnio 3 dalies nuostatų; atkreipia dėmesį į Tarybos atsakymą ir jos ketinimą pagerinti svarbių IT projektų valdymo struktūrų koordinavimą;

20. palankiai vertina Tarybos vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktus auditus (aštuonis finansų auditus ir vieną mišrų auditą) ir tai, kad jų metu pateikta daug rekomendacijų, kurios buvo priimtos; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šiuo klausimu pateiktas pranešimas buvo tik bendro pobūdžio, ir prašo pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos, nes kitokiu atveju būtų neįmanoma suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

21. džiaugiasi tuo, kad taikoma nauja integruota valdymo ir finansų kontrolės sistema (SAP), kuri veikia nuo 2008 m. sausio 1 d. ir kuri trims ją taikančioms institucijoms (Tarybai, Audito Rūmams ir Teisingumo Teismui) suteikė galimybę sutaupyti biudžeto lėšų ir padidinti veiklos efektyvumą;

22. džiaugiasi pasiekimais, padarytais stiprinant organizaciją po ES plėtros, įvykusios 2004 m. ir 2007 m., ypač tuo, kad centralizuoti vertimo raštu skyriai ir įdarbinti pareigūnai iš naujųjų valstybių narių; taip pat palankiai vertina tai, kad nustatyta lankstaus darbo laiko sistema, kuri padeda geriau derinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą; tačiau atkreipia dėmesį į žemą personalo plane numatytų etatų užimtumo lygį (vidutiniškai 90 proc., 2007 m. – 86 proc.);

23. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl bendrai nepanaudotų biudžeto lėšų (85,7 proc. panaudojimo lygis) buvo įmanoma itin padidinti išankstinius mokėjimus, skirtus pastatui Residence Palace finansuoti, (70 mln. EUR vietoje numatytų 15 mln. EUR siekiant sumažinti galutinę įsigijimo kainą) ir ragina būsimose metinėse ataskaitose pateikti detales apie pastatų politiką, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą būtų galima atlikti tinkamą tikrinimą;

Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo priežastys

24. atkreipia dėmesį į pažangos trūkumą daugumoje susirūpinimą keliančių sričių, kurios nurodytos minėtos 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 5 dalyje ir pakartotinai nurodomos šios rezoliucijos 15 dalyje:

–   visų Tarybos biudžete nenumatytų sąskaitų uždarymas,

–   sąskaitų tikrinimo pagerinimas atsižvelgiant į Tarybos vidaus auditoriaus rekomendacijas,

–   visų administracinių sprendimų paskelbimas viešai, jei jie pateikiami kaip biudžeto punktų teisinis pagrindas,

–   Tarybos metinės veiklos ataskaitos, kurią reikalaujama parengti pagal Finansinio reglamento 60 straipsnio 7 dalį, perdavimas Parlamentui ir jo atsakingam komitetui pagal visų kitų institucijų šiuo metu įdiegtą praktiką,

–   visapusiškas būtinybės perkelti lėšas iš vieno Tarybos biudžeto punkto į kitą paaiškinimas,

–   atsakymų raštu į pateiktus atitinkamus atsakingo Parlamento komiteto ir jo pranešėjo klausimus pateikimas,

–   Tarybos pasirengimas pateikti oficialų paaiškinimą Parlamento kompetentingam komitetui dėl atsakymų raštu į šiuos klausimus;

Tolesni būtini veiksmai ir dokumentai, kurie turi būti pateikti Parlamentui

25. iki 2010 m. birželio 1 d. Taryba turėtų parengti:

–   ataskaitą apie specialią pažangą, susijusią su šios rezoliucijos 15 dalyje nurodytais aspektais,

–   Tarybos apskaitos sistemos darbuotojų ataskaitą, kurioje būtų nurodytos kiekvienos laikinosios sąskaitos operacijos per paskutinius trejus metus (2007–2009 m.),

–   atskirai nuo ataskaitos, kurioje apibendrinami atlikti vidaus auditai ir kuri perduodama Parlamentui pagal Finansinio reglamento 86 straipsnio 4 dalį, visą Tarybos vidaus auditoriaus metinę ataskaitą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 86 straipsnio 3 dalyje;

26. prašo, kad siekiant suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą iki 2010 m. birželio 1 d. būtų pateikti šie dokumentai ir būtų atsakyta į šiuos klausimus:

a)        dėl 22 skyriaus – Veiklos išlaidos – 2 2 0 0 punkto: pateiktas Sprendimo Nr. 190/2003 ir susijusio sprendimo dėl ESGP/BUSP išlaidų tekstas ir išsamus paaiškinimas, kodėl reikia perkelti lėšas iš vieno Tarybos biudžeto punkto į kitą;

b)        dėl 22 skyriaus – Veiklos išlaidos – 2 2 0 2 punkto: atsakyta į klausimą, kokia suma skirta vertimui žodžiu Europos saugumo ir gynybos politikos posėdžiuose atsižvelgiant į Tarybos generalinio sekretoriaus–vyriausiojo įgaliotinio sprendimą Nr. 56/2004 dėl vertimo žodžiu Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir jos parengiamiesiems organams?

c)        dėl 22 skyriaus – Veiklos išlaidos – 2 0 0 2 punkto: pateikta Sprendimo Nr. 56/2007 kopija;

d)        dėl 22 skyriaus – Veiklos išlaidos – 2 0 0 2 punkto: atsakyta į klausimą, kurioje biudžeto eilutėje jos nurodomos ir kokia suma buvo perkelta iš šitos biudžeto eilutės į delegacijų kelionių išlaidų eilutę?

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  OL L 71, 2008 3 14.
 • [2]  OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
 • [3]  OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
 • [4]  OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
 • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [6]  2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
 • [7]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
 • [8]  OL L 71, 2008 3 14.
 • [9]  OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
 • [10]  OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
 • [11]  OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
 • [12]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [13]  2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
 • [14]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
 • [15]  OL L 19, 2010 1 23, p. 9.
 • [16]  Europos skaidrumo iniciatyva,
  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.
 • [17]  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.
 • [18]  OL L 261, 2004 8 6, p. 125.
 • [19]  OL L 57, 2000 3 2, p. 1.
 • [20]  OL L 27, 2001 1 30, p. 7.
 • [21]  OL L 158, 2002 6 17, p. 66.
 • [22]  OL L 88, 2009 3 31, p. 19.
 • [23]  Priimti tekstai, OL C 184 E, 2009 8 6, p. 1.
 • [24]  OL L 187, 2008 7 15, p. 21.