Postup : 2009/2072(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0097/2010

Předložené texty :

A7-0097/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0095

ZPRÁVA     
PDF 159kWORD 79k
26. 3. 2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0176/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora orgánu příslušnému k udělení absolutoria o  interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318

a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0097/2010),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(6),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0176/2009)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora orgánu příslušnému k udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(9),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318

a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0097/2010),

1. bere na vědomí, že v roce 2008 měl Účetní dvůr k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 133 milionů EUR (122 milionů EUR v roce 2007, 114 milionů EUR v roce 2006), přičemž míra jejich využití činila 90,66 %, což je méně než průměrná míra využití ostatních institucí (95,67 %);

2. připomíná, že v roce 2008 byly účty Účetního dvora prověřovány externí firmou PricewaterhouseCoopers (stejně jako v roce 2007; v předchozích letech se jednalo o firmu KPMG), která dospěla k těmto závěrům:

a)     pokud jde o správnost účetní závěrky za rozpočtový rok 2008, dle jejich názoru: „účetní závěrka podává věrnýpoctivý obraz finanční situace Evropského účetního dvora31. prosinci 2008jeho finanční výkonnostipeněžních toků za rozpočtový rok 2008souladufinančním nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002prováděcích pravidlechuvedenému nařízení Radyúčetními předpisy Evropského účetního dvora“; a

b)     pokud jde o využívání finančních zdrojů přidělených Účetnímu dvoru a přiměřenost kontrolních postupů používaných v rozpočtovém roce 2008: „nezjistili ... žádnou skutečnost, která by ... ve všech významných ohledechpodle výše popsaných kritérií vedlapřesvědčení že: a) zdroje přidělené Účetnímu dvoru nebyly použityzamýšleným účelům; b) zavedené kontrolní postupy neposkytují potřebné záruky, které zajišťují soulad finančních operacíplatnými pravidlypředpisy“;

3.  znovu navrhuje, aby byla zvážena možnost navrhnout racionálnější strukturu Účetního dvora, a žádá Účetní dvůr, aby zvážil alternativní modely, jejichž cílem by bylo snížení celkového počtu členů Účetního dvora, a to stanovením určitého omezeného počtu členů a zavedením kupř. rotačního systému založeného na principu rovnosti jednotlivých členů;

4.  bere na vědomí snahu Účetního dvora zlepšit postup zveřejňování a představování svých výročních zpráv; doufá, že je možné do budoucna vytvořit dohodnutý postup pro tuto rozhodující fázi procesu udělování absolutoria, a to s patřičným zřetelem k naprosté nezávislosti Účetního dvora a výsadním pravomocem příslušného výboru;

5.  konstatuje, že stávající postup zveřejňování a představování zvláštních zpráv Účetního dvora, jenž sice Účetnímu dvoru zajišťuje lepší identitu a viditelnost, vyvolává určité obavy: přestože Parlament plně uznává právo Účetního dvora předkládat v kteroukoli dobu připomínky v podobě zvláštní zprávy, domnívá se, že stávající postup, který začíná veřejným představením zvláštní zprávy a tiskovou konferencí Účetního dvora dlouho předtím, než je se zprávou seznámen Výbor pro rozpočtovou kontrolu, nesplňuje zcela úlohu Účetního dvora jakožto orgánu, jehož náplní je poskytovat zprávy za účelem podpory Parlamentu a Rady při uplatňování jejich kontrolních pravomocí s ohledem na provádění rozpočtu;

6.  vítá skutečnost, že zpráva o „srovnávacím hodnocení“ (předložená v prosinci 2008), kterou vypracoval mezinárodní tým nezávislých hodnotitelů, dospěla k obecnému závěru a konstatovala, že většina doporučení byla s předstihem přijata v rámci akčního plánu, jenž byl vypracován před provedením hodnocení; vítá záměr Účetního dvora přijmout další opatření v rámci strategie v oblasti auditu na období 2009–2012 a jeho snahu o uplatnění doporučení v průběhu tohoto období;

7.  konstatuje, že přestože Účetní dvůr přijal v roce 2008 do pracovního procesu 97 zaměstnanců (48 úředníků, 18 dočasných a 31 smluvních zaměstnanců), byl celkový počet neobsazených míst na konci roku 2008 (69) vyšší, než na konci roku 2007 (56); bere na vědomí, že Účetní dvůr získal 22 dalších pracovních míst (celkem 853), a nedostatek vhodných kandidátů, který neumožnil Účetnímu dvoru přijmout tolik nových zaměstnanců, kolik původně plánoval; žádá Účetní dvůr, aby jej informoval o tom, jak se mu daří zkracovat prodlevy při náboru nových zaměstnanců;

8.  vítá zřízení smíšeného výboru pro rovné příležitosti, pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti informačních technologií a telekomunikací, a účinně vedenou správu kancelářských prostor;

9.  bere na vědomí, že zpráva interního auditora Účetního dvora za rok 2008 byla z velké části pozitivní, a v této souvislosti vítá skutečnost, že většina doporučení vydaných interním auditorem byla přijata a začleněna do plánů na nápravná opatření; vítá ustanovení rámce pro sledování účinnosti vnitřních kontrol a přijetí klíčových výkonnostních ukazatelů;

10. vítá nový integrovaný systém řízení a finanční kontroly (SAP), který funguje od 1. ledna 2008, který přinesl rozpočtové úspory a zvýšení účinnosti všem třem zapojeným orgánům (Radě, Účetnímu dvoru a Soudnímu dvoru), lituje ovšem, že Účetní dvůr nezavedl tento systém dříve;

11. vítá úspěšnou interinstitucionální spolupráci se Soudním dvorem Evropské unie, která probíhá v oblasti vzdělávání;

12. připomíná, že pokud jde o prohlášení o finančních zájmech členů v souladu s kodexem chování zaměstnanců EÚD, členové Účetního dvora předkládají prohlášení o svých finančních zájmech předsedovi Účetního dvora, který je uschová jako důvěrné, a tato prohlášení nejsou zveřejňována; znovu potvrzuje, že v zájmu transparentnosti by měla být prohlášení o finančních zájmech členů všech orgánů a institucí EU přístupná ve veřejném rejstříku na internetu, a vyzývá Účetní dvůr, aby přijal v tomto ohledu nezbytná opatření;

13. chválí Účetní dvůr za kvalitní zpracování jeho výroční zprávy o činnosti a vítá začlenění kapitoly, která se podrobně zabývá opatřeními navazujícími na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(7)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí