Procedūra : 2009/2072(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0097/2010

Pateikti tekstai :

A7-0097/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0095

PRANEŠIMAS     
PDF 156kWORD 77k
26.3.2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0176/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0097/2010),

1.  suteikia Audito Rūmų generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Audito Rūmų 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą Europos Parlamento sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, V skirsnis – Audito Rūmai

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(6),

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0176/2009)(7),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(8),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(10), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0097/2010),

1. pažymi, kad Audito Rūmams 2008 m. buvo iš viso skirta 133 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų (2007 m. – 122 mln. eurų, 2006 m. – 114 mln. eurų), iš kurių 90,66 proc. buvo panaudoti, o tai yra mažiau nei kitų institucijų vidurkis (95,67 proc.);;

2. primena, jog Audito Rūmų 2008 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą atliko nepriklausoma įmonė „PricewaterhouseCoopers“ (kaip ir 2007 m.; anksčiau jį atliko KPMG) ir padarė šias išvadas:

a)     kiek tai susiję su 2008 finansinių metų finansinių ataskaitų tikslumu, „mūsų nuomone, finansinės atsakomybės dokumentai, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, kuriuo nustatomos išsamios minėto Tarybos reglamento įgyvendinimo taisyklės, ir Europos Audito Rūmų vidaus taisykles, teisingai atspindi Europos Audito Rūmų finansinę padėtį 2008 m. gruodžio 31 d., taip pat finansinės veiklos rezultatus ir grynųjų pinigų srautus tą dieną pasibaigusiais metais“; bei

b)     kiek tai susiję su Audito Rūmams skirtų lėšų panaudojimu ir kontrolės procedūrų tinkamumu 2008 finansiniais metais, „nepastebėjome nieko, kas mus verstų manyti, kad visais reikšmingais aspektais ir remiantis (nustatytais) kriterijais (a) Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo naudojami numatytiems tikslams ir (b) taikomos kontrolės procedūros neleidžia suteikti būtinų garantijų, kurios užtikrintų finansinių operacijų atitikimą galiojančioms taisyklėms ir teisės aktams“;

3. primena savo pasiūlymą apsvarstyti galimybę sukurti racionalesnę Audito Rūmų struktūrą ir prašo Audito Rūmų apsvarstyti alternatyvius modelius siekiant sumažinti bendrą ir nustatyti konkretų narių skaičių bei patvirtinti, pvz., rotacijos sistemą, kuri būtų grindžiama narių lygybės principu;

4. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastangas gerinti metinių ataskaitų skelbimo ir jų pateikimo procedūrą; tikisi, kad tinkamai atsižvelgus į tai, kad Audito Rūmai visiškai savarankiški, ir į atsakingojo komiteto prerogatyvas bus susitarta dėl šio lemiamo biudžeto įvykdymo proceso etapo procedūros, kuria būtų vadovaujamasi ateityje;

5. atkreipia dėmesį, kad siekiant sustiprinti Audito Rūmų tapatybę ir matomumą kyla susirūpinimas dėl dabartinės Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų skelbimo ir pateikimo tvarkos: Parlamentas visapusiškai gerbia Audito Rūmų teisę specialiosiose ataskaitose bet kuriuo metu pateikti savo pastabas, tačiau mano, kad taikant dabartinę procedūrą, kuri prasideda specialiosios ataskaitos pristatymu visuomenei ir Audito Rūmų spaudos konferencija, kuri įvyksta daug anksčiau nei specialioji ataskaita pateikiama Biudžeto kontrolės komitetui, gali būti nevisiškai atspindimas Audito Rūmų kaip Parlamentui ir Tarybai padedančios atskaitingos institucijos, kai šios vykdo biudžeto įgyvendinimo kontrolės įgaliojimus, vaidmuo;

6. džiaugiasi tuo, kad tarptautinės tarpusavio vertinimo grupės 2008 m. gruodžio mėn. pateiktoje tarpusavio vertinimo ataskaitoje prieita bendrų išvadų ir kad ataskaitoje pripažinta, kad daugiausia rekomendacijų tikėtasi pagal veiksmų planą, kuris buvo parengtas prieš vertinimą; pritaria Audito Rūmų ketinimui į 2009–2012 m. audito strategiją įtraukti kitas rekomendacijas ir pastangoms šiuo laikotarpiu jas įgyvendinti;

7. pažymi, kad, nors 2008 m. Audito Rūmai priėmė 97 darbuotojus (48 pareigūnus, 18 laikinųjų darbuotojų ir 31 pagal sutartį dirbantį darbuotoją), bendras laisvų darbo vietų skaičius 2008 m. pabaigoje (69) buvo didesnis nei 2007 m. pabaigoje (56); atsižvelgia į tai, kad Audito Rūmai gavo 22 papildomas darbo vietas (iš viso 853), ir į tai, kad trūko tinkamų konkurso laimėtojų ir Audito Rūmai negalėjo priimti tiek naujų darbuotojų, kiek buvo numatę; prašo Audito Rūmų pranešti apie pažangą, padarytą trumpinant uždelsimo, kuris atsiranda vykdant įdarbinimo procedūras, laiką;

8. džiaugiasi Jungtinio lygių galimybių komiteto įkūrimu, pažanga, padaryta informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, bei veiksmingu biurų patalpų valdymu;

9. pažymi, kad 2008 m. Audito Rūmų vidaus auditoriaus ataskaita buvo daugiausia teigiama, ir, atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad daugelis vidaus auditoriaus rekomendacijų buvo priimta ir įtraukta į taisomuosius veiksmų planus; pritaria vidaus kontrolės veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimui ir pagrindinių veiklos rodiklių patvirtinimui;

10. džiaugiasi tuo, kad taikoma nauja integruota valdymo ir finansų kontrolės sistema (SAP), kuri veikia nuo 2008 m. sausio 1 d. ir kuri trims ją taikančioms institucijoms (Tarybai, Audito Rūmams ir Teisingumo Teismui) suteikė galimybę sutaupyti biudžeto lėšų ir padidinti veiklos efektyvumą, tačiau apgailestauja, kad Teismas neįgyvendino šios sistemos anksčiau;

11. džiaugiasi besitęsiančiu sėkmingu institucijos bendradarbiavimu su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu mokymų srityje;

12. primena, kad, remiantis Audito Rūmų elgesio kodeksu, Audito Rūmų nariai turi pateikti savo finansinių interesų deklaracijas Audito Rūmų pirmininkui, pirmininkas jas turi saugoti konfidencialiai, ir šios deklaracijos nėra skelbiamos; dar kartą patvirtina savo poziciją, kad skaidrumo labui visų ES narių institucijų darbuotojų finansinių interesų deklaracijos turi būti prieinamos internete per viešąjį registrą, ir ragina Audito Rūmus šioje srityje imtis atitinkamų veiksmų;

13. teigiamai vertina Audito Rūmus už tai, kad parengė kokybišką metinę veiklos ataskaitą, ir džiaugiasi tuo, kad buvo įtrauktas skyrius, kuriame nurodytos priemonės, kurių imtasi atitinkamais metais, atsižvelgiant į Parlamento ankstesnius sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL L 71, 2008 3 14.

(2)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(3)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(4)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(5)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

OL L 71, 2008 3 14.

(7)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(8)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(9)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika