SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada

26.3.2010 - (C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008[1],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7–0174/2009)[2],

–   so zreteľom na výročnú správu Rady pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[3],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[4],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku č. 190/2003 o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady[6],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[7],

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0096/2010),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2008;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada

(C7‑0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008[8],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7–0174/2009)[9],

–   so zreteľom na výročnú správu Rady pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[10],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[11],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[12], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku č. 190/2003 o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady[13],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[14] (MID),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada[15],

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0096/2010),

A. keďže Rada ignoruje žiadosti Parlamentu o revíziu džentlmenskej dohody z roku 1970, na ktorú sa odvoláva Rada a ktorú Parlament v skutočnosti nikdy nepodpísal,

B.  keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“[16],

C. keďže závery Európskej rady z Kolína z 3. a 4. júna 1999 predpokladajú udelenie operačných právomocí v oblasti posilnenej Spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (SEBOP) Rade,

D. keďže rozhodnutím Rady 2004/197/SZBP[17] z 23. februára 2004 sa ustanovil mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, ktorý sa nazýva ATHENA, a toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28. apríla 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA[18], udeľuje mechanizmu výsady a imunity a Rade operačné právomoci,

E.  keďže rozhodnutie Rady 2000/178/SZBP z 28. februára 2000 o pravidlách vzťahujúcich sa na národných expertov na vojenskú problematiku, ktorí sú pridelení ku Generálnemu sekretariátu Rady na prechodné obdobie[19], a rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP z 22. januára 2001 o zriadení Vojenského štábu Európskej únie[20] špecifikujú, že výdavky na vyslanie vojenských expertov sa platia z rozpočtu Rady,

1. konštatuje, že v roku 2008 mala Rada k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 743 miliónov EUR (v roku 2007: 650 miliónov EUR), pričom miera využitia bola 93,31 %, čo je výrazne vyššie ako v roku 2007 (81,89 %), stále však menej ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko z rozhodnutia z 25. apríla 2002 o absolutóriu za rozpočtový rok 2000[21], že „[...] Európsky parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu; domnieva sa, že vzhľadom na to, že výdavky vynakladané v rámci administratívneho rozpočtu Rady v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrannej politiky a spravodlivosti a vnútorných vecí majú čoraz výraznejší prevádzkový charakter, mal by sa rozsah tohto ustanovenia objasniť s cieľom odčleniť tradičné administratívne výdavky od činností v týchto nových politických oblastiach“;

3. domnieva sa, že vzhľadom na zvýšenie administratívnych výdavkov, a najmä vzhľadom na možnú prítomnosť prevádzkových výdavkov, by sa náklady Rady mali preskúmavať rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií EÚ v rámci postupu udeľovania absolutória podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní EÚ;

4. odmieta domnienku Rady, že skutočnosť, že Parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu, bola dôsledkom „džentlmenskej dohody“ (uznesenie zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia Rady z 22. apríla 1970); domnieva sa, že džentlmenská dohoda nie je záväzný dokument, a že jej interpretácia Radou je príliš široká; domnieva sa, že platným právnym základom v tomto prípade je MID;

5.  domnieva sa, že vypracovávanie rozpočtu a absolutórium za plnenie rozpočtu sú dva samostatné postupy a že džentlmenská dohoda medzi Parlamentom a Radou týkajúca sa vypracovania ich príslušných oddielov rozpočtu nesmie znamenať, že Rada nie je pred verejnosťou plne zodpovedná za prostriedky, ktoré má k dispozícii;

6.  domnieva sa, že udeľovanie absolutória za rok 2008 sa uskutočňuje v kľúčovom čase, v ktorom sa v záujme zaistenia plnej dôvery prostredníctvom úplnej transparentnosti musí prijať jasná formálna dohoda o postupe udeľovania absolutória novej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), a vyzýva Radu, aby zaistila, že pred skončením postupu udeľovania absolutória za rok 2008 predloží Parlamentu konkrétne, podrobné a komplexné plány na personálne obsadenie a organizačnú a kontrolnú štruktúru ESVČ vrátane Vojenského štábu EÚ, Spoločného situačného centra EÚ, riaditeľstva pre krízové riadenie a plánovanie GSR, štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie, ako aj všetkých zamestnancov generálneho sekretariátu, ktorí sa zaoberajú zahraničnou a bezpečnostnou politikou, pričom v plánoch uvedie predovšetkým nárast a rozmiestenie personálu a predpokladané rozpočtové dôsledky, a aby na základe predložených návrhov bezodkladne začala rokovania s rozpočtovým orgánom;

