Процедура : 2009/2072(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0097/2010

Внесени текстове :

A7-0097/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0095

ДОКЛАД     
PDF 162kWORD 83k
26.3.2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ryszard Czarnecki

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7‑0176/2009) (2),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0097/2010),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2008 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7‑0176/2009) (7),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0097/2010),

1. отбелязва, че през 2008 г. Сметната палата е разполагала с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 133 милиона евро (122 милиона евро през 2007 г., 114 милиона евро през 2006 г.), при степен на усвояване от 90,66 %, което е под средната стойност за другите институции (95,67%);;

2. припомня, че по отношение на финансовата 2008 година счетоводните отчети на Палатата бяха проверени от външна фирма, PricewaterhouseCoopers (както и през 2007 г., а преди това от KPMG), която направи следните заключения:

а)        по отношение на точността на отчетите за финансовата 2008 г.: „Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата към 31 декември 2008 г., както и за финансовото изпълнение и паричните потоци от нейните операции за приключилата на същата дата финансова година, в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета и счетоводните принципи на Европейската сметна палата“; и

б)        по отношение на усвояването на финансовите средства, определени за Палатата, и на адекватността на действащите процедури за контрол за финансовата 2008 г.: „не сме забелязали нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определени критерии, а) определените за Палатата средства не са били използвани за предвидените цели и б) действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за това, че финансовите операции са в съответствие с дадените правила и разпоредби“;

3.  припомня своето предложение да се обсъди възможността за изграждането на по-рационална структура на Палатата и призовава Палатата да разгледа алтернативни модели с оглед намаляване на общия брой членове на Палатата, чрез ограничаване на броя на членовете и приемане, например, на ротационна система, основана на принципа на равенство между членовете;

4.  отбелязва усилията на Палатата да усъвършенства процедурата за публикуване и представяне на нейните годишни доклади; изразява надежда, че може да бъде установена договорена процедура за този решаващ етап от процеса на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която да бъде прилагана в бъдеще, като надлежно се отчитат абсолютната независимост на Палатата и прерогативите на компетентната комисия;

5.  отбелязва, че настоящата процедура за публикуване и представяне на специалните доклади на Палатата, въпреки че допринася за идентичността и видимостта на Палатата, поражда някои притеснения - макар че Парламентът зачита изцяло правото на Палатата във всеки един момент да представи констатациите си под формата на специални доклади, той счита, че настоящата процедура, която започва с публичното представяне на специалния доклад и пресконференцията на Палатата много преди представянето на специалния доклад пред комисията по бюджетен контрол, може да не отчита напълно ролята на Палатата като институция, която изготвя доклади и подпомага Парламента и Съвета при упражняване на техните правомощия за контрол върху изпълнението на бюджета;

6.  приветства факта, че доклад за „партньорска проверка“ на международен екип за партньорска проверка (представен през декември 2008 г.) е достигнал до общо заключение и че докладът признава, че по-голяма част от препоръките е била очаквана в рамките на плана за действие, изготвен преди проверката; приветства намерението на Палатата да включи другите препоръки в одитната стратегия за периода 2009-2012 г. и стремежа й да ги изпълнява през този период;

7.  отбелязва, че, въпреки че Палатата назначи 97 служители през 2008 г. (48 длъжностни лица, 18 срочно наети служители, 31 договорно наети служители), общият брой на незаетите длъжности в края на 2008 г. (69 бр.) е по-висок, отколкото в края на 2007 г. (56 бр.); взема предвид, че Палатата получи 22 допълнителни щатни бройки (общо 853 бр.), както и липсата на подходящи кандидати, издържали конкурс, което попречи на Палатата да назначи толкова нови служители, колкото беше планирано; изисква от Палатата да докладва относно напредъка, който е постигнала при съкращаване на забавянията в процеса на назначаване;

8.  приветства създаването на Съвместния комитет за равни възможности, постигнатия напредък в областта на информационните технологии и телекомуникациите и ефективното управление на офис площите;

9.  отбелязва, че докладът на вътрешния одитор на Палатата за 2008 г. е много положителен и в тази връзка приветства факта, че повечето препоръки на вътрешния одитор са били възприети и включени в коригиращи планове за действие; приветства установяването на рамка за мониторинг на ефективността на вътрешния контрол, както и приемането на ключови показатели за изпълнението;

10. приветства новата интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., която даде възможност за икономии на бюджетни средства и повиши ефективността за трите участващи институции (Съвета, Сметната палата и Съда на Европейския съюз), като в същото време изразява съжаление, че Палатата не въведе системата по-рано;

11. приветства настоящото успешно междуинституционално сътрудничество със Съда на Европейския съюз в областта на обучението;

12. припомня, във връзка с декларациите за финансовите интереси на членовете на Палатата, че в съответствие с Кодекса за поведение на Палатата членовете подават декларации за своите финансови интереси до председателя на Палатата, който ги съхранява със задължение за поверителност, като тези декларации не се публикуват; отново потвърждава своята позиция, че в интерес на прозрачността декларациите за финансовите интереси на членовете на всички институции на ЕС следва да бъдат достъпни в Интернет чрез публичен регистър и призовава Палатата да предприеме необходимите стъпки в тази връзка;

13. поздравява Палатата за качеството на нейния годишен отчет за дейността и приветства включването на раздел, в който се дава отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Илиана Иванова, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(2)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(7)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност