Procedure : 2009/2072(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0097/2010

Ingediende teksten :

A7-0097/2010

Debatten :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0095

VERSLAG     
PDF 145kWORD 71k
26.3.2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling V – Rekenkamer

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Ryszard Czarnecki

PR_DEC_Other

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling V - Rekenkamer

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008(1),

–   gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2008 - Deel I (C7-0176/2009)(2),

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 uitgevoerde interne controles,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van de instellingen(3),

–   gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag(4),

–   gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag en artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5), inzonderheid de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7‑0097/2010),

1.  verleent de secretaris-generaal van de Rekenkamer kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2008;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling V - Rekenkamer

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de algemene begroting van Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008(6),

–   gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2008 - Deel I (C7-0176/2009)(7),

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer aan de kwijtingsautoriteit over de in 2008 uitgevoerde interne controles,

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de gecontroleerde instellingen(8),

–   gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen alsmede de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag(9),

–   gelet op artikel 272, lid 10, en de artikelen 274, 275 en 276 van het EG-Verdrag en artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), inzonderheid de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7‑0097/2010),

1. merkt op dat de Rekenkamer in 2008 vastleggingskredieten ter beschikking had ten belope van 133 miljoen EUR (tegen 122 miljoen EUR in 2007 en 114 miljoen EUR in 2006), en dat het bestedingspercentage 90,66 % bedroeg, wat onder het gemiddelde van de andere instellingen lag (95,67 %);

2. herinnert eraan dat de rekeningen van de Rekenkamer van het begrotingsjaar 2008 door een extern bedrijf, PricewaterhouseCoopers, zijn gecontroleerd (net als in 2007, de jaren voordien door KPMG), dat tot de volgende conclusies kwam:

(a)    met betrekking tot de nauwkeurigheid van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2008, dat "wij van oordeel zijn dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de Europese Rekenkamer per 31 december 2008, en van haar financiële prestaties en kasstromen voor het per die datum afgesloten begrotingsjaar overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van genoemde Verordening van de Raad, en overeenkomstig de boekhoudkundige regels van de Rekenkamer"; en

(b)    met betrekking tot het gebruik van de aan de Rekenkamer toegekende financiële middelen en de doelmatigheid van de gevolgde controleprocedures tijdens het begrotingsjaar 2008, dat "niets onder onze aandacht is gekomen wat ons doet aannemen dat in alle materiële opzichten en op basis van (vastgestelde) criteria a) de aan de Rekenkamer toegewezen middelen niet voor de gestelde doelen zijn gebruikt, en b) de bestaande controleprocedures niet de noodzakelijke waarborgen bieden dat de financiële verrichtingen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en regelgeving zijn";

3. herhaalt zijn voorstel om de mogelijkheid te overwegen een rationelere structuur voor de Rekenkamer op te zetten en verzoekt de Rekenkamer alternatieve modellen te overwegen met als doel om het totale aantal leden te verkleinen door een maximum aantal leden vast te stellen en bijvoorbeeld een toerbeurtsysteem in te voeren op basis van het beginsel van gelijkwaardigheid tussen de leden;

4. neemt nota van de inspanningen van de Rekenkamer ter verbetering van de procedure voor de publicatie en presentatie van zijn jaarverslagen; hoopt dat in overleg een procedure kan worden vastgesteld voor deze doorslaggevende fase in het kwijtingsproces die in de toekomst kan worden gebruikt, waarbij de absolute onafhankelijkheid van de Rekenkamer en de bevoegdheden van de desbetreffende commissie in acht moeten worden genomen;

5. wijst erop dat de huidige procedure van publicatie en presentatie van de speciale verslagen van de Rekenkamer weliswaar de identiteit en zichtbaarheid van de Rekenkamer kracht bijzet, maar tegelijkertijd zorgen baart: het Parlement respecteert ten volle het recht van de Rekenkamer om te allen tijde opmerkingen te presenteren in de vorm van speciale verslagen, maar is van mening dat de huidige procedure, die begint met de openbare presentatie van het speciaal verslag en de persconferentie van de Rekenkamer ver voordat het speciaal verslag aan de Commissie begrotingscontrole wordt voorgelegd, niet volledig recht doet aan de rol van de Rekenkamer als verslagleggende instellingen die het Parlement en de Raad bijstaat bij de uitoefening van hun controlerende bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de begroting;