7.  trvá na tom, aby Rada upustila od dodržiavania neaktuálnych a tajomných postupov v súvislosti s absolutóriom a aby sa namiesto toho spolu so všetkými ostatnými inštitúciami Európskej únie snažila o dosiahnutie najvyšších štandardov verejnej kontroly a transparentnosti pri využívaní verejných prostriedkov;

8.  odsudzuje Radu za povrchnú účasť na postupe udeľovania absolutória vrátane odmietania účasti na diskusiách o absolutóriu v Parlamente; domnieva sa, že je to prejav pohŕdania funkciou Parlamentu pri udeľovaní absolutória a právom verejnosti brať na zodpovednosť všetkých, ktorí využívajú prostriedky Európskej únie, najmä vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty zastúpené v Rade sú v praxi zodpovedné za približne 80 % skutočných výdavkov z rozpočtu Únie;

9.  znova zdôrazňuje, že Rada by mala byť prítomná v Parlamente pri každoročnej prezentácii výročnej správy Dvora audítorov;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na rozdiel od ostatných inštitúcií nepredkladá Parlamentu výročnú správu o činnosti, pričom sa odvoláva na to, že nariadenie o rozpočtových pravidlách neobsahuje žiadnu zodpovedajúcu požiadavku; znova vyzýva Radu, aby v záujme väčšej zodpovednosti voči širokej verejnosti a daňovníkom zverejnila výročnú správu o činnosti Rady a predložila ju Parlamentu, ako sa navrhuje v uznesení Parlamentu z 19. februára 2008 o transparentnosti vo finančných otázkach (odseky 44 a 45)[22], a to počínajúc správou za rok 2009, ktorú má predložiť do 15. júna 2010;

11. vyzýva Radu a Európsky parlament, aby ako spoločné rozpočtové orgány stanovili v záujme zlepšenia výmeny informácií o svojich rozpočtoch ročný postup v rámci postupu udeľovania absolutória; v rámci tohto postupu by sa predseda Rady v sprievode generálneho tajomníka Rady oficiálne stretol s Výborom pre kontrolu rozpočtu alebo jeho delegáciou zloženou z jeho predsedu, koordinátorov a spravodajcu s cieľom poskytnúť všetky informácie potrebné na plnenie rozpočtu Rady; tiež navrhuje, aby predseda príslušného výboru pravidelne a vhodnou formou poskytoval výboru informácie o týchto diskusiách;

12. okrem toho víta pozitívnu ponuku španielskeho predsedníctva predloženú na stretnutí 15. marca 2010, ktorá sa týka revízie neformálnej dohody o absolutóriu za plnenie rozpočtu Rady, a žiada, aby sa príslušný záväzok zahrnul do revízie nariadení o rozpočtových pravidlách a bol v platnosti k začiatku nového finančného rámca po roku 2013 a aby sa diskusie začali pred 15. októbrom 2010;

13. pripomína Rade svoje stanovisko vyjadrené v odseku 12 uznesenia z 24. apríla 2007[23] o absolutóriu za rozpočtový rok 2005 takto: „požaduje maximálnu transparentnosť v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); žiada Radu, aby zabezpečila, že v súlade s bodom 42 Medziinštitucionálnej dohody [...], sa v rozpočte Rady neobjavia žiadne prevádzkové výdavky na SZBP; vyhradzuje si právo prípadne prijať potrebné kroky, ak sa dohoda poruší“;

14. uznáva skutočnosť, že Rada zaviedla viaceré formy konzultácie a informovania Parlamentu o vývoji SZBP; domnieva sa však, že výročná správa Rady o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP, ktorú predkladá Parlamentu v súlade s bodom 43 MID, je rozsahom obmedzená len na opis spoločných stanovísk, spoločných akcií a vykonávacích rozhodnutí SZBP a obsahuje veľmi málo informácií o aspektoch financovania, a preto nie je dostatočná pre postup udeľovania absolutória;

15. žiada Radu, aby pred tým, ako Parlament rozhodne o absolutóriu, potvrdila, že v súlade s uvedeným uznesením z 25. novembra 2009:

–   zatvorila všetky svoje mimorozpočtové účty v súlade s odporúčaním interného audítora Rady,

–   zlepšila overovanie faktúr v súlade s odporúčaniami interného audítora Rady,

–   zverejnila všetky administratívne rozhodnutia v prípade, že sú právnym základom rozpočtových položiek,

–   poskytla Európskemu parlamentu a jeho príslušnému výboru výročnú správu o činnosti Rady, ktorej vypracovanie sa vyžaduje podľa článku 60 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v súlade s postupom, ktorý už prijali všetky ostatné inštitúcie,

–   podrobne vysvetlila potrebu presunu prostriedkov z jednej položky do druhej v rámci rozpočtu Rady,

–   poskytla písomné odpovede na relevantné otázky vznesené príslušným výborom Európskeho parlamentu a jeho spravodajcom,

–   je k dispozícii a ochotne poskytne príslušnému výboru Parlamentu ústne vysvetlenie na základe týchto písomných odpovedí, ak by požadoval ďalšie vysvetlenie;

16. opakovane zdôrazňuje, že žiada Radu, aby Parlamentu poskytla podrobné informácie o povahe výdavkov v rámci hlavy 3 (Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie), a umožnila mu tak overiť, že všetky výdavky sú v súlade s MID a že žiadne výdavky nie sú prevádzkovej povahy;

17. je znepokojený nedostatočnou transparentnosťou nákladov na činnosti, najmä služobné cesty uskutočnené osobitnými zástupcami, a žiada podrobný rozpis výdavkov osobitných zástupcov a ich rozpočtu na služobné cesty;

18. pýta sa Dvora audítorov, prečo sa vo svojej výročnej správe za rok 2008 vo vzťahu k Rade vôbec nezmieňuje o nevyriešených problémoch, na ktoré Parlament poukázal v uvedenom uznesení z 25. novembra 2009;

19. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov v odseku 11.10 jeho výročnej správy za rok 2008 o nedostatočnom súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade pretrvávajúceho (2005 – 2008) nadmerného vyčleňovania zdrojov na Zabezpečený európsky systém pre automatické správy (SESAME); berie na vedomie odpoveď Rady a jej úmysel zlepšiť koordináciu štruktúr riadenia dôležitých projektov IT;

20. víta audity uskutočnené útvarom interného auditu Rady v roku 2008 (osem finančných auditov a jeden zmiešaný audit), ako aj významný podiel jeho odporúčaní, ktoré boli prijaté; zdôrazňuje však, že poznámka k tejto otázke, ktorá bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium, bola skôr všeobecnej povahy, a žiada podrobnejšie informácie o vykonávaní odporúčaní auditu, keďže bez týchto informácií by udelenie absolutória nebolo možné;

21. víta nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008 a vedie k úsporám v rozpočte a k vyššej efektívnosti troch zainteresovaných inštitúcií (Rady, Dvora audítorov a Súdneho dvora);

22. víta dosiahnuté výsledky v oblasti konsolidácie organizácie po rozšíreniach EÚ v roku 2004 a 2007, najmä centralizáciu prekladateľských oddelení a prijímania úradníkov z nových členských štátov; zároveň víta zavedenie flexibilného systému pracovnej doby, ktorý prispieva k lepšej kombinácii pracovného a súkromného života; konštatuje však nízku mieru obsadenia pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest (v priemere 90 %; v roku 2007 – 86 %);

23. berie na vedomie, že významné zvýšenie zálohových platieb za budovu Residence Palace (70 miliónov EUR namiesto predpokladaných 15 miliónov EUR s cieľom následného zníženia celkových nákladov na obstaranie), bolo možné vďaka všeobecne nízkemu využitiu rozpočtu (miera plnenia 85,7 %), a žiada, aby sa politika v oblasti budov podrobne uvádzala v ďalších výročných správach, a umožnila sa tak riadna kontrola v priebehu udeľovania absolutória;

Dôvody odloženia rozhodnutia o udelení absolutória

24. nedostatočný pokrok vo väčšine oblastí uvedených v odseku 5, ako aj v odseku 15 uznesenia z 25. novembra 2009:

–   zatvorenie všetkých mimorozpočtových účtov Rady,

–   zlepšenie overovania faktúr v súlade s odporúčaniami interného audítora Rady,

–   zverejnenie všetkých administratívnych rozhodnutí v prípade, že sú právnym základom rozpočtových položiek,

–   poskytovanie výročnej správy o činnosti Rady Európskemu parlamentu a jeho príslušnému výboru tak, ako sa požaduje v článku 60 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v súlade s postupom, ktorý prijali všetky ostatné inštitúcie,

–   úplné vysvetlenie potreby presunu prostriedkov z jednej položky do druhej v rámci rozpočtu Rady,

–   poskytovanie písomných odpovedí na relevantné otázky požadované príslušným výborom Európskeho parlamentu a jeho spravodajcom,

–   dispozícia a ochota Rady poskytovať ústne vysvetlenie príslušnému výboru Európskeho parlamentu na základe týchto písomných odpovedí, ak by bolo potrebné ďalšie vysvetlenie;

Ďalšie potrebné opatrenia a dokumenty, ktoré treba predložiť Parlamentu

25. Rada by mala do 1. júna 2010 predložiť:

–   správu o konkrétnom pokroku, pokiaľ ide o aspekty uvedené v odseku 15 vyššie uvedeného uznesenia,

–   správu z účtovného systému Rady, ktorá ukazuje pohyb na evidenčnom účte za posledné tri roky (2007 až 2009),

–   oddelene od správy zhrňujúcej vykonané vnútorné audity, ktorú zasiela Parlamentu v súlade s článkom 86 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, úplnú výročnú správu svojho vnútorného audítora uvedenú v článku 86 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

26. aby mohol Rade udeliť absolutórium, žiada, aby Rada do 1. júna 2010 predložila tieto dokumenty, prípadne zodpovedala otázky:

a)  pokiaľ ide o kapitolu 2 2 – Prevádzkové výdavky – položka 2 2 0 0: text rozhodnutia č. 190/2003 a súvisiaceho rozhodnutia o výdavkoch EBOP/SZBP – úplné vysvetlenie potreby presunu prostriedkov z jednej položky do druhej v rámci rozpočtu Rady;

b)  pokiaľ ide o kapitolu 2 2 – Prevádzkové výdavky – položka 2 2 0 2: aká suma bola vyčlenená na tlmočenie na zasadnutiach týkajúcich sa európskej bezpečnosti a obrany v súlade s rozhodnutím generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa č. 56/2004 o tlmočení pre Európsku radu, Radu a jej prípravné orgány?

c)  pokiaľ ide o kapitolu 2 2 – Prevádzkové výdavky – položka 2 0 0 2: kópiu rozhodnutia č. 56/2004;

d)  pokiaľ ide o kapitolu 2 2 – Prevádzkové výdavky – položka 2 0 0 2: do ktorého rozpočtového riadku a aká suma bola presunutá z tohto riadku na cestovné výdavky delegácií?

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
 • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  Rozhodnutie vyplývajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28. 8. 2002, s. 7).
 • [7]  Ú. v. EÚ C 139, 14.06.2006, s. 1.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
 • [9]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
 • [10]  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
 • [12]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [13]  Rozhodnutie vyplývajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28. 8. 2002, s. 7).
 • [14]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [15]  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2010, s. 9.
 • [16]  Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti – pozri
  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm
 • [17]  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68.
 • [18]  Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 125.
 • [19]  Ú. v. ES C 57, 2.3.2000, s. 1.
 • [20]  Ú. v. ES L 27, 30.1.2001, s. 7.
 • [21]  Ú. v. ES L 158, 17.6.2002, s. 66.
 • [22]  Prijatý text, Ú. v. EÚ C 184 E, 6.8.2009, s. 1.
 • [23]  Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 21.