6. verwelkomt het feit dat een internationaal "peer review"-team in december 2008 een verslag heeft gepresenteerd waarin een algemene conclusie werd bereikt en waarin wordt erkend dat de meeste aanbevelingen waren voorzien in het kader van het actieplan dat vóór de "peer review" was opgesteld; verwelkomt het voornemen van de Rekenkamer om de andere aanbevelingen te integreren in de Auditstrategie 2009-2012, alsmede het streven om ze in die periode ten uitvoer te leggen;

7. wijst erop dat hoewel de Rekenkamer in 2008 97 medewerkers heeft aangeworven (48 ambtenaren, 18 tijdelijke functionarissen, 31 arbeidscontractanten) het totaal aantal vacante posten eind 2008 (69) hoger was dan eind 2007 (56); houdt er rekening mee dat de Rekenkamer 22 aanvullende posten toegewezen heeft gekregen (in totaal 853) en dat het tekort aan geschikte geslaagden het de Rekenkamer onmogelijk maakte het geplande aantal nieuwe personeelsleden aan te werven; verzoekt de Rekenkamer verslag uit te brengen van de geboekte vooruitgang met het verkorten van de termijnen bij de aanwervingsprocedure;

8. is ingenomen met de oprichting van een Paritair Comité voor gelijke kansen, de vooruitgang die is geboekt op het gebied van IT en telecommunicatie en de efficiënte benutting van kantoorruimte;

9. wijst erop dat het verslag over 2008 van de intern controleur van de Rekenkamer grotendeels positief was en is in dit verband verheugd dat de meeste aanbevelingen van de intern controleur zijn goedgekeurd en in corrigerende actieplannen zijn opgenomen; is verheugd over de invoering van een kader om de doeltreffendheid van de interne controles in het oog te houden, alsmede over de invoering van kernprestatie-indicatoren;

10. is ingenomen met het nieuwe geïntegreerde systeem voor beheer en financiële controle (SAP), dat sinds 1 januari 2008 operationeel is en dat besparingen en efficiencyverbetering voor de drie betrokken instellingen (de Raad, de Rekenkamer en het Hof van Justitie) heeft opgeleverd, maar betreurt dat de Rekenkamer het systeem niet eerder heeft ingevoerd;

11. is verheugd over de voortgezette succesrijke interinstitutionele samenwerking met het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van de beroepsopleiding;

12. herinnert er met betrekking tot de verklaringen van financiële belangen van de leden aan dat conform de gedragscode van de Rekenkamer de leden aan de voorzitter van de Rekenkamer een overzicht verschaffen van hun financiële belangen en dat deze gegevens als vertrouwelijke informatie door de voorzitter worden bewaard en niet openbaar worden gemaakt; bevestigt nogmaals zijn standpunt dat in het belang van transparantie de verklaringen van financiële belangen van de leden van alle instellingen van de EU ter inzage beschikbaar moeten zijn via een openbaar register op internet, en roept de Rekenkamer op de nodige stappen hiertoe te nemen;

13. complimenteert de Rekenkamer met de kwaliteit van zijn jaarlijks activiteitenverslag en is ingenomen met de opname daarin van een nieuw hoofdstuk waarin expliciet wordt vermeld welke stappen zijn genomen naar aanleiding van voorgaande kwijtingsbesluiten van het Parlement.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.3.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

PB L 71 van 14.3.2008.

(2)

PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.

(3)

PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.

(4)

PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.

(5)

PB C 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(6)

PB L 71 van 14.3.2008.

(7)

PB C 273 van 13.11.2009, blz. 1.

(8)

PB C 269 van 10.11.2009, blz. 1.

(9)

PB C 273 van 13.11.2009, blz. 122.

(10)

PB C 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid